НОВИНИ АРХ,  НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

Кафедра Дизайну архітектурного середовища. Передзахист дисертаційного дослідження

26 лютого 2024 року на кафедрі Дизайну архітектурного середовища відбувся передзахист дисертаційної роботи аспірантки 4го року навчання Сало Валерії Володимирівни.

Передзахист проходив в змішаному форматі в рамках розширеного засідання 5 кафедр.

БУЛИ ПРИСУТНІ: 

– з кафедри дизайну архітектурного середовища:

завідувач кафедри, д.арх., проф. Тімохін В.О.; д.арх., проф. Булах І.В.; к.арх., доц. Праслова В.О.; к.арх., доц. Щурова В.А.; к.арх., доц. Зінов’єва О.С.; к.арх., доц. Рябець Ю.С.; к.арх., доц. Ольховська О.В.; доц. Житкова Н.Ю.; доц. Желтовський В.В.; ст.викл. Чернятевич Н.Г.; д.арх., проф. Шебек Н.М.; д.арх., проф. Ковальська Г.Л., ас., аспірант Сало В.В.; аспірант Амосов Ю.Д.

– з кафедри містобудування:

завідувачка кафедри, д.арх., проф. Шебек Н.М.; д.арх., проф. Устінова І.І.; д.геогр.наук, проф. Палеха Ю.М.; доц. Желтовський В.В.; к.арх. доц. Зінов’єва О.С.; к.арх., доц. Сєдак О.І.; к.арх., доц. Войко Н.Ю.; доц. Курило О.І.; к.арх., доц. Василенко Л.Г.; к.арх., доц. Дзиба А.А.; доц. Маслова М.О. ст.викл. Іносова Т.Ю.; доц. Чернятевич Н.Г., ас. Михіденко М.О.; аспірант Каранда А.; аспірант Лепешко А.А.; аспірант Мацьоха А.С.; аспірант Гамаля А.В.; аспірант Саражинський Я.; аспірант Фоменко М.

– з кафедри інформаційних технологій в архітектурі: завідувач кафедри, д.арх., проф. Товбич В.В.

– з кафедри дизайну: ас. Гордієнко О.О

– з кафедри теорії архітектури: завідувачка кафедри, д.арх., проф. Ковальська Г.Л.

Слухали звіт про дисертаційну роботу, у якому авторка дослідження Сало Валерія Володимирівна розкрила загальні характеристики дисертаційної роботи: актуальність теми, мету і задачі, об’єкт і предмет, методику дослідження; обґрунтувала наукову новизну і практичне значення отриманих результатів; інформацію про апробацію і впровадження результатів роботи, про основні публікації. У доповіді розкрито основний зміст і загальні висновки дослідження.

До здобувачки надійшли питання від професорки Шебек Н.М, Булах І.В., від професора Товбича В.В. та інших присутніх. Були зроблені деякі зауваження, що носять рекомендаційний характер.

Підсумовуючи обговорення, слід зазначити, що дисертація Сало В.В. «Типологічні особливості архітектурно-планувальної організації підземних науково-дослідних комплексів в Україні»  є  завершеним самостійним дослідженням, виконаним з дотриманням академічної  доброчесності, і може бути рекомендованою до захисту у разовій раді для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування (галузь знань 19 – Архітектура  та будівництво).

За результатами проведення публічної презентації та обговорення пропонується надати позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне  значення одержаних результатів дисертації Сало В.В. «Типологічні особливості архітектурно-планувальної організації підземних науково-дослідних комплексів в Україні».

Рекомендувати Вченій раді КНУБА утворити разову раду з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сало Валерії Володимирівни «Типологічні особливості архітектурно-планувальної організації підземних науково-дослідних комплексів в Україні» для здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 191 – Архітектура та містобудування.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram