КОНФЕРЕНЦІЇ,  Минулі конференції,  НОВИНИ КНУБА

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), Київ, Україна

Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ), Київ, Україна

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, Україна

University of Economics-Varna, Varna, Bulgaria

Silesian University of Technology in Gliwice (SUT), Gliwice, Poland

Академія будівництва України

Промислово-технічна компанія «АГРОМАТ»

ТОВ «Епіцентр К»

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

«Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»,

присвячена 20-річчю створення кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА

20 квітня 2023 року

м. Київ

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі

ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»,

присвяченій 20-річчю створення кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

яка відбудеться 20 квітня 2023 року в Київському національному університеті будівництва і архітектури

Мета конференції: Обмін досвідом, впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність підприємств і установ; що продовжують функціонувати під час воєнного стану; консолідація зусиль науки і практики для визначення шляхів повоєнного розвитку інноваційного підприємництва та будівельної галузі України.

До участі у конференції запрошуються педагогічні, науково-педагогічні працівники, представники підприємницьких структур.

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Куліков П. М. – д-р. екон. наук, професор, ректор КНУБА (м. Київ) ‒ голова міжнародного наукового комітету;

Чернишев Д. О. – д-р. техн. наук, професор, перший проректор КНУБА (м. Київ) співголова;

Гоц В. І. – д-р. техн. наук, професор, декан будівельно-технологічного факультету КНУБА (м. Київ) ‒ співголова;

Захарченко П. В. ‒ канд. техн. наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА, віце-президент Академії будівництва України (м. Київ) ‒ співголова;

Лич В. М. ‒ д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування КНУБА (м. Київ) ‒ співголова;

Притульська Н. В. – д-р. техн. наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Державного торговельно-економічного університету (м. Київ);

Дубас Р. Г. ‒ д-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри управління та адміністрування Інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (м. Київ);

Лозова Т. М. ‒ д-р. техн. наук, професор, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Львівського торговельно-економічного університету (м. Львів);

Павлова В. А. д-р. екон. наук, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва Університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро);

Бондар-Підгурська О. В. ‒ д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри менеджменту Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава);

Stoykova Temenuga Associate Professor, PhD, Department of Commodity Science, University of Economics-Varna, (м. Варна, Болгарія);

Kuzior Aleksandra, dr hab., prof. PŚ, Vice-Dean for Cooperation and Development, Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology in Gliwice (SUT) (м. Глівіце, Польща);

Dźwigoł-Barosz Mariola, dr hab., prof. PŚ, Department of Management, Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology in Gliwice (SUT) (м. Глівіце, Польща).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Ляліна Н. П. – д-р. техн. наук, професор, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ) ‒ голова;

Самойленко А. А. – канд. техн. наук, доцент, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ) заступник голови;

Юдічева О. П. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ) ‒ секретар-координатор;

Марченко С. М. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ);

Дименко Р. А. ‒ д-р. екон. наук, професор, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ);

Романенко О. В. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ);

Вотченікова О. В. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ);

Алавердян Л. М. – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ);

Даценко Б. М. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ);

Огороднік І. В. – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА (м. Київ);

Куницький М. В. директор ТЦ«Епіцентр К 7» (м. Київ);

Цимбал С. В. – керівник департаменту навчання і розвитку персоналу ТЦ «Епіцентр К 7»;

Паламарчук О. К. – комерційний директор ТЦ «Епіцентр» (м. Боярка);

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

– стан і напрями розвитку сучасної торгівлі;

– інноваційне підприємництво: маркетинг і менеджмент;

– управління якістю та безпечністю товарів та послуг;

– удосконалення логістичних систем на ринку товарів з урахуванням воєнного стану;

– маркетингові дослідження товарів і ринків;

– бухгалтерський облік, аналіз та аудит підприємницьких структур;

– перспективи використання сучасних будівельних матеріалів і виробів у повоєнний період для відбудови України;

– формування професійних компетентностей у здобувачів вищої освіти за спеціальностями 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на сучасному етапі.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ

Публікація тез доповідей в електронному варіанті у форматі .pdf ‒ безкоштовна.

Форма участі: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для публікації тез у матеріалах конференції необхідно до 10 квітня 2023 року надіслати одним листом на електронну адресу оргкомітету:  conf.tkd.bud@gmail.com.

–  заявку на участь ;

– тези доповіді, оформлені відповідно до вимог.

Про одержання матеріалів автори будуть повідомлені протягом 3-х робочих днів.

Тези доповідей здобувачів вищої освіти приймаються лише у співавторстві з науковими керівниками.

Кількість співавторів тез – не більше трьох.

Відповідальність за зміст наданих для друку матеріалів та дотримання авторських прав покладається на авторів.

Погоджуючись взяти участь в конференції, автор (автори) висловлює згоду на опублікування матеріалів своїх доповідей в мережі Інтернет.

Оргкомітет залишає за собою право повертати тези доповідей для доопрацювання у разі їх невідповідності тематиці конференції чи визначеним вимогам щодо їх оформлення, або у випадку, коли вони містять академічний плагіат (оригінальність тексту має бути не менше 60%).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали повинні бути підготовлені у редакторі Microsoft Word (у форматі *.doc). Аркуш формату А4. Поля: (ліве, праве, нижнє, верхнє) – 2 см, шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,0 пт, стиль звичайний, абзац – 1,25 см. Номери сторінок не проставляти.

Обсяг тез не повинен перевищувати 4-х повних сторінок, включаючи рисунки і таблиці (рисунки мають бути згруповані). без ущільнення тексту та переносу слів.

Тези повинні мати такі структурні елементи, що не виділяються в тексті: вступ, виклад основного матеріалу, висновки.

Список використаних джерел наводиться наприкінці тексту і оформлюється згідно з чинним стандартом бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015.

Посилання на використану літературу у тексті наводять у квадратних дужках: номер джерела і, через кому, сторінки [1, с. 25].

Усі графічні матеріали (діаграми, графіки, схеми, фотографії, рисунки) повинні мати однаковий підпис «Рисунок», нумеруватися арабськими цифрами. Назву рисунка друкують з великої літери та розміщують під ним посередині рядка, наприклад «Рисунок 1 ‒ Схема устаткування». Від тексту рисунок відокремлюють пустим рядком; на всі рисунки у тексті повинні бути посилання (рис. 1).

Таблиці позначаються словом «Таблиця», нумеруються арабськими цифрами. Від тексту тез таблицю відокремлюють пустим рядком.

Приклад.

Таблиця 1 ‒ Назва таблиці

     
     

На всі таблиці у тексті повинні бути посилання (табл. 1).

Структура тез

1. УДК (вирівнювання по лівому краю). Визначення УДК доцільно здійснювати на сайті: http://teacode.com/online/udc) ;

2. Назва тез – прописними літерами, напівжирний шрифт, вирівнювання по центру.

3. Прізвища й ініціали авторів (шрифт напівжирний, вирівнювання по правому краю), науковий ступінь, посада, вчене звання – вирівнювання по правому краю.

4. Установа, місто – курсивом, вирівнювання по правому краю.

Електронні варіанти файлів повинні бути названі прізвищем першого автора роботи: Бондаренко_Тези.doc, Бондаренко_3аявка.doc.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК 691.7:339.13.017

ТОВАРОЗНАВЧІ ТА МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ВИРОБІВ ІЗ МЕТАЛУ

Захарченко П. В.,

канд. техн. наук., завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, професор,

Огороднік І. В.,

канд. техн. наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві доцент,

Михнюк Н. О.

здобувач другого рівня вищої освіти ОПП «Товарознавство та комерційна діяльність», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Текст    Текст     Текст     Текст    Текст [1].   Текст Текст    Текст     Текст     Текст [2]   Текст     Текст      Текст    Текст     Текст     Текст    Текст     Текст [3].

Список використаних джерел

  1. Український бізнес в умовах війни: аналітика стану за п’ять місяців // Вusiness.diia: веб-сайт. URL : https://business.diia.gov.ua/ (дата звернення 04. 01. 2023).
  2. Крамарчук А. П., Ільницький Б. М., Бобало Т. В. Будівельні конструкції. Львів : Львівська політехніка, 2016. 166 с.
  3. Гоц В., Ластовка О., Ковальчук О. Технологія виготовлення декоративно-захисних порошкових лакофарбових покриттів для захисту будівельних металевих виробів. Будівельні матеріали та вироби. 2019. № 2 (100). С. 60‒64.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Усі учасники конференції отримають матеріали конференції у форматі .pdf і, за бажанням, сертифікат учасника конференції (6 годин участі / 0,2 кредити ECTS).

СЕКРЕТАР-КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ

Юдічева Ольга Петрівна – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

Тел.  +380662937137; Viber

conf.tkd.bud@gmail.com

ЗАЯВКА

на участь у ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

«Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»

20 квітня 2023 року

м. Київ

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Рівень вищої освіти, освітня програма, спеціальність (для здобувачів)
Місце роботи (навчання)
Назва тематичного напряму
Назва тез
E-mail, контактний номер телефону
Сертифікат (потрібен / не потрібен)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram