ПРО КАФЕДРУ ГЕОІНФОРМАТИКИ І ФОТОГРАММЕТРІЇ

Завідувач кафедри – Карпінський Юрій Олександрович, доктор технічних наук, професор.

Karp_2018_3_1-768x559

Кафедра забезпечує професійно-орієнтовану підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю “Геодезія та землеустрій”, спеціалізації “Геоінформаційні системи і технології”, “Космічний моніторинг землі” та фахівців за галуззю знань “Сфера обслуговування напряму підготовки 6.140103 “Туризм” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”. Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністями: 05.24.01 “Геодезія, фотограмметрія і картографія” та 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

Студенти вивчають найсучасніші досягнення в галузі інформаційних технологій та програмування, об’єктно-орієнтованих баз геопросторових даних,  методів збирання й оброблення географічної інформації, методів геоіформаційного аналізу та  моделювання, веб-картографування, дистанційного зондування Землі та цифрової фотограмметрії, цифрової обробки зображень, ГІС аналізу, ГІС в кадастрових системах, ГІС в інженерних мережах. Навчальний процес на кафедрі здійснюється з використанням міжнародних стандартів серії ISO 19100 «Географічна інформація/геоматика» та специфікацій INSPIRE. У науковому та навчальному процесі кафедра використовує найсучасніше комп’ютерне та фотограмметричне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення в сфері геоінформатики та ДЗЗ: ArcGIS, PostGRE/SQL, QGIS, Autocad Map, ЦФС «Дельта», 3D Civil, Erdas, ENVI, TerraScan, MicroStaton ітд.

Особливістю діяльності кафедри є тісний зв’язок з виробництвом, зокрема з Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії, провідними компаніями в сфері геоінформатики та дистанційного зондування Землі: АТ «ECOMM Co», ДНВП «Картографія», НПП «Геосистема», АТ «System Solutions», ТОВ «КОМПАНІЯ «ТВІС», «DronUA» та багатьма іншими.

Кафедра співпрацює з Інститутом прикладної фотограмметрії і геоінформатики Університету прикладних наук (Jade University of Applied Sciences Institute of Applied Photogrammetry and Geoinformatics), який знаходиться в м. Ольденбург (Німеччина), та в якому викладачі кафедри і студенти мають можливість проходження стажування.

Історія кафедри

У 1972 році була створена кафедра автоматизації геодезичних вимірювань, склад якої сформували викладачі кафедри інженерної геодезії. Першим завідувачем кафедри був декан факультету “Міського будівництва” канд. техн. наук, доцент Крумеліс В.А. Згодом кафедру очолювали: канд. техн. наук доцент Ковтун Н.Т. (1981-82 рр.) д-р техн. наук, проф. Лісічанський О.С. (1982-85 рр.), канд. техн. наук, проф. Староверов В.С. (1985-2000 рр.), д-р техн. наук, проф. Боровий В.О. (2000-2003 рр.).

В різні роки на кафедрі працювали: д-р техн. наук, проф. Кобилін О.І., визначний вчений і педагог, який займався питаннями вищої геодезії та д-р техн. наук, проф. Сердюков В.М. – визначний спеціаліст в області інженерної фотограмметрії. Значний внесок в розвиток методів інженерної фотограмметрії зробив д-р техн. наук , професор кафедри Катушков В.О. З 2000 р. по теперішній час на кафедрі працює д-р техн. наук, проф. Лященко А.А. – Лауреат Державної премії України, член-кореспондент Академії будівництва України, визначний вчений та розробник програмних комплексів комп’ютерної графіки та геоінформаційних систем.

Згодом у сфері застосування нових інформаційних технологій для виробництва і використання геопросторових даних було пройдено шлях від автоматизації окремих етапів топографо-геодезичного виробництва до інтегрованих систем геоінформаційного моделювання та формування інфраструктури геопросторових даних на глобальному, національному та регіональному рівнях. Враховуючи значний розвиток геоінформаційних систем та технологій у 2001 році кафедру автоматизації геодезичних вимірювань було перейменовано у кафедру геоінформатики і фотограмметрії. З 2003 рік по теперішній час кафедру очолює д-р техн. наук, проф. Карпінський Ю.О.

Коротка інформація про завідувача

Карпінський Юрій Олександрович – доктор технічних наук (2003), професор  (2004), завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії, Голова Технічного комітету стандартизації ТК 103 “Географічна інформатика / геоматика”.  Карпінський Ю.О. має більше 200 опублікованих наукових робіт з напрямів математичного оброблення результатів геодезичних вимірювань, методу скінченних елементів, геодезії, цифрової картографії, геоінформаційних систем, баз геопросторових даних та Національної інфраструктури геопросторових даних. Ю.О. Карпінський брав безпосередню участь у розробленні та впровадженні Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000, баз даних та геопорталів “Державна геодезична мережа України” та “Адміністративно-територіальний устрій України”.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram