Кафедра водопостачання та водовідведення Кравчук А.М.

Кравчук А.М. Кравчук Андрій Михайлович – доктор технічних наук, професор, академік вищої освіти України, завідувач кафедри “Водопостачання та водовідведення” Київського національного університету будівництва і архітектури.

Загальна інформація У 1976 р. з відзнакою закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Водопостачання і каналізація». У 1976-1984 рр.працював на проектній роботі інженером, провідним інженером. З 1984 р. працює в КНУБА асистентом, доцентом (1988 р.), професором (2007 р.) кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури. Автор більше 80 науково-методичних праць, з яких 4 навчальних посібники.

Перелік навчальних дисциплін

 • Водопостачання і водовідведення
 • Масопередача в спорудах ВВ
 • Спеціальні питання гідравліки

Навчально-методична література

Водопостачання і водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни «Водопостачання і водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція». – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • • Конспект лекцій з дисципліни «Водопостачання і водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція». – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Кравчук А.М. Водопостачання і водовідведення: навчальний посібник / А.М. Кравчук, О.Я. Кравчук. – К.: КНУБА, 2012. – 180 с. – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Кравчук А.М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Водопостачання і водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» / А.М. Кравчук, С.К. Кисельов, І.В. Ільїна та ін. // К.: КНУБА, 2007, – 30 с. – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Кравчук А.М. Завдання до виконання курсового проекту “Водопостачання і водовідведення” для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» / А.М, Кравчук, І.К. Ільїна, Н.А. Чупрунова // К.: КНУБА, 2002. – 40 с – Режим доступу: ——-
 • Контрольні питання по курсу «Водопостачання і водовідведення». – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com

Масопередача в спорудах ВВ

 • Робоча програма з дисципліни «Масопередача в спорудах систем ВВ» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення». – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Кравчук А.М. Масопередача в спорудах систем водопостачання і водовідведення. Навчальний посібник // К.: ВІПОЛ, 2000. – 168 с. – Режим доступу:https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Кравчук А.М. Конспект лекцій з дисципліни «Масопередача в спорудах систем ВВ» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення». – Режим доступу:https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Контрольні питання по курсу «Масопередача». – Режим доступу:https://knuba365-my.sharepoint.com

Спеціальні питання гідравліки

 • Робоча програма з дисципліни «Спеціальні питання гідравліки ТГПВ» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція». – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Конспект лекцій з дисципліни «Спеціальні питання гідравліки ТГПВ» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція». – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Константінов Ю.М., Кравчук А.М. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення. – К.: КНУБА, 1993. – 135 с. – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Контрольні питання по курсу «Спеціальні питання гідравліки». – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Павлов Є.І., Кравчук А.М. «Гідравлічний розрахунок консольного водоскиду» Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів факультету інженерних систем та екології спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Гідротехнічне будівництво». – Київ: КНУБА, 2016 .-26 с. – Режим доступу:http://library.knuba.edu.ua

Наукова робота

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Движение жидкости в трубопроводах с присоединением расхода вдоль пути [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.16 / Кравчук Андрій Михайлович; Національного транспортного університету (Київського авто-дорожного інституту). — К., 1985. — 183 л.». У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Гідравліка змінної маси напірних трубопроводів технічних систем [Текст]: дис… доктора техн. наук: 05.23.16 / Кравчук Андрій Михайлович; Київського національного університету будівництва і архітектури. – К., 2004. – 306 л.».

Напрями наукової діяльності

Гідравліка очисних споруд водопостачання і водовідведення. Санітарно-технічне обладнання будівель.

Керівництво науковою роботою

 • Науковий керівник дисертаційної роботи здобувача Чернишева Д.О. «Вплив гідродинаміки потоку на характеристики роботи розподільних трубопроводів [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.16 / Чернишев Денис Олегович; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2006. — 161 л.».
 • Науковий керівник дисертаційної роботи здобувача Колпакової О.А. «Обгрунтування біологічної очистки стічних вод від органічних забруднень на краплинних фільтрах [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.23.04 / Колпакова Ольга Анатоліївна; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2015. — 152 л.». – Режим доступу: http://old.knuba.edu.ua
 • Науковий консультант по докторській дисертаційній роботі Нечипор О.М.
 • Кравчук А.М. До розрахунку біологічних фільтрів для очистки стічних вод / А.М. Кравчук, О.А. Колпакова // Зб. тез Між народ-ної науково-практ. конференції ”Технології очищення води – технічні, біологічні та еко-логічні аспекти”. К.:НТТУКПІ. 2013.-С.87-88
 • Смалярчук А.В. Визначення гідравлічних і фільтраційних характеристик завантаження швидких фільтрів – Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з «Водопостачання та водовідведення». – Харків, ХНУБА. – 2017 р. Диплом ІІ ступеня.

Посібники

 • Кравчук А.М. Водопостачання і водовідведення: навчальний посібник / А.М. Кравчук, О.Я. Кравчук. – К.: КНУБА, 2012. – 180 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • o Константінов Ю.М., Кравчук А.М. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення. – К.: КНУБА, 1993. – 135 с. – Режим доступу: https://drive.google.com
 • Кравчук А.М. Масопередача в спорудах систем водопостачання і водовідведення. Навчальний посібник // К.: ВІПОЛ, 2000. – 168 с. – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 • Константінов Ю.М., Кравчук А.М. Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та водовідведення. – К.: КНУБА, 1993. – 135 с. – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com

Вибрані публікації

 1. Кравчук А.М. Гідравлічний розрахунок перфорованих розподільчих трубопроводів змінного перерізу / А.М. Кравчук, Д.О. Чернишев // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. Київ, КНУБА. – 2010. Вип.15. -С. 149-154. – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.com
 2. Олійник О.Я. Теоретическое обоснование очистки сточных вод на капельных биофильтрах / О.Я. Олійник, А.М. Кравчук, О.А. Колпакова // Збірник академії наук “Доповіді НАНУ” № 3, 2012. – С.179-184. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua
 3. Олійник О.Я. Моделювання сумісного вилучення органічних забруднень і азоту при очистці стічних вод біофільтрацією / О.Я. Олійник, А.М. Кравчук, Д.А. Кєларєва // Збірник академії наук “Доповіді НАНУ” № 4, 2012. – С.180-185. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua
 4. Кравчук А. М. До методики гідравлічного розрахунку напірних перфорованих розподільчих трубопроводів систем водопостачання та водовідведення / А. М. Кравчук, О. Я. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 117-124. – Режим доступу: href=”www.irbis-nbuv.gov.ua
 5. Кравчук А. М. Аналіз кінематичних характеристик збірних перфорованих трубопроводів / А. М. Кравчук, О. Я. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 152-160. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua
 6. Кравчук А.М. Ингибирование осадкообразования в баромембранных процессах / А. М. Кравчук, Н. П. Нечитайло, Е. Н. Косюк, Д. А. Решетняк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Стародубовские чтения. – 2017. – Вып. 96. – С. 84-89. – Режим доступу: href=”www.irbis-nbuv.gov.ua

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 283 Тел.: +38 (044) 245-48-34 E-mail: kravchuk.am@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram