НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА


Філософія науки, техніки, архітектури: навчальний посібник / В.А. Рижко та ін. – Київ: КНУБА, 2018. – 200 с.

ISBN 9978-966-627-203-7
Викладено пропедевтичний курс з філософії та методології науки, орієнтований на творче опанування студентами проблем науки.
Наведено філософсько-методологічні дослідження з матеріалами, які сприятимуть переосмисленню проблем фахових дисциплін крізь призму наукової творчості та особистості вченого. Рекомендовано вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури як навчальний посібник для магістрантів та аспірантів усіх спеціальностей

Мітіна В.О. Естетика і мистецтво. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2003.

Навчальний посібник містить аналіз основних проблем сучасної естетичної теорії і мистецької практики. Значну увагу приділено поняттям: естетична комунікація, знак, символ в мистецтві, диференціації невербальних і вербальних знаків. Особливе місце займають питання художнього сприйняття, аналіз сучасних напрямів в естетиці і художньому розвитку. Автор висловлює глибоку подяку рецензентам професорам, докторам філософських наук Левчук Л.Т., Сморжу Л.О., фаховому редакторові професору, доктору філософських наук Бичко А.К. за конструктивні поради в роботі над навчальним посібником. Навчальний посібник “Естетика і мистецтво” розрахований передусім на студентів і аспірантів спеціальностей: архітектура, дизайн, образотворче і декоративно-прикладне мистецтво; гуманітарних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться питаннями естетики, мистецтва та культурології.

Гузар О., Покотило К. Емоційне лідерство керівника загальноосвітнього навчального закладу: навчальний посібник. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016.

Мета модуля – розвиток емоційної компетентності особистості лідера-керівника загальноосвітнього навчального закладу. Цільова аудиторія – діючі та потенційні керівники навчальних закладів (директори, завучі). Тематичний план модуля: Тема 1. Емоційний інтелект і лідерство. Тема 2. Розвиток емоційних лідерських навичок. Тема 3. Лідерські практики використання навичок емоційного інтелекту. Очікується, що після завершення модуля студент буде: розуміти сутність поняття емоційного інтелекту; знати види та причини виникнення емоцій; вміти керувати власними емоціями та емоціями інших людей; здійснювати самоконтроль та самоаналіз емоційного стану; застосовувати лідерські практики для розвитку емоційного інтелекту керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Публікацію здійснено у межах Проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging)

Естетика: навчальний посібник для педагогів / Т.І.Андрущенко, К.М.Покотило, А.В.Шарипін та інші – К.: «МП Леся», 2014.

Навчальний посібник орієнтований на формування естетичної культури студентів педагогічних вишів. Видання всебічно знайомить студентів з естетичним досвідом людства: поряд з оглядом естетичних теорій минулого висвітлюються сучасні ідеї естетичного виховання, значна увага приділяється семіології, типології та морфології мистецтва, визначаються закономірності і види художньої творчості. Шляхи вдосконалення естетичної культури розгядаються невід’ємно від педагогічної проблематики, що допомагає покращити викладацьку роботу та підвищити загальний рівень педагогічної майстерності. Кожний розділ доповнений хрестоматійним матеріалом та ілюстраціями.  Для бакалаврів, магістрів, аспірантів, викладачів гуманітарних дисциплін та всіх тих, хто бажає підвищити рівень естетичної культури.

Покотило К.М., Таранов С.В. Філософські мандри. Антологія текстів з історії філософії: науково-методична розробка. – Бровари: ВНЗ „ЕТУ”, 2005

У науково-методичній розробці робиться одна з перших спроб створення антології фрагментів із відомих філософських творів, які вперше вийшли друком в українських перекладах. Основна увага приділяється розвитку та удосконаленню у студентів філософської культури мислення на основі високих зразків історії людської духовної культури. Вибрані фрагменти текстів забезпечені науковим апаратом та детальними коментарями , що дає змогу краще зрозуміти обставини створення, особливості тексту та особистість автора. Науково-методична розробка може використовуватись як хрестоматія до курсів “Філософії”, “Політології”, “Соціології”, “Етики і естетики”, які читаються у вищих навчальних закладах і розрахована на студентів, аспірантів, викладачів гуманітарних дисциплін і всіх, хто цікавиться історією філософії.

Лакуша Н.М., Пугачова Т.В. Проблеми сьогодення в сучасній філософії. Посібник для студентів. – К., 2017
Пекарик А.М. Філософія. Підручник. Харків: Едена, 2004
Філософія. Навчальний посібник. (Колектив авторів. За ред. проф.Свідла М.С.)., КДТУБА, 1996.

Історія Філософії та філософської думки. Методичні рекомендації для спеціальности № 192.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram