ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра “Технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці”

на всіх факультетах університету забезпечує:

  • Наша кафедра готує фахівців з унікальною комбінацією освітніх знань та практичних умінь. По-перше, професія еколога не тільки відповідає нагальним вимогам сучасності в Україні, але й користується невпинно зростаючим попитом у будь-якій розвинутій країні світу. По-друге, наші студенти отримують фундаментальну інженерно-технічну підготовку, що забезпечує працевлаштування в широкому спектрі підприємств та організацій. По-третє, будівельна галузь активно функціонує за будь-яких соціальних та економічних умов, а екологічна складова у цій сфері з кожним роком набуває все більшого значення.

БУДІВНИЦТВО +ЕКОЛОГІЯ + ІНЖЕНЕРНЕ ПІДГРУНТТЯ = УНІКАЛЬНИЙ ФАХІВЕЦЬ!

Кафедра здійснює навчання фахівців за спеціальністю Екологія, спеціалізацією “Екологія, та охорона навколишнього середовища” та  Технології захисту навколишнього середовища за спеціалізацією “Технології захисту навколишнього середовища” освітнього ступеня “Бакалавр”, cпеціальність – “Екологія та охорона навколишнього середовища” (ЕК),
Галузь знань – Природничі науки
Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: бакалавр, магістр
Терміни навчання на денній формі:
– освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавр – 4 роки;
– магістр на основі ОКР бакалавра – 1,5 роки.

Терміни навчання на заочній формі:
– освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавр – 5 роки;

– магістр на основі ОКР бакалавра – 1,5 роки.

Профіль фахівця: забезпечення екологічних вимог при проектуванні, спорудженні та експлуатації будівель та споруд різного призначення
Спеціальність – “Технології захисту навколишнього середовища” (ЕК),
Галузь знань – Виробництво
Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: бакалавр
Терміни навчання на денній формі:– освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавр – 4 роки.
Терміни навчання на заочній формі: освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) бакалавр – 5 років.

Профіль фахівця: системна підготовка з питань технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки в галузі будівництва та цивільної інженерії.

Фахівці можуть здійснювати проектування, розробку та нагляд за експлуатацією природоохоронних заходів та устаткування на інженерних комунальних мережах, будівельних майданчиках, а також здійснювати вирішення прикладних завдань у природоохоронній сфері, екологічного аудиту, екологічного менеджменту. З метою мінімізації техногенного навантаження на довкілля та сталого природокористування робота фахівців направлена на вирішення питань техногенно-екологічної безпеки об’єктів будівництва та інженерних мереж, а також працювати у природоохоронній сфері на промислових підприємствах, природозахисних організаціях органів державної влади, органах екологічної інспекційної діяльності, установах по проектуванню інженерних систем і технологій захисту навколишнього середовища.

Високий рівень освіти

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад представлений 3 докторами наук та 15 кандидатами наук. На кафедрі працюють дві аспірантури для підготовки кадрів за спеціальностями «Екологічна безпека» та «Цивільний захист». До освітнього процесу залучаються експерти з різних країн світу та вітчизняні фахівці для інтеграції теорії та практики. Викладання навчального матеріалу проводиться за сучасною педагогічною технологією світового рівня на засадах ECTS (European Credit Transfer System), що передбачає модульну побудову навчального матеріалу та спрямовано на адаптацію підготовки фахівців за  вимогами Болонського процесу. Організація безперервного і цілісного навчально-виховного процесу практичного напрямку дозволяє студентам отримати міцні компетентні знання та навички. У процесі навчання, учбової, виробничої та переддипломної практик, студенти набувають теоретичних та практичних навичок діяльності у різних сферах спеціальності, в тому числі на базі матеріально-технічного оснащення випускаючої кафедри. Завдяки цьому наші випускники можуть компетентно обіймати керівні посади на підприємствах, а також в органах адміністративного управління.

Теорія тісно пов’язана з практикою

Ми уважно стежимо за сучасними тенденціями у професійній сфері і надаємо нашим студентам саме ті знання, які потребують потенційні роботодавці. Студенти беруть участь у реальному виробництві та проектуванні. Особлива увага приділяється еколого-економічним розрахункам замкнених циклів для підвищення ефективності діяльності підприємств, розширення і реконструкції діючих виробництв, а також для проектування, будівництва і експлуатації нових об’єктів. Фахівці можуть здійснювати розробку прикладних екологічних програм, екологічну експертизу, аудит і консалтинг, моніторинг  та оцінку впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище. Випускники готуються для проведення екологічних досліджень сировини, готової продукції, умов праці, поводження з відходами. Вони компетентні у розробці заходів запобігання забрудненню навколишнього середовища шкідливими речовинами та вирішення питань екологічної безпеки  заражених і порушених територій. Студенти в процесі навчання мають змогу ознайомитися з основними засадами формування екологічної політики на регіональному рівні, екологічним нормуванням та ліцензуванням, вивчити систему національних стандартів з екологічного управління, зокрема в будівельній галузі, напрямки розвитку природоохоронних технологій. Робота фахівців направлена на визначення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності на виробництві та зниження шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників. Саме тому наші випускники обіймають інженерні та керівні посади на підприємствах широкого спектру діяльності, у державних установах, наукових організаціях та контролюючих органах, діяльність яких пов’язана з виконанням вимог законодавства у галузі охорони навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів.

Лабораторне забезпечення кафедри

В своєму розпорядженні кафедра має декілька лабораторій:
Лабораторія з екології та біології оздоблена сучасним обладнанням для виконання лабораторних робіт і проведення наукових досліджень

Прилад GrayWolf 2012 для вимірювання великого спектру шкідливих речовин в повітрі. Рішення GrayWolf Sensing Solutions забезпечують повністю інтегровані системи для вимірювання ряду ключових параметрів для промислової гігієни, вентиляції та кондиціонування повітря, якості повітря в приміщеннях.

Лабораторія з охорони праці для проведення лабораторних робіт з охорони праці, безпеки життєдіяльності
Надання першої долікарської допомоги

Лабораторні роботи по дослідженню рівня шуму та вібрації

Активне студентське життя

Окрім навчання, студентство університету живе багатогранним, творчим життям.   Для підтримки і зміцнення здоров’я студентів, аспірантів і викладачів, університет має свій фізкультурно-оздоровчий комплекс, до складу якого входять: 3 спортивні зали, плавальний басейн, тренажерні зали, футбольний стадіон. Функціонують секції з футболу, волейболу, баскетболу, боксу, боротьби, гімнастики, греблі та ін. Студенти КНУБА проживають в комфортабельних гуртожитках, що розташовані поряд з університетом, навколо – розвинена інфраструктура.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ АБІТУРІЄНТАМ

Для вступу необхідні такі документи:
– документ про повну загальну середню освіту – оригінал або його завірена ксерокопія;
– сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) –  копія або оригінал, з трьох предметів:
1) українська мова та література,
2) математика,
3) (на вибір) географія / історія України / біологія;
– ксерокопію паспорта, (військовий квиток або посвідчення про реєстрацію – для військовозобов’язаних, свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);
–  ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
– ксерокопії встановлених законодавством документів, що дають право на пільги (за наявності);
– 6 кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

Фінансування:
Фінансування освітньої діяльності КНУБА проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України (державне замовлення) та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на контрактній основі (за договором)

Прийом документів проводиться з 11 по 27 липня

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram