ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра філософії веде свою історії від 1959 р., коли у КІБІ було створено кафедру марксистсько-ленінської філософії. У її штаті працювало шість викладачів (два кандидати і один доцент). Першим завідувачем був кан­дидат філософських наук, професор Анатолій Іванович Клєвцов (1922—1987) — дослідник основних проблем філософії, розробник методик; викладання філософії та організації навчального процесу. Автор 170 наукових та науково-методичних праць, серед яких — «Діалектико- матеріалістичний аналіз основних методів дослідження».

Колектив під керівництвом професора А. І. Клєвцова велику увагу приділяв удосконаленню викладання філо­софських дисциплін, упровадженню у навчальний процес активних форм навчання, зокрема використання техніч­них засобів у навчанні, обчислювальної техніки. Кафедра була опорною з упровадження та використання технічних засобів навчання. На її базі проходили практику слухачі кафедри філософи Інституту підвищення кваліфікації при КДУ ім Тараса Шевченка.

Колектив підтримував тісні зв’язки з будівельними ви­шами, науково-дослідними інститутами та організаціями УРСР. У 1978 р. з ініціативи викладачів була створена со­ціологічна група, що проводила конкретно-соціологічні до­слідження, результати яких були використані у підготовці планів соціально-економічного розвитку тресту «Київоблпромбуд» на 1986—1990 рр.

Важливими для архітектурної освіти факультету мож­на вважати постійну співпрацю кафедри зі студентами й викладачами факультету, консультування його аспіран­тів. З 60-х років XX ст. факультет мав свій викладацький контингент із членів кафедри, які постійною плідною роботою на архітектурному факультеті сприяли станов­ленню світоглядних та естетичних засад, основ науково- логічного та творчого мислення багатьох поколінь ви­пускників університету. Серед таких викладачів — Ідея Савватіївна Ларіонова та Валентина Олексіївна Мітіна. Продовжувачами цієї традиції на факультеті є доцен­ти К. М. Покотило (заступник декана архітектурного факультету), Т. В. Євдокимова, О. А. Гринько, Н. М. Лакуша, В. Д. Хавроненко, О. С. Галушко, А. В. Шарипін, Г. П. Таран; старші викладачі Т. В. Пугачова, О. И. Сторіжко; асистент С. О. Силкіна.

У 1989 р. очільником кафедри став доктор філософ­ських наук, професор Микола Степанович Свідло (1941 р. н.), автор та співавтор чотирьох монографій і підручника. Основні його праці: «Нові аспекти суспіль­ної думки: проблеми й аналіз», «Філософія», «Духовність і технічний прогрес проблема гармонізації», «Філософія і культура». На той час колектив складався із 16 викладачів (двох докторів наук, професорів і восьми кандидатів наук). У 1990 р. кафедра отримала сучасну назву.

Протягом 1992—1995 рр. соціологічна група при ка­федрі виконувала держбюджетну тему «Гуманітаризація вищої технічної освіти України». Анкетуванням було охо­плено понад півтори тисячі студентів та викладачів восьми технічних вишів України. З 1999 р. діяльністю колективу керує доктор філософських наук, професор Володимир Антонович Рижко (1936 р. н.) — заслужений діяч науки і техніки України, дій­сний член Міжнародної слов’янської академії наук. Автор понад 100 нау­кових та науково-методичних праць, зокрема таких; «Засоби побудови наукових теорій», «Научные кон­цепции: социокультурный, логико­гносеологический и практический аспекты», «Концепція як форма наукового знання». На різних етапах діяльності кафедри визначальну роль відіграли такі викладачі: А. І. Клєвцов, М. К. Іванова, І. С. Ларіонова, А. К. Бичко, Л.А.Соловей, Ю. О. Федів. Сьогодні провідними фа­хівцями є В. О. Мітіна, О. В. Босенко, В. А Рижко, І. В. Чорноморденко, К. М. Покотило, Т. В. Євдокимова.

Нині на кафедрі працює 15 викладачів (два доктори філософських наук, професори та вісім кандидатів наук: сім доцентів і професор). Вони забезпечують викладання таких дисциплін: «Філософія», «Релігієзнавство», «Есте­тика», «Етика і естетика», «Філософія творчості» (спец­курс для архітекторів), «Психологія», «Психологія і пе­дагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Теорія і історія педагогіки», а також спецкурси. Викладачі розробляють методичні рекомендації, наочні посібники, конспекти лекцій, плани семінарських занять, навчальні курси для усіх факультетів із вказаних дисциплін. Зокрема читають філософію для аспірантів з усіх спеціальностей КНУБА, проводять проблемні лекції, приймають кандидатський іспит із філософії, читають курси сучасної філософії на ФПК КНУБА В.А. Рижко, В. О. Мітіна, І. В. Чорномор­денко, К. М. Покотило.

На кафедрі здійснюють підготовку докторантів і аспі­рантів зі спеціальностей «Філософська антропологія, філо­софія культури», «Естетика». За останні роки підготовлені та захищені одна докторська й 14 кандидатських дисерта­ції, ще чотири рекомендовані до захисту. Тематика наукових досліджень різноманітна:

  • філософія науки, епістемологія (В. А. Рижко);
  • філософія науки, техніки, освіти (В. І. Чорноморденко, К.М.Покотило);
  • філософія мистецтва, знаки в мистецтві, проблема комунікації засобами мистецтва (В. О. Мітіна);
  • філософські проблеми свідомості (А.В.Шарипін);
  • проблеми соціальної філософії (Т. В. Євдокимова);
  • мистецтво у системі культури (О. А Гринько);
  • проблеми творчості та засоби пізнання (Т. В. Пугачова);
  • проблеми соціальної філософії (О. И. Сторіжко).

Наукові, навчальні та навчально-методичні досягнен­ня співробітників кафедри лягли в основу чотирьох моно­графій та двох підручників, серед яких: «Постнекласика: філософія, наука, культура» (В. А. Рижко); «Позанаукові знання і їх культуротворчі функції» (І. В. Чорноморден­ко); «Время страстей человеческих: напрасная книга» (А В. Босенко) та ін.

Викладачі активно залучають до наукової діяльності студентів і аспірантів вишу. Зокрема до участі у наукових, науково-практичних конференціях, засіданнях круглих столів, наукових семінарів, які проходять у КНУБА та в інших вишах України (Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Вінниці, Полтаві, Чернівцях та ін.). При кафедрі по­стійно працює науковий гурток із проблем сучасного релі­гієзнавства (керівник — Т. В. Євдокимова), клуб інтелекту­ального кіно (керівник — К. М. Покотило).

Як члени методичної комісії університету, члени ради з виховної роботи, члени ради архітектурного факультету, викладачі беруть активну участь у громадському житті фа­культету й університету.

При кафедрі працює навчально-методичний кабінет, книжковий фонд якого складає понад три тисячі екземпля­рів і постійно поповнюється за рахунок нових надходжень (підручники, посібники, монографії, фахові журнали тощо). Кваліфіковані методисти О. В. Турпак, на чолі із завідувачем кабінету Н. А Крицькою надають кваліфіковану допомогу студентам і аспірантам з усіх дисциплін, які викладають на кафедри.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram