Божонок Катерина Валеріївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

ORCID 0000-0001-5396-7352
Google Академія
Scopus Author ID 57203148127

e-mail: bozhonok.kv@knuba.edu.ua
тел. (044) 241-55-59, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА від 28.12.23 р. про підвищення кваліфікації
Сертифікат підвищення кваліфікації 2018 р.

Освіта

2001 р. – закінчила факультет математики та інформатики Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь) за спеціальністю «Математика», здобула кваліфікацію математика, викладача. Диплом спеціаліста з відзнакою.

2004-2008 рр. – аспірантура в Таврійському національному університеті імені В.І.Вернадського. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук захистила в Інституті прикладної математики і механіки НАН України (м. Донецьк) за спеціальністю 01.01.02 «диференціальні рівняння» в 2009 році.

2012 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри алгебри та функціонального аналізу.

Трудова діяльність

Педагогічний та науково-педагогічний стаж складає 20 років:
2002-2005 рр. – вчитель математики;
2006-2010 рр. – асистент та старший викладач кафедри алгебри та функціонального аналізу Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського;
2010-2014 рр. – доцент кафедри алгебри та функціонального аналізу Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського;
2014-2022 рр. – доцент кафедри вищої математики Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;
2022-2023 рр. – завідувач кафедри вищої математики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;
2023 р. – по теперешній час – доцент кафедри вищої математики Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

Вища математика

Сфера наукових інтересів

Екстремуми варіаційних функціоналів в просторах Соболєва.
Проблема конструювання та теоретичного обґрунтування методів і алгоритмів найкращого наближення в задачах обчислювальної і прикладної математики.

Науково-методична робота

Є автором біля 60 наукових та навчально-методичних праць.

Перелік основних публікацій:
Наукові праці

1. Божонок Е.В. Достаточные условия экстремума интегральных функционалов в произведении ядерных пространств / Е.В. Божонок // Динамические системы (межвед. науч. сб.). — Симферополь: ТНУ, 2005. — Вып.19. — С.100–117. (фахова)
2. Божонок Е.В. Достаточные и необходимые условия экстремума функционалов в ядерных локально выпуклых пространствах в случае многих переменных / Е.В. Божонок // Ученые записки ТНУ, серия Математика. Механика. Информатика и кибернетика. — 2005. — № 1. — С. 3–26. (фахова)
3. Орлов И.В. Пространства K-непрерывных линейных операторов и функционалов / И.В. Орлов, Е.В. Божонок // Динамические системы (межвед. науч. сб.). — Симферополь: ТНУ, 2006. — Вып. 20. — С. 123–132. (фахова)
4. Орлов И.В. Условия существования, K-непрерывности и K-дифференцируемости функционала Эйлера-Лагранжа в пространстве Соболева / И.В. Орлов, Е.В. Божонок // Ученые записки ТНУ, серия “Математика. Механика. Информатика и кибернетика”. — 2006. — № 2. — С. 63–78. (фахова)
5. Божонок Е.В. Условия Лежандра и Якоби для экстремумов вариационных функционалов в пространстве Соболева / Е.В. Божонок, И.В. Орлов // Комплексний аналіз і течії з вільними границями / Зб. праць Ін-ту математики НАН України. — Київ: Ін-т математики НАН України, 2006. —Т. 3, № 4. — С. 282–293. (фахова)
6. Божонок К.В. Умови Лежандра-Якобі для компактних екстремумів інтегральних функціоналів / К.В. Божонок, І.В. Орлов // Доповіді НАН України. — 2006. — № 11. — С. 11–15. (фахова)
7. Bozhonok E.V. On solutions to “almost everywhere”– Euler-Lagrange equation in Sobolev space / E.V. Bozhonok // Methods of Functional Analysis and Topology. — Kyiv: Institute of Mathematics, Ukrainian National Academy of Sciences, 2007. — Vol. 13, no 3. — P. 262–266. (Web of Science)
8. Божонок Е.В. Пример K-непрерывного, разрывного вариационного функционала в пространстве Соболева / Е.В. Божонок // Динамические системы (межвед. науч. сб.). — Симферополь: ТНУ, 2007. — Вып. 22. — С. 140–144.
9. Bozhonok E.V. Some Existence Conditions for the Compact Extrema of Variational Functionals of Several Variables in Sobolev Space W21 / E.V. Bozhonok // Operator Theory: Advances and Applications. – Birkhauser Verlag Basel/Switzerland, 2009. – Vol. 190. – Р. 141-155. (Web of Science)
10. Божонок Е.В. Простые достаточные условия К-гладкости основного вариационного функционала в пространстве соболева W21/ Е.В. Божонок // Ученые записки ТНУ, серия “Математика. Механика. Информатика и кибернетика. – 2009. – Т. 22 (61), №1. — С. 26–35. (фахова)
11. Божонок Е.В. Условия существования нелокальных компактных экстремумов вариационных функционалов в пространстве Соболева Н1/ Е.В. Божонок // Ученые записки ТНУ, серия “Математика. Механика. Информатика и кибернетика. – 2010. – Т.23(62), №1. – С. 1-12. (фахова)
12. Божонок Е.В. Псевдоквадратичные функционалы в локально выпуклом пространстве Соболева W12 / Е.В. Божонок // Труды ИПММ НАН Украины. – 2010. – Т. 20. – С. 1-9. (фахова)
13. Божонок Е.В. Обобщенное уравнение Эйлера-Остроградского для К-экстремалей в W1,p(D) / Е.В. Божонок, Е.М. Кузьменко // Ученые записки ТНУ, серия «Математика. Механика. Информатика и кибернетика». – 2012. – Т.25(64), №2. – С. 15-27. (фахова)
14. Божонок Е.В., Кузьменко Е.М. Условия компактного экстремума основного вариационного функционала в шкале пространств Соболева над многомерной областью // Нелинейные граничные задачи. – 2012. – Т.21. – С. 9-26. (фахова)
15. Orlov I.V., Bozhonok E.V., Kuzmenko E.M. Necessary conditions for K-extrema of variational functionals in Sobolev spaces on multi-dimensional domains // Динамические системы(межвед.науч.сб.). – 2013. – Т.3(31), № 1-2 – C. 69-84. (фахова)
16. Орлов И. В. Необходимые условия K-экстремума вариационного функционала в пространствах Соболева над многомерной областью / И. В. Орлов, Е. В. Божонок, Е. М. Кузьменко // Доповіді НАН України. – 2014. – № 4. – С. 19-24. (фахова)
17. Божонок Е.В. Классы вариационных функционалов, имеющих нелокальный компактных экстремум в пространствах Соболева над многомерной областью / Е. В. Божонок, E. M. Кузьменко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, Cерия «Физико-математические науки». – 2014. – Tом 27 (66) № 1, С. 31–44. (фахова)
18. Біленко В.І. Наближення поліномами розв’язків алгебраїчно-нелінійних рівнянь математичної фізики / В.І. Біленко, К.В. Божонок, С.Ю. Дзядик, О.Б. Стеля // Збірник праць Інституту математики НАН України. – 2016. – Т.13, № 3. – С. 7-27. (фахова)
19. Bilenko V.I. Piecewise Polynomial Algorithms for the Analysis of Processes in Inhomogeneous Media / V.I. Bilenko, K.V. Bozhonok, S.Yu. Dzyadyk, O.B. Stelya // Cybernetics and Systems Analysis. – July 2018. – Vol. 54, Issue 4. – pp. 636-642. (Scopus, Web of Science)
20. Bilenko V. I. Piecewise-Polynomial Approximations for the Solutions of Impulsive Differential Equations / V.I. Bilenko, K.V. Bozhonok, S.Yu. Dzyadyk // Ukrainian Mathematical Journal. – 2019. – Vol.71, No. 2. – pp.190–201. (Scopus, Web of Science)
21. Bilenko V.I. Analysis of Generalized Glushkov Integral Models with Controllable Memory Based on the V. K. Dzyadyk a-Method / V.I. Bilenko, K.V. Bozhonok, S.Yu. Dzyadyk, N.G. Kyrylakha // Cybernetics and Systems Analysis. – 2019. – Vol. 55, Issue 4. ¬– pp. 655-660. (Scopus, Web of Science)
22. Божонок К.В. Алгоритм поліноміальної апроксимації розв’язків нелінійного диференціального рівняння Абеля // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Математика і інформатика» (категорії Б). – 2023. – Т.42, №1. – С. 26-34.

Навчально-методичні праці

1. Орлов И.В. Дополнительные главы современного естествознания. Вариационное исчисление в пространстве Соболева Н1: учебное пособие / И.В. Орлов, Е.В. Божонок. – Симферополь: изд-во ДИАЙПИ, 2010. – 156 с.
2. Божонок Е.В. Пространства Соболева. Теоремы вложения: методические указания к изучению специального курса для студентов специальности 6.040201 «Математика» / Е.В. Божонок. – Симферополь: ТНУ, 2010. – 46 с.
3. Орлов І.В. Додаткові розділи сучасного природознавства. Варіаційне числення в просторі Соболєва Н1: навчальний посібник з грифом МОНУ / І.В. Орлов, К.В. Божонок. – Сімферополь: ДІАПІ, 2011. – 144с.
4. Божонок К.В. Методичні вказівки до розв’язку задач із дисципліни «Дискретна математика» для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму 6.040201 «Математика» галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки»/ К.В. Божонок // Сімферополь: ТНУ, 2012. – 70 с.
5. Працьовитий М.В. Числові системи. Курс лекцій та практичних занять: навчальний посібник / М.В. Працьовитий, В.І. Біленко, К.В. Божонок. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 256 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram