Ізмайлова Катерина Василівна

Ізмайлова Катерина Василівна – професор кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук, професор.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8460-110X

Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ooLbZ60AAAAJ&hl=uk

https://www.researchgate.net/profile/Katerina-Izmajlova

https://publons.com/researcher/4850169/kateryna-izmailova/

izmailova.kv@knuba.edu.ua, staskat@ukr.net

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 316

Освіта

У 1959 році закінчила Київський Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченко за спеціальністю «Економіст».

У 1968 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Тема «Исследование и разработка систем информации в строительстве»

У 2016 році пройшла стажування у Computer Logic Group. Тема: «Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. Розрахунок кошторисів на будівельні, проектні та вишукувальні роботи за допомогою програмного забезпечення «Будівельні технології –кошторис».

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 60 років. Науково-педагогічний стаж 46 років.

З 1975 року працює на кафедрі економіки будівництва в КНУБА на посадах доцента, професора.

У 2006 р. присвоєно вчене звання професора кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2015 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України»

Підготувала 6 кандидатів економічних наук.

Перелік навчальних дисциплін

1. Фінанси підприємства (051 «Економіка»)

2. Спецкурс з економіки будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

3. Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 051 «Економіка».

Науково-методична робота

Автором опубліковано 206 наукових, методичних праць, серед яких 7 посібників: «Фінансовий аналіз у будівництві» (2007), у співавторстві «Економіка будівництва» (2014), « Фінансовий аналвз та економічна діагностика» (2019) та інші.

Напрями наукової діяльності

«Фінансово-економічний аналіз у будівництві»

«Енергоефективність будівель у параметричному ціноутворенні»

Публікації:

2021 р.

Статті у наукометричних базах:

 1. Bielienkova O., Izmailova K., Zapiechna Y., Loktionova Y. Dependence of competitiveness on the level of business confidence of the enterprise. Scientific Journal of Astana IT University, 2021. №7. Рр.4-14 DOI: 10.37943/AITU.2021.81.66.001
 1. Stetsenko S., Sorokina L., Izmailova K., Bielienkova O., Tytok V., Emelianova O. Model of a Company Competitiveness Control by Means of Artificial Intelligence Tools. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. 2021. Volume 9. No. 2, February 2021, рр. 60-65 https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08922021
 1. Ізмайлова К.В., Харченко Л.А. Підвищення енергетичної ефективності існуючого житлового фонду. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2021. № 47 (2). С. 3-10.

Матеріали конференцій:

 1. Ізмайлова К.В. Вплив лізингу на прибуток будівельних підприємств. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С. 410-411
 1. Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю., Лихацький В.М. Модель інформаційно-дивергентної підтримки диверсифікації діяльності підприємств. «Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції». Зб. наук. праць наук. ред. В.С. Лукач – 22 квітня 2021 року. Ніжин: ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2021. – С. 57-60

2020р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Ізмайлова К.В. Регресивна модель впливу проектних рішень на енергоефективність будівлі. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 44. С.108-115 (НМБ: ВАСЕ, Google Scholar) DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.108-115 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198381
 2. Ізмайлова К.В. Урахування класу енергоефективності житлової будівлі у параметричному ціноутворенні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 42. С.19-25 (НМБ: ВАСЕ, Google Scholar) DO

Навчально-методичні праці:

 1. Ізмайлова К.В. Фінанси підприємств: конспект лекцій. Київ: КНУБА. 2020. 156 с. – ISBN 978-617-7638-69-7

Матеріали конференцій:

 1. Ізмайлова К.В. Аналіз фінансової безпеки «будівництва» як виду економічної діяльності. Тези доповіді. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (березень 2020 р.) КНУБА – Київ: Видавництво Ліра-К, 2020-С. 31-32.
 2. Бєлєнкова О. Ю., Ізмайлова К. В. Потенціал сталого розвитку як основа конкурентоспроможності будівельного підприємства. Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні: зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи аграрної сфери в Україні» наук.ред. В.С. Лукач. Ніжин, 2020. С. 10-12.
 3. Сорокіна Л.В., Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю. Методичний підхід до оцінювання потенціалу сталого розвитку територій. Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» (26-27 листопада 2020 р.) С. 170-172.

2019 р.

Навчально-методичні праці:

 1. Стеценко С. П., Сорокіна Л. В., Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз та економічна діагностика : навч. посіб. М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. Київ : КНУБА, 2019. 158 с.- ISBN 978-617-7638-69-7
 2. Ізмайлова К.В, Шапошнікова І.О.Ділова гра «Урахування кон’юнктури ринку (УКР). Методичні вказівки до проведення ділової гри УКР з дисципліни «Тренінг стартап (ділові ігри) для студентів спец. 051 «Економіка», 071 «облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» всіх форм навчання. 2019

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю., Моголівець А.А. Сутність економічних циклів та їх вплив на фінансову стійкість будівництва. Наукові праці НДФІ. 2019. № 2. C. 138-150. https://doi.org/10.33763/npndfi2019.02.139  http://npndfi.org.ua/?page_id=774&lang=en&aid=986
 2. Ізмайлова К.В. Економічна експертиза інвестиційного проекту «Доходний будинок». Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. вип.40. С. 156 – 164. (НМБ: ВАСЕ, Google Scholar) DOI:  https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.40.156-163 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196319
 3. Ізмайлова К.В. Урахування класу енергоефективності житлової будівлі у параметричному ціноутворенні. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. Вип №42 С.19-25. (НМБ: ВАСЕ, Google Scholar) https://doi.org/10.32347/2707-501x.2019.42.19-25 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/195557

Матеріали конференцій:

 1. Ізмайлова К.В., Литвиненко І.В. Відстеження ймовірності банкрутства ПрАТ «Криворіжаглобуд» і ПрАТ «ЛДК». Тези доповіді. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві. Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2019 р.) КНУБА – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С. 263-265.

2018 р.

Навчально-методичні праці:

 1. Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю.Фінансовий аналіз. Методичні вказівки до курсової роботи «Аналіз фінансового стану підприємства» для студентів всіх форм навчання за спец. 051 «Економіка» галузі  знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». К.КНУБА. 2018
 2. Ізмайлова К.В, Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Бєлєнкова О.Ю. та інші. Складання інвесторської кошторисної документації за укрупненими показниками. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та економічної частини дипломних проектів  освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» К.КНУБА. 2018
 3. Ізмайлова К.В. Економіка будівництва: методичні вказівки до виконання контрольної роботи “«Фінансово-економічна експертиза інвестиційного проекту»”: для студ., які навч. за напрям. підготовки 051″економіка”/ К.В. Ізмайлова.- Київ: КНУБА, 2018 .- 20 с.
 4. Ізмайлова К.В. Методичні вказівки до економічної частини дипломних проектів для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна  інженерія»  галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» К.: КНУБА -2018.
 5. Ізмайлова К.В. Економіка будівництва. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до практичних занять  для студентів всіх форм навчання  спеціальності 192 «Будівництво та цивільна  інженерія»  галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» К.:КНУБА-2018,
 6. Ізмайлова К.В. Методичні вказівки до індивідуальної роботи “ Розрахунок та розподіл колективного фонду оплати праці комплексної бригади будівельників з дисципліни «Економіка будівництва» для спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія». К.В. Ізмайлова, доц. О.Ю. Бєлєнкова, ас. М.М. Кулик / К.:КНУБА-2018
 7. Ізмайлова К.В. Економіка і фінанси підприємства. Методичні вказівки до практичних занять  для студентів всіх форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент»  галузь знань 07«Управління і адміністрування» К.:КНУБА-2018.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Ізмайлова К.В., Боліла Н.В. Моделі прогнозування втрати фінансової стійкості як складова системи економічної безпеки підрядних будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 38. С. 225 –233. (НМБ: ВАСЕ, Google Scholar) DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.38.225-233
 2. Ізмайлова К.В. Екологічний супровід запасів як чинник ефективності використання оборотних засобів будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2018. № 36. С. 3 – 7. (НМБ: ВАСЕ, Google Scholar) DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.3-7 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/196507

Матеріали конференцій:

 1. Ізмайлова К.В. Економічна оцінка лізингу житлової нерухомості. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Будівельне право: проблеми теорії і практики» Грудень 2018 р. С.234-238.

2017 р.

Монографії:

 1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Бєлєнкова О.Ю. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. 404 с.

Навчально-методичні видання:

 1. Ізмайлова К.В. Економіка будівництва. Спецкурс випускової кафедри. Методичні вказівки до економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальності 192  “Будівництво та цивільна інженерія” всіх форм навчання.-К.: КНУБА, 2017. 32 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Ізмайлова К.В., Абашкіна К.О. Обгрунтування економічної доцільності встановлення сонячних батарей на заміських житлових будинках. Будівельне виробництво. 2017. № 62 / 2. С. 78-83. https://ndibv-building.com.ua/index.php/Building/issue/archive. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb)

2016 р.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Ізмайлова К.В. Вплив нематеріальних активів, інтелектуальної складової їх вартості, технічних засобів ІТ, підприємства на темпи зростанні чистого доходу. Будівельне виробництво, 2016. 61/2. С. 23-29. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb) DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2015.33.79-86 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/199654
 2. Ізмайлова К.В. Вплив нематеріальних активів на зміни операційного прибутку будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2016. № 33. С.79-86 (НМБ: ВАСЕ, Google Scholar) DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2015.33.79-86 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/199654
 1. р.
 1. Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В., Куліков П.М. Економіка будівництва: навчальний посібник з грифом МОН України. К.: КНУБА, 2014. 168с.  ISBN 978-617-7638-69-7
 2. ІзмайловаК.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. 2-ге вид. Стереотип. К.: МАУП, 2001. 152 с. ISBN 978-617-7638-69-7
 3. Ізмайлова, К. В. Сучасні технології фінансового аналізу [Текст] / К. В. Ізмайлова. К. : МАУП, 2003. 148 с. ISBN 978-617-7638-69-7
 4. Ізмайлова К.В. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: [cправочное пособие]. Минск: Выш. Шк, 1997. 136 с. ISBN 978-617-7638-69-7
 5. Шилов Е.Й., Гойко А.Ф., Ізмайлова Є.В., Гриценко О.С. Складання кошторисної документації за допомогою укрупнених показників. Навчальний посібник.: К.: КНУБА, 2001. 127 с. ISBN 978-617-7638-69-7
 6. Складання кошторисн ої документації за допомогою укрупнених показників: навч. посібник/ А.Ф. Гойко, К.В. Ізмайлова, О.С. Гриценко та ін. К.:КНУБА, 2010 р. 144 с. ISBN 978-617-7638-69-7
 7. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз у будівництвi. К.:Кондор, 2007. 236 с. .- ISBN 978-617-7638-69-7
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram