ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез – до 3 сторінок (з урахуванням списку літератури включно) повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word (формат файлу .doc), формат сторінки А4, орієнтація книжкова.

Назва файлу англійською мовою, наприклад Dubnytska_paper, Dubnytska_payment. Файли не архівувати. Граничний розмір файлу тез не повинен перевищувати 5 МБ.

  • Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм.
  • Шрифт – Times New Roman, кегль – 12 пт.
  • Міжрядковий інтервал – 1,0.
  • Інформація про автора(ів) (вирівнювання по правій стороні): прізвище та ініціали (великі літери, шрифт напівжирний), науковий ступінь, вчене звання (для осіб, які його мають), посада, повна назва установи, де працює або навчається автор, місто, ORCID, УДК (шрифт курсив).
  • Назва тез доповіді – шрифт напівжирний, великі літери, вирівнювання по центру.
  • Основний текст тез – шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, абзацний відступ – 1,25. Назви підрозділів – напівжирний курсивний шрифт. Посилання на використані джерела – по тексту в квадратних дужках.
  • Список літератури необхідно оформляти з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні  положення та правила складання».
  • Всі формули повинні бути набрані в редакторі формул Equation або MathType, бути доступними для редагування.
  • Діаграми і таблиці подають у тексті, як растрові зображення (рисунки), розміщують посередині. Номери таблиць вказують над таблицями, звичайним шрифтом, вирівнювання по правому краю (Таблиця 1). Після номеру вказують назву таблиці, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру.
  • Назви та номери рисунків вказують напівжирним шрифтом під рисунками (Рис. 1. Назва). Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

Рекомендовано структурувати тези на такі підрозділи:

–        Вступ / Introduction;

–        Мета / Purpose;

–         Методи / Methods;

–         Результати / Results;

–         Список літератури / References.

Увага!

Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за зміст поданих матеріалів, достовірність наведених фактів, посилань, правопис власних імен тощо.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають заявленим вимогам.

З повагою, Оргкомітет

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram