Наукова діяльність кафедри вищої математики

Наукова діяльність і коло наукових інтересів співробітників

Основні напрямки наукової діяльності і зацікавлення співробітників:

  • методи скінченних інтегральних перетворень для задач статики та динаміки пластин та оболонок;
  • математичне моделювання тепло- і масообмінних процесів в земній корі при течії рідини;
  • марковські процеси;
  • групи та алгебри Лі;
  • чисельно-аналітичні та проекційно-ітеративні методи.

Щорічно співробітниками видається близько 15 наукових публікацій у провідних фахових журналах. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях в різних країнах світу.

Також співробітники кафедри цікавляться дослідженнями у таких сферах як:

  • сучасні освітні технології у викладанні математики і особливості мотивації студентів в сучасних умовах;
  • математика у школі, олімпіадні задачі з математики для учнів шкіл і студентів вищих учбових закладів;
  • особливості і специфіка викладання математики і організації навчального процесу в цьому напрямку у ВНЗ України і світу.

Науково-дослідна робота кафедри вищої математики, зареєстрована в УкрІНТЕІ

“Дослідження та оптимізація математичних моделей, які описують детерміновані та стохастичні процеси в технічних системах і конструкціях”. Термін виконання роботи: початок 09.2021, закінчення 09.2025. Номер державної реєстрації 0121U114242.

Публікації та участь у конференціях:

2023 рік

1. Kaminsky A.O., Dudyk M.V., Reshitnyk Y.V., Chornoivan Y.O. An analytical method of modeling the process zone near the tip of an interface crack due to its kinking from the interface of quasi-elastic materials // International Journal of Solids and Structures, 2023. (Scopus)
https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2023.112117

2. Бондаренко Н.В., Соколова Л.В., Отрашевська В.В. Геометричний підхід до дослідження стійкості динамічних систем із запізнюванням у часі // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 104 – 2023, ст. 16-29. (Фахове видання категорії В)
http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/283599

3. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П. Загальна умова прийнятного функціонування марківської системи з кількома режимами // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 104 – 2023, ст. 119-126. (Фахове видання категорії В)
http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/283786

4. Pechuk V.D., Pechuk E.D., Krasnopolskaya T.S. Cardiorespiratory System Under Delta Covid Variant Disease. In: Skiadas, C.H., Dimotikalis, Y. (eds) 15th Chaotic Modeling and Simulation International Conference. CHAOS 2022. Springer Proceedings in Complexity. Springer, Cham. 2023, pp. 213-221. (Scopus)
https://doi.org/10.1007/978-3-031-27082-6_18

5. Божонок К.В. Алгоритм поліноміальної апроксимації розв’язків нелінійного диференціального рівняння Абеля / К.В. Божонок // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика». – 2023. – Т.42, №1. – С. 26-34. (Фахове видання категорії В)
https://doi.org/10.24144/2616-7700.2023.42(1).24-32

6. Печук В.Д., Краснопольська Т.С., Печук Є.Д. Універсальний алгоритм оцінки старшого показника Ляпунова в дисипативній динамічній системі // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 105 – 2023, ст. 190-199. (Фахове видання категорії В)
http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/297895

7. Роде С.Г. Глобалізація освітнього простору сучасної України: соціально-філософський дискус // Просторовий розвиток №6, 2023, с. 386-405. (Фахове видання категорії В)
http://spd.knuba.edu.ua/article/view/295444/288314

8. Pechuk V.D., Bondarenko N.V. Modeling of time-delay dynamical systems by explicit hybrid methods of the fifth order of convergence, The 2st International Conference on Emerging Technology Trends on the Smart Industry and the Internet of Things, “TTSIIT-2023” 24-25 January, Ukraine-Iraq-Poland, p. 78-82.
https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/bondarenko_nv_knuba_edu_ua/EczZx0u9cwNHkBBtmSws_WQB5GiQq1jLjWtSeE6dr_3dQQ?e=PjZb9Y

9. Bondarenko N.V. Сharacteristic subalgebras of the wreath product of one dimensional lie algebras / Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 18-19 лютого 2023 р.  Львів: Львівський науковий форум, 2023, c. 23-26.
http://www.lviv-forum.inf.ua/save/2023/18-19.02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

10. Bondarenko N.V., Sokolova L.V., Pechuk V.D. Modeling the optimization problem for territorial planning of forest plantations / Proceeding of The 7th International scientific and practical conference “Application of knowledge for the development of science”, Stockholm, Sweden. 2023. p. 349-354.
https://isg-konf.com/uk/application-of-knowledge-for-the-development-of-science/

11. Соколова Л.В., Бондаренко Н.В. Застосування найпростіших (базових) моделей екології при вивченні вищої математики / Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 22 лютого 2023 р.): у 3 ч. Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. Ч. 1. с. 14-15.
http://www.economics.in.ua/2023/03/22-1.html

12. Соколова Л.В., Бондаренко Н.В. Впровадження елементів білінгвального навчання при викладанні вищої математики // Вектори розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Рівне, 17 червня 2023 р.). Рівне: ЦФЕНД, 2023. с. 19-20.
http://www.economics.in.ua/2023/06/17-2023.html

13. Камінський А.О., Курчаков Є.Є., Чорноіван Ю.О. Про крайові ефекти у нелінійному ортотропному тілі з тріщиною // VII Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки”: Матеріали конференції (Київ, Україна 28–29 серпня 2023 р.). Київ: КНУ. — 2023. — С. 26.
http://tamd.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2023/08/ABSTRACTS_MPM_2023_UKR.pdf

14. Божонок К.В. Апроксимація розв’язків алгебраїчно-нелвінійних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу / XIX Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука присвячена 125 річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського: Матеріали конференції (Київ, 11-12 жовтня 2023 р.), Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2023. – с. 21-22.
https://matan.kpi.ua/media/2023/kravchuk-conf-2023/kravchuk2023-abstracts.pdf

15. Bondarenko N.V., Otrashevska V.V. Сharacteristic subalgebras of the Lie algebra associated with the wreath products of elementary abelian groups / XIX Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука присвячена 125 річчю КПІ ім. Ігоря Сікорського: Матеріали конференції (Київ, 11-12 жовтня 2023 р.), Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2023. – с. 62-63.
https://matan.kpi.ua/media/2023/kravchuk-conf-2023/kravchuk2023-abstracts.pdf

16. Забарило О.В., Коротких Ю.А., Забарило П.О. Покращення екологічного стану транспортної інфраструктури міст// Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction». – Київ – КНУБА–2023. -с.321-324.
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/17369/1/KNUBA%20Gornostal%2014_04_2023.pdf

17. Божонок К.В. Ітераційні процедури розв’язування нелінійного диференціального рівняння Абеля на основі а-методу В.К.Дзядика// Актуальні проблеми фізики, математики, інформатики та методики їх навчання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 18-20 січня 2023 року, – К.: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. – С. 10-12.
https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/39397/Zbirnyk%20tez%20%20Horbachuk.pdf?sequence=1

18. Божонок К.В., Грищенко С.В. Алгоритм поліноміальної апроксимації розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь // Матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 2-4 червня 2023 року, – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. – С. 12-14.
https://drive.google.com/file/d/1aPRlmo1BmoG6edEdGri-nUx8OuTIbNW1/view

19. Kapustyan O.C., Krasnieieva A.O. Stability of Global Attractors for the Chafee–Infante Equation w.r.t. Boundary Disturbances // International Workshop on the Qualitative Theory of Differential Equations “QUALITDE – 2023” Dedicated to the 120th birthday anniversary of Professor V. Kupradze, December 9 – 11, 2023, Tbilisi, Georgia, p. 80-82.
https://rmi.tsu.ge/eng/QUALITDE-2023/Kapustyan_Krasnieieva_workshop_2023.pdf

2022 рік

1. Vasiliy D. Pechuk, Tatyana S. Krasnopolskaya , Evgeniy D. Pechuk Maximum Lyapunov Exponent Calculation //materials CHAOS 2021: 14th Chaotic Modeling and Simulation International Conference , Springer Proceedings in Complexity. Springer, 2022, pp 327–335. (Scopus)
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-96964-6_22#chapter-info

2. Kaminsky A.O., Kurchakov E.E., Chornoivan Yu. O. Boundary-value problems of fracture mechanics for a nonlinear anisotropic body // International Applied Mechanics, – 58, 2022, p.243–279. (Scopus)
https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-022-01152-3

3. Kaminsky A.O., Dudyk M.V, Fenkiv V.M., Chornoivan Yu. O. On the scope and limitations of the Comninou model for a crack at a polygonal interface // International Applied Mechanics, – 2022 – 58, 4, – pp. 398-409. (Scopus)
https://https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-022-01165-y

4. Vasiliy D. Pechuk, Tatyana P. Konovalyuk, Evgeniy D. Pechuk, Tatyana S. Krasnopolskaya Cardiorespiratory System under Delta Covid Variant Disease // 15th Chaotic Modeling and Simulation International Conference 14 – 17 June 2022, Athens, Greece
http://www.cmsim.org/images/CHAOS2022_program-1.pdf

5. Bondarenko N.V., Otrashevska V.V. Algebraic approch for modeling dynamical systems // Матеріали XXX Міжнародної науково-практичної конференції «The newest problems of science and ways to solve them», 02-05 серпня 2022 р., Гельсінкі, Фінляндія, p. 202-206.

https://isg-konf.com/uk/the-newest-problems-of-science-and-ways-to-solve-them

6. Наголкіна З.І., Філонов Ю.П. Cхема мультиплікативних представлень для стохастичного рівняння з двома вінерівськими процесами // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 102 – 2022. ст. 136-148.
http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/266739

7. Bazhenov, V.A., Pogorelova, O.S., Postnikova, T.G., & Otrashevska, V.V. Dynamic Behaviour of the Platform-vibrator with Soft Impact. Part 1.Dependence on Exciting Frequency. The Interdisciplinary Journal of Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 2022-11(4), 705–722.
https://www.lhscientificpublishing.com/journals/articles/DOI-10.5890-DNC.2022.12.009.aspx

8. Печук В.Д., Краснопольска Т.С. Про оцінку старшого показника Ляпунова моделі хрестоподібних хвиль у прямокутному каналі скінченних розмірів / Математичні методи та фізико-механічні поля, Львів, Т. 65, № 1-2, 2022, с. 209-215.
http://iapmm.lviv.ua/journal/651-2_pdf/651-2_17a.pdf

9. Забарило О.В., Коротких Ю.А., Серпінська О.І. Алгоритми ієрархічної кластеризації об’єктів.// Збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Розподілені програмні системи і технології». – Київ – КНУБА–2022.
https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

10. Забарило О.В., Коротких Ю.А., Забарило П.О. Methods of modeling car flows on the road network.// Збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Розподілені програмні системи і технології».–Київ–КНУБА–2022.
https://www.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2022/12/2022_%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98_%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%A2.pdf

11. Забарило О.В., Коротких Ю.А., Забарило П.О. Методи обґрунтування необхідності реконструкції дорожньої мережі.// Збірник тез доповідей ХІV всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Архітектура –дизайн–мистецтво України: відновлення, реконструкція, реставрація». – Київ – КНУБА–2022.

2021 рік

1. Забарило О.В., Коротких Ю.А. Застосування методу сплайн-апроксимації при дослідженні вільних коливань тонкостінних будівельних конструкцій/ Ю.А. Коротких // Тези доповідей VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком технологій 2021». – Київ – КНУБА – 2021.-с.59-60.

http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2020/11/8_%D0%86%D0%A2_%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_21.pdf – (дата звернення 31.05.2021)

2. З.І. Наголкіна, Ю.П. Філонов Мультиплікативна апроксимація випадкового процесу.// Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 100 – 2021. ст. 205-214.

http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/236772f – (дата звернення 17.12.2021)

3. Печук В.Д., Бондаренко Н.В. Явні гібридні методи п’ятого порядку збіжності для динамічних систем з запізнюванням // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 101 – 2021.

http://ageg.knuba.edu.ua/issue/archive – (дата звернення 16.12.2021)

4. V.D. Pechuk , T.S. Krasnopolskaya , E.D. Pechuk “Accuracy Improvement of the Highest Lyapunov Exponent Estimation” The 14-th CHAOS 2021 International Conference, Greese, 8-11 June, 2021, p.88.

http://www.cmsim.org/images/BOOK_C_2021_compressed.pdf – (дата звернення 16.12.2021)

5. V.D. Pechuk , T.S. Krasnopolskaya , E.D. Pechuk “Accuracy Improvement of the Highest Lyapunov Exponent Estimation” CHAOS 2021 International Conference, Greese, 8-11 June, 2021, Proceedings, p. 351-359.

http://www.cmsim.org/images/!Proceedings-CHAOS2021-P-Z-351-624.pdf – (дата звернення 16.12.2021)

6. Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Застосування моделі мультилінійної когезійної зони до задачі про крайову тріщину в ізотропному та ортотропному тілі // VI Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми механіки»: матеріали конференції. ― Київ: Видавнича лабораторія факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, КНУ, 2021. ― C. 63.

http://tamd.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/08/ABSTRACTS_MPM_2021_UKR.pdf – (дата звернення 16.12.2021)

7. Роде С.Г. “Порадянське українство і глобалізація по-українські. Перетворення освітніх просторів”, тези ІI Міжнародної науково-практичної конференції: “ФІЛОСОФІЯ НАУКИ, ТЕХНІКИ І АРХІТЕКТУРИ В ГУМАНІСТИЧНОМУ ВИМІРІ”. Київ, 12-13 листопада 2021 року.

8. Серпінська О.І., Коротких Ю.А., Забарило О.В. МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН ПЕРШОГО І ДРУГОГО ТИПУ. 2021. ІІ Науково-практична конференція «Розподілені програмні системи і технології». Листопад 19, 2021, Київ, КНУБА.

2020 рік

1. Blazhko L.M. Calculation of Lifetime of Steel Oil Pipelines with the Account of Corrosive Environment Affect // Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations, Springer, 2020, pp 721-727.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-42939-3_71 – (дата звернення 05.10.2020)

2. Бондаренко Н.В. Індуктивні границі симетричних груп, занурення яких визначаються індукованими діями на підмножинах. // Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти, Львівський науковий форум. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 січня 2020 року, Львів, 2020, с. 66-68.

http://www.lviv-forum.inf.ua/save/2020/22-23.01.2020/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201.pdf – (дата звернення 05.10.2020)

3. Kaminsky A.A., Selivanov M.F., Chornoivan Y.O. Fractional-Order Operators in Fracture Mechanics. In: Altenbach H., Öchsner A. (eds) Encyclopedia of Continuum Mechanics. Springer, Berlin, Heidelberg. — 2020. DOI: 10.1007/978-3-662-53605-6_79-1

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-662-55771-6_79 – (дата звернення 05.10.2020)

4. Наголкіна З.І., Аналітичний опис мінімальних поверхонь на основі ізотропних ліній за допомогою інтегральних залежностей // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 97 – 2020. DOI: https://doi.org/10.32347/0131-579x.2020.97 – ст. 110-118.

http://ageg.knuba.edu.ua/issue/view/11834 – (дата звернення 05.10.2020)

5. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Кошевий О.П., Левківський Д.В., Краснеєва А.О., Пошивач Д.В., Чубарев А.Г., Шорін О.А., Янсонс М.О., Сович Ю.В. Чисельна реалізація модифікованого методу прямих // Містобудування та територіальне планування, Випуск 74, 2020, ст. 341-359.

http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP74.pdf – (дата звернення 09.02.2021)

6. Блажко Л, Рассоха І, Рендюк С. Використання мобільних додатків у процесі навчання вищої математики студентів технічних університетів // “Імідж сучасного педагога” № 6 (195) 2020 С. 42-47.

http://isp.poippo.pl.ua/article/view/217476/pdf_110 – (дата звернення 09.02.2021)

7. Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Побудова явних методів Рунге-Кутти для моделювання динамічних систем з запізнюванням // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 99 – 2020. ст. 16-27.

http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/223043 – (дата звернення 09.02.2021)

8. Філонов Ю.П., Наголкіна З.І. Розвиток багаторежимної накопичувальної марковської системи. // Прикладна геометрія та інженерна графіка, № 99 – 2020. ст. 200-207.

http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/223818 – (дата звернення 09.02.2021)

9. Забарило О.В., Коротких Ю.А. Вільні коливання некругових тонкостінних будівельних конструкцій // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Build-master-class-2020”.- Київ – КНУБА – 2020.-с.142-143.

10. Use of mobile applications in the learning process / L.Blazhko, I. Rassokha, S. Rendiuk / Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2020. Випуск 26.(Серія «Педагогічні науки»). – С. 18-21.

https://doi.org/10.33989/2075-146x.2020.26.227421 – (дата звернення 30.05.2021)

2019 рік

1. Бондаренко Н.В., Печук В.Д. Моделювання динамічних систем з запізнюванням за допомогою узагальнених методів Рунге-Кутта // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – 2019. – Випуск 96, с. 3- 11.

Режим доступу: http://ageg.knuba.edu.ua/article/view/194778/pdf – (дата звернення 10.06.2021)

2. Ю.П. Філонов, З.І. Наголкіна (3 ст.). Стохастична модель роботи витратного резервуару. “Містобудування та територіальне планування”, №69, Київ.: КНУБА, 2019. С.427 -436. – ISSN 2076-815X (print) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf – (дата звернення 20.11.2019)

3. Selivanov M. F., Chornoivan Y.O., Kononchuk O.P. Determination of crack opening displacement and critical load parameter within a cohesive zone model // Continuum Mechanics and Thermodynamics. — 2019. — 31, 2, — pp. 569–586. doi: 10.1007/s00161-018-0712-0. – ISSN 1432-0959 Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s00161-018-0712-0 – (дата звернення 20.11.2019)

4. Developing and realization software of statistical analysis the internet-network for sales and service of road transport / Organizational-economik mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. –Przeworsk: WSSG, 2019.- Vol. 3. – P. 266-274. – ISBN 978-83-937354-6-4 Режим доступу: https://www.academia.edu/40177411/Organizational-economic_mechanism_of_management_innovative_development_of_economic_entities_Vol._3
– (дата звернення 20.11.2019)

5. Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Використання моделі складної зони зчеплення при дослідженні крайової тріщини змішаного режиму руйнування в ортотропному тілі Доповіді НАН України 2019. – №11. – С. 31-40.

6. Каминский А., Полищук Т., Чорноиван Ю. Моделирование и расчет зоны передруйнування вблизи вершины клиновидного выреза, что выходит на негладкую границу раздела сред. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наукових праць 10-ї міжнар. Наук. конф. / Під. ред. Р.М. Скорняка і С. Кіта 2019. – С. 56-57.

7. О. Степова, І. Рассоха, Л. Блажко , О. Ганошенко Розрахунок залишкового ресурсу сталевого нафтопроводу за умов впливу корозійного // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції «BUILDING INNOVATIONS – 2019», 23 – 24 травня 2019 року – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 190-192.

8. Л.М. Блажко, О.С. Нікітін WEB – сервіс обліку діяльності сервісного центру з ремонту та обслуговування компютерної техніки // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 129.

9. Блажко Л.М., Р.А. Кизименко WEB – сервіс обліку діяльності сервісного центру з ремонту та обслуговування компютерної техніки // Тези 71-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Том 1. (Полтава, 22 квітня – 17 травня 2019 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2019. – С. 138-139.

10. Бондаренко Н.В.(25), Наголкіна З.І., Печук В.Д. Пастухова М.С. Вища математика. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи №1 для студентів спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і 193 «Геодезія та землеустрій» заочної форми навчання. КНУБА, 2019р., 62 с.

2018 рік

1. Бондаренко Н.В. Деякі застосування лінійної алгебри, Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Математика в сучасному технічному університеті”, Київ, 2018, с. 212-216. – ISBN 978-617-7021-61-1 Режим доступу: http://matan.kpi.ua/public/files/2017/mvstu6/MSTU6_2.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2. Selivanov M.F., Chornoivan Y.O., A semi-analytical solution method for problems of cohesive fracture and some of its applications, International Journal of Fracture, 2018, PP. 113-121 – ISSN 0376-9429 Режим доступу: https://www.deepdyve.com/lp/springer-journals/a-semi-analytical-solution-method-for-problems-of-cohesive-fracture-C837O0P5w4?impressionId=5b6d79db3f45f&i_medium=docview&i_campaign=recommendations&i_source=recommendations – (дата звернення 03.10.2018)

3. Kaminsky A.A., Selivanov M.F., Chernoivan Y.A. Kinetics of Mode I Crack Growth in a Viscoelastic Polymeric Material with Nanoinclusions, International Applied Mechanics, 2018, pp.34-40. – ISSN: 1063-7095 (Print) 1573-8582 (Online)
Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s10778-018-0857-3 – (дата звернення 03.10.2018)

4. Камiнський А.О., Селiванов М.Ф., Чорноiван Ю.О. Вплив довжини зчеплення на рівень критичного навантаження для тіла з тріщиною нормального відриву, Доповіді НАН України. — 2018. – №8. – с.36–44. – Режим доступу: ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Archive_Dopovidi/2018/N8/18-08-05.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

5. Наголкіна З.І., Інтегральні рівняння в задачах спряженого теплообміну, Містобудування та територіальне планування, Випуск № 67, Київ, КНУБА, 2018, с.314-320. – ISSN 2076-815X (print) ISSN 2522-9206 (online) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201867.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2017 рік

1. Забарило А.В. О приложении теории графов к решению некоторых практических задач, Містобудування та територіальне планування, Випуск № 63, Київ, КНУБА, 2017, с.163-169. – ISSN 2076-815X (print) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2. Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Порівняння алгоритмів визначення переміщень берегів тріщини зчеплення, Доповіді НАН України, №7, 2017, С. 29–36. – Режим доступу: ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Archive_Dopovidi/2017/N7/17-07-05.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

3. Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Розвиток дископодібних тріщин нормального відриву у твердому ракетному паливі, IV міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми механіки”. Матеріали конференції, Київ, 2017, С. 85. – Режим доступу: http://tamd.univ.kiev.ua/data/Conference/MPoM2017/en/22_AUGUST_2017-PROGRAM_MPM-IV.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

4. Polischuk T.V., Selivanov, M.F., Chornoivan Y.O. “Development of initial prefracture zone near the corner point of piece-homogeneous elastic body, ABSTRACTS Plenary Lectures The Second USA-Uzbekistan Conference on Analysis and Mathematical Physics, August 8-12, 2017, URGENCH, Uzbekistan, p.70-71.

5. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О. Метод прямих у задачах стаціонарної теплопровідності для областей неканонічної форми. Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, Випуск №63, Київ, КНУБА, 2017, с.462-474. – ISSN 2076-815X (print) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

6. Чибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О. Застосування методів дистанційного контролю для моніторингу магістральних нафтопроводів і газопроводів. Науково-технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, Випуск №63, Київ – КНУБА, 2017. с.475-478. – ISSN 2076-815X (print) Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

7. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О., Шорін О.А. Узагальнений метод прямих в задачах теорії пружності для областей складної форми. Тези доповідей ІV Міжнародної науково –практичної конференції. Одеса. 2017р. с.167-171. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_67_15.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

8. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Краснєєва А.О., Шорін О.А. Узагальнений метод прямих в задачах теорії пружності для областей складної форми. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Випуск №67, Одеса 2017, с.71–77. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_67_15.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2016 рік

1. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Левківський Д.В., Мельничук В.Ф. Модифікований метод прямих в задачах статики та динаміки масивних конструкцій Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016 р., Випуск № 61, С. 412 – 423. Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

2. Чибіряков В.К., Старовєров В.С., Нікітенко К.О. Загальний підхід до моделювання напружено- деформованого стану магістрального газопроводу для визначення геодезичної точності вимірювання. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2016. С. 14 -19. Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

3. Чибіряков В.К., Станкевич А.М., Старовєров В.С., Акчуріна Г.С., Шорін О.А. Про одну розрахункову модель для дослідження деформацій дамб і гребель та обґрунтування точності геодезичних спостережень. Науково- технічний збірник “Містобудування та територіальне планування”, № 63, Київ – КНУБА, 2016. С. 21 -32. Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

4. Бондаренко Н.В., Бондаренко Є.В. “Чи справді ми розуміємо, що таке натуральні числа?”, У світі математики, Випуск 4, том 22, 2016, C. 29-34. ISSN 1029-4171. Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

5. Наголкіна З.І. Одна модель впливу випадкових факторів на деякі фізичні процеси, Містобудування та територіальне планування, Випуск № 60, Київ-КНУБА, 2016, с.241-244. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201660.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

6. Chornoivan Yu.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. On the long-term deformation process in viscoelastic composites around an elliptical hole. Mechanics of Time-Dependent Materials. – 2016. – 20, N2, – pp. 233–243, doi: 10.1007/s11043-016-9293-0
Режим доступу: – (дата звернення 03.10.2018)

7. Чорноіван Ю.О., Камiнський А.О., Селiванов М.Ф. Визначення контактних напружень мiж берегами трiщини нормального вiдриву, Доповіді НАН України, № 5, 2016, С. 36–41. Режим доступу: ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Archive_Dopovidi/2016/N5/Dopovidi_2016-05.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

8. Чорноіван Ю.О., Селіванов М.Ф., Вовкодав О.В. Визначення переміщень берегів двох паралельних тріщин зчеплення, Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, № 3, 2016, С. 39-42. Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_3_2016.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

9. Камiнський А.О., Селiванов М.Ф., Чорноiван Ю.О. Вплив контакту між берегами тріщини на параметри руйнування анізотропної пластини, Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки., №1, 2016, С. 53–58. Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_1_2016.pdf – (дата звернення 03.10.2018)

2015 рік

1. Чибіряков В.К., Малашевський М.А., Бугаєнко О.А. Вдосконалення методики розрахунку рівноцінних земельних ділянок сільськогосподарського призначення під час обміну. Інженерна геодезія. Науково- технічний збірник. Київ, КНУБА, 2015р. Випуск № 62, С. 72 – 80.

2. V.A. Bazhenov, P.P. Lizunov, O.S.Pogorelova, T.G.Postnikova, V.V.Otrashevskaia. Stability and Bifurcations Analysis for 2-DOF Vibroimpact Systems by Parameter Continuation Method. Part I: Loading Curve. Journal of Applied Nonlinear Dynamics 4(4) (2015) 357-370.

3. Юрков. Е. В., Бондаренко Н.В., Юрков А. Д. Растворение недообожженного доломита в ре-жиме фильтрирования воды, Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки, Випуск 25, 2015, с. 294-305.

2014 рік

1. Бондаренко Н.В., Бондаренко Є.В. Проблема спряженості в групі обмежених автоматів, Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, (19-21 квітня 2012 р.), Київ, 2009, С. 49.

2. Погорелова О.С.; Постникова Т.Г.; Отрашевская В.В. Application of parameter continuation method for analysis of vibroimpact 2-dof systems. Technology audit and production reserves , [S.l.], v. 5, n. 3(19), p. 11-15, oct. 2014.

3. Chornoivan Yu.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Initial fracture of a viscoelastic isotropic plate with two collinear cracks of equal length. International Applied Mechanics, 2014. – 50, №3. – pp. 310–320, doi: 10.1007/s10778-014-0634-x

4. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determination of displacements of the faces of two collinear cracks of different lengths within the framework of the Leonov–Panasyuk model / Journal of Mathematical Sciences, – 2014 – 198, No. 1, – pp. 87-102.

5. Selivanov M.F., Chornoivan Y.O. The initial period of mixed-mode crack growth in viscoelastic composite with Rabotnov’s relaxation law / International Journal of Mechanics. — 2014. — Vol. 8. — P. 371-376.

6. Каминский А.А., Селиванов М.Ф., Черноиван Ю.А. Начальное разрушение вязкоупругой изотропной пластины с двумя коллинеарными трещинами одинаковой длины / Прикладная механика. — 2014. — №3, т. 50. — с. 94—106

7. Каминский А.А., Селиванов М.Ф., Черноиван Ю.А. Начальный период роста трещины в вязкоупругом композите при смешанном нагружении / Теоретическая и прикладная механика. — 2014. — Вып. 7, т. 53, с. 18—29.

8. Юрков. Е. В., Бондаренко Н.В., Юрков А. Д. Оптимизация минерализации опресненной воды с применением брусита, Проблеми водопоста-чання, водовідведення і гідравліки, Випуск 23, 2014, с. 27-44.

2013 рік

1. Bondarenko N.V., Bondarenko I.V., Sidki S.N., Flavia R.Z. On the conjugacy problem of finite-state automorphisms of regular rooted tree, Groups, geometry, and Dynamics, – 2013. – Issue 2. – С. 323-355.

2. Юрков. Е. В., Бондаренко Н.В., Юрков А. В. Математическая оценка использования магний содержащих материалов в технологических процессах очистки воды, Проблеми водопостачання, водовідведення і гідравліки. – Випуск 21 – 2013, c. 64-76.

3. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determining of three collinear cracks opening displacement using the process zone model / International Journal of Solids and Structures – 2013. – 50, N19. – pp.2929–2942

4. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Model of growth and coalescence of two collinear cracks in a viscoelastic body / Journal of Mathematical Sciences – 2013. – 190, N5. – pp.697–709.

5. Каминский А.А., Селиванов М.Ф., Черноиван Ю.А. О докритическом распространении трещины продольного сдвига в вязкоупругом композитном теле / Прикладная механика – 2013 – 49, № 3. – с. 49–59.

6. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Про межі застосовності наближених підходів до дослідження макроскопічних тріщин поперечного зсуву у в’язкопружних анізотропних композитах // Доповіді НАН України – 2013 – № 7, – с.57–63.

7. Наголкіна З.І., Вплив випадкових факторів на теплопровідність будівельних конструкцій, Містобудування та територіальне планування, КНУБА, Випуск 65, 2013, с. 442-444. – Режим доступу:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/MTP_2013_50_65.pdf
– (дата звернення 03.10.2018)

2012 рік

1. Bondarenko N.V.”Characteristic subalgebras of Lie algebra associated with the Sylow p-subgroup of symmetric group”, Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, Вип. 4, 2012, с. 7-12.

2. Бондаренко Н.Вю “Алгебраїчні методи розв’язання оптимізаційної задачі по територіальному плануванню лісових насаджень”, Містобудування та територіальне планування, Випуск 46, 2012, с. 87 – 92.

3. Chornoivan Y.O., Selivanov M.F. Computational optimization of characteristics of composites of viscoelastic components / Journal of Engineering Mathematics – 2012. – 74, с. 91–100.

4. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Определение длин зон предразрушения у фронта двух коллинеарных трещин неравной длины / Теоретическая и прикладная механика – 2012. – Вып. 4 (50), с. 78–84.

5. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Модель зростання і злиття двох колінеарних тріщин у в’язкопружному тілі / Математичні методи і фізико-механічні поля, Vol. 55, № 1, 2012, с. 61–71.

6. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Початковий етап руйнування в’язкопружної пластини з двома колінеарними тріщинами однакової довжини / Доповіді НАН України, № 6, 2012, с. 54–59.

7. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determining of three collinear cracks opening displacement using the process zone model / International Journal of Solids and Structures, 2013, 50, N19, pp.2929–2942

8. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Model of growth and coalescence of two collinear cracks in a viscoelastic body / Journal of Mathematical Sciences, Vol. 190, N5, 2013, pp. 697–709.

9. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Визначення переміщень берегів двох колінеарних тріщин різних довжин в рамках моделі Леонова-Панасюка / Математичні методи і фізико-механічні поля, Vol. 55, № 4, 2012, c.74–84.

2011 рік

1. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. On subcritical development of a shear crack in a composite with viscoelastic components / Journal of Mathematical Sciences, V. 176, 5, 2011, p. 616–630.

2. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Initial fracture of viscoelastic plate with two equal collinear cracks / Proceedings of 9th Int. Fracture Conference. – Istanbul. Turkey, 2011, p.581–589.

3. Каминский А.А., Селиванов М.Ф., Черноиван Ю.А. Докритический рост двух коллинеарных трещин в вязкоупругом теле / Теоретическая и прикладная механика, Вып. 48. 2011, c. 40–50.

2010 рік

1. Bondarenko N.V., Gupta C.K., Sushchansky V.I. Lie algebra associated with the group of finitary automorphisms of p-adic tree, Journal of algebra, Vol.324, 2010, С. 2198-2218.

2. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A., Selivanov M.F. Determination of the effective characteristics of a viscoelastic composite with relaxation of its components in the form of fractional exponents of different orders // Journal of Mathematical Sciences – 165, N 2 – 2010.– P.240-253.

3. Черноиван Ю.А., Каминский А.О. О численно-аналитическом методе решения краевых задач линейной теории вязкоупругости анизотропного тела / Прикладная механика – 2010. – 46, №5. – С.21–29.

4. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Про докритичний розвиток тріщини зсуву в композиті з в’язкопружними компонентами / Математичні методи та фізико-механічні поля – 2010. – 53, № 1, – С. 99-108.

5. Камінський А.О., Селіванов М.Ф., Чорноіван Ю.О. Докритичний розвиток тріщини поздовжнього зсуву у в’язкопружному композиті / Доповіді НАН України – 2010, № 11 – С. 37-44.

6. Чорноіван Ю.О., Рудіс О.В. Розвиток системи двох колінеарних тріщин у в’язкопружному ортотропному матеріалі / Міжнародна наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки – 2010» – Дніпродзержинськ, 2010. – С. 24–25.

2009 рік

1. Bondarenko N.V., Bondarenko I.V. “Conjugation of finite-state automorphisms of regular rooted trees”, 7-ма Міжнародна алге-браїчна конференція в Україні (18-23 серпня 2009 р.), Харків, 2009, С.30.

2. Черноиван Ю.А. Об одном численно-аналитическом методе решения краевых задач линейной теории вязкоупругости анизотропного тела / Прикладная механика. – 2009. – 45, №3. –C.143.

3. Черноиван Ю.А., Селіванов М.Ф., Рудіс О.В. О развитии трещины сдвига в композите с линейно вязкоупругими фазами / Теоретическая и прикладная механика – 2009. – Вып.45. – С.71–78.

2008 рік

1. Бондаренко Н.В. Максимальні підалгебри та підалгебра Фраттіні алгебри Лі, асоційованої з силовською р-підгрупою скінченної симетричної групи, Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки, Випуск 3, 2008, С. 21-26.

2. Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Немчинова Л.Ю, Отрашевська В.В. Стабілізуючий вплив стохастичних вібрацій на стійкість динамічних станів, зумовлених гармонічним параметричним навантаженням / Проблеми прочности. – 2008.–№2 (392), – С.141-148.

3. Чорноіван Ю.О., Камінський А.О., Селіванов М.Ф. Визначення ефективних характеристик в’язкопружного композита, релаксація компонентів якого описується експонентами різних дробових порядків / Математичні методи і фізико-механічні поля. – 2008, 51, №3, С. 1-12.

2007 рік

1. Chornoivan Y.O., Selivanov M.F. A combined approach of the Laplace transform and Pade approximation solving viscoelasticity problems / International Journal of Solids and Structures. – 2007. – V.44, №1. – P.66–76.

2. Chornoivan Y.O. A semianalytical method for solution of the linear viscoelasticity problems / Proceedings of 8th Int. Fracture Conference. – Istanbul. Turkey. – 2007. – pp. 212–217.

2006 рік

1. Bondarenko N.V. Lie algebras associated with wreath products of elementary abelian groups, Математичні студії, Том 26, 2006, с.3-16.

2. Bondarenko N.V. Lie algebras associated with wreath product of elementary abelian groups, Fourth Summer School “Algebra, Topology, Functional and Sto-chastic Analysis” (July 17-29, 2006), Lviv-Kozyova, 2006, C. 131-134.

3. Бондаренко Н.В. Алгебри Лі нуль-трикутних матриць та алгебри Лі асоційовані з силовськими р- підгру-пами скінченних симет-ричних груп, Одинадцята міжнарод-на наукова конференція імені академіка М. Кравчука (18-20 тра-вня 2006 р.), Київ, 2006, С. 338.

4. Бондаренко Н.В. Алгебри Лі, асоційовані з силовськими р-підгрупами деяких кла-сичних лінійних груп, Вісник Київського уні-верситету. Серія: фізи-ко-математичні нау-ки. – 2006. – Вип. 2. – С. 21-27.

5. Чорноіван Ю.О. Еволюція тріщини з прямокутним жорстким включенням у в’язкопружному ортотропному тілі / Доповіді НАН України, 2006. – №2. – с.62–66.

2005 рік

1. Bondarenko N.V., Sushchansky V.I. Wreath product of Lie al-gebras and Lie algebras associated with Sylow p-subgroups of finite sym-metric groups, Международная алгеб-раическая конференция «Классы групп и ал-гебр» (5-7 октября 2005 г.), Гомель, Беларусь, 2005. Р. 20-21.

2. Bondarenko N.V., Sushchansky V.I. Lie algebras associated with Sylow p-subgroups of finite symmetric groups, 5th International Algebraic Conference in Ukraine (July 20-27, 2005). – Odessa, 2005. – P.142.

3. Дехтярюк Є.С., Немчинова Л.Ю., Отрашевська В.В. Залежність критичних значень інтенсивності стохастичного параметричного навантаження від радіуса кореляції / Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. збірник. Вип. 76. –К: КНУБА, 2005. – С. 72-76.

4. Дехтярюк Є.С., Гераймович Ю.Д., Гончаренко М.В., Отрашевська В.В. Построение областей динамической устойчивости в среднеквадратическом с помощью надмарковских приближений / Збірник наукових праць національного університету кораблебудування. –№3(402). – Миколаїв, 2005.– С.51- 60.

5. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. Исследование процесса расклинивания вязкоупругопластического ортотропного композита / Прикладная механика. – 2005. – Т.41, № 4. – С. 12–19.

6. Chornoivan Y.O. Evolution of the wedged crack in viscoelastic composite / 7th International Fracture Conference. Theses of Conference Reports. – Kocaeli. Turkey. – 2005. – pp. 569–574.

2004 рік

1. Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Гончаренко М.В. Отрашевська В.В. Стабілізація стійкості сталих коливальних режимів динамічних систем при комбінованому збудженні / Авиационно-космическая техника и технология. Научно-технический журнал. Вып. 3(11). – Харьков: ХАИ, 2004. – С. 51-58

2. Дехтярюк Є.С., Немчинова Л.Ю., Отрашевська В.В. Вплив радіуса кореляції стохастичного навантаження на структуру областей стійкості пружних систем / Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. збірник. Вип. 74. –К:КНУБА, 2004. – С. 48-59.

3. Черноиван Ю.А. О расклинивании ортотропного тела прямоугольным клином конечной длины / Прикладная механика. – 2003. – 39, № 9. – С. 82–87.

4. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. О расклинивании вязкоупругого ортотропного тела жёстким клином, толщина которого возрастает во времени / Прикладная механика. – 2004. – 40, № 5. – С. 59–64.

5. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. О смыкании берегов трещины расклинивания в вязкоупругом ортотропном теле / Теор. и прикл. механика. – 2004. – Вып. 39. – С. 3–7.

6. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A. Closing of wedged crack in orthotropic viscoelastic composite / International Journal of Fracture. – 2004. – V.130, №3. – P.635–649.

2001 рік

1. Забарило О.В., Якимів Я.М. Вони також працювали в КНУБА, Містобудування та територіальне планування, Вип.8, Київ, КНУБА, 2001, с.70-73.

2. Черноиван Ю.А. Предельный случай качения жёсткого цилиндра по вязкоупругому ортотропному основанию / Теор. и прикл. механика. – 2001, Вып. 32. – с. 115-120.

3. Чорноіван Ю.О. Контактна задача для в’язкопружної ортотропної півплощини і жорсткого тіла з поверхневою нерівністю / Доп. НАН України, 2001. – №7. – с. 62-66.

4. Chornoivan Y.O., Kaminsky A.A. On deforming of a linear viscoelastic orthotropic half-space under the turning rigid cylindrical roller / European Journal of Mechanics – A/Solids. – 2001. – 20. – pp.953-968.

5. Черноиван Ю.А. О расклинивании ортотропного тела / Прикладная механика. – 2001. – 37, №11. – с.108-111.

2000 рік

1. Забарило А.В., Завадский А.Г. Однопараметрические оснащенные частично упорядоченные множества и их представления/ Функциональный анализ и приложения.– Москва, 2000. – Т.34, № 2. – с.72-75.– (Журнал входить до бази даних «Scopus).

2. Баженов В.А., Дехтярюк Є.С., Гераймович Ю.Д., Отрашевська В.В. Застосування надмарковських наближень при побудові границь областей динамічної нестійкості пружних систем // Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. збірник. Вип. 68. –К:КНУБА, 2000. – С. 55-64.

3. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. Напряжённое состояние вязкоупругой ортотропной полуплоскости, нагруженной сосредоточенной силой / Прикладная механика. – 2000.–36, №2.–с.124-130.

4. Черноиван Ю.А., Каминский А.А. Вязкоупругое деформирование ортотропного тела (полуплоскости) под действием жёсткого штампа / Прикладная механика. – 2000. – 36, №7. – с.81-91.

1999 рік

1. Забарило А.В., Завадский А.Г. Представления однопараметрических оснащенных частично упорядоченных множеств І./ «Математичні студії», – Львів, 1999. – Т.11, №1. – с.3-16.

2. Забарило А.В., Завадский А.Г. Представления однопараметрических оснащенных частично упорядоченных множеств ІІ./ «Математичні студії», – Львів, 1999. – Т.11, №2. – с. 119-134.

1998 рік

1. Забарило О.В. Про деякі алгоритми диференціювання оснащених частково впорядкованих множин.// «Вісник Київського університету». Серія фізико-математична. – Київ, –1998. – №3. – с.24-29.

1989 рік

1. Отрашевская В.В., Погорелова О.С., Суворов А.И. Автоматическое планирование вычислительного процесса многоэтапной обработки экспериментальных данных / УСиМ, – 1989. –№ 6. – С. 47-52.

1976 рік

1. Отрашевская В.В. Об однопараметрических частично упорядоченных множествах / УМЖ, т. 28, № 3. –- К: “Наукова думка”, 1976. -С. 334-341.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram