Гусарова Лариса Валентинівна

Гусарова Лариса Валентинівна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

 

gusarova.lv@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 314а

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Larisa Gusarova, Liubov Lepska, Oksana Rubtsova. Construction economics as an indicator of macroeconomic trends // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. – №13/2023, Issue 1, Special XXXIV., pp. 194-200. Web of Science Indexed 2023-05-14, Accession number WOS:000969517700029, ISSN 1804-7890, IDS Number D5ZR8. https://doi.org/10.33543/j.130134.194200

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Гусарова Л.В. Проблеми визнання доходу будівельними підприємствами України під час переходу на міжнародні стандарти [Текст] / О.С. Рубцова, Л.В. Гусарова, // Підприємництво та інновації . Науковий журнал з питань економіки та бізнесу Одеса, 2022. Вип.22. С.31-34.(категорія «Б», Index Copernicus , Google Scholar) https://doi.org/10.37320/2415-3583/22.5

Матеріали конференцій:

Гусарова Л.В. , Рубцова О.С., Кіщенко Т.Є.Тези доповіді «Перспективи розвитку брендінгу підприємств будівництва». IV Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві”, м.Київ, 7-8 червня 2022 р.

Рубцова О.С., Гусарова Л.В. Тези доповіді «До питання формування втрат від руйнування об’єктів основних засобів внаслідок військової агресії рф». IV Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві”, м.Київ, 7-8 червня 2022 р.

Навчально-методичні праці:

Гусарова Л.В. Управління витратами. Методичні вказівки до курсової роботи на тему «Аналіз і управління витратами будівельного підприємства» студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форм навчання /Гусарова Л.В. К.:КНУБА-2021 – 36 с.

Навчальні посібники, підручники:

Стеценко С.П., Шевчук К.І., Боліла Н.В., Ніколаєва Т.В., Кіщенко Т.Є., Ізмайлова К.В., Крикун К.В., Оліферук С.Л., Гусарова Л.В., Рубцова О.С., Сорокіна Л.В.; Гойко А.Ф., Шапошнікова І.О., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О., Гриценко О.С., Росинський А.В. Економіка будівельного підприємства. КНУБА, Київ.530с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1.Гусарова Л.В., Боліла Н.В.Екологічний компонент економічної безпеки як чинник сталого розвитку підприємств будівництва. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №2 (68). С.121-124 (IndexCopernicusGoogleScholar). http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/23.pdf

2.Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є., Косовський Є.О. Калькулювання змінних витрат при визначенні вартості будівельних робіт будівництва. Молодийвчений2020. № 2 (78) С. 324 -329. (Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible). http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/2/69.pdf

3. Гусарова Л.В., Гусарова О.К. Управлінські аспекти аналізу виробничих витрат будівельного підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: програми та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2020 р.). Київ,2020 С.35-36.

https://drive.google.com/file/d/1DEQ8CaH5RNjKpInbQasRTEB8fMcNBDoY/view

4. Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Екологічна складова економічної безпеки як фактор сталого розвитку будівельного підприємства в сучасних умовах. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: зб. тез доп. ІХ Міжнар. Наук.-практ. конф. Рівне: НУВГП, 2020. С. 199-201.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Боліла Н.В., Гусарова Л.В. Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019.-Вип. 40, економічний. С.344-346. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). https://core.ac.uk/download/pdf/322454275.pdf

Навчально-методичні праці:

2. Гусарова Л.В. Управління витратами. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і аудит», 073 «Менеджмент». К.:КНУБА, 2019. 28 с. http://library.knuba.edu.ua/books/71_3_19.pdf

Матеріали конференцій:

3. Гусарова Л.В. Економічні засади збереження довкілля в будівництві у контексті сталого розвитку. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 травня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С.120-121.

https://drive.google.com/file/d/1yLQEoBzjxzK9zYhLnkf1i2RpRc8asCXI/view

4. Боліла Н.В., Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств. Ефективні технології в будівництві: матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Київ, 27–28 березня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. C.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. КіщенкоТ.Є., Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Девелопмент – методологія втілення проектів інвестування будівництва. Ефективна економіка. 2018. №6 ( GoogleScholar, Index Copernicus). http://www.economy.nayka.com.ua.

2. КіщенкоТ.Є., Гусарова Л.В. Особливості девелопменту в реалізації інвестиційних проектів будівництва об’єктів різного функціонального призначення Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин., 2018. Вип.36, економічний. С.22 – 26. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=shpebfrv_2018_36_6

3. Гусарова Л.В., КіщенкоТ.Є., Боліла Н.В. Особливості економічної оцінки зведення будинків з низьким енергоспоживання. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018. Вип.36, економічний. С.57-61. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ)https://core.ac.uk/download/pdf/322454371.pdf

Навчально-методичні праці:

4. Запєчна Ю.О., Гусарова Л.В. Складання кошторисної документації: метод. вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни “Економіка будівництва” для студ. спец. 192 “Буд-во та цив. інженерія” спеціалізації “Водопостачання та водовідвед.” денної та заоч. форми навчання/Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА, 2018 . 32 с.

Матеріали конференцій:

5. КіщенкоТ.Є., Боліла Н.В., Гусарова Л.В. «Інжинірінг як метод виявлення резервів ефективності діяльності будівельного підприємства». “Build Master Class 2018”: матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф.молодих вчених. -К.: КНУБА, 2018.

Монографії:

1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., ГойкоА.Ф., Гусарова Л.В. та інші Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства : монографія. За наук. ред. д.е.н., проф. Сорокіної Л.В.— К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. 404 с. ( автором розроблено розділ 3.5. «Екологічна складова у контексті інвестиційно-фінансової безпеки будівельної галузі» у співавторстві з Сорокіною Л.В. і Четверіковим Ю.В. – особисто автора – 8 с.) ISBN 978-617-7553-53-2.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

2. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Переваги концепції управління інвестиційними проектами, що реалізується девелоперскими компаніями на будівельному ринку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2017. Вип.35. С. 36-42. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Гусарова Л.В.,Кіщенко Т.Є. Інноваційні технології як чинник оптимізації витрат малого будівельного підприємства. Будівельне виробництво: Міжвідомчий наук.-техн. збірник 2016. вип. 61. С.49-53. (Видання внесене до МНБ IndexCopernicusGoogleScholar) 

http://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/issue/download/5/PDF1

Навчально-методичні праці:

2. ГусароваЛ.В., Цифра Т.Ю., Боліла Н.В. Фінансово-економічна діяльність. Конспект лекцій. для студ., які навч. за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” – К.: КНУБА, 2016. 116 с. 

Матеріали конференцій:

3. Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є. Економічні аспекти інноваційної діяльності малого будівельного підприємства. Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент: матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. конф. К: КНУБА, 2016. C.42-43.

2004 -2016 рр.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Підвищення ефективності інвестиційно-будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній. Будівельне виробництво: Міжвідомчий наук.-техн. збірник, 2015. вип. 59. С.52-54. (Видання внесене до МНБ Index Copernicus, Google Scholar) https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=ru&authuser=1&q=related:PPeB3OwOuTcJ:scholar.google.com/

2. Гусарова Л.В. Система директ-костинг у визначенні прогнозних показників діяльності підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць.-Київ:КНУБА, 2008.-Вип.19 .- С. 106-110. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). 

3. Гусарова Л.В. Теорія зовнішніх ефектів у визначенні ефективності інвестиційних проектів. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2007. Вип.17, С.57-60. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

4. Гусарова Л.В. Оцінка економічно релевантних впливів обєктів будівництва на навколишнє середовище. Будівельне виробництво: Міжвідомчий наук.-техн. збірник, 2007. вип. 48. С.102-103.(Видання внесене до МНБ Index Copernicus, Google Scholar)

5. Гусарова Л.В. Економічні аспекти оцінки впливів на навколишнє середовище в процесі інвестиційної діяльності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць.-Київ:КНУБА, 2006.-Вип.16 .- С. 62-66. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ)

Навчально-методичні праці:

6. Гусарова Л.В. Управління витратами: методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи: для студ. спец. 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” ден. та заочн. форм навч. Київ:КНУБА,2010. С. 24. 

7. Гусарова Л.В. Економіка будівництва: індивідуальні завдання до семестрових занять: для студ., які навч. за напрям. підгот. 6.09100 “Буд-во” спец. вид. діяльності “Споруди і обладнання водопост. та водовідв.” ден. та заочн. форм навч Київ:КНУБА,2009. С. 19.

8. Гусарова Л.В. Економіка водного господарства. Індивідуальні завдання до семестрових занять: для студ.спец. 6.092600 “Водопост. та водовідв.” ден. та заочн. форм навч.Київ:КНУБА,2010. С.15. 

9. Гусарова Л.В. Управління витратами: Методи аналізу динаміки витрат та їх оцінки: Конспект лекцій Для студ.спец. 8.050201 “Менеджмент організації” ден. та заочн. форми навч. Київ:КНУБА,2007. С. 24.

10. Гусарова Л.В. Управління витратами: Загальні поняття про витрати і управління ними. Калькулювання ними. Конспект лекцій. для студ. спец. 8.050201 “менеджмент організації” денної та заочної форм навчання Київ:КНУБА,2006 . С. 44. 

11. Гусарова Л.В. Управління витратами: методичні вказівки до виконання контрольних робіт. Для студ. спец. 8.05201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форм навч Київ:КНУБА,2004. С. 24.

Матеріали конференцій:

12. Гусарова Л.В. Маржинальний аналіз у процесі управління витратами. 65-та наук.-практ.конф.К.: КНУБА. 2004. C.147-148.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram