Гончар Ольга Андріївна

Гончар Ольга Андріївна – доцент кафедри будівельних матеріалів, кандидат технічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2005–2006), Лауреат премії Президента України для молодих вчених, (свідоцтво лауреата №193, наказ №1083/2006 від 15.12.2006р.) Технологічний менеджер Національної мережі трансферу технологій NTTN. Кандидат в аудитори з оцінки відповідності продукції технічним регламентам будівельних виробів, будівель і споруд та безпеки машин.

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-1071-7553 (Scopus Author ID: 55405119960)  Web of Science – (WoSRID: M-3873-2018 ) Google Scholar – Гончар Ольга Андріївна  Copernicus.org – (#577056) Base – Ольга Гончар Mendeley – Гончар Ольга gonchar.oa@knuba.edu.ua  тел.: (044) 245-48-31, внутр. 1-25, кімната 257.

Освіта:

У 2000 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» та здобула кваліфікацію магістра. У 2003 закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали і вироби.  У 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, тема – «Зололужні цементи та бетони, модифіковані штучними цеолітами», отримала науковий ступінь кандидата технічних наук (диплом ДК№023882 від 9.06.2004р.).  В 2008 р. отримала звання доцента кафедри будівельних матеріалів (свідоцтво 12ДЦ№020036 від 30.10.2008р.).

У 2018 році пройшла курси підвищення кваліфікації , наказ КНУБА №285 від 11.07.2018  – в ДП «УНДіПК інститут будівельних матеріалів і виробів».

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 26 років. Науково-педагогічний стаж 17 років.

З 2000р. по 2011р. працювала на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника в  ДНДІВМ ім. В. Глуховського при КНУБА.

З 2002 року працює на кафедрі будівельних матеріалів КНУБА на посадах асистента (з 2002р.) та доцента (з 2006р.).

За результатами конкурсу «Інтелект молодих – на службу столиці», що проводився у 2005р. Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації подана робота зайняла призове місце з напрямку «Будівництво і архітектура. Нові будівельні матеріали, будівельна техніка, нові архітектурні рішення тощо».

У 2006р. отримала  премію Президента України для молодих вчених (свідоцтво лауреата №193, наказ №1083/2006 від 15.12.2006р.) за роботу “Створення екологічно чистих енерго- та ресурсозберігаючих технологій сучасних будівельних матеріалів з поліпшеними характеристиками на основі відходів електростанцій”.

З 2005р. виконує обов’язки вченого секретаря кафедри будівельних матеріалів. Член експертної комісії з виявлення та запобігання академічного плагіату в КНУБА по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія будівельно-технологічного факультету КНУБА (з 2017 р.), член методичної комісії будівельно-технологічного  факультету. Член Ради будівельно-технологічного факультету КНУБА (з 2013 р.) та навчально-методичної ради КНУБА. У 2020р. отримала Подяку Міністерства освіти і науки України.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві будівельних конструкцій, виробів, матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 2. Методологія та методика наукових досліджень (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 3. Матеріалознавство – (191 Архітектура та містобудування).
 4. Будівельне матеріалознавство (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота:

Має 131 друковану працю, в тому числі 107 – наукового (з них 8 – у виданнях, які індексуються Scopus та Web of Science) і 24 – навчально-методичного характеру, посібник та підручник.

Розробник 4 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Основні праці: підручник: Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів), 2012, 2015 (Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П.) – К.: Видавництво Ліра –К. – 2012, 2015. – 592с.; посібник:  Пушкарьова К.К. та ін. Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції  / Науково-практичний довідник К.: Асоціація «ВСВБМВ», 2012. –664с.

Напрями наукової діяльності:

Розробка технологій отримання композиційних матеріалів спеціального призначення з використанням відходів промисловості.

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

к.т.н., доц. Гончар О.А. за 2015-2023 р.р.

2015

 1. Гончар О.А., Мороз А.В. Оцінка ефективності використання різних видів цементно-алюмінатних композицій для виробництва без усадочних сухих будівельних сумішейТези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 107-108.
 2. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Каверин К. О. Вплив оргaно-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композитів та їхні фізико-механічні характеристики. Збірник наукових праць УДУЗТ, Харьків, 2015.- Вип.155. – с. 124 – 128.(наукометрична база Index Copernicus). http://csw.kart.edu.ua/article/view/91742.
 3. Пушкарьова К.К., Гончар О. А., Каверин К.О. Вплив органо-мінеральних добавок на реологічні властивості цементних композицій та їхні фізико-механічні характеристики / 5-а Міжнародна науково-технічна конференція з будівельних матеріалів, конструкцій та споруд «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 23-24 квітня 2015р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2015.– с. 29.
 4. Пушкарьова К.К., Кочевих М.О.,  Гончар О.А., Бондаренко О.П. Матеріалознавство (для архітекторів і дизайнерів): Підручник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 592с.

2016

 1. Кочевих М.О., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Вялін Д.О. Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології промислового комплексу”.- – Херсон, ХНТУ, 2016, Вип. 2.- С. 112-113.
 2. Кочевих М.О., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Вялін Д.О. Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій. Вісник Херсонського національного технічного університету №2(57), Херсон, 2016 р., с. 54-60. (фахове видання) http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2016_2_10.
 3. Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Економічні та ефективні зололужні цементи та бетони на їх основі. Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка.- К.; Тов. «Знання України»  2016. – Вип 57.- С. 15-20. (фахове видання). http://presa.ua/budivnictvo-ukraini.html.

2017

 1. Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Отримання кристалічних алюмінатів кальцію методами самопоширюваного високотемпературного синтезу Будівельні матеріали та вироби.– 2017. № 1-2. –С.50-51. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n-1-2-za-2017/.
 2. Гончар В.П., Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О. Шляхи гідратоутворення в системі «кальцінований каолін – вапно» Будівельні матеріали та вироби. – 2017.- № 3-4. – С.39-41. http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n3-4-za-2017/.
 3. Гончар В.П., Гончар О.А., Гідратація реакційних сумішей в системі «кальцинований каолін – вапно». Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.-2017. -№ 58 -С.17-21 http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sanit/.
 4. Блажіс Г.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О., Ростовська Г.С. Швидкотверднучі високоміцні шламошлаколужні цементи / Строительные материалы и изделия. –№ 1-2. – 2017. – С.52-54.

2019

 1. Конструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості /Гончар О.А. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип.76. – С. 78-84.ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2019-76-78-84 (Базове фахове видання) (Публікація у науково-метричних базах даних) (Index Copernicus)
 2. K K Pushkareva, O A Gonchar and K O Kaverin The role of the crystallo-chemical factor in the evaluation and improvement of the nanomodification efficiency of mortar and concrete/ IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012102.  – 11 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012102. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012102/pdf Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 3. Композиционный радиационнозащитный цемент с повышенной термо- и трещиностойкостью  /Анопко Д.В, Гончар О.А., Кобылянский И.З.// Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019.- № 4. – Том 98. – С. 231-240. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒231‒240 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання).
 4. Використання відходів теплоенергетики для отримання композиційних в‘яжучих систем / Гончар О. А. // Матеріали IX міжн. н-п конф. «Комплексне за- безпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 14-16 травня 2019 р., Т. 2, – с.132.https://drive.google.com/file/d/1LM6-Kj0Oc_49YlWC8xyWxeH-Wdsqyh_3/view?usp=sharing
 5. Конструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості  / Гончар О.А. //Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова.. ― Одеса : ОДАБА, 2019. c. 117-118. https://drive.google.com/file/d/1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO/view
 6. Роль кристалохімічного фактор в оцінці та підвищенні ефективності наномодифікації будівельних розчинів і бетонів / Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Каверин К.О. // Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 193-195.
 7. Особливості регулювання технологічними та експлуатаційними характеристиками кальційалюмінатних в’яжучих композицій / Гончар О.А., Савенок О. // International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. –  200-201 рр.

2020

 1. Гончар Ольга, Васильєв Марк. Адаптивні пневматичні фасади з використанням полімерних мембран/ВMC-2020– International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2020”November 2020, Kyiv, Ukraine, pp. 136-137.
 2. 2. Особливості технології отримання швидкотверднучих композиційних в‘яжучих речовин /Гончар О.А., Анопко Д.В.//Матеріали X міжн. н–п конф. «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», Чернігів, ЧНТУ, 29–30 квітня 2020 р., Т. 2, – с.81
 3. Innovative building materials in creation an architectural environment /  Prof. Abyzov V.A. Pushkarova K.K.  , Kochevykh M.O. , Honchar O.A. Bazeliuk N.L//  ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня 2020 р. C. 120-122
 4. Improving the energy efficiency of translucent structures with using of special purpose glasses /Pushkarova K.K.,. Kochevykh M.O., Honchar O.A. // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня 2020 р. C. 131-134
 5. Radiation protective properties of fine-grained concretes and their radiation resistance / Anopko D.V., Honchar O.A., Kochevykh M.O., Kushnierova L.O.// ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА, 21-22 травня 2020 р. C. 285-286
 6. Abyzov V. A., Pushkarova K. K., Kochevykh M. O., Honchar O. A. and Bazeliuk N. L. Innovative building materials in creation an architectural environment /IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering –  Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907 (2020) 012035 – 11p. doi:10.1088/1757-899X/907/1/012035. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012035/pdf Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 7. Anopko D. V., Honchar O. A., Kochevykh M.O. and Kushnierova   L. O. Radiation protective properties of fine-grained concretes and their radiation resistance IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering –  Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907 (2020) 012031 – 10p.  doi:10.1088/1757-899X/907/1/012031. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012031/pdf Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)

2021

 1. Анопко Д., Гончар О., Кочевих М, Кушнєрова Л. Дослідження впливу гамма-випромінювання на структурні перетворення в портландцементному камені. Ядерна та радіаційна безпека, (4(92), 2021, с. 60-66 https://doi.org/10.32918/nrs.2021.4(92).08
 2. Дмитро Анопко, Ольга Гончар, Марко-Василь Марунчак Радіаційно-захисні властивості та радіаційна стійкість дрібнозернистих бетонів / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 100-102.
 3. Ольга Гончар, Дмитро Анопко, Дар’я Рудзей Перспективи отримання сучасних матеріалів та виробів на основі техногенних продуктів / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 106-108.
 4. Anopko D.V., Honchar O.A., Kochevykh M.O., Kushnierova L.O. Research of the formation process of high-basic calcium hydrosulfoferrite based on iron oxides in hardening portlandcement / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. ” Інноваційні технології в архітектурі і дизайні”Харків: ХНУБА, 2021. с.334-335  ISBN 978-617-7666-47-8
 5. Дмитро Анопко, Ольга Гончар, Марина Кочевих, Марко Марунчак. Дослідження стійкості металонасичених композитів до хімічної корозії /  ВMC-2021 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.
 6. Пушкарьова К.К., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Кушнєрова Л.О., Каверин К.О., Іонов Д.С. Особливості процесів структуроутворення та синтезу міцності портландцементних композицій, модифікованих
  нанокарбонатними добавками. / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 332-336.  https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 7. Пушкарьова К.К., Шейніч Л.О., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Кочевих М.О., Мазур  В.О. Особливості процесів гідратації та структуроутворення білого портландцементу в присутності карбонатних добавок різної дисперсності та різного агрегатного стану / Збірник тез доповідей 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Харків, 17-19.11.2021 р. – Харків, Україна. – С.254-255.
 8. Наномодифіковані білі портландцементи та матеріали на їх основі.Катерина Пушкарьова, д.т.н. проф., зав. кафедри. Владислав Мазур, студент . Данило Гадайчук, аспірант . Ольга Гончар, к.т.н., доцент /  ВMC-2021– International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.

2022

 1. Пушкарьова К., Шейніч Л., Приймаченко А., Кепллер Й., Вовк В., Ващук М., Гончар О., Ремонт та захист бетонних та залізобетонних конструкцій. Монографія, К.: Видавничий дім «Кондор», 2022
 2. Гончар О.А., Кочевих М.О., Анопоко Д.В., Кушнєрова Л.О., Розробка основних параметрів технології дрібнозернистих бетонів на чавунних заповнювачах, Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 41. – С. 3-15. https://doi.org/10.31713/budres.v0i41.7(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)
 3. Пушкарьова К.К., Гончар О.А., Кочевих М.О., Мазур В.О., Особливості структуроутворення білого портландцементу в пристутності карбонатних добавок, Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 41. – С. 57-69. https://doi.org/10.1713/budres.v0i41.7 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)
 4. Анопко Д.В., Гончар О.А., Кочевих М.О., Кушнєрова Л.О.,  Дослідження процесу утворення високоосновного гідросульфоферриту кальцію на основі оксидів заліза при зміцненні портландцементу, Тези доповідей V Міжн. н-п-конф. «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА. – С. 334-335
 5. Кочевих М.О., Гончар О.А., Анопко Д.В. Застосування декоративного бетону у формуванні елементів ландшафтного дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ Матеріали XІІ міжнародної науково-практичної конференції  «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» , 26 – 27 травня 2022 р. м. Чернігів, Т 1 , С. 99-100
 6. І. Марченко,, К. Пушкарьова, О. Гончар, М. Кочевих,Оцінка енергоефективності сучасних бетонів та сухих будівельних сумішей, International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 30.11.22-02.12.22. – Kyiv, Ukraine, 2022. – рр.
 7. Я. Шастун, Д. Дорогань, студент 1. К. Пушкарьова,  М. Кочевих,  О.Гончар, Особливості рециклінгу полімерних матеріалів, Conf. Proc. Intern. Scient.- pract. Conf. «Build-master-class -2022», KNUCA, 2022 –  p.
 8. Гончар О.А., Кочевих М.О., Бондаренко О.П., Кушнєрова Л.О. Перспективні напрямки переробки сульфатомістких техногенних продуктів для отримання будівельних матеріалів та виробів / Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів, 26-27 травня 2022 р. – Чернігів, Україна. – Том 2. – С. 110.

2023 рік

ПУБЛІКАЦІЇ

МОНОГРАФІЇ

Пушкарьова К., Шейніч Л., Приймаченко А., Кепплер Й., Вовк В., Ващук М., Гончар О., Ремонт і захист бетонних і залізобетонних конструкцій. Монографія, К.: Видавничий дім «Кондор», 2023, 372 с.

СТАТТІ

К.Pushkarova,  D. Hadaichuk, O. Нonchar,   M. Mazyr. Hydration process and structure forming of white Portland cement with carbonate additives of different dispersion and different physical state. AIP Conference Proceedings 2684, 040021-1–040021-8 (2023)

https://doi.org/10.1063/5.0121714

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)

Kateryna Pushkarova; Leonid Sheinich; Danilo Hadaichuk; Olha Honchar; Kostiantyn Kaveryn; Dmitro Ionov Evaluation of the influence of micro- and nanocarbonate additives on the strength and rheological characteristics of Portland cement compositions. AIP Conf. Proc. 2490, 050002 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0124358 (Scopus)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А. Інноваційні технології підвищення якості деревини та виробів на її основі. М-ли IY  Міжнар. нау-ково-практ. конф. «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля», К., 2023- с. 410-413

Пушкарьова К., Кочевих М., Гончар О., Марченко І. Перспективи застосування дисперсноармованих бетонів у сучасному будівництві. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» КНУБА, 26-27 квітня. 2023, с.141-142

Кушнєрова Л., Гончар О., Кочевих М., Анопко Д.   Вплив полімерної добавки на морфологію кристалів та фізико-механічні властивості дигідрату кальцію. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» КНУБА, 26-27 квітня 2023, с.147-148

Коchevykh М., Honchar О., Anopko D., Kushnierova L. Features оf Using Self-Compacting Concrete for Landscape Structures. Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2023)». Чернігів, 25–26 травня, :НУ «Чернігівська політехніка». 2023. – Т.2. – c.114

Honchar О., Коchevykh М.,  Anopko D., Kushnierova L. The use of raw materials for the implementation of the strategy of low carbon development. Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2023)».Чернігів, 25–26 травня, :НУ «Чернігівська політехніка». 2023. – Т.2. – c.115

Анопко Д., Гончар О., Кочевих М., Кушнєрова Л. Матеріали для захисту від електромагнітних випромінювань. Збірник наукових доповідей міжнародної конференції «Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт»,  м. Луцьк, ЛНТУ, 16–18 травня 2023 р. 2023 р, с. 68-70

Анопко Д. В., Гончар О. А., Кочевих М. О. Аспекти дослідження ринку банківських сейфів. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан,напрямки розвитку, Київ, 20 квітня 2023 р. 2023 р., с 240-244

Дмитро Анопко, Ольга Гончар, Марина Кочевих, Лілія Кушнєрова. Режими віброущільнення металонасичених композитів. IV Міжнародної науково-практичної конференції «ЕНЕРГООЩАДНІ МАШИНИ І ТЕХНОЛОГІЇ» XIX Міжнародної науково-технічної конференції «ВІБРАЦІЇ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ» присвяченої 60-річчю від дня створення кафедри машин і обладнання технологічних процесів факультету автоматизації і інформаційних технологій 23 – 25 травня Київ 2023

Моцна Д., Пушкарьова К, Кочевих М., Гончар О. Особливості використання зшитого поліетилену для систем водопостачання. ВMC-2023–International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2023” Novemder-December 2023, Kyiv, Ukraine

Anopko D., Honchar О., Коchevykh М.,  Kushnierova L. Research of the Formation Process of High-basic Calcium Hydrosulfoferrite Based on Iron Oxides in Hardening Portland cement. AIP Conf. Proc. 2490, 050001 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0142087/5.0142087 Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4686-1/$30.00

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram