Кіщенко Тетяна Євгенівна

Кіщенко Тетяна Євгенівна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1060-0590

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=3s3y94oAAAAJ

Web of science: https://publons.com/researcher/4847082/tetyana-kischchenko/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Tatiana-Kishenko

kischenko.tie@knuba.edu.ua

venezia@email.ua

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32, кімната 314а.

Освіта

У 1983 році закінчила Київський ордена Трудового Червоного Прапора інженерно – будівельний інститут за спеціальністю «Архітектура» та здобула кваліфікацію «архітектор».

У 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Документи підвищення кваліфікації, інші сертифікати, свідоцтва, додаткова інформація

Досягнення у професійній діяльності

У 2018 році пройшла підвищення кваліфікації в НТУ. Тема: « Інноваційно-педагогічні технології у професійній освіті».

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 43 роки. Науково – педагогічний стаж 25 років.

З 1995 року працює на кафедрі економіки будівництва в КНУБА на посадах асистента, доцента.

У 1995 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.03 – економіка будівництва. Тема дисертації «Соціально-економічне регулювання житлового будівництва в умова ринкового розвитку України».

У 2000р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури.

Перелік навчальних дисциплін

1. Основи економіки будівництва (191 «Архітектура та містобудування»).

2. Економіка будівництва (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

3. Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 051 «Економіка».

Науково-методична робота

Автором опубліковано 42 наукових, методичних праць серед яких 2 монографії. Основні праці: монографія «Інвестування та регулювання розбудови житла в ринкових умовах» (1995), конспект лекцій «Основи статистики в будівництві» (2002), стаття в електронному науковому фаховому виданні «Ефективна економіка», включеному до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2016: 43.30) « Девелопмент – методологія втілення проектів інвестиційного будівництва» (2018).

Напрями наукової діяльності

«Місце девелопменту в інвестиційно – будівельному процесі».

«Інвестиційна діяльність в будівництві.»

Публікації:

2023 р.

Матеріали конференцій:

Кіщенко Т.Є., Цюпер О.О. Тенденції, що визначатимуть стратегію девелоперських компаній в повоєнний час. Тези доповіді.VI Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”, 2023 р. м.Львів. С.151.

2022 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Кіщенко Т.Є. Дослідження інфраструктури інвестиційно-будівельного процесу.Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, Вип. 49. К.: КНУБА, 2022. – С. 124-130.

Матеріали конференцій:

Кіщенко Т.Є. Інжиніринг-науковий підхід до вирішення практичних завдань в будівництві. IV Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” (м. Київ, 7-8 червня 2022 р.) Київ: КНУБА, 2022.

Гусарова Л.В. Рубцова О.С. Кіщенко Т.Є. Перспективи розвитку брейдингу підприємств будівництва. IV Міжнародна науково-практична конференція “Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві” (м. Київ, 7-8 червня 2022 р.) Київ: КНУБА, 2022.

2020р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

1. Кіщенко Т.Є. Підвищення ефективності діяльності девелоперських компаній за рахунок використання копцептуальних підходів до реалізації проектів котеджної забудови. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 44. С. 17–23. (Видання внесене до МНБ GoogleScholar, ВАСЕ). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.147-164 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/195663

2. Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є., Косовський Є.А. Калькулювання зміннихвитрат у визначенні вартості будівельних робіт. Науковий журнал «Молодий вчений». 2020. № 2(78). С. 324-330. (Видання внесене до МНБ IndexCopernicus, ScholarGoogle , ResearchBible, OpenAcademicJournalsIndex) URLhttp://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/2/69.pdf

3. Кіщенко Т.Є. Інвестиційна криза: причини і шляхи подолання. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 72-78.

Матеріали конференцій:

 1. Кіщенко Т.Є. Місце інжинірингу в сфері управління будівництва. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: збірник тез доповідей. ІІ Міжнародна науково-практична конференція (23-24 травня 2020 р.) Київ: КНУБА. С .

2019 р.

Навчально-методичні праці:

 1. Розрахунок кошторисної вартості об’єктів різного функціонального призначення: методичні вказівки / уклад. Т.Є. Кіщенко. – Київ : КНУБА, 2019. – 32 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Рубцова О.С, Кіщенко Т.Є, Проблеми імплементації МСФЗ в

діяльність будівельних підприємств України Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2019. № 40. С. 36–40. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

Матеріали конференцій:

 1. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Боліла Н.В. Проблеми забезпечення економічної безпеки будівельного підприемства. Ефективні технології в будівництві: матеріали. IV Міжнародна науково-технічна конференція (м. Київ, 27–28 березня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. C. 114–115.
 2. Кіщенко Т.Є. Концептуальні підходи девелоперських компаній до реалізації проектів котеджної забудови. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матеріали. І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 23–24 травня 2019 р.). Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. С.156.

2018 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Кіщенко Т.Є.,Гусарова Т.Є.,Боліла Н.В. Девелопмент – методологія втілення проектів інвестування будівництва. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6242. (Внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus).
 2. Кіщенко Т.Є.,Гусарова Л.В. Особливості девелопменту в реалізації проектів будівництва об’єктів різного функціонального призначення. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.36, 2018, С.22-27. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.78-83
 3. Кіщенко Т.Є.,Гусарова Л.В. Особливості економічної оцінки зведення будинків з низьким енергоспоживанням. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, вип.36, 2018, С.51-57. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2018.36.78-83

Матеріали конференцій:

1. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В., Боліла Н.В, Інжиніринг як метод виявлення резервів ефективності діяльності будівельного підприємства. Робоча програма та тези доповідей. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Build Master Class 2018». 16 – 18 листоп. – К.: КНУБА, 2018. – С.344-346.

2017 р.

Монографії:

 1. Сорокіна Л.В., Стеценко С.П., Гойко А.Ф., Ізмайлова К.В. та інші. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Л.В. Сорокіної. Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. 404 с. (Особистий внесок Кіщенко Т.Є.: Сприяння діяльності девелоперських компаній безпеці інвестиційно- будівельного процесу. С. 205-211) ISBN 978-617-7553-53-2.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Переваги концепції управління інвестиційними проектами, що реалізується девелоперськими компаніями на будівельному ринку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2017. Вип. 35. С. 36–43. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

2016 р.

Навчально-методичні праці:

1.Кіщенко Т.Є., Боліла Н.В. Розрахунок кошторисної вартості будівництва: методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Основи економіки будівництва» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» ⁄ уклад. Кіщенко Т.Є., Боліла Н.В. ,Ел. варіант: http://org2.knuba.edu.ua.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

1.Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В.. Інноваційні технології як чинник оптимізації витрат малого будівельного підприємства.Будівельне виробництво. 2016. Вип. 61. С. 49–53. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb)

Матеріали конференцій:

1. Кіщенко Т.Є.,Гусарова Л.В. Економічні аспекти інноваційної діяльності малого будівельного підприємства. Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент : програма та тези доповідей. ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9-11.11.2016 р.). — К.: КНУБА, 2016. С.

1997-2016 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

 1. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В. Підвищення ефективності інвестиційно –будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній . Будівельне виробництво. 2015. Вип. 59. С. 52-54 (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb) .
 2. Кіщенко Т.Є., Щербаков О.В., Кіщенко А.О. Спрямованість формування вищих навчальних закладів культури та мистецтв. Містобудування та територіальне планування. 2013 Вип.47.С. 291-297. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Urlichweb)
 3. Кіщенко Т.Є. Місце девелопменту в інвестиуійно-будівельному процесі. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2011. Вип. 24. С. 51–54. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).
 4. Кіщенко Т.Є. Інвестиційна криза в Україні та шляхи її подолання.

Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2009. Вип. 20. С.42-46. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

 1. Кіщенко Т.Є. Сучасне законодавче регулювання діяльності проектних організацій в будівельно – інвестиційному процесі. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2008. Вип. 18. С.118-122. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).
 2. Кіщенко Т.Є. Визначення рейтингу інвестиційного проекту. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2007. Вип. 17. С.18-23. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).
 3. Кіщенко Т.Є. Сучасні підходи до визначення інвестиційного клімату в місцях запланованого будівництва. . Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2006. Вип. 16. С.85-88. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ).

8. Кіщенко Т.Є., Захарчук В.П. Особливості впливу радіаційного фактора на швидкість будівництва. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – Київ, 1999, №2.

9. Кіщенко Т.Є. Інвестиції в будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1998. Вип. 5. С.32-35. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ)

10. Кіщенко Т.Є. Значення статистичного визначення сегменту будівельного ринку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1998. Вип. 4. С.45-48. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ)..

11. Кіщенко Т.Є. Значення статистичного аналізу в прогнозуванні будівельного ринку. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 1997. Вип. 2. С24-28. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, ВАСЕ)..

Матеріали конференцій:

 1. Кіщенко Т.Є. Використання факторного індексного аналізу для оцінки показників рентабельності будівельних підприємств. 65 Науково-практична конференція КНУБА: тези доповідей. Київ, 2004. C. 38.
 2. Кіщенко Т.Є. Статистичні дослідження в системі управління витратами будівельних підприємств. 60 Науково-практична конференція КДТУБА: тези доповідей. Київ, 1999. С.112.

Навчально-методичні праці:

 1. Кіщенко Т.Є. Статистика. Методичні вказівки до виконання курсової робо ти для студентів спеціальності 07.050201 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання ⁄ Укл. Т.Є.Кіщенко. – К.:КНУБА.- 36с.
 2. Кіщенко Т.Є. Конспект лекцій з дисципліни «Основи статистики в будівництві». – К.: КНУБА, 2002. – 60с.
 3. Кіщенко Т.Є., Дудіна Е.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи економіки будівництва» для студентів спеціальностей: 7.120102 «Архітектура будівель та споруд», 7.120.103 «Містобудування», 7.120105 «Дизайн архітектурного середовища» ⁄ Укл. Е.В. Дудіна, Т.Є. Кіщенко – К.; КДТУБА, 1998. – 23с.
 4. Кіщенко Т.Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи статистики» для студентів спеціальності 7.05.02.01 «Менеджмент у виробничій сфері» усіх форм навчання ⁄Укл. Т.Є.Кіщенко – К.: КДТУБА, 1998. – 12с.
 5. Кіщенко Т.Є. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Основи статистики» для студентів спеціальності 7.05.02.01. «Менеджмент у виробничій сфері» усіх форм навчання ⁄ Укл. Т.Є.Кіщенко – К.: КДТУБА, 1997. – 20с.
 6. Кіщенко Т.Є., Закорко П.П. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи статистики» для студентів спеціальності 7.05.02.01 «Менеджмент у виробничій сфері» усіх форм навчання ⁄ Укл. П.П.Закорко,Т.Є.Кіщенко – К.: КДТУБА, 1997. – 28с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram