Гриценко Олександр Сергійович

Гриценко Олександр Сергійович – Доцент кафедри економіки будівництва КНУБА. Організаційна робота на посаді заступника декана будівельного факультету (2015-2019). Організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування – керівництво студентським будівельним загоном.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7740-7536

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ZaS5iwEAAAAJ

Web of science: https://publons.com/researcher/4851428/oleksandr-gritsenko/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Gritsenko

grytsenko.os@knuba.edu.ua, gritsenko2008@i.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 423

Освіта

Київський інженерно-будівельний інститут, 1971р. Промислове та цивільне будівництво, інженер-будівельник Дип. Э №034400

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.08 – технологія і організація промисловістю та цивільного будівництва. Тема: “Крупноблочный монтаж сборно-монолитных конструкций АЭС” КД №025462.

Доцент кафедри економіки будівництва ДЦ №000943.

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

Учбовий центр Computer Logic Group 14.03.2016-13.05.2016р Свідоцтво про підвищення кваліфікації UA № 05-16/102 від 13.05.2016р. Наказ № 226 від 18.05.2016р. Тема: «Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. Розрахунок кошторисів на будівельні, проектні та вишукувальні роботи за допомогою програмного забезпечення «Будівельні технології – кошторис»

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 50 роки. Науково-педагогічний стаж 22 років.

У 1990 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 – технологія і організація промисловістю та цивільного будівництва. Тема дисертації “Крупноблочный монтаж сборно-монолитных конструкций АЭС”.

У 2000 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

1. ДЦП ЕБ і ек орг-ції управл. проектуванням:

зПЦБ – VI курс, 20 лекц. год

3. Екон. буд.:

ПЦБ-IV курс, 42 лекц. год.

4. СК вип. каф. ОБІБД:

ЕП –IV курс, 24 лекц. год.

зПЦБ-VI курс, 8 лекц. год.

5.Кер-во дипл. проект:

7. Кер-во аспір.

9. ДЕК

Всього 94 лекційних годин

Науково-методична робота

Автором опубліковано більше 70 наукових, методичних праць. Основні праці: навчальні посібники «Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників» (2010), «Моделювання проектних робіт для будівництва» (2010), «Організація біржової та банківської діяльності» (2014), «Економіка проектування у будівництві» (2015), монографія «Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства» (2017). Розробник 2-х електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності

Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві.

Публікації:

2020р.

Статті у нефахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

 1. Гриценко О. С. Конструктивна та економічна ефективність зовнішнього утеплення стін будинків [Текст] / О. С. Гриценко, І. В. Бурменська, В. В. Бучко // Молодий вчений. — 2020. — №10. С. 22-24. DOI: DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-5, http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/5.pdf

2019

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

 1. Гриценко О.С., Саченко А.М., Клименко А.А., Власюк В.П. Суть лізингу, оренди: можливості і переваги. Шляхи підвищення ефективності будівництва: зб. наук. праць. вип.40. 2019. С.146-156. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.40.146-155 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196311

Навчально-методичні праці:

 1. Гойко А.Ф., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Кулик М.М.. Економіка будівництва: метод. вказ. до виконання самостійної роботи: для студ., які навч. за спец. 191 “Буд-во та цив. інженерія”; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ: КНУБА, 2019. 31 с. http://192.168.240.223/books/64_3_19.pdf

Матеріали конференцій:

 1. Гриценко О.С., Галунка О.Д., Султанов З. Система якості в впровадженні інновацій в будівельному підприємстві. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 23-24 травня 2019 р. Київ : Ліра-К, 2020. С 88-89. http://library.knuba.edu.ua/node/38.
 2. Шумак Л.В., Гриценко О.С. Особливості визначення кошторисної вартості на проектні роботи за кордоном. Ефективні технології в будівництві : IV Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р., м. Київ). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019.– 208 с. C/142-143. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/22/2019.pdf
 3. Гриценко О.С., Бурменська І.В. Суть іпотеки в Україні: недоліки, переваги, можливості. International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2019”. С. 372-373. https://www.bmc-conf.com/ua/archive.html

2018 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

 1. Gritcenko O., Tsyfra T., Zapechnа Yu., Development of economic approaches to the formation and evaluation of the strategy of construction enterprises. “Технологический аудит и резервы производства” № 1/4 (39), 2018 С. 70-76 (МНБ: Ulrich’s, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo). http://journals.uran.ua/tarp/article/view/124542/119361
 2. Рубцова О.С., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Передумови використання інтернет-технологій в побудові маркетингової моделі на будівельних підприємствах України. Будівельне виробництво. 2018. № 64. С. 76-80. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9629169%2F2018%2F64

Навчально-методичні праці:

 1. Стеценко С.П., Ізмайлова К.В., Гойко А.Ф., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Шапошнікова І.О., Шевчук К.І, Салабай С.М. Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та економічної частини дипломних проектів. К.: КНУБА, 2018. 24 с.

Матеріали конференцій:

 1. Гриценко О.С., Саченко О.М., Клименко О.О., Власюк В.П. Суть лізингу оренди: можливості і переваги. International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2018”.

2017 р.

Монографії:

 1. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] / Л.В. Сорокіна, С.П.Стеценко, А.Ф.Гойко, К.В.Ізмайлова, Гриценко О.С. та інші. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017.

Навчально-методичні праці:

 1. Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Стеценко С.П. та ін. Економіка будівництва. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». А.Ф.Гойко та ін.; КНУБА. К: КНУБА, 2017. 71с. http://library.knuba.edu.ua/library/page_lib.php

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

 1. Ю.О. Запєчна, О.С.Гриценко, І. В. Лисак. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області// Управління розвитком складних систем. – 2017. –№32 –С. 110-113. (Видання внесене до МНБ Ulrich’s, Coperniscus, BASE) http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-32/18_0.pdf
 2. Запєчна Ю.О. Алгоритм управління грошовим потоком підприємств будівельного комплексу/ О.С. Гриценко, П.П. Закорко, Ю.О. Запєчна К.І. Шевчук // Ефективна економіка – №12, 2017. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5933

2016 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

 1. Гриценко О.С. Модель оцінювання діяльності девелоперської компанії// П.П. Закорко, О.С. Гриценко, Ю.О. Запєчна, Гао Ш./ Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – 2016. – Вип. 61(2).стр. 36-39. Фахове видання категорії «Б». http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=buvu_2016_61(2)__8

2015 р.

Навчально-методичні праці:

 1. Гойко А.Ф., Шевчук К.І., Гриценко О.С., Сорокіна Л.В., Закорко П.П. Економіка проектування у будівництві. Навчальний посібник з грифом МОН України К.: КНУБА, 2015. 236 с. (особистий внесок: автором розроблено Розділ 5. Моделювання проектного виробництва, 7.1 Фінансово-економічні результати).http://192.168.240.223/books/7_1_14.rar

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

 1. Запєчна Ю.О. Вплив на економічну безпеку будівельних підприємств рівня корпоративної соціальної відповідальності // О.С. Гриценко, Ю.О. Запєчна, К.І. Шевчук, М.В. Бородавко/ Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-техн. збірник – 2015. – Вип. 59. Стр. 49-51. Фахове видання категорії «Б». http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9629169%2F2015%2F59

2014 р.

Навчально-методичні праці:

 1. Гойко А.Ф., Скрипник А.Л., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Організація біржової та банківської діяльності. Навчальний посібник з грифом МОН України. Київ: КНУБА, 2014. 228 с. (особистий внесок: автором розроблено Розділ 3.  http://library.knuba.edu.ua/books/35_1_12.rar

Інші основні праці, видані протягом життя:

1. Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю., Гриценко Ю.О Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-2781 від 02.04.2010 р.) К.: КНУБА, 2010. – 140 с.

2. Гриценко О.С., Шевчук К.І., Вахович І.В., Гриценко Ю.О. Моделювання проектних робіт для будівництва: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-1145 від 23.02.2010 р.) К.: КНУБА, 2010. – 124 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram