ГЕБРИН-БАЙДИ ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА

народилася у м. Києві
Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель
Освіта
У 2006 – закінчила середню школу №2 с. Ракошино, Мукачівського району Закарпатської області;
2011 – закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України («Землевпорядкування та кадастр», магістр із землевпорядкування та кадастру);
2015 – закінчила навчання в аспірантурі Національного авіаційного університету.
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж складає 8 років:
2007-2011 – лаборант кафедри землевпорядкування Національного університеу біоресурсів і природокористування України
2013-2015 – аспірант кафедри аерокосмічної геодезії Національного авіційного університету
2013-2018 – асистент кафедри аерокосмічної геодезії Національного авіційного університету
2019 по теперішній час – доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою Національного авіційного університету
2014-2016 – викладач у Коледжі інформаційних технологій і землевпорядкування Національного авіційного університету
У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Застосування аерокосмічних методів для оцінювання родючості земель сільськогосподарського призначення ландшафтних зон Закарпаття» на базі Львівської Політехніки
З 2019 р. по теперішній час працює в КНУБА на кафедрі геоінформатики та фотограмметрії на посаді асистента, а з 2020 р. – доцента.
Перелік навчальних дисциплін

– Дистанційне зондування Землі;

-Топографія;

– Методи оцінки землі і нерухомого майна;

– Землеустрій;

– Земельний кадастр.

Сфера наукових інтересів

Дистанційне зондування Землі, обробка супутникових зображень, ГІС-технології.

Напрями наукової роботи

Застосування методів та моделей дистанційного зондування Землі для дослідження земельних, водних та лісових ресурсів.

Патенти, винаходи, авторські свідоцтва

Стажування, курси підвищення кваліфікації

Сертифікати професійної діяльності

Company «Tvis» and «HEXAGON Geospatial» in Ukraine Successfully completed a specialized course on data processing of Remote Sensing, Thematic Mapping and Thematic Processing of Multispectral Data in ERDAS IMAGINE 2015. (2016)

Громадська діяльність

 

Рівні володіння мовами

Українська, російська – С2;
Англійська – B1;
Французька – B1.

Наукова робота

Опублікувала 35 наукових праць одноосібно та у співавторстві. Основні теми публікацій: обробка даних дистанційного зондування Землі, застосування аерокосмічних методів та математичних модей для дослідження ефективності використання земельних ресурсів.

 

Основні публікації за категоріями:

Монографії:

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

 1. Gladilin V.M., Belenok V.Iu, Hebryn-Baidy L.V. Chookarina N. Structural method for determining deformations by geodetic measurements. Geodesy and Cartography. 2019. – Vol. 45 (2). – P. 92-95. https://doi.org/10.3846/gac.2019.6692 (SCOPUS).
 2. Malik T.M., Burachek V.G., Bryk Ya.P., Kryachok S.D., Belenok V.Iu., Hebryn-Baidy L.V. The improving of the accuracy of engineering and geodetic works in the construction and control of the geometric parameters of high-rise building News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 2020. – Vol. 6 (444). – P. 162-168. https://doi.org/10.32014/2020.2518-170X.143 (WOS).
 3. Zatserkovny V.I., Babych V.Yu., Belenok V.Yu., Frolov H.O., Hebryn-Baidy L.V. Black sea level change monitoring using altimetry data and geoinformation technologies. XVIIIth International Conference on Goinformatics – Theoretical and Applied Aspects, 13-16 May 2019, Kiev, Ukraine. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902060 (SCOPUS)

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

 1. Gebrin L. V. Comprehensive technique for constitution estimation based on satellite observation methods / L. V. Gebrin, O. O. Zeleznyak, Y. I. Velikodsky, Y. Y. Bandurovich // Proceedings of the National Aviation University. – 2015. – № 3 (64) P. 91–97. (INDEX COPERNICUS).
 2. Гебрин-Байди Л.В. Визначення та оцінювання кількісних показників родючості ґрунтів методами дистанційного зондування Землі. Геоінформатика. – 2017. – № 3 (63). – С. 67 – 75. (INDEX COPERNICUS).
 3. Hebryn-Baidy L.V. Application of remote sensing methods to evaluation of soil fertility indicators of Zakarpattia lands. Geodesy, cartography and aerial photography. – 2017. – № 85. – pp.47 – 58. (INDEX COPERNICUS).
 4. Гебрин-Байди Л.В. Розробка нелінійної математичної моделі для оцінювання ефективності використання земель ландшафтних зон Закарпаття. Наукові доповіді НУБІП України. – №4 (68). – 2017. http://journals.nubip.edu.ua/index.php /Dopovidi/issue/view/368. (INDEX COPERNICUS).
 5. Гебрин Л. В. Застосування даних дистанційних аерокосмічних методів для узагальненої оцінки стану ґрунтів регіону / Л. В. Гебрин, О. І. Сахацький // Геоінформатика. – 2015. – № 3 (55). – С. 68 –76.
 6. Гебрин Л. В. Застосування аерокосмічних методів для визначення ефективності використання земельних ресурсів Закарпаття / Л. В. Гебрин, О. О. Железняк // Наукоємні технології. – К.: НАУ. – 2014. – № 4. – С. 518–521.
 7. Гебрин Л.В. Аналіз застосування аерокосмічних методів та технологій ефективності використання земельних ресурсів / Л. В. Гебрин // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА. – 2014. – № 53. – С. 49–51.
 8. Гебрин Л. В. Використання даних дистанційного зондування землі та наземних досліджень для оцінювання стану ґрунтового покриву Закарпатської області / Л. В. Гебрин, Ю. Ю Бандурович // Вісник геодезії та картографії. – 2015. –№ 2. – С. 30–35.
 9. Гебрин Л. В. Концепція розробки комплексної системи оцінки стану сільськогосподарських земель / Л. В. Гебрин, В. І. Зацерковний та ін. // Вісник астрономічної школи. – 2014. – № 1, т. 10. – С. 56–62.
 10. Гебрин Л. В. Обґрунтування технічних параметрів функціонування космічних апаратів в задачах моніторингу земельних ресурсів / Л. В. Гебрин // Український журнал дистанційного зондування Землі. – 2014. – № 2. – С. 41–46.
 11. Гебрин Л.В., Зацерковный В.И. Информационное обеспечение мониторинга состояния почв на основании мультиспектральных данных. Информатизация и связь. – 2016. – № 1. – С. 62 – 68.
 12. Гебрин-Байди Л. В. Нелінійна математична модель економічної родючості ґрунтів ландшафтних зон Закарпаття / Л. В. Гебрин-Байди, О. О. Железняк, А. О. Терещенко // Вісник астрономічної школи. – 2016. – № 1, т. 12. – С. 190–195.
 13. Гебрин-Байди Л. В. Використання космічної спектрофотометрії для дистанційного визначення фізико-хімічних властивостей ґрунтів ландшафтних зон Закарпаття / Л. В. Гебрин-Байди, О. О. Железняк, В. Ю. Беленок та ін. // Вісник астрономічної школи. – 2016. – № 2, т. 12. –С. 57–67.

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:

 1. Hebryn-Baidy L.V., Belenok V., Zheleznyak O. Data application of remote sensing for evaluation of spectral characteristics of open soil. 8th International Conference for Young Researchers “Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology 2019” 25 – 27.04. 2019 р.: тези доп. – Krakow.

Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

 1. Гебрин Л. В. Інтерпретація космічних знімків з використанням прямих дешифрувальних ознак / Л. В. Гебрин // Актуальні проблеми астрономії та космонавтики: Міжнар. наук. конф. «Астрономічна школа молодих вчених» 15–17 трав. 2013 р.: матер. конф. – Біла Церква, 2013. – С. 12–13.
 2. Гебрин Л. В. Використання матеріалів дистанційного зондування та геоінформаційних систем для забезпечення ефективного агрохімічного моніторингуземель / Л. В. Гебрин, О. О. Железняк // Проблеми і перспективи сталого розвитку та просторового планування території: Всеукр. Інтернет-конф. 18 березня. 2015 р.:матер. конф. – Полтава, 2015. – С. 27–30.
 3. Гебрин Л. В. Сучасні методи обробки гіперспектральної аерокосмічної інформації за даними дистанційного зондування Землі / Л. В. Гебрин // Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П. Г. Черняги: Всеукр. наук.-практ. конф., 5-6 лист. 2014 р.: матер. конф. – Рівне, 2014. – С. 12–14.
 4. Гебрин Л. В. Застосування аерокосмічних методів для вивчення динаміки гумусового шару ґрунтів / Л. В. Гебрин // Матер. XII міжн. наук.-техн. конф. «Авіа –2015» секція 25 «Дистанційні аерокосмічні дослідження» 28–29 квіт. 2015 р.: матер.конф. – К., 2015. – С. 17–18.
 5. Гебрин Л. В. Использование методов дистанционного зондирования земель для мониторинга плодородия почв / Л. В. Гебрин // Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості»16 – 17 вересня 2015. – Одеса. –С. 12–13.
 6. Gebrin L. Spectral charactestics of the soil surfaces / L. Gebrin // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів зміжнародною участю «Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики» 28  29 жовтня 2015. – Київ. – С. 9–10.
 7. Гебрин-Байди Л. В. Дешифрування космічних знімків для визначення гранулометричного складу ґрунту / Л. В. Гебрин-Байди // Матер. XVI міжнар. наук.- практ. конф. «Політ. Сучасні проблеми науки» 6–8 квітня 2016. – К., 2016. – С. 6–7.
 8. Гебрин-Байди Л. В. Застосування різницевих водних індексів для оцінювання вологості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення / Л. В. Гебрин-Байди // Матер. XVII міжнар. наук.-практ. конф. «Політ. Сучасні проблеми науки» 6–8 квітня 2017. – К., 2017. – С. 6–7.
 9. Гебрин-Байди Л. В. Визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на основі аерокосмічних методів. International Conference of Young Scientists “GeoTerrace-2018” 13 – 14.12. 2018 р.: тези доп. – Львів.
 10. Hebryn-Baydi L.V. Identification and evaluation of the soil fertility indicators based on satellite observation methods. XIV міжн. наук.-техн. конф. «Авіа – 2019» секція 25 «Дистанційні аерокосмічні дослідження» 23–25.04. 2019 р.: тези доп. – К., 2019. – С. 25.1 – 25.2.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram