НОВИНИ БФ,  НОВИНИ КНУБА

Громадське обговорення проєктів освітніх програм «Менеджмент організацій і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства.

Ключовим завданням такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення освітніх програм. Участь стейкхолдерів дозволяє закладу вищої освіти (ЗВО) виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для конкретної освітньої програми становитиме «якість освіти».

З метою посилення якості освітніх програм кафедрою менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектурипроєкти освітніх програм за спеціальністю 073 «Менеджмент» (ОП «Менеджмент організацій і адміністрування») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти було представлено для громадського обговорення в рамках практичної частини на VІІI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально- економічними системами», проведеної 15 грудня 2022 року на базі Луцького національного технічного університету.Проєкти освітніх програм для громадського обговорення було висвітлено на сторінці конференції на сайті https://lntu.edu.ua/uk/struktura/cafedries/kafedra-ekonomiki-ek.

Цьогоріч значно було розширено географію співорганізаторів конференції, адже, крім Київського національного університету будівництва і архітектури (будівельний факультет, кафедра менеджменту в будівництві) та ряду провідних закладів вищої освіти України (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, ДННУ «Академія фінансового управління», Державний університет економіки і технологій, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академ. С.Дем’янчука (м. Рівне), ДУ «Житомирська політехніка») до організації заходу були долучені державні установи та дорадчі органи (Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Державна аудиторська служба України), установи НАН України (Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України), всеукраїнський науковий журнал «Фінансовий контроль», громадські організації (ВГО «Спілка економістів України», ГО «Європейський аналітичний Центр»).

Міжнародними співорганізаторами заходу стали: Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), Люблінський технічний університет (м. Люблін, Польща), Фундація «Інститут сталого розвитку» (м. Варшава, Польща), Економіко-гуманітарний університет у Варшаві (м. Варшава, Польща), Технічний університет – Варна (м. Варна, Болгарія), Університет імені Вітовта Великого (м. Каунас, Литва), Університет «Союз – Нікола Тесла» (м. Белград, Сербія).

Від кафедри менеджменту в будівництві КНУБА слово для виступу було надано гаранту освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  к.т.н., доценту Приходьку Дмитру Олександровичу та гаранту освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня д.е.н., професору Чуприні Юрію Анатолійовичу, які представили презентації освітніх програм, ознайомили присутніх зі змінами, що були внесені до освітніх програм та прийняли участь в обговоренні ОП колег. Також вони розповіли про те, як зміняться освітні компоненти та практична підготовка здобувачів освіти в КНУБА у 2023-2024 н.р., висвітлили досвід та особливості в створенні науково–навчальної бази підготовки фахівців у галузі менеджменту в будівництві, які ґрунтуються на передових досягненнях, економіко-управлінських механізмах та інструментах будівельного девелопменту.

Під час участі в громадських обговореннях особливу увагу було звернено на такі критерії якості освітніх програм:

 • відповідність освітніх компонентів програмним результатам навчання;
 • відповідність освітніх компонентів визначеним компетентностям;
 • доцільність розподілу кредитів для опанування освітніх компонентів та забезпечення програмних результатів навчання;
 • ефективність використаних видів навчальних занять, форм організації освітнього процесу, методів навчання та оцінювання;
 • організація навчання через дослідження;
 • якості практичної підготовки;
 • відповідність освітньої програми сучасним тенденціям ринку праці.

Враховуючи міжнародний характер заходу, учасники мали можливість перейняти досвід у вирішенні ключових питань розробки та проведенні критичного аналізу наявних компонент освітньої програми у закордонних колег, необхідності оновлення компонент освітніх програм, зокрема, переліку компетентностей, програмних результатів та дисциплін навчального плану, напрями щодо удосконалення програм відповідно до сучасних запитів ринку. Було акцентовано увагу на особливостях та перевагах  програм,  логіко-структурних схемах, у яких наведено освітні компоненти та взаємозв’язки між ними. Про це розповіли у своїх доповідях польські науковці: Andrzej Miszczuk, drhab., prof., katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin); Magdalena Miszczuk, dr, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska (Lublin); Jakubowski Andrzej, dr, assistant professor, Katedra geografii społeczno-ekonomicznej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Lublin); ; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań), Michał Mrozek, M.Sc., Phdcandidate Economics, Faculty of Economics, Financeand Management Institute of Economics and Finance Department of Economics, University of Szczecin (Szczecin), Kamil Dziedzic, Student, Praworok IV, Uniwersytet Jagielloński(Krakow).

Традиційними були тематичні напрями конференції, які охоплювали різноманітні актуальні напрями управління соціально-економічними системами:

 • управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами;
 • управління державними фінансами;
 • регіональний менеджмент, міжнародне співробітництво, євроінтеграція;
 • менеджмент та економіка підприємства;
 • управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство;
 • ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство;
 • управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання;
 • фінансове забезпечення, облік, аудит і контроль управлінських процесів, сучасна методологія ревізійної роботи COVID-фонду;
 • економіка довкілля та природних ресурсів.

З напряму «менеджмент та економіка підприємства» на конференції виступила к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві Ніна Петруха, представивши доповідь про синергетичні ефекти розвитку біоекономіки.

https://lntu.edu.ua/uk/media/vii-mizhnarodna-konferentsiya-v-lntu-aktualni-problemy-upravlinnya-sotsialno-ekonomichnymy

У виступі також було наголошено, що сучасна політична та економічна ситуація в країні потребує підготовки фахівців у галузі будівництва для вирішення більш широкого кола питань ніж в мирний час. Щоб відбудувати зруйновану інфраструктуру України, будівлі, споруди, дороги та комунікації, найбільш потрібні будуть різноманітні спеціалісти в будівельній сфері – будівельники, проєктувальники, архітектори, дизайнери, а також – менеджери та економісти, які здійснюватимуть організацію, управління та документальне супроводження цих процесів. Також в доповіді було наведено результати створення методологічної бази підготовки фахівців, пропозиції щодо розроблення нового навчального плану та об’єднання зусиль та творчого потенціалу декількох структурних підрозділів КНУБА для підготовки спеціалістів відповідного рівня професійної компетентності в умовах війни та в поствоєнний період.

Завідувач кафедри

менеджменту в будівництві

д.е.н., професор                                                      Галина Рижакова

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram