ЛЯЩЕНКО АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ

ЛЯЩЕНКО Анатолій Антонович
професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Закінчив Київський політехнічний інститут в 1969 році, кафедра обчислювальної техніки.
Автор 6 монографій, 1 підручника, 4 навчальних посібників (у співавторстві) та понад 280 науково-методичних праць.

Вчені ступені і звання:

 1. 1977 р. – кандидат технічних наук. Захист дисертації в Московському інституті електронного машинобудування на тему «Розробка і дослідження діалогової графічної системи аналізу інтегральних схем НВЧ діапазону» за спеціальністю 05.13.12 «Автоматизація проектно-конструкторських робіт і технологічної підготовки виробництва»
 2. 1985 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю «Системи автоматизації проектування»
 3. 2003 р. – доцент кафедри інженерної геодезії
 4. 2004 р. – доктор технічних наук. Захист дисертації в Київському національному університеті будівництва і архітектури на тему «Методологічні основи та інформаційно-технологічні моделі інфраструктури геопросторових даних міських кадастрових систем» за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»;
 5. 2005 р. – професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії.

Трудова діяльність

Загальний стаж науково-педагогічної роботи 50 років.

1969-2006 НДІ автоматизованих систем у будівництві: від 1970 молодший науковий співробітник, від 1972 старший науковий співробітник, від 1977 завідувач лабораторії, від 1995 – завідувач відділу геоінформаційних систем; Водночас: від 1985 – у КІБІ (КНУБА) доцент кафедри АСУ та САПР, від 2000 – професор кафедри геоінформатики і фотограмметрії; 1998 – 2014 заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту геодезії і картографії. Науковий керівник, системний аналітик та розробник низки програмних комплексів комп’ютерної графіки і геометричного моделювання для автоматизації проектування об’єктів будівництва (1980-1990 рр), геоінформаційних систем для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (1996 – 2016 рр), геоінформаційних систем містобудівного кадастру, моніторингу територій та геопорталів загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів національної інфраструктури геопросторових даних (2006 – 2020 рр).

 

Участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи:

2019 – по тепер – експерт, член робочої групи реалізації Україно-норвезького проекту «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні».
2015 – 2017 рр. – експерт в Україно-канадському проекті «Закладення основ інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки сталого економічного розвитку».
2015 – 2017 рр. – член робочої групи зі стандартизації в Україно-японському проекті «Створення національної інфраструктури геопросторових даних України».
2010-2011 рр. – відповідальний виконавець проекту Tempus IV з модернізації вищої освіти з геоінформаційних технологій в Україні.
2006 – 2016 рр. створення наборів топографічних даних на територію України у складі міжнародних проектів Європейської асоціації національних картографо – геодезичних та кадастрових служб Eurogeographics, зокрема: EuroGlobalMap – набір топографічних даних в масштабі 1: 1 000 000EuroRegionalMap v6.0 – набір топографічних даних в масштабі 1: 250 000 на територію Європи.
2008 – 2012 рр. Проект Світового банку «Видача державних на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру», консультант-викладач на курсах підвищення кваліфікації для фахівців, що працюють в органах земельних ресурсів за модулями «Державний земельний кадастр» та «Інформаційні технології в системі органів земельних ресурсів».
2008 – 2009 рр. – місцевий провідний експерт з провадження ГІС для перепису населення в Україно-Великобританський проект «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціальних та економічних трансформацій.

 

Перелік навчальних дисциплін

– Веб-картографування
– Бази даних в землеустрої та кадастрі
– Бази геопросторових даних
– ГІС в кадастрових системах
– Інформаційні технології семантичної інтеграції геопросторових даних (дисципліна вільного вибору за програмою PhD)
– Методи інтелектуального аналізу геопросторових даних (дисципліна вільного вибору за програмою PhD)

 

Сфера наукових інтересів

Геоінформатика, геоінформаційні системи і технології для територіального управління, земельного і містобудівного кадастру; інфраструктура геопросторових даних; стандартизація у сфері географічної інформації / геоматики; бази геопросторових даних; системи геоінформаційного моніторингу; геопортали.

Напрями наукової роботи

 1. Розроблення геоінформаційних систем містобудівного кадастру

В цьому напрямі отримали впровадження та подальший розвиток результати докторської дисертації «Методологічні основи та інформаційно-технологічні моделі інфраструктури геопросторових даних міських кадастрових систем», зокрема: пропоновані інституційні та архітектурні рішення сучасних кадастрових систем враховані при розробленні «Положення про містобудівний кадастр», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559; розроблені клієнт-серверна архітектура геоінформаційної системи містобудівного кадастру (ГІС МБК) з використанням універсальної об’єктно-реляційної системи керування базами даних (ОР СКБД), структурно-функціональна модель ГІС МБК, технологічні моделі окремих підсистем ГІС МБК, концептуальні моделі бази геопросторових даних об’єктів містобудівного кадастру, технологічні моделі ведення містобудівного кадастру та структурно-функціональна модель геопорталу публічних кадастрових даних ГІС МБК впроваджено при розробленні технічних проектів і програмній реалізації ГІС МБК Київської та Львівської областей, міст Києва, Львова, Нікополя, Біла Церква, Рівне тощо. Ці проекти за участі Лященка А.А. виконано в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії в 2013 – 2019 рр. Під керівництвом проф. Лященка А.А в цьому науковому напрямі підготовлено та захищено кандидатські дисертації аспірантами кафедри:

 1. Горковчук Д.В. Уніфіковані моделі баз геопросторових даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру, 2018 р., КНУБА.
 2. Максимова Ю.С. Геоінформаційні моделі наборів профільних геопросторових даних генеральних планів населених пунктів , 2018 р., КНУБА.
 3. Шелковська І. М. Моделі та методи геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій водосховищ, 2013 р., КНУБА.
 4. Черін А.Г. Геопросторові моделі та сервіси побудови геопорталу, 2013 р., КНУБА

Волчко Є. П.. Дослідження техногенного впливу на ринкову вартість земельних ділянок в межах населених пунктів, 2010 р., КНУБА.

 1. Розвиток технології створення баз геопросторових даних в середовищі універсальних об’єктно-реляційних систем керування базами даних (ОР СКБД)

Аналітично та на основі обчислювальних експериментів досліджено рівень повноти та відповідності міжнародним стандартам функціональних розширень для зберігання, опрацювання та аналізу геопросторових даних в середовищі пропрієтарних та відкритих універсальних ОР СКБД, на підставі чого обґрунтовано доцільність та ефективність використання відкритої ОР СКБД PostgreSQL з просторовим PostGIS для реалізації баз геопросторових даних у вітчизняних проектах кадастрових та моніторингових ГІС, геопорталів та бази топографічних даних. Запропоновано метод оптимізації побудови просторових GRID-індексів для підвищення оперативності виконання просторових запиті до баз геопросторових даних. Розроблено принципи, моделі і технологічні засоби забезпечення цілісності баз геопросторових даних на основі реалізації вбудованих SQL-функцій для автоматизованого відслідковування виконання доменних та координатно-топологічних обмежень, що формально описуються для класів об’єктів бази геопросторових даних.

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес КНУБА за освітньо-професійною програмою для підготовки другого магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю за спеціальністю 193 «Геодезія і землеустрій», а також в низці вітчизняних проектів створення баз геопросторових даних, зокрема база топографічних даних «Основна державна топографічна карта масштабу 1:50 000» за програмою україно-норвезького проекту «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні». За результатами досліджень в цьому напрямі за участі проф. Лященка А.А. розроблено комплекс стандартів «База топографічних даних», зокрема: СОУ 71.12 – 37 – 944:2014 База топографічних даних. Загальні вимоги, СОУ 71.12 – 37 – 949:2014 «База топографічних даних. Каталог об’єктів і атрибутів», СОУ 742-33739540 0012:2010 “Комплекс стандартів База топографічних даних Правила кодування та цифрового опису векторних даних” Том 1,  СОУ 742-33739540 0012:2010 “Комплекс стандартів База топографічних даних Правила кодування та цифрового опису векторних даних” Том 2, СОУ 71.12-37-948:2014 База топографічних даних. Правила цифрового опису рельєфу, СОУ ISO 19113 “Комплекс стандартів База топографічних даних Принципи оцінки якості топографічних даних”, СОУ ISO 19136:2009 “Обмінний формат геопросторових даних на основі географічної мови розмітки GML (ISO 19136:2007)”.

 1. Розвиток національної інфраструктури геопросторових даних

Проф. Карпінський Ю.О. та проф. Лященко А.А. започаткували в Україні науковий напрям розвитку національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД), основні концепція якого викладено в монографії Карпінський Ю.О., Лященко А.А Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні, НДІГК, 2006. – 108с.За участі Лященка А.А. участі виконано комплекс досліджень із розроблення основних напрямів нормативно-правового та інституційного забезпечення НІГД, визначено склад та принципи формування наборів базових і тематичних геопросторових даних, вимоги до їх інтероперабельності , запропоновано склад національного профілю метаданих для геопросторових даних і геоінформаційних сервісів, визначено архітектуру на функції національного геопорталу НІГД. Результати наукових досліджень практично реалізовані у розробленому національному стандарті України ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних», який є українським профілем 14-ти міжнародних стандартів комплексу  ISO 19100 «Geographic Information/ Geomatics», а також у  гармонізованих з міжнародними стандартами національних стандартах України ДСТУ ISO 19131:2019 Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT) та ДСТУ ISO 19157:2020 Географічна інформація. Якість геопросторових даних, які рекомендовано як базові для забезпечення інтероперабельності геопросторових даних НІГД України.

 

Патенти, винаходи, авторські свідоцтва

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (у співавторстві):

 1. № 97239 від 15.04.2020, база даних ”База даних геопросторових об’єктів генеральних планів населених пунктів (QGISpg)”;
 2. № 86040 від 19.02.2019 комп’ютерна програма ”Геоінформаційна система Державного картографо-геодезичного фонду України (ПЗ ГІС КАРТГЕОФОНД)”;
 3. № 85734 від 13.02.2019 комп’ютерна програма ”Геоінформаційна система прототипу Національної інфраструктури геопросторових даних”;
 4. № 61298 від 19.08.2015 комп’ютерна програма ”Геопортал ”Адміністративно-територіальний устрій України””;
 5. № 61299 від 19.08.2015 комп’ютерна програма ”Геопортал ”Державна геодезична мережа України””.

Стажування, курси підвищення кваліфікації

2019 р. Сертифікат учасника навчального семінару: Моделювання даних і бази даних, Statens Kartverket, Хонефос, Норвегія.
2017 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в ННК «Світовий центр даних з інформатики та сталого розвитку» НУ КПІ за програмою 3,5 кредитів ECTS: Інструменти аналізу, обробки та візуалізації даних.
2017 р. Сертифікат навчання за програмою семінару «National geospatial data infrastructure in Ukraine outcomes of prototype creation and perspective of future cooperation with related organization», Japan International Cooperation Agency (JICA).
2017 р. Сертифікат лектора теми «Стандартизація географічної інформації» навчального семінару «The Project for Creation of a National Geospatial Data Infrastructure in Ukraine», Jpan International Cooperation Agency (JICA).
2016 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації в ННК «Світовий центр даних з інформатики та сталого розвитку» НУ КПІ за програмою Ванкуверського острівного університету, Канада (Vancouver Island University, Canada) 7,3 кредитів ECTS: Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних.
2014 р. Свідоцтво технологічного менеджера Національної мережі трансферу технологій NTTN. За програмою «Міжнародного галузевого сертифікаційного семінару мережі трансферу технологій. Національної мережі трансферу технологій.
2012 р. Свідоцтво про проходження навчання по 2-х рівнях кадастрово-реєстраційної системи, що створювалася за Проектом Світового банку «Видача державних на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру».
2002 р. Сертифікат про складання кваліфікаційного іспиту за програмою фахівців з оцінки земель (експертів) з підтвердженням рівня знань для самостійного проведення грошової оцінки земель на території України.

Громадська діяльність

Академік Академії будівництва України

Член науково-методичної комісії з вищої освіти МОН – НМК 6 з біології, природничих наук та математики, підкомісія 103 «Науки про Землю»

Член Технічного комітету ТК 103 стандартизації «Географічна інформація/геоматика

Член редакційної колегії 2-х наукових видань, включених до переліку фахових видань України категорії Б: “Інженерна геодезія”, “Містобудування та територіальне планування”

Рівні володіння мовами

Українська, російська – С2;
Англійська – B1;

 

Основні публікації за останні 5 років

Навчальні посібники:

 1. Карпінський Ю.О. Лященко А.А., Кравченко Ю.В. Геопросторовий аналіз: навч. посіб. –  К.: КНУБА, 2016.-184с.
 2. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 2: Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних. Навчальний пособник /Кейк Д., Лященко А.А., Путренко В.В., Хмелевський Ю., Дорошенко К.С., Говоров М. – К.: Планета-Прінт, 2017. – 456 с..
 3. Геоінформаційні технології та інфраструктура геопросторових даних: у шести томах. Том 3: Просторові кадастрові інформаційні системи для інфраструктури просторових даних. Навчальний пособник /Говоров М., Лященко А.А.,  Кейк Д., Зандберген, П. М.А. Молочко, Л. Бевайніс, Л.М. Даценко, Путренко В.В. – К.: Планета-Прінт, 2017. – 520 с.

Основні публікації за категоріями за останні 5 років :

Публікації у наукових виданнях (журналах) та в матеріалах міжнародної конференції, що індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

1. Lyashchenko A., Patrakeyev I., Ziborov V., Datsenko L. & Mikhno O. (2021). Assessment and management of urban environmental quality in the context of Inspire requirements. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, May 2021,Volume 16, Issue 2, p.55—71. View PDF: http://um.ase.ro/no162/4.pdf
2. Havryluik Ye., Lyashchenko A. Study of the method of spatial identification of polygonal features in the integration of geospatial datasets [Дослідження методу просторової ідентифікації полігональних об’єктів при інтеграції наборів геопросторових даних] // Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020», Dec 2020, Volume 2020, p.1 – 5. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20205744

 

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

3. Лященко А.А., Гаврилюк Є. Ю., Смілка В.А. Аналіз методів унікальної ідентифікації об’єктів в наборах геопросторових даних // Містобудування та територіальне планування. – 2020. – Вип. 75. – С. 217 – 232. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75.217-232.

4. Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Лазоренко-Гевель Н.Ю., Черін А.Г. Архітектура та функціональна модель бази топографічних даних // Інженерна геодезія. 2019. – № 67. – С. 67 – 81. DOI: https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.67-81

5. Лященко А.А. Концептуальне моделювання та принципи реалізації бази геопросторових даних кадастру природних лікувальних ресурсів / А.А. Лященко, Є.А. Захарченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – 2019. – № 1. – С. 233-240. DOI: htps://doi.org/10.25128/2519-4577.19.2.29. Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14164/1/Liashchenko_%20Zaharchenko.pdf

6. Лященко А. А. Архітектура, функціональна модель та засоби реалізації геопорталів містобудівного кадастру / А. А. Лященко, А. Г. Черін // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 71. – С. 246-260. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.246-260

7. Лященко А. А. Базові моделі та методи інтеграції геопросторових даних в ГІС містобудівного кадастру / А. А. Лященко, А. Г. Черін // Містобудування та територіальне планування. – 2019. – Вип. 70. – С. 206-220. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.70.351-365

8. Лященко А.А. Методичні засади геоінформаційного моніторингу осушуваних земель / А.А. Лященко, В.В. Залужна// Інженерна геодезія – 2018. – Вип. 65. – с. 135 – 150. Режим доступу: http://212.111.196.173/bitstream/handle/987654321/2097/201865-135-150.pdf?sequence=1&isAllowed=y

9. Лященко А. А. Методичні засади геоінформаційного моделювання інженерно-технічних заходів цивільного захисту / А. А. Лященко, Р. В. Старинець // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 66. – С. 408-417. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN= UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/MTP_2018_66_47.pdf

10. Лященко А.А. Шляхи удосконалення системи умовних картографічних позначень для автоматизації підготовки містобудівної документації в ГІС / А.А. Лященко, Ю.С. Максимова // Інженерна геодезія. – 2018. – Вип. 65. – С. 104-114. Режим доступу: http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2074/201865-104-114.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11. Лященко А. А. Методичні засади стандартизації геоінформаційних моделей для систем просторового планування / А. А. Лященко, В.І. Нудельман // Містобудування та територіальне планування. – 2018. – Вип. 68. – С. 734-744. Режим доступу: http://212.111.196.173:8080/bitstream/handle/987654321/7080/201868-735-745.pdf?sequence=1&isAllowed=y

12. Карпінський Ю.О. Склад і принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації /Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Ясуюкі Окада// Науково-технічний збірник. Вип. 63: Інженерна геодезія. К.: КНУБА, 2016. – с. 110 – 121.

Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN= UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ig_2016_63_13

Публікація в матеріалах міжнародної конференції

13. Карпінський Ю., Лященко А., Макаренко Д. Розвиток інфраструктури геопросторових даних: стан, тенденції та проблеми // Матеріали XXV Міжнародної науково-технічної конференції «Геофорум 2020», 1-3 квітня 2020 р. Львів–Брюховичі–Яворів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020 С. 160 – 163. ISBN 978-966-941-457-1. Режим доступу:

http://zgt.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/tezu__Geoforum__2020_1.pdf

14. Lyashchenko A, Radchenko S. Use of digital photogrammetry for modeling and studying ancient tools// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції” BUILD-MASTER-CLASS-2017” – К.: КНУБА, 2017. – с.126.

15. Lyashchenko A, Blons’ka Т. Geoinformation modelling of Shatsky National Natural Park recreation potential // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ”BUILD-MASTER-CLASS-2017” – К.: КНУБА, 2017. – с.138 – 139.

16. Лященко А., Черін А. Досвід використання відкритих ГІС-засобів у системах містобудівного кадастру// Наукове видання: Програма та тези 21-ї Міжнародної науково-технічної конференції Geoforum’2016, 13-15 квітня 2016 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – с. 39 -40.

17. Карпінський Ю.О., Лященко А.А. Склад та принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації Київ; КНУБА ІІ міжнародна науково-технічна конференція Геопростір, 2016. -Збірник тез, 27-29 жовтня, 2016. – С.71-74.

18. Карпінський Ю.О., Лященко А.А. Методичні засади створення національного профілю стандартів з географічної інформації// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ”Геоінформаційні технології у територіальному управлінні” – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. – с. 53 -58. Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_01_11_16_gein.pdf

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram