Гусарова Лариса Валентинівна

Гусарова Лариса Валентинівна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3826-2546

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1c4ivtYAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Web of science: https://publons.com/researcher/4846932/larisa-gusarova/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Larisa-Gusarova

gusarova.lv@knuba.edu.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 314а

Освіта

У 1986 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю “Водопостачання та каналізація” та здобула кваліфікацію “інженер-будівельник”.

У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

ВЛАіПК КНУБА з 18.02 по 16.05.2016р. Наказ 174/1 від 19.02.2016р.Тема «Науково-технічний фаховий переклад». Переклад фахової термінології англійською мовою для лекцій та практичних занять з навчальної дисципліни “Управління витратами”.

Сертифікат “Визначення вартості будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій. Осінь 2017” м.Київ,2017 р. ПП “Будівництво-сучасні технології”.

Кваліфікаційний сертифікат. Серія А №00114 “Спеціаліст зі зведення будинків з близьким до нульового енергоспоживанням. Міністерство освіти і науки України, КНУБА, Всеукраїнська благодійна організація “Інститут місцевого розвитку”, грудень 2017р.

Certificate “Nearly Zero Energy Buildings Construction Specialist” NoUA00114. Train-to-NZEB. The Building Knowledge Hubs. HORIZON2020.KNUCA, Kyiv. 1Dece5. Національний університет харчових технологій . Сертифікат №15 від 06 березня 2019 р. учасника програми фахового стажування за напрямом «Страхування та безпека життєдіяльності» , 108 годин, 04 лютого – 06 березня 2019 р. Наказ КНУБА № 7629/1 від 05.07.2019 р.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 27 років. Науково-педагогічний стаж 19 років.

У 1994 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями (будівництво). Тема дисертації “Механізм формування та визначення еколого-економічної ефективності в будівництві”.

З 2003 року працює на кафедрі економіки будівництва в КНУБА на посадах асистента, доцента.

У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

1. Економіка будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

2. Управління витратами (051 «Економіка», 073 «Менеджмент»).

3. Вступ до фаху (051 «Економіка»).

4. Фінанси підприємства (076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»)

5. Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 051 «Економіка».

Науково-методична робота

Автором опубліковано 34 наукових, методичних працы серед яких 1 монографія, 3 конспекти лекцій. Розробник 2-х електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Основні праці: стаття у журналі «Науковий погляд: економіка та управління», що індексується у наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar (2020 р.), розділ монографії «Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства» (2017 р.), конспект лекцій «Управління витратами» (2006 р.)

Напрями наукової діяльності

 “Економічний механізм охорони довкілля та ресурсозбереження у будівництві”.

Публікації:

2023 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Larisa Gusarova, Liubov Lepska, Oksana Rubtsova. Construction economics as an indicator of macroeconomic trends // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. – №13/2023, Issue 1, Special XXXIV., pp. 194-200. Web of Science Indexed 2023-05-14, Accession number WOS:000969517700029, ISSN 1804-7890, IDS Number D5ZR8. https://doi.org/10.33543/j.130134.194200

2022 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Гусарова Л.В. Проблеми визнання доходу будівельними підприємствами України під час переходу на міжнародні стандарти [Текст] / О.С. Рубцова, Л.В. Гусарова, // Підприємництво та інновації . Науковий журнал з питань економіки та бізнесу Одеса, 2022. Вип.22. С.31-34.(категорія «Б», Index Copernicus , Google Scholar) https://doi.org/10.37320/2415-3583/22.5

Матеріали конференцій:

Гусарова Л.В. , Рубцова О.С., Кіщенко Т.Є.Тези доповіді «Перспективи розвитку брендінгу підприємств будівництва». IV Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві”, м.Київ, 7-8 червня 2022 р.

Рубцова О.С., Гусарова Л.В. Тези доповіді «До питання формування втрат від руйнування об’єктів основних засобів внаслідок військової агресії рф». IV Міжнародної науково-практичної конференції “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві”, м.Київ, 7-8 червня 2022 р.

Навчально-методичні праці:

Гусарова Л.В. Управління витратами. Методичні вказівки до курсової роботи на тему «Аналіз і управління витратами будівельного підприємства» студентів спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної та заочної форм навчання /Гусарова Л.В. К.:КНУБА-2021 – 36 с.

Навчальні посібники, підручники:

Стеценко С.П., Шевчук К.І., Боліла Н.В., Ніколаєва Т.В., Кіщенко Т.Є., Ізмайлова К.В., Крикун К.В., Оліферук С.Л., Гусарова Л.В., Рубцова О.С., Сорокіна Л.В.; Гойко А.Ф., Шапошнікова І.О., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О., Гриценко О.С., Росинський А.В. Економіка будівельного підприємства. КНУБА, Київ.530с.

2020р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1.Гусарова Л.В., Боліла Н.В.Екологічний компонент економічної безпеки як чинник сталого розвитку підприємств будівництва. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №2 (68). С.121-124 (IndexCopernicus, GoogleScholar). http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/23.pdf

2.Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є., Косовський Є.О. Калькулювання змінних витрат при визначенні вартості будівельних робіт будівництва. Молодийвчений, 2020. № 2 (78) С. 324 -329. (Index Copernicus, Google Scholar, Research Bible). http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/2/69.pdf

3. Гусарова Л.В., Гусарова О.К. Управлінські аспекти аналізу виробничих витрат будівельного підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: програми та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2020 р.). Київ,2020 С.35-36.

https://drive.google.com/file/d/1DEQ8CaH5RNjKpInbQasRTEB8fMcNBDoY/view

4. Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Екологічна складова економічної безпеки як фактор сталого розвитку будівельного підприємства в сучасних умовах. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: зб. тез доп. ІХ Міжнар. Наук.-практ. конф. Рівне: НУВГП, 2020. С. 199-201.

2019 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Боліла Н.В., Гусарова Л.В. Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019.-Вип. 40, економічний. С.344-346. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). https://core.ac.uk/download/pdf/322454275.pdf

Навчально-методичні праці:

2. Гусарова Л.В. Управління витратами. Методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і аудит», 073 «Менеджмент». К.:КНУБА, 2019. 28 с. http://library.knuba.edu.ua/books/71_3_19.pdf

Матеріали конференцій:

3. Гусарова Л.В. Економічні засади збереження довкілля в будівництві у контексті сталого розвитку. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 травня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С.120-121.

https://drive.google.com/file/d/1yLQEoBzjxzK9zYhLnkf1i2RpRc8asCXI/view

4. Боліла Н.В., Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств. Ефективні технології в будівництві: матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. (м. Київ, 27–28 березня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. C.

2018 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. КіщенкоТ.Є., Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Девелопмент – методологія втілення проектів інвестування будівництва. Ефективна економіка. 2018. №6 ( GoogleScholar, Index Copernicus). http://www.economy.nayka.com.ua.

2. КіщенкоТ.Є., Гусарова Л.В. Особливості девелопменту в реалізації інвестиційних проектів будівництва об’єктів різного функціонального призначення Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин., 2018. Вип.36, економічний. С.22 – 26. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=shpebfrv_2018_36_6

3. Гусарова Л.В., КіщенкоТ.Є., Боліла Н.В. Особливості економічної оцінки зведення будинків з низьким енергоспоживання. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018. Вип.36, економічний. С.57-61. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). https://core.ac.uk/download/pdf/322454371.pdf

Навчально-методичні праці:

4. Запєчна Ю.О., Гусарова Л.В. Складання кошторисної документації: метод. вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни “Економіка будівництва” для студ. спец. 192 “Буд-во та цив. інженерія” спеціалізації “Водопостачання та водовідвед.” денної та заоч. форми навчання/Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.-Київ:КНУБА, 2018 . 32 с.

http://192.168.240.223/books/№74-Ш-18.pdf

Матеріали конференцій:

5. КіщенкоТ.Є., Боліла Н.В., Гусарова Л.В. «Інжинірінг як метод виявлення резервів ефективності діяльності будівельного підприємства». “Build Master Class 2018”: матеріали Міжнар. Наук.-практ. конф.молодих вчених. -К.: КНУБА, 2018.

2017 р.

Монографії:

1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., ГойкоА.Ф., Гусарова Л.В. та інші Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства : монографія. За наук. ред. д.е.н., проф. Сорокіної Л.В.— К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. 404 с. ( автором розроблено розділ 3.5. «Екологічна складова у контексті інвестиційно-фінансової безпеки будівельної галузі» у співавторстві з Сорокіною Л.В. і Четверіковим Ю.В. – особисто автора – 8 с.) ISBN 978-617-7553-53-2.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

2. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Переваги концепції управління інвестиційними проектами, що реалізується девелоперскими компаніями на будівельному ринку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2017. Вип.35. С. 36-42. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

2016 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Гусарова Л.В.,Кіщенко Т.Є. Інноваційні технології як чинник оптимізації витрат малого будівельного підприємства. Будівельне виробництво: Міжвідомчий наук.-техн. збірник 2016. вип. 61. С.49-53. (Видання внесене до МНБ IndexCopernicus, GoogleScholar) https://ndibv.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/04/BV61-2Gusarova.pdf

Навчально-методичні праці:

2. ГусароваЛ.В., Цифра Т.Ю., Боліла Н.В. Фінансово-економічна діяльність. Конспект лекцій. для студ., які навч. за напрямом підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” – К.: КНУБА, 2016. 116 с. http://192.168.240.223/books/10_1_16.pdf

Матеріали конференцій:

3. Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є. Економічні аспекти інноваційної діяльності малого будівельного підприємства. Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент: матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. конф. К: КНУБА, 2016. C.42-43.

2004 -2016 рр.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Підвищення ефективності інвестиційно-будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній. Будівельне виробництво: Міжвідомчий наук.-техн. збірник, 2015. вип. 59. С.52-54. (Видання внесене до МНБ Index Copernicus, Google Scholar) https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=ru&authuser=1&q=related:PPeB3OwOuTcJ:scholar.google.com/

2. Гусарова Л.В. Система директ-костинг у визначенні прогнозних показників діяльності підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць.-Київ:КНУБА, 2008.-Вип.19 .- С. 106-110. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ). http://library.knuba.edu.ua/library/page_lib.php

3. Гусарова Л.В. Теорія зовнішніх ефектів у визначенні ефективності інвестиційних проектів. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2007. Вип.17, С.57-60. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

4. Гусарова Л.В. Оцінка економічно релевантних впливів обєктів будівництва на навколишнє середовище. Будівельне виробництво: Міжвідомчий наук.-техн. збірник, 2007. вип. 48. С.102-103.(Видання внесене до МНБ Index Copernicus, Google Scholar)

5. Гусарова Л.В. Економічні аспекти оцінки впливів на навколишнє середовище в процесі інвестиційної діяльності. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць.-Київ:КНУБА, 2006.-Вип.16 .- С. 62-66. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ)

Навчально-методичні праці:

6. Гусарова Л.В. Управління витратами: методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи: для студ. спец. 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” ден. та заочн. форм навч. Київ:КНУБА,2010. С. 24. http://library.knuba.edu.ua/books/77_3_10.rar

7. Гусарова Л.В. Економіка будівництва: індивідуальні завдання до семестрових занять: для студ., які навч. за напрям. підгот. 6.09100 “Буд-во” спец. вид. діяльності “Споруди і обладнання водопост. та водовідв.” ден. та заочн. форм навч Київ:КНУБА,2009. С. 19. http://library.knuba.edu.ua/books/56_3_9.rar

8. Гусарова Л.В. Економіка водного господарства. Індивідуальні завдання до семестрових занять: для студ.спец. 6.092600 “Водопост. та водовідв.” ден. та заочн. форм навч.Київ:КНУБА,2010. С.15. http://library.knuba.edu.ua/books/82_3_8.rar

9. Гусарова Л.В. Управління витратами: Методи аналізу динаміки витрат та їх оцінки: Конспект лекцій Для студ.спец. 8.050201 “Менеджмент організації” ден. та заочн. форми навч. Київ:КНУБА,2007. С. 24.

http://library.knuba.edu.ua/books/9_1_7.rar

10. Гусарова Л.В. Управління витратами: Загальні поняття про витрати і управління ними. Калькулювання ними. Конспект лекцій. для студ. спец. 8.050201 “менеджмент організації” денної та заочної форм навчання Київ:КНУБА,2006 . С. 44. http://library.knuba.edu.ua/books/24_1_5.rar

11. Гусарова Л.В. Управління витратами: методичні вказівки до виконання контрольних робіт. Для студ. спец. 8.05201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форм навч Київ:КНУБА,2004. С. 24.

http://library.knuba.edu.ua/books/69_3_4.rar

Матеріали конференцій:

12. Гусарова Л.В. Маржинальний аналіз у процесі управління витратами. 65-та наук.-практ.конф.К.: КНУБА. 2004. C.147-148.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram