МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Підручники, навчальні посібники та монографії:

 1. Іванова Л.І., Єгоров О.І. Основи фотограмметрії. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2002.-156с.
 2. Катушков В.О., Сулима В.О., Шульц Р.В., Денисюк Б.І. Цифрова фотограмметрія. Обробка сканерних знімків на цифрових фотограмметричних станціях: Навчальний посібник.– К.:КНУБА, 2006.–148 с.
 3. Зіборов В.В. Visual Basic 2010 на прикладах – Санкт Петербург, 2010, “БХВ-Петербург”, 336 стор.
 4. Зіборов В.В. Visual C# 2010 на прикладах. – Санкт Петербург, 2011, “БХВ-Петербург”, 424 стор.
 5. Єгоров О.І. Основи супутникової геодезії. Геометричні методи // Навчальний посібник ФОП Яремича Л.О. м.Київ, 2011 – 195 с.
 6. Зіборов В.В. MS Visual C++ 2010 у середовищі .NET. – Санкт Петербург, 2012, “Пітер”, 320 стор.
 7. Зіборов В.В. Visual C# 2012 на прикладах. – Санкт Петербург, 2013, “БХВ-Петербург”, 480 стор.
 8. Зіборов В.В. Visual Basic 2012 на прикладах. – Санкт Петербург, 2013, “БХВ-Петербург”, 448 стор
 9. Карпінський Ю.О. Основи геоінформаційних систем. Mapinfo – частина 1: О-75 методичні вказівки для студентів третього курсу, до виконання лабораторних робіт, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” /Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Дроздівський. О. П. – К.: КНУБА, 2014 – 32 с
 10. Патракеєв І.М. Геопросторові технології у моделюванні містобудівних систем. Монографія. Харків. нац. ун-т гір. госп-ва ім.А.Н. Бекетова – Х.: ХНУГГ, 2014. – 208 с. ISBN 978-966-695-339-4
 11. Патракеєв І.М., Шипулін В.Д., Древаль І.В., Завальний О.В. та інші. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні міського середовища. Монографія. Хар. нац. ун-т міськ. госп-ва. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 216 с., ISBN 978-966-695-326-4
 12. Патракеєв І.М., Толстохатько В.А., Поморцева О.Є.Бази даних: проектування та використання для обліку нерухомого майна Х.: ХНУМГ, 2014. – с. 176. Рекомен-довано МОН України, лист №1/11-7213 від 14.05.2014
 13. Войтенко С.П. Математичне оброблення геодезичних вимірів: Підручник / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, О.Й. Кузьмич, Ю.В. Кравченко ; за ред. С.П. Войтенка. — К. : Знання, 2015. — 654 с.
 14. Карпінський Ю.О. Геопросторовий аналіз: навч. посіб. /Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Кравченко Ю.В. – К.: КНУБА, 2016.-184 с.
 15. Говоров М. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 3: Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних. Навчальний пособник /Говоров М., Лященко А.А., Кейк Д., Зандберген, П. М.А. Молочко, Л. Бевайніс, Л.М. Даценко, Путренко В.В. – К.: Планета-Прінт, 2017. – 520 с.
 16. Катушков В.А., Денисюк Б.І. Технологія оброблення растрової інформації на цифровій фотограмметричній станції // Навч., посібн. МОНУ, КНУБА, К.: 2017.– 113 с.
 17. Кейк Д. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 2: Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних. Навчальний пособник /Кейк Д., Лященко А.А., Путренко В.В., Хмелевський Ю., Дорошенко К.С., Говоров М. – К.: Планета-Прінт, 2017. – 456 с.
 18. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / Кол. авторів; за заг. Ред. П.М. Макаренка, О.В. Калініченко, В.І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая», 2019. 603 с. ISBN 978-617–7669–24–0 Режим доступу : http://www.tsatu.edu.ua/etem/naukova-dijalnist/monohrafiji/
 19. Міхно О.Г., Патракеєв І.М. Прикладні геоінформаційні системи: навчальний посібник / – К., КНУ ім. Т.Г. Шевченко, 2020., – 98 с.
 20. Карпінський Ю.О. Основи ГІС. Стандартизація географічної інформації: навч. посіб. / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Н.Ю. Лазоренко-Гевель. – Київ: КНУБА, 2021. – 152 с.
 21. Лазоренко Н. Ю. Прикладне програмування в ГІС: навчальний посібник для студентів галузі знань 19 «архітектура і будівництво» спеціальності 193 «геодезія та землеустрій» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Н. Ю. Лазоренко, Б. І. Денисюк, Д. О. Кінь ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 218 с. – Бібліогр. : с. 213.
 22. Методичні рекомендації щодо діяльності органів місцевого самоврядування у сфері НІГД : практичний посібник / Ю. О. Карпінський, Д. О. Кінь – Київ : КНУБА, 2023. – 276 с.
 23. Основи створення інтероперабельних геопросторових даних. / Ю. О. Карпінський та ін. – Київ: КНУБА, 2023. – 302 с.

Методичні вказівки:

 1. Зіборов В.В. В.М. Математичні методи і моделі: Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів спеціальностей 7.070901 “Геодезія”, 7.070904 “Землевпорядкування та кадастр” і 7.070908 “Геоінформаційні системи і технології”. — КНУБА, Київ, 2004. — 16 с.
 2. Інформатика. Методичні вказівки до практичних робіт / Укл.: В.В. Зіборов, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Б.І. Денисюк,. – К.:КНУБА, 2014. – 28 с.
 3. Геодезичні прилади. Робота з електронним тахеометром 3Ta5P: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Укл.: Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Б. І. Денисюк. – К.: КНУБА, 2014. – 36 с.
 4. Лазоренко-Гевель Н. Ю. Геодезичні прилади. Електронні геодезичні прилади: конспект лекцій/ Н. Ю. Лазоренко-Гевель, Б. І. Денисюк. ― К.:КНУБА, 2015. ―147 с.
 5. Основи геоінформаційних систем. Mapinfo – частина 1: О-75 методичні вказівки для студентів третього курсу, до виконання лабораторних робіт, які навчаються за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» // Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, О.П. Дроздівський. – К.: КНУБА, 2014.-32 с.
 6. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія і землеустрій» 2014 р.
 7. Фотограмметрія та дистанційне зондування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія і землеустрій». 2014 р.
 8. Омельяненко М.В., Патракеєв І.М. Методичні рекомендації до роботи з геоінформаційними системами для аналізу просторових даних у середовищі ArcView GIS версії 3.2 / Навчально-методичний посібник для вивчення дисципліни «Інформаційні та компьютерні технології в містобудуванні» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Міське будівництво і господарство» напряму  підготовки 6.060101 «Будівництво»/ М.В.Омельяненко, І.М. Патракеєв –  К.: Інст. підвищ.кваліф. КНУБА, 2014. – 105 с.
 9. Практикум з геоінформаційних систем. ArcGIS: методичні вказівки до виконання практичних робіт/ Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Б.І. Денисюк – К.: КНУБА, 2016. – 123 с.
 10. Дистанційне зондування землі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.08010105 «Геоінформаційні системи і технології». 2016 р.
 11. Картографія: Загальні питання: Методичні вказівки до виконання практичних робіт / уклад. В.Б. Кулик. – К.: КНУБА, 2016. –62 с.
 12. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з лисципліни «Навчальна практика з геодезії» / уклад.: Б.І. Денисюк, Н.Ю. Лазоренко-Гевель. – К.: КНУБА, 2017. – 70 с.
 13. Фотограмметрія 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 193 ”Геодезія та землеустрій ’’ Укл.: О.І.Єгоров, Т.М.Плющ– К.: КНУБА, 2018. – 33 с.
 14. Геоінформаційний моніторинг: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та індивідуальних завдань / Г51 уклад.: Н. Ю. Лазоренко-Гевель – К.: КНУБА, 2018. – 43 с.
 15. Геоінформаційні методи в туризмі: методичні вказівки до виконання практичних робіт / уклад.: Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Б.І. Денисюк, Ю.С. Максимова – К.: КНУБА, 2019. – 72.
 16. В.В.Зіборов, Н.Ю.Лазоренко-Гевель, Б.І.Денисюк / Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу Інформатика і програмування для студентів, Київ 2014, К.: КНУБА, 2019. – 32 с.
 17. Прикладне програмування в ГІС: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ Н. Ю. Лазоренко-Гевель – К.: КНУБА, 2021. – 88 с.
 18. Топографічне креслення: методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять / уклад. В.Б. Лепетюк. – Київ: КНУБА, 2021. – 44 с.
 19. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр / уклад.: В.Б. Лепетюк, Ю.С. Максимова. – Київ: КНУБА, 2021. – 28 с.
 20. Інструментальні ГІС : методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт : для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Ю. В. Горковчук, Д. О. Кінь. – Київ : КНУБА, 2023. – 48 с. – Бібліогр. : с. 35.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram