КЛІМОВА І.В.

Клімова Ірина Володимирівна– доцент кафедри технологій  захисту навколишнього середовища та охорони праці, кандидат  технічних наук. 

https://orcid.org/0000-0001-5591-9952 ,  

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZAcpzQcAAAAJ&hl=uk klimova.iv@knuba.edu.ua , iklimova@i.ua 

тел.: (044) 241-54-91, внутр. 4-91, кімната 247

Освіта 

У 1986 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та  здобула кваліфікацію інженер-будівельник. У 2003 році захистила дисертацію  на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 

Пройшла стажування: 

в Національному авіаційному університеті на кафедрі цивільної та  промислової безпеки, у період з 26.10 2020р. по 15.12.2020р. за програмою  обсягом 150 годин. Наказ КНУБА від 21.10.20. №411; 

у 2019 році – наукове стажування в Університеті Словаччини Банська  Бистриця – Краків – Кошице (Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, University of CentralEurope European education in the context of  sustainable development: advanced experience and global trends in Europen Universities of Slovakia – Poland); 

в Державному підприємстві «Головний навчально-методичний центр  Держгірпромнагляду України», навчання за програмою для викладачів з  охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів і перевірку  знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої  допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол від  26.10.2022р. № 13/1-22. МП голова комісії Буряк І.М. 

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 37 років. Науково-педагогічний стаж 30 років. У 1986 – 1991 р.р. працювала стажером –викладачем кафедри теплотехніки  КІБІ, інженером лабораторії геотермальних вод науково-дослідного комплексу  КІБІ, з 1991 по 2002 р.р. навчалася в аспірантурі, працювала в Інституті споруд  штучного клімату, в агрокомбінаті «Пуща-Водиця», з 2003 р. працює в КНУБА  асистентом, доцентом (2004р.) кафедри «Технологій захисту навколишнього  середовища та охорони праці» Київського національного університету  будівництва і архітектури. 

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03. «Вентиляція, освітлення та  теплогазопостачання» на тему «Тепловий режим теплиць з позонним  опаленням». http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри охорони праці та  навколишнього середовища. 

Перелік навчальних дисциплін 

 1. Основи охорони праці (101 «Екологія», 192 «Будівництво та цивільна  інженерія», 144 «Теплоенергетика», «Гідротехнічне будівництво, водна  інженерія та водні технології», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»). 
 2. Охорона праці в галузі (101 «Екологія», 192 «Будівництво та цивільна  інженерія», 144 «Теплоенергетика», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна  інженерія та водні технології»).  3. Надійність технічних систем та техногенний ризик (183 «Технологія захисту  навколишнього середовища»).  
 3. Інженерний захист атмосфери (101 «Екологія»). 

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів  за спеціальністю 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього  середовища»). 

Науково-методична робота 

Автором опубліковано понад 50 наукових, методичних праць, розроблено 4 електронних навчально-методичних комплекса дисциплін на освітньому сайті  КНУБА.  

Напрями наукової діяльності 

Створення енергоефективних екологічно чистих технологій в умовах виробництва. 

Публікації 2022 р. 

 1. Вільсон О.Г., Клімова І.В. Вплив стресу на робочому місці на  продуктивність і безпеку праці. “Актуальні проблеми, пріорітетні напрямки та  стратегії розвитку України”: тези доповідей IV міжнародної конфернції (10  лютого 2022) . – К.:ІТТА, 2022. – с. 8-10. https://www.knuba.edu.ua/wp 

content/uploads/2022/10/Міжнародна_асоціація_трансферу_технологій.pdf 2. Клімова І.В., Мойсеєнко В.В. Відповідності вікон вимогам з  енергоефективності. «Екологія. Ресурси. Енергія.»: тези доповідей ІІІ науково практичної конференції (23 – 25 листопада 2022). – К.: КНУБА, 2022. – с.52- 53. www.ere.org.uawww.ere.org.ua 

 1. Визначення виробничого ризику для працюючих по ремонту  автошляхопроводів: методичнi рекомендацiї до виконання практичних робiт з  дисципліни «Основи охорони праці» / О.С. Волошкіна, І.В. Клімова, А.В.  Ковальова. – К.:КНУБА, 2022. – 24 с. http://library.knuba.edu.ua/
 2. Основи охорони праці: методичні рекомендації та індивідуальні завдання до  виконання самостійних робіт з дисципліни “Основи охорони праці” для  студентів усіх спеціальностей / Клімова І.В., Кравчук В.Т., Федоренко С.В.,  Човнюк Ю.В., Ярас В.І. – К.: КНУБА, 2022. – 28 с. http://library.knuba.edu.ua/
 3. Надійність технічних систем та техногенний ризик: методичні вказівки та  завдання до проведення практичних занять для студентів спеціальності 183  «Технології захисту навколишнього середовища» / уклад.: Клімова І.В.,  Василенко Л.О., Волошкіна О.С. – К.: КНУБА, 2022. – 28 с.  http://library.knuba.edu.ua/
 4. Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів  спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»/ О.С.  Волошкіна, Т.М. Ткаченко, О.А. Котовенко, В..В. Трофімович, Л.О.Василенко,  І.В.Клімова, Ю.О. Березницька, О.Г.Жукова, О.Ю.Мірошніченко.–К.: КНУБА,  2022. – 37 с. http://library.knuba.edu.ua/

Публікації 2021 р. 

1.Ткаченко Т.М., Чебанов Т.Л., Чебанов Л.С. , Клімова І.В., Пантюхов О.М.  Про використання зелених насаджень, зимових садів та теплиць на дахах  будівель і споруд. //Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах  формування ринкових відносин.- К.: КНУБА, 2021. – №48(1) с. 75-89.  http://ways.knuba.edu.ua/article/download/256153/253258. 

 1. Малахівська К. І., Клімова І.В. Вплив техногенних факторів на екологічний  стан м. Бровари. «Екологія. Ресурси. Енергія.»: тези доповідей другої  міжнародної науково-практичної конференції (24 – 26 листопада 2021). – К.:  КНУБА, ТУЧ, 2021. – с.31-32. https://www.knuba.edu.ua/wp 

content/uploads/2022/10/ERE-21%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf 3. Охорона праці: методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці”  в дипломних проектах (роботах) бакалаврів та магістрів інженерно будівельних спеціальностей / уклад.: О.Г. Вільсон, І.В. Клімова, В.Г.  Дзюбенко, О.М. Гунченко, С.В. Федоренко – К.: КНУБА, 2021. – 36 с.  http://library.knuba.edu.ua/  

 1. Основи охорони праці. Методичні вказівки до виконання контрольного  завдання для студентів усіх спеціальностей, усіх форм навчання / уклад.: О.Г.  Вільсон, І.В. Клімова, В.Т. Кравчук, С.В. Федоренко, В.Г. Дзюбенко. – К.:  КНУБА, 2021. – 44 с. http://library.knuba.edu.ua/
 2. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва): Методичні вказівки до  виконання індивідуального завдання для студентів усіх спеціальностей, всіх  форм навчання / уклад.: О.Г. Вільсон, І.В. Клімова, В.Т. Кравчук, С.В.  Федоренко, В.Г. Дзюбенко. – К.: КНУБА, 2021. – 36 с.  http://library.knuba.edu.ua/

Публікації 2020 р. 

 1. Ковальова А.В., Кравченко М.В., Клімова І.В. Вплив підвищення  температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища  внаслідок кліматичних змін на здоров’я працівників соціальної  інфраструктури. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та  архітектури. Дніпро: ВПДАБА, 2020. №6. С. 104-110.  http://visnyk.pgasa.dp.ua/issue/viewIssue/13215/6960
 2. Волошкіна О., Анпілова Є., Клімова І. Визначення ризику для здоров’я  населення внаслідок підвищення забруднення атмосферного повітря в м.  Києві. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338- 9432 8 2/2020 Joumal published by Academic Society of Michal Baludansky,  Yumenska 16,04011 Kosice,Slovakia tel.:+421(0)903275823, e 

mail:journal@asmiba. sk.116-123p. 

 1. Тести для проведення навчання та контролю знань за основними модулями  робочої програми з дисципліни охорона праці в галузі/ Вільсон О.Г.,  Клімова І.В., Гунченко О.М. К.:КНУБА, 2020. 24 с. http://library.knuba.edu.ua/

Публікації 2019 р. 

 1. Клімова І, Сіпаков Р. Вплив метеорологічних факторів на вторинне  забруднення атмосферного повітря формальдегідом ( на прикладі м. Києва) Scientific letters of Academic Society of Michal Baludansky, ISSN 1338-9432 7  2/2019 Joumal published by Academic Society of Michal Baludansky,  Yumenska 16,04011 Kosice,Slovakia tel.:+421(0)903275823,e mail:journal@asmiba.sk.75-86p http://repositary.knuba.edu.ua/
 2. Тести для проведення навчання та контролю знань Закону України про  охорону праці з дисципліни основи охорони праці. Вільсон О.Г., Клімова  І.В., Гунченко О.М. К.:КНУБА, 2019. 28 с. http://library.knuba.edu.ua/
 3. Тести для проведення навчання та контролю знань Закону України про  загальнообов’язкове державне соціальне страхування з дисципліни  охорона праці в галузі. Вільсон О.Г., Клімова І.В., Гунченко О.М.  К.:КНУБА, 2019. 36 с. http://library.knuba.edu.ua/
 4. Тести для проведення навчання та контролю знань за основними модулями  робочої програми з дисципліни основи охорони праці. Вільсон О.Г.,  Клімова І.В., Гунченко О.М. К.:КНУБА, 2019. 56 с. http://library.knuba.edu.ua/

Публікації 2018 р. 

 1. LesyaVasilenko, OlenaZhukova, Irina Klimova, Gontscharenko Artem  Anthropogenic changes in water ecosystem on the example оf the river Tisza USEFUL 2018р., № 4 – режим доступу: pages: 26-32 https://useful.academy /
 2. Волошкіна О.С. Трофімович В.В., Клімова І.В., Сіпаков Р. В., Ткаченко Т.М. Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на  автотранспортному шляхопроводі при нейтральних метеоумовах.  Вентиляція,освітлення та теплогазопостачання. К.: КНУБА, 2018. №27.  с. 23-30. http://repositary.knuba.edu.ua/
 3. Сіпаков Р.В., Волошкіна О.С., Березницька Ю.О., Клімова І.В. Оцінка  ризику для здоров’я населення від викидів автомобільного транспорту у  м. Києві. Науково-технічний журнал Екологічна безпека та збалансоване  ресурсокористування. Івано-Франківськ. 2018. №1(17). С. 14-20.  

base.dnsgb.com.ua › cgiirbis_64

 1. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи для студентів  спеціальності 101 «Екологія», галузь знань – 10 «Природничі науки» О.С.  Волошкіна, В.В. Трофімович, Л.О. Василенко, І.В. Клімова, О.А.  Котовенко, Ю.О. Березницька, О.Г. Жукова. К.: КНУБА, 2018. 81 с. 

http://library.knuba.edu.ua/ 

 1. Клімова І, Гіріна О..Методи очистки забрудненого повітря на станціях  аерації. International scientific-pactical conference of young scientifistc. Buld Master-class. Kyiv. KNUCA. 2018р.274


Сертифікати, стажування

Клімова
Клімова 2

Клімова закордонне стажування 2019

Клімова стажування НАУ

Сертифікат Клімова

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram