017 ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ОЗЕРОВА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт, доцент кафедри фізичного виховання і спорту Київського національного університету будівництва і архітектури. Закінчила Український державний університет фізичного виховання і спорту, 1998 р., спеціальність “Фізичне виховання і спорт”, кваліфікація “викладач фізичного виховання, тренер з плавання”; Національний університет фізичного виховання і спорту України у 1999 р., спеціальність “Фізична реабілітація”, кваліфікація “спеціаліст з фізичної реабілітації”. Працює в КНУБА з 1999 р. Автор біля 50 опублікованих науково-методичних праць.

OZEROVA OLGA ANATOLIYVNA

Candidate of Sciences in Physical Education and Sports, specialty 24.00.01 – Olympic and professional sports, Associate Professor of physical education and sports Kyiv National University of Construction and Architecture. She graduated from Ukrainian State University of Physical Education and Sports in 1998, specialty “Physical education and sports”, qualification “physical education teacher, swimming coach”; National University of Physical Education and Sport of Ukraine in 1999, specialty “Physical rehabilitation”, qualification “physical rehabilitation specialist”. Has been working at KNUBA since 1999.  Has about 50 published scientific and methodological works.

0000-0002-6004-5556

еleati@ukr.net ozerova.oa@knuba.edu.ua

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Озерова О.А. Методика підвищення рівня тактичної підготовленості кваліфікованих плавців: Навчальний посібник для тренерів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів. – К.: КНУБА, 2006. – 48 с.

2. Озерова О.А. Оцінка ознак тактичної підготовленості кваліфікованих плавців та орієнтація тренувального процесу // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 6. – Л., 2002. – С. 167-170.

3. Озерова О.А. Значення дистанційної спеціалізації у процесі тактичної підготовки плавців високого класу // Молода спортивна наука Донбасу: Матеріали І Регіон. наук. конф. – Донецьк, 2003.

4. Озерова О.А. Тактична майстерність, як фактор підвищення рівня кваліфікації плавців різної дистанційної спеціалізації // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 7. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – Т.3. – С. 291-294.

5. Озерова О.А. Динаміка відносного часу подолання відрізків змагальних дистанцій спринтерами і стайерами // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 8. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2004. – Т.1. – С. 286-289.

6. Озерова О.А. Визначення психологічного типу особистості плавця // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури та спорту. Вип. 9. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2005. – Т. 4. – С. 303-307.

7. Озерова О.А. Особливості побудови тактичних схем подолання дистанції плавцями високого класу // Проблеми фізичної культури молоді в період оновлення суспільства: Матеріали Всеукр. наук. конф. – Одеса: Техносервіс, 2001. – С. 182-186.

8. Озерова О.А. Цветовой фон в подготовке пловцов высших разрядов // Молода спортивна наука Донбасу: Матеріали Регіон. наук. конф. – Донецьк, 2004. – С. 51-56.

9. Озерова О.А. Особливості побудови тактичних схем подолання дистанції плавцями високого класу // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики та освіти: Зб. наук. праць VIII Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – С. 206-207.

10. Озерова О.А. Використання диференційних підходів при виявлені лімітуючих ланок підготовленості плавців // Проблеми фізичного виховання студентів: Матеріали наук. конф. – Дніпропетровськ, 2003.

11. Озерова О.А. Використання раціональних підходів у підготовці плавців на останніх етапах багаторічного тренування // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики і освіти: Зб. наук. праць IX Міжнародної наук. конференції – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.- С. 161-163.

12. Озерова О.А. Деякі особливості підготовки плавців різної дистанційної спеціалізації на останніх етапах багаторічного тренування // Теорія і практика фізичного виховання: Науково-методичний журнал №1-2. – Донецьк: Донецький національний університет, – 2007. – С 54-59.

13. Озерова О.А., Канішевський С.М Організаційно-методичні особливості проведення навчально-тренувального процесу студентів КНУБА // Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчання: Матеріали Всеукраїнської НПК, Ч.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. С. 3-8.

14. Озерова О.А., Канішевський С.М., Петрушевський І.І., Патент на винахід: Лідер спортсмена плавця. №83254, від 25.06.2008.

15. Озерова О.А., Канішевський С.М., Петрушевський І.І., Патент на винахід: Лідер плавця. №83385, від 10.07.2008.

16. Озерова О.А. Роль деяких компонентів змагальної діяльності на дистанціях різної довжини у плавців високого класу // Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт: ВІСНИК, Вип. 55, Т.1, – Чернігів: Чернігівський Державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – 2008. С. 318-321.

17. Озерова О.А. Деякі особливості використання кольору в спортивному плаванні //Фізичне виховання студентів вищих аграрних закладів освіти: проблеми, пошуки та шляхи вирішення: Матеріали Всеукраїнської НПК, присвяченої 110-ій річниці Національного аграрного університету та 70-річчю кафедри фізичного виховання. – Ніжин: В-во “Міланік”, 2008. С 120-123.

18. Озерова О.А. Особливості використання кольорового чиннику в підготовці плавців // Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту: Матеріали IV Міжнародної електронної наукової конференції / Харк нац пед ун-т Г.С. Сковороди / за редакцією О.М. Худолія. – Харків: “ОВС”, 2008. – С. 67-69.

19. Озерова О.А. Вплив занять плаванням на професійну підготовку студентів технічних вузів // Фізичне виховання – здоров’я студентів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Донецьк: ІПШІ “Наука і освіта”. – 2009. – С. 106-108.

20. Озерова О.А. Підвищення рівня професійної підготовки студентів технічних вузів засобами плавання // Теорія і практика фізичного виховання: Науково-методичний журнал №1. – Донецьк: Донецький національний університет, – 2009. – С 185-188.

21. Озерова О.А. Особливості організації навчального процесу фізичного виховання в КНУБА // Наук. конф. Молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА / Збірник наукових праць. – Том 2., КНУБА. – 2009. – С. – 179.

22. Озерова О.А. Вплив кольорового чиннику в тренувальній та змагальній діяльності плавців //Фізична культура, спорт та здоров’я нації / Збірник наукових праць. – Том 2. – Вип. 8. – Вінниця., 2009. – С. 115-119.

23. Озерова О.А. Плавання // Навчальний посібник. – К: ЗАТ “Віпол”, 2010. – – 235 с.

24. Озерова О.А. Методика нормалізації психофізичного стану студентів засобами плавальної підготовки // Матеріали Міжнарод. Симпозіуму / Фізичне вдосконалення студентської молоді: стратегія та інноваційні технології. – Одеса: Наука і техніка, 2010. – С. 387-391.

25. Озерова О.А. Переважаюче значення плавання для студентів, що мають відхилення у стані здоров’я // Наук. конф. Молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА / Збірник наукових праць. – Том 2., КНУБА. – 2009. – С. – 181.

26. Озерова О.А. Використання кольорового чинника у спортивній підготовці плавців // Матеріали Міжнарод. Симпозіуму / Фізичне вдосконалення студентської молоді: стратегія та інноваційні технології. – Одеса: Наука і техніка, 2011. – С. 404-409.

27. Озерова О.А. Особливості дихання на різних етапах плавальної підготовки // Наук. конф. Молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА /Тези доповідей. – Ч. 2. – К: КНУБА. – 2011. – С. 162.

28. Озерова О.А. Необхідність підвищення рівня професійно-фізичної підготовки студентів у технічних вищих навчальних закладах // Монографія за матер. Всеукр. НПК /під заг. ред. доц. С.І. Присяжнюка. Київ, 24-25 листопада, 2011 р. – К. – Видавничий центр НУБІП України, 2011. – С. 194-196.

29. Озерова О.А. Удосконалення дихання плавців на другому та третьому етапах плавальної підготовки // Матеріали Всеукр. НПК. – Дніпропетровськ: Вид-во “Нова ідеологія”. – 2012. – С. 186-191.

30. Озерова О.А. Кольоровий чинник в спортивному плаванні // Методичні рекомендації. – К.: КНУБА, 2012. – 28 с.

31. Озерова О.А. Можливість використання кольору в спортивному плаванні // Матер. регіон. НПК, Дніпропетровськ, ДНУ, 2013. – С. 266-268.

32. Озерова О.А. Роль компонентів змагальної діяльності на дистанціях різної довжини у плавців високого класу // Матер. Междунар. электр. НПК, посв. памяти проф. Раевского Р.Т. – Одесса: изд. Букаев В.В., 10.04.2013 г. – С. 314-320.

33. Озерова О.А. Визначення рівня тактико-психологічної підготовленості плавців різної дистанційної спеціалізації на останніх етапах багаторічного удосконалення І // Матеріали I Всеукр. НПК. – Донецьк: ДонДУУ,

4.03. 2014 р. – С. 324-331.

34. Озерова О.А. Визначення рівня тактико-психологічної підготовленості плавців різної дистанційної спеціалізації на останніх етапах багаторічного удосконалення ІІ // Матеріали Міжнар. електр.НМК. – К.: видавничий центр НУБіП України, 2014. – С. 306-314.

35. Плани-конспекти занять з плавання для студентів 1 курсу навчання: методичні вказівки / уклад.: Озерова О.А., Россипчук І.О., Шарапов Д.М., Пех С.В. – К.: КНУБА, 2014. – 59 с.

36. Канішевський С.М., Озерова О.А. Значення фізичного виховання студентства України в сучасних умовах // Матер. регіон. НПК, Дніпропетровськ, Матер. 1 Міжнар. НПК «Актуальні проблеми ФВіС в сучасних умовах», 15.04.2015, Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – С. 132-136.

37. Канішевський С.М., Озерова О.А. Сучасний стан фізичного виховання у ВНЗ України // С. 38-42. // Матер. Міжнар. НПК “Наука и инновации в ХХІ столетии” (13-14.04.2015, Великобританія, Лондон. – u-conferences.org / Центр Научно-Практических Студий, 2015. – С.38-42.

38. Плани-конспекти занять з плавання для студентів 2 курсу навчання: методичні вказівки / уклад.: Озерова О.А., Россипчук І.О., Шарапов Д.М., Пех С.В. – К.: КНУБА, 2015. – 60 с.

39. Основні поняття та порядок проведення функціональних проб у процесі фізичного виховання студентів: методичні вказівки / уклад.: Канішевський С.М., Озерова О.А., Андріянова В.А., Киселевська С.М. – К.: КНУБА, 2015. – 25 с.

40. Озерова О.А., Канішевський С.М. Сучасний стан розвитку фізичного виховання у вищих навчальних закладах// Матер. Міжнар.електрон. науково-метод.конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – С. 67-75

41. Дисципліна «Плавання» у навчально-виховному процесі студентів ВНЗ технічного профілю. Книга 1. Медико-біологічні основи циклічних видів спорту та їх роль у фізичній активності та самовдосконаленні студентів ВНЗ технічного профілю. Навчальний посібник/ Автори: Човнюк Ю.В., Озерова О.А., Россипчук І.О. – К.: КНУБА, 2018. – 705 с.

42. Озерова О.А. Застосування методу функціональних проб, як засіб удосконалення навчального процесу для студентів спеціально-медичної групи // Науковий вісник Ужгородського університету: «Педагогіка. Соціальна робота». Вип. 1 (42), Ч. 1-2. – Ужгород: УжНУ «Говерла», 2018. – С. 355-359. ISBN 2524-0609.

43. Озерова О.А. Застосування функціональних проб на заняттях зі студентами спеціально-медичної групи //Матер. III Міжнар. НПК: «Взаємодія духовного та фізичного виховання у формуванні гармонійно розвинутої особистості» – К.: Міленіум, 2018. – С. 96-99.

44. Озерова О.А., Киселевська С.М. Вплив процесу фізичного виховання на стан здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Матеріали ХХ МНПК «Інклюзивний освітній простір: проблеми, перспективи та кращі практики. 18-19.11.2020. м. Київ.

45. Озерова О. А., Киселевська С. М. Аналіз основних проблем щодо вдосконалення рухової активності студентської молоді. «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку». Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. 26-27 березня 2021 р., м. Дніпро. Частина І. Дніпро: СПД «Охотнік», 2021.  С. 230-232.

46. Фізичне виховання: Навчальний посібник з реалізації оздоровчих       програм для студентів спеціального медичного відділення /  уклад.:      О.А. Озерова, С.М. Киселевська, А.М. Головко, Н.Т. Кучик. – К.: КНУБА, 2020. –  171 с.

47. Пілатес як засіб фізичного вдосконалення студентів спеціальної фізичної групи: навч. посіб. / О.М. Шамич, О.А. Озерова, – Київ: КНУБА, 2021. – 118 с.

48. Спортивне та оздоровче харчування: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр. Уклад.: О.А. Озерова. Київ: КНУБА, Талком, 2022. – 31 с.

49. Озерова О.А., Клименко Т.А. Інноваційний підхід у формуванні професійно значущих фізичних та психофізичних якостей у студентів спеціальної медичної групи. –

50. Shamych Oleksandr, Ozerova Olga, Klimenko Taras, Kyselevska Svitlana, Naumets Yevhen., ADVANTAGES OF COSSACK FLANKING IN THE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM AMONG THE STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP: Зб.наук.праць МНЖ «Інтернаука», № 15(134). – Київ: ТОВ «Центр учбової літератури», 2022. – С. 37-41. DOI: 10.25313/2520-2057-2022-15-8471

51. Гігієна фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр. Уклад.: О.А. Озерова. Київ: КНУБА, Талком, 2023. – 28 с.

52. Ергогенні засоби в спорті: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт” освітнього рівня бакалавр. Уклад.: О.А. Озерова. Київ: КНУБА, Талком, 2023. – 28 с.

53. Озерова О.А., Клименко Т.А. Актуальні проблеми фізичного виховання у ВНЗ технічного профілю / Матер. V Міжнародної конференції (17 листопада 2022 року) до 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА: Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України. – Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2023. – С. 227-233.

54. Озерова О. Культура поводження зі зброєю, як один з чинників психологічного і патріотично-виховного процесу в спортивній діяльності. Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конференції: Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення. 12-13 жовтня 2023. – К.: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2023. С. 198-200. Співавтор: Плющ Є.  Збірник матеріалів конференції 12-13.10.23.pdf – Google Диск

55.  Озерова О. Психологічні і патріотично-виховні аспекти підготовки спортсменів в умовах війни.  Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конференції: Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення. 12-13 жовтня 2023. – К.: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2023. С. 182-184. Співавтор: Плющ Є.  Збірник матеріалів конференції 12-13.10.23.pdf – Google Диск

56. Взаємозв’язок рівня тривожності спортсменів з рівнем їх самореалізації.  Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конференції: Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення. 12-13 жовтня 2023. – К.: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2023.С. 179-181. Співавтор: Поліщук Т.  Збірник матеріалів конференції 12-13.10.23.pdf – Google Диск

57. Озерова О.А., Іваннікова Г.В., Наумець Є.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В КОНТЕКСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Нова українська школа: результати та перспективи», МДУ, 21.12.2023р. (збірник мат.конф. ще не вийшов з друку).

Наказ №59 від 25.02.21 р.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram