ЛЕПЕТЮК ВІКТОРІЯ БОРИСІВНА

народилася у м. Києві
Кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія
Освіта
У 1994 – закінчила з золотою медаллю середню школу №228 м. Києва;
1999 – закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка («Картографія», магістр картографії, менеджер, географ, викладач);
2005 – закінчила навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
2020 – закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет («Туризм»,  «Міжнародний туристичний бізнес», магістр).
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж  складає 12 років:
1999-2000 рр. –  редактор в Українському відділенні Міжнародного центру наукової культури “Всесвітня лабораторія”.
З 1999 по 2001 рр. працювала картографом у ЗАТ «Інститут передових технологій».
З 2005 по 2010 рр. працювала редактором карт та атласів, провідним редактором (редакція навчальної тематики) у Державному науково-виробничому підприємстві «Картографія». Приймала участь як редактор у розробці та створенні Національного атласу України (НАУ), Атласу вчителя, атласів та карт навчальної тематики. Була редактором додаткового російського та англомовного тому «Тексти та легенди карт НАУ». Займалася розробкою інтерактивних методів навчання та їх впровадженням у шкільний курс географії.
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі Вінницької області)».
З 2010 р. по теперішній час працює в КНУБА на кафедрі геоінформатики та фотограмметрії на посаді асистента, а з 2017 р. – доцента.
2010-11 рр. приймала участь у проекті Tempus по модернізації вищої освіти з геоінформаційних технологій в Україні. В рамках проекту навчалась на курсах англійської мови.
Перелік навчальних дисциплін
– Картографія;
– Основи геоінформатики;
 Основи туризмознавства;
– Інформаційні системи і технології в туризмі;
– Інноваційні технології в туризмі;
– Загальне землезнавство;
– Креслення.
Сфера наукових інтересів
Картографія, геоінформатика, ГІС-технології, просторовий аналіз, туризм.
Напрями наукової роботи
Розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, земельного і містобудівного кадастру, управління у сфері туризму.
Патенти, винаходи, авторські свідоцтва
Свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір «Атлас фермера Вінницької області. Ч. 1. Природні умови розвитку фермерського господарства» Кулик В.Б.,  Дрич C.К., Куренков В.О., Пальшин Г.І. Зареєстровано в ДДІВ МОіН Укр. – 2000. – ПА №3037.
Стажування, курси підвищення кваліфікації
Курси англійської мови в Grade Education Centre (2021)
Сертифікати професійної діяльності
Cambridge English Course Certificate (1997);
ESRI MOOC Cartography Certificate (2018);
Certificate of Excellence in Reviewing (2020);
Certificate of completion the course “General English Intermediate Progressive B1+.2” (2021).
Громадська діяльність

Рівні володіння мовами
Українська, російська – С2;
Англійська – Intermediate Progressive В1+.2
Французька – A2.
Наукова робота
Опублікувала 37 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 34 ­– публікації (одноособові та у співавторстві), 3 методичні посібники, 1 свідоцтво про державну реєстрацію прав автора на твір. Основні теми публікацій: геоінформаційне картографування, картографування земельних ресурсів та фермерських господарств, створення електронних навчальних посібників, використання ГІС-технологій для розвитку туризму.
Основні публікації за категоріями:
Монографії:

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

Ostroukh, V. I., Lepetiuk, V. B. (2022). The teacher’s electronic cartographic online platform as a modern tool and resource for studying geography. Information Technologies and Learning Tools, 90(4), 32–45. https://doi.org/10.33407/itlt.v90i4.5025. (WEB OF SCIENCE)
Lepetiuk, V.,  Ostroukh, V., Onyshchenko, M., Pidlisetska, I., (2021). Creation of tourist maps series as а type of regional system tourism mapping. The Cartographic Journalhttps://doi.org/10.1080/00087041.2021.1937827. (SCOPUS)
Lepetiuk, V. &  Ostroukh, V. (2021) Methodological approaches to creation of educational electronic cartographic guides. The Cartographic Journal. – 58(1). https://doi.org/10.1080/00087041.2021.1930668. (SCOPUS)
Lepetiuk, V. (2020) Cartographic analysis of tourist attractive regions using GIS technologies. Geodesy and Cartography. – 46(4). pp. 188–193. https://doi.org/10.3846/gac.2020.11773.  (SCOPUS).
Kulyk, V., & Sossa, R. (2018) Determining the tourist attractive regions by GIS analysis using heatmaps. Geodesy and Cartography: journal. – 44(1). – pp. 22–27. https://doi.org/10.3846/gac.2018.882. (SCOPUS).
Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:
5. Третяк В.М., Лепетюк В.Б. Визначення транспортної доступності при формуванні туристичних маршрутів з допомогою QGIS та GRASS GIS // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К.: КНУБА. – 2021. Вип. 76. – C. 297–307. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76
6. Лепетюк В.Б. Продукти ГІС-технологій для підвищення туристичної привабливості дестинації (на прикладі Чернігівської області) // Геодезія, картографія і аерофотознімання: Зб. наук. пр. – Львів: Львівська політехніка. – 2020. Вип. 92. – С. 55–67. http://science.lpnu.ua/uk/istcgcap/vsi-vypusky/vypusk-92-2020/produkty-gis-tehnologiy-dlya-pidvyshchennya-turystychnoyi
Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:
7. Lepetiuk, V. (2020). GIS technologies` products for increasing the tourist attractiveness of the destination (on the example of the Chernigiv region). ISTCGCAP. Volume 92, pp. 55–67. https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.055. (INDEX COPERNICUS).
Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):
8. Степанов М. Використання ГІС-технологій при визначенні туристичної привабливості територій для просторового планування територій / М. Степанов, В. Лепетюк // Матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конференції «Актуальні питання використання та охорони земельних ресурсів» Дубляни 8 квітня 2021 р. – Львів: Львівський національний аграрний університет.  –  С. 34-36.
http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/72777277_Матеріали_ВСНК_08.04.2021.pdf
9. Лепетюк В.Б. Можливості GIS-технологій при розробленні національного туристичного продукту // Туристичний бізнес: виклики та можливостізб. наук. ст. студ. заоч. форми навч. / відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ: КНТЕУ, – 2020. Ч.1. – С. 88–96.
10. Кулик В.Б. Концептуальне моделювання бази геопросторових даних туристично-рекреаційної сфери // Геопростір 2017: Зб. тез доп. III Міжн. наук.-техн. конф. – К.: КНУБА, 2017. – С. 40–43.
11. Кулик В.Б. Особливості викладання картографії у вищих навчальних закладах для студентів спеціальності «геоінформаційні системи та технології» (ГІСТ) // ΛΌГOΣ «The scientific potential of the present»: спецвипуск Міжн. наук.-практ. конфер. – Сент-Ендрюс, Шотландія: Harbor Radar LP, 2016. – С. 72–74.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram