Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років
(Пункт 38 постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУвід 24 березня 2021 р. № 365)
1)наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, WebofScienceCoreCollection;1.Shults, R.; Krelshtein, P.; Kravchenko, I.; Rogoza, O.; Kyselov, O. 2017. Low-cost photogrammetry for culture heritage. “Environmental Engineering” 10th International Conference, Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017 Article ID: enviro.2017.237http://enviro.vgtu.lt
2)наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;Відсутні
3)наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше
5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);
Відсутні
4)наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;Робоча програма для спеціальності 183 «Топографія з основами картографії» , 2022, 2023. Робоча програма для спеціальності 183 «Топографічний практикум» , 2022, 2023.    
5)захист дисертації на здобуття наукового ступеня;Відсутня
6)наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;Відсутня
7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;Відсутня
8)виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;Відсутня
9)робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);Відсутня
10)участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;Відсутня
11)наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);Відсутня
12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;1.Чумак О.В. Методичні засади моніторингу об’єктів культурної спадщини засобами безпілотних літальних апаратів/Чумак О.В., Горковчук Ю.В.// Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2022», 6–8 квітня 2022 р., Львів–Яворів– Брюховичі. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – Режим доступу:http://zgt.com.ua/wpcontent/uploads/2022/06/ТЕЗИ_ГЕОФОРУМ_2022.pdf 2.Чумак О., Горковчук Ю.;2022 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БПЛА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ/ V Международная научно-практическая конференция «TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE», 8-11 февраля 2022 г., Анкара, Турция. 3.Чумак О. Горковчук Ю.; 2022 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗАСОБАМИ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ/ Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум-2022», Львів, 6–8 квітня 2022 р. 4.Медведський Ю,  Аненков А, Демяненко Р, Чумак О, 2022. Визначення впливу рельєфу території на точність створення топографічної карти за даними БПЛА/ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «BUILD-MASTER-CLASS-2022» 5.Chumak, O.; Gorkovchuk, J.; Gorkovchuk, D.; 2022 Research of Algorithms for Generating Point Clouds with Various Software Tools on the Example of the Monument to Bohdan Khmelnytsky (11381)/FIG Congress 2022 Volunteering for the future – Geospatial excellence for a better living Warsaw, Poland,11–15 September2022.
13)проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше
50 аудиторних годин на навчальний рік;
Відсутня
14)керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;Відсутня
15)керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);Відсутня
16)наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);Відсутня
17)участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);Відсутня
18)участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн — членів НАТО(для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);Відсутня
19)діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;Відсутня
20)досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).1. 11.2013-11.2014 технік відділу картографічних робіт ДП «ЦентрДЗК»  2. 03.2017- 01.2021 фахівець, ДП «Центр ДЗК»
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram