Самченко Дмитро Миколайович. Кафедра ВВ.

 

 Самченко Дмитро Миколайович
– кандидат технічних наук, доцент кафедри водопостачання та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203008099
https://orcid.org/0000-0003-3305-8180
https://www.researchgate.net/profile/Dmitry-Samchenko
https://scholar.google.com.ua/citations?user=l40DxQ0AAAAJ&hl=uk

Загальна інформація

В 2010 році закінчив навчання на будівельно-технологічному факультеті Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та отримав кваліфікацію магістр.

У 2010 році працював провідним інженером на кафедрі хімії в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

З 2012 по 2016 рр. – навчання в аспірантурі КНУБА на кафедрі водопостачання та водовідведення.

З 2016 по 2017 роки працював як провідний інженер на кафедрі водопостачання та водовідведення КНУБА.

В 2018 – 2019 роки працював молодшим науковим співробітником науково-дослідної частини КНУБА.

 З 2019 року до теперішнього  часу – старший науковий співробітник НДЧ КНУБА.

Стаж педагогічної роботи складає 1 рік.

В 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення роботи споруд з вилучення іонів важких металів феритним методом [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Самченко Дмитро Миколайович; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2017. — 164 c. . – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=15466#. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Кочетов Геннадій Михайлович, Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України.

Проводить наукові дослідження з питань енергоощадного очищення промислових стічних вод, які містять сполуки важких металів та утилізації продуктів водоочищення, публікує монографії, наукові статті та доповіді на конференціях, має патенти. Є автором більше 60 публікацій.

Був виконавцем наукової тематики Міністерства освіти і науки України “Розробка комплексної очистки промислових стічних вод з використанням відходів у виробництві бетону” (2018 – 2020). Номер державної реєстрації: 0118U002018.

Був відповідальним виконавцем наукової тематики Міністерства освіти і науки України ” Розробка ресурсозберігаючої технології феритизаційної очистки  промислових стічних вод і шламів з утилізацією відходів у будівельних матеріалах спеціального призначення” (2021 – 2022). Номер державної реєстрації: 0121U001008.

Брав участь у програмі COST CA 18224 «Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)» ( 2022 р)

Був виконавцем проекту УНТЦ № 6363 “Розробка нової технології синтезу магнітних нанопорошків для комплексної очистки промислових стічних вод”, який фінансувався Українським науковим-технологічним центром (2018 – 2020 рр).

Перелік навчальних дисциплін
  • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств  (ОП «Водопостачання та водовідведення»)
Навчально-методична література
  • Силабус з дисципліни «Водовідведення промислових підприємств» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання і водовідведення».
  • Робоча програма з дисципліни «Водовідведення промислових підприємств» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання і водовідведення» .
Наукова робота

В 2017 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення роботи споруд з вилучення іонів важких металів феритним методом [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Самченко Дмитро Миколайович; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2017. — 164 c. . – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/?page_id=15466#

Стипендіат стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, згідно Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 04.11.22 №6

З 2014 року займається науковими розробками.

Напрями наукової діяльності

Розробка ресурсозберігаючої технології феритизаційної очистки  промислових стічних вод і шламів з утилізацією відходів у будівельних матеріалах спеціального призначення.

Монографії

Г. М. Кочетов, Д.М. Самченко. Ресурсоощадна феритизаційна переробка гальванічних відходів: монографія — Київ : КНУБА, 2020. — 196 с.  ISBN 978-966-627-227-3.

 

Вибрані публікації

Kochetov, G., Samchenko, D., Lastivka, O., Derecha, D. Determining the rational parameters for processing spent etching solutions by ferritization using alternating magnetic fields. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2022. ‒ 3/10 (117). ‒ Р 21 – 28.

DOI:10.15587/1729-4061.2022.259791.http://journals.uran.ua/eejet/article/view/259791. (Scopus, Q3)

 

Samchenko D., Kochetov G., Derecha D., Skirta Y. Sustainable approach for galvanic waste processing by energy-saving ferritization with AC-magnetic field activation. Cogent Engineering. 2022. Vol.9, Is.1, №2143072,С. 1- 12. DOI: 10.1080/23311916.2022.2143072. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311916.2022.2143072. ( Scopus/ WoS, Q2)

 

  1. Yemchura, G. Kochetov, D. Samchenko, O. Kovalchuk Investigation of aeration rate and method of activation of ferritization treatment of zinccontained contained wastewater/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. ‒ 2021. ‒ 6 (114). ‒ Р 23 – 29. (http://journals.uran.ua/eejet/issue/archive. (Scopus, Q3)

Yemchura,  B., Kochetov, G., Samchenko, D.,  Ferritization-Based Treatment of Zinc-Containing Wastewater Flows: Influence of Aeration Rates, Environmental Science and Engineering.  – 2021, 258519, Р. 171 – 176. (Scopus). DOI: 10.1007/978-3-030-51210-1_29. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51210-1_29#citeas. (Scopus, Q3)

Д. Самченко , Г. Кочетов, Д. Дереча , Ю. Скирта, О. Ластівка Дослідження впливу вихідної концентрації іонів важких металів на якість феритизаційної переробки гальванічних шламів. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.39. С. 61-70. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/258662. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.39.61-70

Снитко А., Кочетов Г., Самченко Д., Ластівка О., Мегеть В., Дереча Д. Утилізація відпрацьованих наносорбентів, отриманих під час очистки стічних вод від іонів Ni2+ в складі порошкових лакофарбових матеріалів. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2022, вип.41. С. 76-83. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/issue/view/15868. DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.41

Авторські свідоцтва та патенти

Кочетов Г.М., Самченко Д.М, Чернишев Д. О., Колодько А.О. патент України на винахід. № 123030  “СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ “.

Кочетов Г. М., Самченко Д. М., Ємчура Б.М. патент України на корисну модель № 146240  “СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ЦИНКУ (ІІ) “.

Контакти

вул. Освіти, 4, Київ; кімната 112

Тел.: +38 (097) 940-00-70

E-mail: sama314@ukr.net; samchenko.dm@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram