Гриценко Олександр Сергійович

Гриценко Олександр Сергійович – Доцент кафедри економіки будівництва КНУБА. Організаційна робота на посаді заступника декана будівельного факультету (2015-2019). Організація студентської громадської діяльності, яка має професійне спрямування – керівництво студентським будівельним загоном.

grytsenko.os@knuba.edu.uagritsenko2008@i.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 423

Матеріали конференцій:

Гриценко О.С., Шевчук К.І. Оцінка вартості проектних робіт на основі узагальнених показників трудомісткості. Міжнародний науково-технічний форум «Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології», 15 листопада, 2023, Київ.

 

Матеріали конференцій:

Артем Страхов, Олександр Гриценко. Моделі вибору проектних рішень із енергозбереження, як складова енергетичної безпеки. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація національної, закордонної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного часу» (27–29 червня 2022 р.), м. Луцьк, Україна стр. 363.

Давид Калашніков, Олександр Гриценко. Напрямки термомодернізації житлових кварталів міст. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація національної, закордонної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного часу» (27–29 червня 2022 р.), м. Луцьк, Україна стр. 333

Навчальні посібники:

Стеценко С.П., Шевчук К.І., Боліла Н.В., Ніколаєва Т.В., Кіщенко Т.Є., Ізмайлова К.В., Крикун К.В., Оліферук С.Л., Гусарова Л.В., Рубцова О.С., Сорокіна Л.В.; Гойко А.Ф., Шапошнікова І.О., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О., Гриценко О.С., Росинський А.В. Економіка будівельного підприємства. КНУБА, Київ.530с.

Матеріали конференцій:

Гриценко О.С., Халабузар В.С. Вартість проектних робіт за допомогою укрупнених показників об’єктів реконструкції житла. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С. 444-445

 

Статті у нефахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

  1. Гриценко О. С. Конструктивна та економічна ефективність зовнішнього утеплення стін будинків [Текст] / О. С. Гриценко, І. В. Бурменська, В. В. Бучко // Молодий вчений. — 2020. — №10. С. 22-24. DOI: DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-10-86-5, http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/5.pdf

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

Гриценко О.С., Саченко А.М., Клименко А.А., Власюк В.П. Суть лізингу, оренди: можливості і переваги. Шляхи підвищення ефективності будівництва: зб. наук. праць. вип.40. 2019. С.146-156. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.40.146-155 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196311

Навчально-методичні праці:

Гойко А.Ф., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О., Кулик М.М.. Економіка будівництва: метод. вказ. до виконання самостійної роботи: для студ., які навч. за спец. 191 “Буд-во та цив. інженерія”; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ: КНУБА, 2019. 31 с.

Матеріали конференцій:

Гриценко О.С., Галунка О.Д., Султанов З. Система якості в впровадженні інновацій в будівельному підприємстві. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 23-24 травня 2019 р. Київ : Ліра-К, 2020. С 88-89. http://library.knuba.edu.ua/node/38.

Шумак Л.В., Гриценко О.С. Особливості визначення кошторисної вартості на проектні роботи за кордоном. Ефективні технології в будівництві : IV Міжнародна науково-технічна конференція (27-28 березня 2019 р., м. Київ). – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019.– 208 с. C/142-143.http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/22/2019.pdf

Гриценко О.С., Бурменська І.В. Суть іпотеки в Україні: недоліки, переваги, можливості. International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2019”. С. 372-373. 

https://www.academia.edu/49099343/_BUILD_MASTER_CLASS_2019_

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

  1. Gritcenko O., Tsyfra T., Zapechnа Yu., Development of economic approaches to the formation and evaluation of the strategy of construction enterprises. “Технологический аудит и резервы производства” № 1/4 (39), 2018 С. 70-76 (МНБ: Ulrich’s, BASE, Index Copernicus, РИНЦ, DRJI, OAJI, Sherpa/Romeo). http://journals.uran.ua/tarp/article/view/124542/119361
  2. Рубцова О.С., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Передумови використання інтернет-технологій в побудові маркетингової моделі на будівельних підприємствах України. Будівельне виробництво. 2018. № 64. С. 76-80. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9629169%2F2018%2F64

Навчально-методичні праці:

  1. Стеценко С.П., Ізмайлова К.В., Гойко А.Ф., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Шапошнікова І.О., Шевчук К.І, Салабай С.М. Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та економічної частини дипломних проектів. К.: КНУБА, 2018. 24 с.

Матеріали конференцій:

  1. Гриценко О.С., Саченко О.М., Клименко О.О., Власюк В.П. Суть лізингу оренди: можливості і переваги. International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2018”.

Монографії:

  1. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] / Л.В. Сорокіна, С.П.Стеценко, А.Ф.Гойко, К.В.Ізмайлова, Гриценко О.С. та інші. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017.

Навчально-методичні праці:

  1. Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Стеценко С.П. та ін. Економіка будівництва. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». А.Ф.Гойко та ін.; КНУБА. К: КНУБА, 2017. 71с. http://library.knuba.edu.ua/library/page_lib.php

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

  1. Ю.О. Запєчна, О.С.Гриценко, І. В. Лисак. Оцінка концентрації ринку первинної нерухомості Донецької області// Управління розвитком складних систем. – 2017. –№32 –С. 110-113. (Видання внесене до МНБ Ulrich’s, Coperniscus, BASE) http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-32/18_0.pdf
  2. Запєчна Ю.О. Алгоритм управління грошовим потоком підприємств будівельного комплексу/ О.С. Гриценко, П.П. Закорко, Ю.О. Запєчна К.І. Шевчук // Ефективна економіка – №12, 2017. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5933

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

Гриценко О.С. Модель оцінювання діяльності девелоперської компанії// П.П. Закорко, О.С. Гриценко, Ю.О. Запєчна, Гао Ш./ Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – 2016. – Вип. 61(2).стр. 36-39. Фахове видання категорії «Б».

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=buvu_2016_61(2)__8 

2015 р.

Навчально-методичні праці:

Гойко А.Ф., Шевчук К.І., Гриценко О.С., Сорокіна Л.В., Закорко П.П. Економіка проектування у будівництві. Навчальний посібник з грифом МОН України К.: КНУБА, 2015. 236 с. (особистий внесок: автором розроблено Розділ 5. Моделювання проектного виробництва, 7.1 Фінансово-економічні результати).

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

Запєчна Ю.О. Вплив на економічну безпеку будівельних підприємств рівня корпоративної соціальної відповідальності // О.С. Гриценко, Ю.О. Запєчна, К.І. Шевчук, М.В. Бородавко/ Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-техн. збірник – 2015. – Вип. 59. Стр. 49-51. Фахове видання категорії «Б». 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9629169%2F2015%2F59#gsc.tab=0

2014 р.

Навчально-методичні праці:

Гойко А.Ф., Скрипник А.Л., Гриценко О.С., Запєчна Ю.О. Організація біржової та банківської діяльності. Навчальний посібник з грифом МОН України. Київ: КНУБА, 2014. 228 с. (особистий внесок: автором розроблено Розділ 3. 

Інші основні праці, видані протягом життя:

 Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Гриценко О.С., Бєлєнкова О.Ю., Гриценко Ю.О Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників: Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-2781 від 02.04.2010 р.) К.: КНУБА, 2010. – 140 с.

2. Гриценко О.С., Шевчук К.І., Вахович І.В., Гриценко Ю.О. Моделювання проектних робіт для будівництва: навчальний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-1145 від 23.02.2010 р.) К.: КНУБА, 2010. – 124 с.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram