ЗІБОРОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Zib-265x300

ЗІБОРОВ Віктор Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри геоінформатики та фотограмметрії (з 1992 р.).
Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури в в далекому 1984 р. за спеціальністю “Інженерна геодезія”.
Працює в КНУБА з 1992 року.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.
http://orcid.org/0000-0003-4397-1782
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HX6SsqwAAAAJ&hl=uk&authuser=2
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200090285
https://publons.com/researcher/3898291/victor-ziborov/
ziborov.vv@knuba.edu.uaziborov@ukr.net
 (044)244-96-89  внутр. 2-89, кімната 239 (3)

 

Кандидат технічних наук за спеціальністю 25.24.01 – геодезія
Освіта
У 1975 – закінчив середню школу №3 м. Києва;
1979 – закінчив Київський топографічний технікум за спеціальністю технік-топограф;
1984 – закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури в 1984 р. за спеціальністю “Інженерна геодезія”;
1991 – захистив дисертацію на тему “Математичне моделювання генералізації форми рельєфу при топографо-геодезичних вимірах”.
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж  складає 36 років:
1984-1992 рр. –  науковий співробітник у Науково-дослідному інституті автоматизованих систем планування та управління в будівництві.
З 1992 року працює на кафедрі Геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.
Перелік навчальних дисциплін
– Математичні методи і моделі;
– Інформатика і програмування;
– Інформаційні технології в спорті;
– Числові методи в геоінформаційному моделювання (дисципліна вільного вибору за програмою PhD).
Сфера наукових інтересів
Геодезія, геоінформатика
Напрями наукової роботи
Удосконалення математичних методів і моделей використовуваних в ГІС.
Патенти, винаходи, авторські свідоцтва
Зиборов В.В., Луговенко Ф.Л., Синдаровский Р.А., Николаева Е.Н. Заявка на изобретение N4408374 (40-11/056053) с датой приоритета 11.04.1988. “Ограничитель скорости автомобиля”.
Стажування, курси підвищення кваліфікації
09.2015 – 12.2015  –  Підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті геодезії і картографії
Сертифікати професійної діяльності

Громадська діяльність
Відповідальний за наукову діяльність на кафедрі ГІФ.
Рівні володіння мовами
Українська, російська – С2;
Англійська – B1.
Наукова робота
Опублікував понад 60 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 5 книг по програмуванню на декілька мовах.
Основні публікації за категоріями:

Монографії:

  1. В.В.Зиборов Visual Basic 2010 на примерах. – Санкт-Петербург, 2010, “БХВ-Петербург”, 336 стр.
  2. В.В.Зиборов Visual C# 2010 на примерах. – Санкт-Петербург, 2011, “БХВ-Петербург”, 424 стр.
  3. В.В.Зиборов MS Visual C++ 2010 в среде .NET. – Санкт-Петербург, 2012, Издательский дом “Питер”, 320 стр.
  4. Зиборов В.В. Visual C# 2012 на примерах. – Санкт-Петербург, 2013, “БХВ-Петербург”, 480 стр.
  5. Зиборов В.В. Visual Basic 2012 на примерах. – Санкт-Петербург, 2013, “БХВ-Петербург”, 448 стр.

Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:

1. Patrakeyev, I., Ziborov, V., and Lazorenko-Hevel, N.: Methods of evaluation of the state and efficiency of the urban environment, ISPRS Ann. Photogrammetry and Remote Sensing Spatial Inf. Sci., 2017, IV-5/W1, 43–49, https://doi.org/10.5194/isprs-annals-IV-5-W1-43-2017 , View PDF: https://www.isprs-ann-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/IV-5-W1/43/2017/isprs-annals-IV-5-W1-43-2017.pdf
Журнал входить до баз даних SCOPUS, CPCI index of the Web of Science, Celdes, CNKI Scholar, CNPIEC, WorldCat (OCLC), Index Copernicus та iншiх: https://www.isprs.org/publications/archives.aspx

2. I.Patrakeyev, V.Ziborov Using fuzzy sets in the estimation system of the efficiency of urban environment metabolism (on the example of cities of Ukraine) Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University) ISSN 2029-6991 / eISSN 2029-7009, 2019 Volume 45 Issue 3: 102–109, https://doi.org/10.3846/gac.2019.7699SCOPUS

3. Igor Patrakeyev, Victor Ziborov, Oleksii Mikhno (2020). Intelligent technology for estimating of urban environment quality. Geographia Technica (Romania), Volume 15, Issue 2, 2020, pp. 147-160.  http://doi.org/10.21163/GT_2020.152.15 , SCOPUS, Web of Science, GeoBase.

4. Patrakeyev, I., Ziborov, V., & Mikhno, O. (2020). Estimation of metabolic flows of urban environment based on fuzzy expert knowledge. Geodesy and Cartography46(1), pp.8-16. https://doi.org/10.3846/gac.2020.8560 , SCOPUS, Web of Science

5. Lyashchenko A., Patrakeyev I., Ziborov V., Datsenko L. & Mikhno O. (2021). Assessment and management of urban environmental quality in the context of Inspire requirements. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, May 2021,Volume 16, Issue 2, p.55—71. View PDF: http://um.ase.ro/no162/4.pdf

Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:

1. Зиборов В.В. Новая модель осадки на основе линейного сглаживающего сплайна // Киев: Будивэльнык, КНУБА – Iнженерна геодезiя, 2010. – № 56.- С. 29-33. Видання індексується Google Scholar: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628573

 2. Зиборов В.В. Выравнивание опытных данных с использованием QR-разложения матрицы уравнений поправок // Киев: Будивэльнык, КНУБА – Iнженерна геодезiя, 2013. – № 59 – С. 4-10. Видання індексується Google Scholar: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628573

 3. Зиборов В.В. Выявление грубых ошибок в задаче преобразования координат с использованием рекуррентной формулы // Киев: Будивэльнык, КНУБА – Iнженерна геодезiя, 2015 – № 61 – С. 15-21. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ig_2014_61_5

4. Патракеєв I.М., Зiборов В.В. Структура та принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища [Текст]  // Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N69, Київ, КНУБА, 2019, с. 211 – 225. Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2019/201969.pdf , Index Copernicus.

5. Патракеєв I.М., Зiборов В.В. Прагматичний підхід до використання концепції метаболізму міського середовища [Текст]. Містобудування та територіальне планування. Науково-технічний збірник/ Відпов.ред. М. М. Осетрін.- К. КНУБА, 2017. – Вип. 64. С. 258-272 Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201764.pdfIndex Copernicus

6. Патракеєв I.М., Зiборов В.В., Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геоiнформацiйний монiторiнг як засіб мiждисциплiнарного переносу знань [Текст]. Науково-технiчний збiрник Мiстобудування та територiальне планування. Випуск N62, частина 1, Київ, КНУБА, 2016, С. 469 – 476. Режим доступу:  http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/32574/mod_resource/content/1/1.pdfIndex Copernicus

Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:

1. I. Patrakeev, V. Ziborov, N. Lazorenko-Hevel Determination of anthropogenic changes on the urbanized territories by facilities of GIS // http://gse.vsb.cz GeoScience Engineering Vol 63 No 1 (2017-04-07), p. 8-14, ISSN 1802-5420 https://doi.org/10.1515/gse-2017-0002 http://gse.vsb.cz/ojs/index.php/GSE/article/view/140
Журнал входить до баз даних DOAJ, Google Scholar, WorldCat (OCLC) i Index Copernicus: http://gse.vsb.cz/ojs/index.php/GSE/about

2Ziborov Victor, Patrakeyev Igor, Ziborova Yelyzaveta (2020). Features of forecasting the demand for tourism services based on a linear model. Zenodo Repository, Geneve, Switzerland, p p. 1 – 8. https://zenodo.org/record/3718957 Indexed in OpenAIRE (CERN). http://doi.org/10.5281/zenodo.3718957

3. Igor Patrakeyev, Victor Ziborov, Yuliia Maksymova, Tetiana Yeremenko (2021). Integrated Modeling of Complex Objects of Geoinformational Monitoring. Видавництво: New Delhi, Quest Journals. Journal of Architecture and Civil Engineering, 2021, Volume 6, Issue 7, pp. 28—36. http://www.questjournals.org/jace/papers/vol6-issue7/E06072836.pdf
Журнал входить до баз даних Google Scholar, Index Copernicus та iншiх: http://www.questjournals.org/indexing.html
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram