КОТОВЕНКО О.А.

Котовенко Олена Андріївна
– доцент кафедри “Охорони праці і навколишнього середовища” Київського національного університету будівництва і архітектури, кандидат технічних наук. Відзначена знаком «Изобретатель СССР», почесною грамотою Інституту кібернетики НАН УССР, почесною грамотою КНУБА.

https://orcid.org/0000-0001-6725-2112

https://scholar.google.com.ua/citations?user=9kZNn9MAAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=8c5878781759e4efa63cd0ad57cf5fff&sot=al&sdt=al&sl=23&s=AUTHLASTNAME%28Kotovenko%29&st1=Kotovenko&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=cafb72d9ac1a33eb72119084724d6910#

e-mail: kotovenko.oa@knuba.edu.uakotovenko_ea@ukr.net 

тел. (044)244-96-13, к.333 вул. Освіти,4

Освіта 

Закінчила у 1975 році році факультет кібернетики Київського державного університету ім..  Т.Г. Шевченка за спеціальністю математика (спеціалізація – прикладна математика ). У  1997 році захистила дисертаційну роботу на наукову ступінь кандидата технічних наук за  спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв» (диплом  КН № 013850). 

У 2019 році пройшла стажування на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів в  НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» 

У 2021 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Комп’ютерні технології тестування  та дистанційного навчання», сертифікат СС 02070909/413-18 

У 2022 році пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи офісних технологій»,  сертифікат СП 02070909/0056-22 

Загальна інформація 

Загальний стаж 51 рік, науковий стаж 45 років, науково-педагогічний стаж 33 роки. З 1975 – 1987 р.р. – провідний інженер у Інституті кібернетики АН УРСР. 1987 -1999 р.р. – науковий співробітник на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних  процесів НТУУ «КПІ». У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему  «Разработка оптимальной системы автоматического управления потенциально-опасным  объектом на примере блока конверсии метана агрегата синтеза аммиака из природного  газа» за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів і виробництв»  (диплом КН № 013850). 

У 2003 році одержала вчене звання доцента ( атестат доцента ДЦ №008505). З 1998 року працювала на кафедрі ОПНС на посаді доцента кафедри ОПНС за  сумісництвом (основне місце роботи старший науковий співробітник, завідуючий  лабораторією проблем моделювання в екології ДІЕК КНУБА). З 2013 р. у штаті кафедри  ОПНС 

Перелік навчальних дисциплін 

 • Системний аналіз якості навколишнього середовища (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища») 

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1629

 • Математичні методи в екології (101 «Екологія») 

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1599  

 • Інженерні методи і технології в рішенні екологічних проблем (183 «Технології  захисту навколишнього середовища») 

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=2887 

 • Моделювання і прогнозування стану довкілля (101 «Екологія», 183 «Технології  захисту навколишнього середовища») 

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1602 

 • Інженерні методи захисту біосфери (101 «Екологія»)  

http://org2.knuba.edu.ua/enrol/index.php?id=1596 

 • Технології захисту ґрунтів та надр (183 «Технології захисту навколишнього  середовища») 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2942 

 • Утилізація, рекуперація і рециклінг відходів (183 «Технології захисту  навколишнього середовища») 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3512 

 • Фізика і хімія багатокомпонентних систем  

 https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=1631 

Науково-методична робота 

Автор більше 100 наукових і науково-методичних праць, 4 авторських свідоцтв і 2  патентів. Має звання «Изобретатель СССР». Є співавтором монографії, 4-х посібників,  один з яких має гриф МОНУ. Основні праці: монографія «Вплив фізичних і хімічних  забруднювачів на еко- і біосистеми», 2009; навчальний посібник «Математичні методи в  екології», 2019; навчальний посібник «Інженерні методи і технології у вирішенні  екологічних проблем» 2016. Розробник 8 електронних навчально-методичних комплексів  на освітньому сайті КНУБА https://org2.knuba.edu.ua/course/ 

У 2016-2018 роках – голова ДЕК із захисту дипломних робіт за напрямком підготовки  6.050202 (151) «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізація  «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва (комп’ютерно-інтегровані  технології сталих хімічних виробничих комплексів)» НТУУ «КПІ ім. І Сікорського». 

Керівник атестаційних робіт магістрів і дипломного проектування бакалаврів за  спеціальністю 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

Напрями наукової діяльності 

Раціональне безпечне природокористування. Дослідження та моделювання процесів, що  проходять у складових навколишнього середовища. 

Публікації 

2022 

 1. Олена Котовенко, Олена Мірошниченко, Денис Приймак Гелій як продукт  утилізації баластних газів агрегату синтезу аміаку /Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference. «Society and Science: 

Interconnection»(November 26-28, 2022) Porto, Portugal Scientific Collection «InterConf+», 2022, випуск 134. с. 339-343 file:///C:/Users/User/Downloads/68.pdf 2. Олена Котовенко, Олена Мірошниченко, Ілона Андрющенко, Юлія Тарабанова  Сучасні тенденції розвитку атомної енергетики та її техногенні радіаційні аспекти.  Робоча програма та тези доповідей ІІІ-ї міжнародної науково-практичної  конференції «ЕКОЛОГІЯ. РЕСУРСИ. ЕНЕРГІЯ». Київ 23-25 листопада 2022 р. с.  20 

http://www.ere.org.ua/data/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0 %B0%D0%BC%D0%B0_i_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2022.pdf 3. Олена Котовенко, Олена Мірошниченко Один з підходів до створення адаптивної  системи управління для вирішення задачі раціонального природокористування Scientific Collection «InterConf+», 2022, 13 (109): 278-286 DOI 10.51582/interconf.19- 20.05.2022.035 

file:///C:/Users/User/Downloads/35.pdf 

2021 

 1. Котовенко, О.А. Один з підходів до оцінювання і прогнозування витоків і міграції  забруднювачів з пунктів захоронення токсичних відходів/Котовенко ОА,  Мірошниченко О.Ю.//Комп’ютерне моделювання і керування в техніці та  технологіях КМКТТ-2021: збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р.–Київ: КПІ ім. Ігоря  Сікорського, 2021.–С. 53–57. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41319/1/KMKTT-2021_p53-57.pdf 2. О.А. Котовенко, О.Ю. Мірошниченко Один із підходів до дослідження водних  екосистем j. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences,  VIII(30), Issue: 244, Budapest,2020 Dec. p-ISSN 2308-5258e-ISSN 2308-1996 http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_viii_244_30.pdf 3. Дудко Р.І. – магістр, Котовенко О.А, Мірошниченко О.Ю. Моделі дослідження  операцій у вирішенні задач раціонального природокористування. І Всеукраїнський  круглий стіл «Екологічна безпека держави», Київ 2021. С.64-69.  

https://itta.org.ua/pershij-vseukrainskij-kruglij-stil-ekologichna-bezpeka-derzhavi/ 4. Котовенко О.А, Мірошниченко О.Ю., Кузьмішина Р. Проблема медичних відходів.  ІІ Всеукраїнський круглий стіл «Екологічна безпека держави», Київ 2021 с. 33-36 https://itta.org.ua/wp 

content/uploads/2022/01/ekologichna_bezpeka_derzhavi_tezi_dopovidej_drugogo_vseuk ra%D1%97nskogo.pdf 

 1. Котовенко О.А, Мірошниченко О.Ю., Яковенко В.В. Оцінка та зниження впливу  на довкілля гальванічних виробництв. . ІІ Всеукраїнський круглий стіл «Екологічна  безпека держави», Київ 2021 с. 37-39 https://itta.org.ua/wp 

content/uploads/2022/01/ekologichna_bezpeka_derzhavi_tezi_dopovidej_drugogo_vseuk ra%D1%97nskogo.pdf 

 1. Олена Котовенко, Олена Мірошниченко, Денис Приймак Один з підходів до  утилізації танкових та продувочних газів агрегату синтезу аміака. ІІ Міжнародна  науково-практична конференція «Екологія. Ресурси. Енергія» ЕРЕ-2021. С.60-61  http://www.ere.org.ua/data/програма та тези виступів.pdf

2020

 1. О.А. Котовенко, О.Ю. Мірошниченко Один із підходів до дослідження водних  екосистем j. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences,  VIII(30), Issue: 244, Budapest,2020 Dec. p-ISSN 2308-5258e-ISSN 2308-1996 http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_viii_244_30.pdf
 2. Kvitka O., Kotovenko O., Miroshnychenko O. Decompositional approach in solving the potentional hazard technological process problem control on methane conversion unit example. / Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого  розвитку. Зб. наук. статей . – Київ: НТУУ, 2020. – 377-382 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34026/3/msct-2020_p377-382.pdf 3. Антон Маслюк, Олена Котовенко, Олена Мірошниченко Вплив на навколишнє  середовище видобутку урану шахтним способом Build-Master-Class-2020: International scientific-practical conference of young scientists, 25–27 November, 2020:  Proceedings. Kyiv: KNUCA, 2020. с.216-217, bmc-2020_articles-1.pdf 4. Лабур Н.В., Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Екологічні наслідки  функціонування підприємств з виробництва уранового концентрату / Міжнародна  науково-практична конференція «Екологія. Ресурси. Енергія». – Київ, 25-26  листопада 2020. Тези доповідей с. 37 

http://www.ere.org.ua/data/ERE-2020_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf 

2019 

 1. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Математичні методи в екології. Частина 1.  Математичні методи наближеного обчислення і їх застосування в екології:  навчальний посібник. – Київ: КНУБА, 2019.- 48.с 
 2. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю. Метод функціональної прогностичної  діагностики як інструмент попередження екологічних катастроф/ Комп’ютерне  моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку. Зб. наук. статей . – Київ: НТУУ, 2019. – 285-289 https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/27901/1/msct 2019-285-289.pdf
 3. Котовенко О.А., Мірошниченко О.Ю Функціонально-структурний аналіз в  дослідженні системи «полімерна мембрана–вода» Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, VII(26), Issue: 215, Budapest, 2019 Dec. http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/nattech_vii_215_26.pdf
 4. К. Андріяш, Л.Василенко, О. Котовенко Роль зворотних зв’язків в еволюції  екосистем Build-Master-Class-2019: International scientific-practical conference of young scientists, 25–27 November, 2019: Proceedings. Kyiv: KNUCA, 2019. с.258-259  http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2795/%D0%9A%D0%BE% D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf?sequence=1&isAllowed =y
 5. Маслюк Антон Васильович, Мірошниченко Олена Юріївна, Котовенко Олена  Андріївна Проблема відходів з поліетилентерафталату (пет) і шляхи її вирішення ,  Матеріали 1 міжнародної науково-практичної конференції «Зелене будівництво»,  12-13 листопада 2019 р., с.216-218 
 6. Москаленко Р.В., Кравченко І.В., Котовенко О.А. Радіаційні ризики  Дніпропетрощини /Матеріали 1 міжнародної науково-практичної конференції  «Зелене будівництво», 12-13 листопада 2019 р., с.130-131 

https://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2331Зелене%20будівництв о.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Сертифікати, стажування

Котовенко

сертифікат Котовенко Комп.технології 2

Сертифікат Котовенко 3

Сертифікат Котовенко 4

Сертифікат Котовенко 5

Сертифікат Котовенко 6

сертифікат Котовенко Осн.оф.технологій 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram