КАРПІНСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Karp-300x288
КАРПІНСЬКИЙ Юрій Олександрович
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, сертифікований інженер-геодезист, Голова технічного комітету ТК-103 з стандартизації географічної інформації / геоматики, віце-президент Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії.
”Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут в 1973 році, кафедра інженерної геодезії.
Автор 9 монографій (в співавторстві) та понад 200 науково-методичних праць.
https://orcid.org/0000-0002-0701-1277  

Освіта

1973 р. – Київський інженерно-будівельний інститут, кафедра інженерної геодезії

Вчені ступені і звання:

  1. 1989 р. – кандидат технічних наук. Захист дисертації в Ленінградському гірничому інституті імені Г.В. Плеханова на тему “Комплексная автоматизация обработки геодезических сетей на основе применения банка данных и метода конечных элементов”
  2. 1995 р. – доцент кафедри автоматизації геодезичних вимірювань Київського технічного університету будівництва і архітектури.
  3. 2003 р. – доктор технічних наук. Захист дисертації в Київському національному університеті будівництва і архітектури на тему ‘Скінченноелементні моделі геодезичних вимірювань”.
  4. 2004 р. – Професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Трудова діяльність

Після закінчення інституту Ю.О. Карпінський з 1973 р. по 1983 р. працював інженером, старшим інженером та начальником комплексної інженерно-геодезичної партії Українського державного інституту інженерно-технічних розвідувань (УкрДІНТР). Виконував комплекси топографо-геодезичних робіт: проектування, польові та камеральні роботи по всіх видах геодезичних мереж: тріангуляції, полігонометрії. трилатерації та їх сполучень, топографічні знімання в масштабах 1:500 – 1: 5000, інженерно-геодезичні знімання інженерних комунікацій та створення будівельних сіток.  Під час роботи виконав численні інженерно-геодезичні вишукування, серед яких такі великі об’єкти як Кримський завод двукісня титану, Кораблебудівний завод “Залив” в м. Керчі, заводи твердих сплавів та газомазутних горілок, радіозавод Маяк в м. Прип’ять, десятки кілометрів автодоріг в Київській та Хмельницькій областях, плани забудови сільських населених пунктів. Останнім об’єктом роботи в УкрДІНТРі  був винесення в натуру силового каркасу та елементів скульптури ”Батьківщина – Мати” в м. Києві. З 1983 р. по 1994 р. працював старшим науковим співробітником та завідувачем лабораторії в Науково-дослідному інституті автоматизованих систем у будівництві, де активно займався програмуванням топографо-геодезичних задач. Був науковим керівником та розробником відомих програмно-методичних комплексів “Інвент-ГРАД”, ”Топо-ГРАД”, призначених для автоматизованого оброблення результатів топографо-геодезичних робіт, що виконуються при інвентаризації земель та при інженерно-геодезичних розвідуваннях об’єктів будівництва. З 1994 по 1998 рік працював головним інженером, згодом заступником директора з наукової роботи Українського Аерогеодезичного Підприємства, директором Науково-дослідного і виробничого інституту ‘Геодезкартінформатика. З 1998 року по 2020рік працював директором Науково-дослідного інституту геодезії і картографії. Під керівництвом та за безпосередньої участі Карпінського Ю.О. виконано численні проекти щодо картографо-геодезичного забезпечення різноманітних управлінських геоінформаційних систем, створення баз та банків геопросторових даних, моделювання адміністративно-територіального устрою України, робіт з делімітації сухопутної ділянки Державного кордону України з Російською Федерацією.
З 1991 року працює в Київському національному університеті будівництва і архітектури на посаді доцента, а з 2004 року  професором. У 2003 р. він очолив тут кафедру геоінформатики і фотограмметрії.
 
Перелік навчальних дисциплін
– Математичні методи і моделі:
– Бази даних;
– Основи геоінформатики;
– Числові методи в геоінформаційному моделювання (дисципліна вільного вибору за програмою PhD)
 
Сфера наукових інтересів
Картографія, геоінформатика, ГІС-технології, просторовий аналіз, туризм.

Напрями наукової роботи

1. Метод скінченних елементів в геодезичних задачах
Одним з основних наукових напрямів діяльності Ю.О. Карпінського є розвиток використання методу скінченних елементів при математичному обробленню результатів геодезичних вимірювань. Зокрема в численних наукових працях він розробив та обгрунтував теоретичні основи варіаційного підходу до застосування методу скінченних елементів геодезичних вимірів, розробив дискретні одновимірні моделі скінченних елементів геодезичних мереж, вивів континуальні двовимірні моделі скінченних елементів геодезичних полів для рішення задач трансформування координат і побудови цифрових моделей рельєфу.
2. Створення національної системи відліку
За участю Карпінського Ю.О. проведені фундаментальні наукові дослідження створення національної системи відліку, в результаті яких розроблено і впроваджено високоточну Державну геодезичну референцну систему координат УСК-2000, зв’язану з європейськими та світовими системами координат. Розроблена Державна геодезична референтна система координат УСК-2000 відповідає найкращим світовим зразкам, а її параметри включені в реєстр національних систем координат Європейської асоціації національних картографо-геодезичних та кадастрових служб Eurogeographics та European Petroleum Survey Group (EPSG). Виконано реконструкцію Державної геодезичної мережі України, розроблено банк геодезичних даних, побудова моделі квазігеоїду на територію України та створено Геопортал, призначений для виконання послуг з розповсюдження та трансформування координат в мережі Інтернет.
 3. Розвиток національної інфраструктури геопросторових даних
Карпінський Ю.О. та проф. Лященко А.А. започаткували в Україні науковий напрям розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, яка забезпечує перехід від інфраструктури картографічного виробництва до геоінформаційного виробництва та відповідає Директиві Європейського Парламенту та Ради 2007/2/ЕС від 14 березня 2007 року, що встановлює інфраструктуру геопросторової інформації в Європейському Співтоваристві (INSPIRE). Під керівництвом Карпінського Юрія Олександровича та за його безпосередньої участі виконано комплекс досліджень із розроблення основних напрямів нормативно-правового та інституційного забезпечення, визначено склад та принципи формування базових наборів геопросторових даних, функції формування метаданих та принципи створення профільних наборів даних. Отримані результати наукових досліджень практично реалізовані у розробленому національному стандарті України ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних», який є українським профілем 14-ти міжнародних стандартів комплексу  ISO 19100 «Geographic Information/ Geomatics», що забезпечує інтеграцію України в міжнародні структури в аспектах формування відкритого інформаційного суспільства та єдиної Європейської інфраструктури геопросторових даних і Глобальної інфраструктури геопросторових даних.
 
Патенти, винаходи, авторські свідоцтва
6 Свідоцтв про державну реєстрацію прав автора на комп’ютерні програми, серед яких Комп’ютерна програма ‘Геоінформаційна система прототипу Національної інфраструктури геопросторових даних/№ 85734. Дата реєстрації 13. 02. 2019, Комп’ютерна програма та База даних “Банк геодезичних даних”/№ 80938. Дата реєстрації 14. 08. 2018, Комп’ютерна програма “ Геопортал “Державна геодезична мережа України” № 61299. Дата реєстрації 19. 08. 2015, Комп’ютерна програма “ Геопортал “Адміністративно-територіальний устрій України” № 61298. Дата реєстрації 19. 08. 2015

Стажування, курси підвищення кваліфікації

Сертифікати професійної діяльності
Кваліфікаційний сертифікат інженера – геодезиста №010309
Certificate Kokusai Kogyo Co,Ltd – Japan International Cooperation Agency 2017
 
Громадська діяльність
Віце-президент Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії.”
 
Рівні володіння мовами
Українська, російська – С2;
Англійська – B1;

 

Наукова робота

Автор 9 монографій ( в співавторстві) та понад 200 науково-методичних праць.

Монографії:

Основні публікації за категоріями за останні 5 років :

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

1. Yurii Karpinskyi, Nadiia Lazorenko-Hevel Topographic mapping in the National Spatial Data Infrastructure in Ukraine/E3S Web of Conferences Volume 171, Article Number  02004
Індексується у наукометричній базі Scopus, Google Scholar та Agricultural & Environmental Science Database (ProQuest), Chemical Abstracts Service (CAS),Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) DOAJ, Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database (Proquest)  EBSCO (EBSCO Discovery Service), Ei Compendex, Google Scholar IET INSPEC, Materials Science & Engineering Database (ProQuest)  NASA ADS, SciTech Premium Collection (ProQuest), Scopus, Technology Collection (ProQuest).

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

2. Yurii Karpinskyi, Nadiia Lazorenko-Hevel, Danylo Kin / INSPIREID implementation in the topographic database of the main state topographic map of Ukraine / Interdepartmental scientific and technical review “Geodesy, Cartography and Aerial Photography”.  – Volume 91, 2020. – 20-27 p. Index Copernicus. DOI: 10.23939/istcgcap91
3. Карпінський Ю., Примак Л. Розрахунок точності растрових даних про втрати Амплітуди радіосигналу засобами геоматики/ Львів.: Сучасні досягнення геодезич-ної науки та виробництва. –Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. Вип. I(39).- 2020. – С. 96 – 102. Індексується у наукометричній базі Index Copernicus. doi: www.doi.org/10.33841/1819-1339-1-39-16  http://zgt.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/16.pdf
4. Карпінський Ю., Пащенко В. Миколі Олександровичу Трюхану – 70/ Львів.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. Вип. I(39).- 2020. – С. 37 – 40.
Індексується у наукометричній базі Index Copernicus.
5. Карпінський Ю., Кулик В., Лепетюк Б., Сосса Р., Тревого І. 90 -річчя від дня народження ветерана геодезії і картографії Петра Максимовича Шевчука/ Львів.: Сучасні досягнення геодезич-ної науки та виробництва. –Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. Вип. І(37). – 2019. –С. 40-42. Індексується у наукометричній базі Index Copernicus. http://zgt.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/8.pdf
6. Карпінський Ю.О, Лященко А.А., Лазоренко-Гевель Н.Ю., Черін А.Г. Архітектура та функціональна модель бази топографічних даних /Київ.: Інженерна геодезія. -Науково – технічний збірник. Вип. 67.- 2019. – С. 67-81.
7. Карпінський Ю.О., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування/ Львів.: Сучасні досягнення геодезич-ної науки та виробництва. –Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. Вип. I(35).- 2018. – С. 204-211. Індексується у наукометричній базі Index Copernicus.
8. Карпінський Ю.О., Рейцен Є.О., Кучеренко Н.М. Архітектура – будівництво – транспорт – туризм/ Київ.: Інженерна геодезія. Вип. 65. 255–263.
9. Карпінський Ю.О., Кінь Д.О. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС/ Київ.: Містобудування та територіальне планування. -Науково-технічний збірник. Вип. 68.- 2018. -С. 706-711. Індексується у наукометричній базі Index Copernicus.
10. Карпінський Ю.О., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних/ Київ.: Містобудування та територіальне планування. -Науково-технічний збірник. Вип. 68. – 2018. -С. 712-724.
Індексується у наукометричній базі Index Copernicus. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201868.pdf
11. Карпінський Ю.О. Використання державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI/ Київ.: Містобудування та територіальне планування. -Науково-технічний збірник. Вип. 68.- 2018. -С. 725-733. http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_68_86.
12. Тревого І., Карпінський Ю., Даценко Л., Четверіков Б. Третій з’їзд УТГК/ Львів.: Сучасні досягнення геодезич-ної науки та виробництва. –Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. Вип. I(33).- 2017. – С. 13-17.
13. Карпінський Ю.О., Лященко А.А, Ясуюкі Окада Склад та принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації/ Київ.: Інженерна геодезія. Вип. 63.
-2016.- С. 110-121.

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:

14. Yurii Karpinskyi, Nadiia Lazorenko-Hevel TOPOGRAPHIC MAPPING IN THE NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN UKRAINE/ THE 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING, PHOTOGRAMMETRY, GEOINFORMATICS Modern Technologies and Development Perspectives 17-20 September 2019 Lublin, Poland Book of Abstracts. P 88-89 ISBN 978-83-930973-7-1 https://repositorio.ipbeja.pt/bitstream/20.500.12207/4927/1/Abstrats_284-285_eepg_tech_ksiazkastreszczen.pdf

Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):

15. Карпінський Ю., Лазоренко-Гевель Н. Системна модель топографічного картографування в національній інфраструктурі геопросторових даних в Україні/ Міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання» Львів.: НУ «Львівська політехніка». Вип. 92. – 2020. – С. 24-36.
Індексується у наукометричній базі Index Copernicus
16. Карпінський Ю., Кінь Д. Дослідження переходу від картометричних до аналітичних операцій/ Матеріали ХХV Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2020”. 1-3 квітня 2020. – С. 134-137. DOI: 10.13140/RG.2.2.34353.40806
17. Карпінський Ю., Лазоренко-Гевель Н. Створення (оновлення) цифрових топографічних карт Основної державної топографічної карти/ Матеріали ХХV Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2020”. 1-3 квітня 2020. – Львів.: НУ «Львівська політехніка» – С. 143-146. ISBN 978-966-941-457-1
18. Карпінський Ю., Лященко А., Макаренко Д. Розвиток інфраструктури геопросторових даних: Стан, тенденції та проблеми/ Матеріали ХХV Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2020”. 1-3 квітня 2020. – Львів.: НУ «Львівська політехніка» – С. 160-163.
19. Карпінський Ю.О., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Топографічне картографування в національній інфраструктурі геопросторових даних.: Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами: Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, та молодих учених. 14-15 березня 2019 р. К.: НАУ.- 2019. -С.22 – 25.
20. Карпінський Ю., Кінь Д. Дослідження картометричних операцій в середовищі ГІС. Тези доповідей «GEOFORUM’2019».: 24-та Міжнародна науково-технічна конференця, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України, 10–12 квітня 2019 р., Львів–Брюховичі–Яворів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2019. – С. 172 . ISBN 978-966-941- С.14-16.
21. Карпінський Ю.О.. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Національний профіль міжнародних стандартів серії ISO 19100 «Правила моделювання геопросторових даних». Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку. Переваги застосування стандартів.: ІV Міжнародна науково-практична конференція. -Тези доповідей (Київ, 16 жовтня 2019 року). – ДП «УкрНДНЦ». -Київ. -2019. – С. 32.
22. Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Д. О. Кінь Трансформування моделі бази геопросторових даних із UML моделі у SQL моделі.: Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографічне моделювання та географічні інформаційній системи» (3– 5 жовтня 2019 року). – НУ «Львівська політехніка». – Львів. – 2019.– С. 76–79.
23. Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель Архітектура державної топографічної карти.: Всеукраїнська науково-практична конференція «Картографічне моделювання та географічні інформаційній системи» (3– 5 жовтня 2019 року). – НУ «Львівська політехніка». –Львів. -2019.– С. 76–79.
24. Карпінський Ю.О. Особливості використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 у середовищі ArcGIS ESRI.: IV Міжнародна науково-практична конференція “Геоінформаційні технології у територіальному управлінні та експертних дослідженнях: правові, організаційні, технічні проблеми. М. Одеса”. -Наукове видання. -Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”. -Львів, 2017. –С. 54-58.
25. Карпінський Ю.О. Структура Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000.: 21-ша Міжнародна науково-технічна конференція GEOFORUM’2016. -Тези конференції. -Львів, С.19-20.
26. Карпінський Ю.О., Лященко А.А. Методичні засади створення національного профілю стандартів з географічної інформації: Міжнародна науково-технічна конференція. – Тези конференції. -Одеса, 2016.
27. Карпінський1 Ю.О. Компоненти Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 Київ; КНУБА ІІ міжнародна науково-технічна конференція Геопростір, 2016. -Збірник тез, 27-29 жовтня, 2016. – С.70.
28. Карпінський Ю.О., Лященко А.А. Склад та принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації Київ; КНУБА ІІ міжнародна науково-технічна конференція Геопростір, 2016. -Збірник тез, 27-29 жовтня, 2016. – С.71-74.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram