Ковальчук Олександр Юрійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

e-mail: kovalchuk.oiu@knuba.edu.ua

тел.: 245-48-30, внутр. 3-45, кімната 9100

Заступник директора НДІВМ КНУБА, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, дійсний член Академії будівництва України, лауреат премії Президента України для молодих вчених, Гранту Президента України для обдарованої молоді, стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених, відзнаки Верховної Ради України, лауреат конкурсу КМДА «Інтелект молодих – на службу столиці». Відзначений срібною медаллю Академії будівництва України, відзнакою Будівельної палати України – «Золота кельма», Почесною грамотою Міністерства освіти України, дипломом переможця конкурсу стартапів у м. Вейхай, КНР.

Експерт в Міністерстві Освіти і науки України з оцінювання наукових робіт молодих вчених.

Orcid: http://orcid.org/0000-0001-6337-0488

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

У 1998 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» та здобув кваліфікацію магістр будівництва, інженер-будівельник-технолог. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2017 закінчив докторантуру Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 23 роки. Науково-педагогічний стаж 23 роки.

З 2004 року працює в КНУБА на посадах молодшого наукового співробітника НДІВМ, старшого наукового співробітника, асистента, доцента, з 2017 року по теперішній час – заступник директора Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів КНУБА.

У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». Тема дисертації «Пінобетон з підвищеними термомеханічними властивостями на основі лужного портландцементу».

У 2011 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Підготував 1 кандидата технічних наук.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Контроль при виробництві ЗБК.
 2. Технологія виготовлення та застосування ніздрюватих бетонів
 3. Науково-дослідна підготовка магістрів.

Керівник та консультант атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192.04 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 150 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 27 статей у науково-метричній базі даних , 3 монографії, 7 патентів України, 1 довідник. Розробник 2 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності:

Лужні цементи та композиційні матеріали на їх основі, використання промислових відходів як сировини для виготовлення будівельних матеріалів.

Наукова діяльність

2023

Монографії

 1. Krivenko P., Kovalchuk O., Zozulynets V. Alternative binders – high volume bauxite red mud alkali activated cements and concretes: Chapter. Recycled Concrete. Technologies and Performance / Edited by V. Tam, M. Soomro, A. Evangelista. Woodhead Publishing, 2022. https://www.elsevier.com/books/recycled-concrete/tam/978-0-323-85210-4

2022

 1. Забезпечення корозійної та функціональної стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою інноваційних науковомістиких енергозберігаючих технологій: монографія. 2-ге вид. перероб. та доп. / під заг. ред.Савенка В.І., Плугіна А.А., Кущенка І.В., Гончаренко Т.А., Ковальчука О.Ю. – Київ: Центр учбової літератури, 2022. – 326 с.

Публікації

 1. Boiko О.V., Konstantynovskyi  О.P., Kovalchuk О.Yu., Lisohor  V.О. The role of sodium nitrate in counteracting the carbonation of plasticized alkali-activated slag cement concrete under cyclic influence of sea water (in English). Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (ISSN 2415-377Х), 2022. №. 87, pp. 32-39. doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-32-39 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016)) (опубл.: червень 2022 р).
 2. Бойко О. В., Константиновський О. П., Ковальчук О. Ю., Лісогор В.О. Роль нітрату натрію в протидії карбонізації пластифікованого шлаколужного бетону в умовах періодичного впливу морської води. Гідротехнічне і транспортне будівництво: збірник тез міжнародної науково-технічної конференції. Одеса: ОДАБА, 2022. с.13-15. (опубл.: червень 2022 р).
 3. Ковальчук О., Зозулинець В. Дослідження кислотостійкості гідридних лужних цементів нормального тверднення. Містобудування та територіальне планування. 2022. Vol. 81. pp. 189-198. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.189-198 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Google Scholar) (опубл.: серпень 2022 р).

2021

Монографії

 1. P. Krivenko, O. Gelevera, O. Kovalchuk. Advanced aspects of engineering research Vol. 12 (Language: English): Монографія / Edited by Dr. Yong X. Gan. Book Publisher International, 2021 (ISBN (print) 978-93-91215-42-2, ISBN (e-Book) 978-93-91215-43-9). 169 p. DOI: https://doi.org/10.9734/bpi/aaer/v12 https://stm.bookpi.org/AAER-V12/issue/view/128
 2. Krivenko P., Gelevera O., Kovalchuk O. The Mechanism of Alkali-silica Reaction in Alkali Activated Slag Cement Concretes Using Active Aggregates and its Control by Al-ion Based Admixtures (Language: English): Розділ монографії / Advanced aspects of engineering research;  edited by Dr. Yong X. Gan. Book Publisher International Vol. 12, 2021. P. 124-138. https://stm.bookpi.org/AAER-V12/article/view/1290

Публікації

 1. Yemchura B., Kochetov G., Samchenko D., Kovalchuk O., Glukhovsky V.D. Influence of aeration rate and method of process activation on the degree of purification of zinc-containing waste water by ferritization. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2021, 6(10-114), стр. 16-22. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.248166
 2. Бойко О.В., Ковальчук О.Ю., Кривенко П.В. Роль Al2O3 у складі шлаку у запобіганні корозії арматури у шлаколужному бетоні. Науковий вісник будівництва. Х., ХНУБА, 2021. Т. 103. №. 1. с.140-144. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_103_2021/21.pdf
 3. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Дослідження деформацій усадки/розширення лужних бетонів із використанням активного заповнювача. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.206-209. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 4. Кривенко П.В., Гелевера О.Г., Ковальчук О.Ю., Рогозіна Н.В. Залежність білості декоративних шлаколужних цементів від хімічного складу доменного шлаку. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.237-242. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 5. Кривенко П.В., Гелевера О.Г., Ковальчук О.Ю., Рогозіна Н.В. Залежність білості декоративних шлаколужних цементів від хімічного складу доменного шлаку. Вісник ОДАБА, 2021, no. 83, с.58-66. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-6.pdf
 6. Kovalchuk Oleksandr, Zozulynets Victoriya. Study of influence of alkaline component type on pH value and properties of alkali activated concretes containing basalt rock. E3S Web of Conferences, 2021. Vol. 280 (6). 07001. (Scopus). https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007001
 7. O Kovalchuk, V Zozulynets. Study of deformation properties of alkali activated concretes using active aggregates. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012036. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012036
 8. P V Krivenko, A G Gelevera, O Yu Kovalchuk, N V Rogozina. Influence of the chemical composition of blast-furnace slag on the whiteness of decorative slag-alkaline cements. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012040. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012040/pdf
 9. Dmitry N Samchenko, Leonid I Potapenko, Gennadii М Kochetov, Oleksandr Y Kovalchuk, Aleksey Vasiliev, Oksana M Nechipor. Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів. Екологічна безпека та природокористування, 2021. Том 39. № 3. P.76-87. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://es-journal.in.ua/article/view/241477
 10. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Вплив умов тверднення на кінетику набору міцності лужних бетонів з використанням активного заповнювача. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 387-389. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 11. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Вплив умов тверднення на кінетику набору міцності лужних бетонів з використанням активного заповнювача. Науковий otsG Slag Cement Concretes Using Active Aggregates and its Control by Al-ion Based Admixtures. Advanced Aspects of Engineering Research Vol. 12, 124-138. https://stm.bookpi.org/AAER-V12/article/view/1290
 12. О.Ю. Ковальчук, В.В. Зозулинець. РОЗРОБКА КИСЛОТОСТІЙКИХ ЛУЖНИХ ЦЕМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗОЛИ-ВИНОСУ. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 219-220. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf
 13. Ковальчук Олександр, Рудзей Дарья. Лужні бетони з використанням активних заповнювачів для будівництва доріг. Тези міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “BUILD-MASTER-CLASS-2021”. p.156-157. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf
 14. Бойко О., Ковальчук О., Вплив компонентного складу на транспорт іонів Cl та SO42- в шлаколужному бетоні. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 122-123
 15. Зозулинець В., Ковальчук О., Рудзей Д. Розробка технологічних методів запобігання та припинення лужної корозії бетону при використанні реакційно здатних заповнювачів. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 124-125
 16. Бойко О. В., Ковальчук О. Ю., Руденко І. І., Константиновський О. П. Структуроутворення лужного цементу в системі «доменний гранульований шлак – лужний компонент – комплекс добавок – морська вода». Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021.C.7-9.
 17. Зозулинець В. В., Ковальчук О. Ю. Методи підвищення кислотостійкі лужних цементів та композиційних матеріалів на їх основі. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 13-14 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021.C.20-22.
 18. Ковальчук О. Ю., Зозулинець В. В., Рудзей Д. Г. Використання активних заповнювачів при виробництві бетонних сумішей та матеріалів на їх основі. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернетконф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). С.239-241

2020

Монографії

 1. Pavel Krivenko, Oleh Petropavlovskyi, Oleksandr Kovalchuk, Oleksandr Gelevera The influence of interfacial transition zone on strength of alkali activated concrete. – Compressive Strength of Concrete (Book Chapter). https://doi.org/5772/intechopen.90929 https://www.intechopen.com/books/compressive-strength-of-concrete/the-influence-of-interfacial-transition-zone-on-strength-of-alkali-activated-concrete

Публікації

Scopus

 1. Gijbels K., Krivenko P., Kovalchuk O., Pasko A., Schreurs S., Pontikes Y., Schroeyers W. The influence of porosity on radon emanation in alkali-activated mortars containing high volume bauxite residue. – Construction and Building Materials. – Vol. 230, 10 January 2020. ISSN: 09500618 (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.116982 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061819324249
 2. Kochetov G., Kovalchuk O., Samchenko D. Development of technology of utilization of products of ferritization processing of galvanic waste in the composition of alkaline cement. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No5 (107), 2020. pp. 6-13. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.215129
 3. Krivenko P V, Petropavlovskyi O M, Rudenko I I, Konstantynovskyi O P, Kovalchuk A V. Complex multifunctional additive for anchoring grout based on alkali-activated portland cement.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012055 – 10 р. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012055.
 4. Krivenko P., Petropavlovsky O., Rudenko I., Konstantinovskii O., Kovalchuk O. Enhancement of alkali-activated slag cement concretes crack resistance for mitigation of steel reinforcement corrosion. E3S Web of Conferences, 166, 06001 (2020). https://doi.org/10.1051/e3conf/202016606001
 5. Krivenko P.V., Kovalchuk O. Influence of type of alkaline activator on durability of alkali activated concrete using aggregates capable to alkali-silica reaction. Key Engineering materials. ISSN: 1662-9795, Vol. 864, pp. 180-188. DOI: 10.4028/www. Scientific.net/KEM.864.180
 6. Lapovska S.D., Demchenko T.M., Kovalchuk O.Yu., Chornovol V.O. On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of heat-insulating AAC. Key Engineering materials. ISSN: 1662-9795, Vol. 864, pp. 122-127. DOI: 10.4028/www. Scientific.net/KEM.864.122.

Фахові видання

 1. Ковальчук О.Ю., Бойко О.В. Корозія арматури у лужних бетонах: причини і шляхи запобігання. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. 2020. Випуск 38. Стор. 78-83.
 2. Ковальчук О.Ю., Іваничко В.В. Вплив виду в’яжучої речовини на процеси структуроутворення бетонів із використанням активного заповнювача. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. 2020. Випуск 38. Стор. 169-176.
 3. Ковальчук О.Ю., Грабовчак В.В. Вплив складу зололужних цементів і процесів їх стуктуроутворення на кінетику набору міцності та експлуатаційні властивості. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – 2020.
 4. Кривенко П.В., Петропавловський О.Н., Руденко І.І., Константиновський О.П., Ковальчук О.Ю. Роль тринатрійфосфату в запобіганні корозії сталевої арматури в шлаколужному бетоні. Науковий вісник будівництва. 2020, №2(100). Стор. 176-187. https://doi.org/10.29295/2311-7257-2020-100-2-176-180
 5. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Вплив лужного компоненту на зміну показнику лужності системи шлаколужного цементу при взаємодії з активними заповнювачами. Збірник наукових праць УДУЗТ. 2020, Випуск 192, стор. 6-12.
 6. Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Корозійна стійкість поліефірних порошкових покриттів з використанням наповнювачів різної хімічної природи. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2020. – №1-2. – с. 48-51. (Фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2020-r
 7. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Порошкові лакофарбові покриття для захисту металевих виробів та конструкцій. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 174-175. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 8. Бойко О.В., Ковальчук О.Ю. Корозія арматури у лужних бетонах: проблеми і шляхи запобігання. – Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» – Рівне, Національний університет водного господарства та природокористування, 2020. – Вип. № 38. – С. 78 – 83. ISSN: 2218-1873 (Фахове видання)
 9. Зозулинець В.В., Ковальчук О.Ю. Розробка кислотостійких гібридних лужних цементів і матеріалів на їх основі з підвищеними експлуатаційними характеристиками. Conference Proceedings «Build-maister class-2020. KNUBA, 25-27.11.2020. pp. 164-165.

Матеріали конференції

 1. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Вплив виду лужного компоненту на довговічність лужного бетону із використанням реакційноздатних заповнювачів. Тези доповідей VII міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». Одеса, 12-15 травня 2020р., стор. 187-190.
 2. Лаповська С.Д., Демченко Т.М., Ковальчук О.Ю., Чорновол В.О. Можливості застосування базальтової мікрофібри для армування теплоізоляційного автоклавного газобетону. Тези доповідей VII міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». Одеса, 12-15 травня 2020р., стор. 216-220.
 3. Бойко О.В., Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Роль Al2O3 у складі шлаку у запобіганні корозії арматури у шлаколужному бетоні. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства». 5-6 листопада 2020 р., Харків, ХНУБА. Стор. 56-60.
 4. Бойко О.В., Ковальчук О.Ю. Дослідження впливу композиційного складу і особливостей мікроструктури шлаколужного цементу на зв’язування іонів Cl-, SO42- в системі. Conference Proceedings «Build-maister class-2020. KNUBA, 25-27.11.2020. pp. 162-163.
 5. Вплив наповнювачів різної хімічної природи на фізико-механічні властивості порошкових покриттів / Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Науковий вісник будівництва. – Х., ХНУБА , 2020. – Т. 99. №. 1. – с.56-62. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2020‒99‒1‒56‒62  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/11.pdf

2019

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Монографії

 1. Кривенко П., Гелевера О., Ковальчук О. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом. Харківський національний університет будівництва і архітектури, 2019. – Інноваційні технології в архітектурі і дизайні /Колективна монографія під загальною ред. Сопова В.П. і Мироненка В.П. с.218-224

Публікації

Scopus

 1. Krivenko P., Kovalchuk O., Gelevera O., Bumanis G., Korijakis A. Alkali-aggregate reaction in alkali-activated cement concretes. IOP-Conf. Series: Material Science and Engineering, 660 (2019) 012002. DOI:10.1088/1757-899X/660/1/012002
 2. Kochetov G., Kovalchuk O., Samchenko D. Study of service properties of alkali activated cement using wastewater treatment residues. IOP-Conf. Series: Material Science and Engineering, 708 (2019) 012087. DOI:10.1088/1757-899X/708/1/012087
 3. Krivenko P, Kovalchuk O., Boiko O. Practical experience of construction of concrete pavement using non-conditional aggregates. IOP-Conf. Series: Material Science and Engineering, 708 (2019) 012089. DOI:10.1088/1757-899X/708/1/012089
 4. Kovalchuk O., Gelevera O., Ivanychko V. Studying the influence of metakaolin on self-healing processes in contact-zone structure of concretes based on the alkali- activated Portland cement. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No5/6 (101), 2019. pp. 33-40. DOI:10.15587/1729-4061.2019.160959
 5. Kovalchuk O., Gelevera O., Ivanychko V. Studying the influence of metakaolin on self-healing processes in contact-zone structure of concretes based on the alkali- activated Portland cement. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No5/6 (101), 2019. pp. 33-40. DOI:10.15587/1729-4061.2019.160959
 6. Prihna, T., Kochetov G., Kovalchuk O., Samchenko D. Development of ferritization processing of galvanic wastes with energy saving electromagnetic pulse activation of the process. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No6 (102), 2019. pp. 6-14. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.184179
 7. Kochetov G, Kovalchuk O., Samchenko D., Kolodko A.Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkali activated materials. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, No2 (10), 2019. pp. 27-34. DOI:10.15587/1729-4061.2019.160959

Фахові видання

 1. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю. Підвищення в’язкості руйнування швидкотверднучих високоміцних шлаколужних цементів. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». 2019. Випуск 30, Стор.8-17.
 2. Ковальчук О.Ю., Ковальчук Г.Ю., Іваничко В.В. Високонаповнені лужні ніздрюваті бетони на основі промислових відходів. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019, Випуск 39 (1), стор. 64-71.
 3. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цзао, Лигуан Венг. Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2019. – Вип. 74. – C. 137-146.
 4. Гоц В.І., Ковальчук О.Ю., Говдун Я.О. Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу. Збірник наукових праць УДУЗТ. 2019, Випуск 183, стор. 71-80.
 5. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Гелевера О.Г. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом. Науковий вісник будівництва. 2019, №4(98). Стор. 225-231. DOI:10.29295/2311-7257-2019-98-4-225-231
 6. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Управління декоративними властивостями лужних цементів. Науковий вісник будівництва. 2019, Т.2, №2(96). Стор. 280-285.
 7. Boiko O., Zozulynets V., Ivanychko V., Kovalchuk O. Alkali activated concretes mix design using red mud as an active aggregate. Technology audit and production reserves. Chemical and Technological systems, №5/3 (49) , 2019, pp. 15-21. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.184253

Матеріали конференцій

 1. Ковальчук О.Ю., Ковальчук Г.Ю., Іваничко В.В. Високо наповнені лужні ніздрюваті бетони на основі промислових відходів. Збірник тез IV Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології у будівництві», Київ, 27-28 березня 2019 р., стор. 100-101.
 2. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Гелевера О.Г. Вплив складу лужних цементів на лужну корозію заповнювачів з активним кремнеземом. Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 11-12 квітня 2019, Харків, ХНУБА, стор. 78-79.
 3. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю. Управління декоративними властивостями лужних цементів. Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», 11-12 квітня 2019, Харків, ХНУБА, стор. 77-78.
 4. Кривенко П.В., Петропавловський О.М., Ковальчук О.Ю., Хайлин Цзао, Лигуан Венг. Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд. Тези доповідей IV міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». Одеса, 20-24 травня 2019р., стор. 158-162.
 5. Ковальчук О.Ю., Бойко О.В. Розробка засобів протидії корозії сталевої арматури в пластифікованих шлаколужних бетонах для підвищення їх довговічності в умовах дії агресивних середовищ. Збірник тез конференції «Budmaister class-2019», Київ, КНУБА. C.172-173.
 6. Ковальчук О.Ю., Іваничко В.В. Технічні та технологічні засади протидії лужній корозії заповнювача у бетонах. Збірник тез конференції «Budmaister class-2019», Київ, КНУБА. C. 176-177.
 7. Ковальчук О.Ю., Зозулинець В.В. Вібропресовані вироби на основі червоного шламу. Збірник тез конференції «Budmaister class-2019», Київ, КНУБА. C. 174-175.
 8. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Бойко О.В. Практичний досвід укладання бетонних доріг із використанням некондиційних заповнювачів. Тези доповідей 8-ї між нар. Наук.-техн. Конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». Харків, 2019, стор. 157-158.
 9. Кочетов Г.М., Ковальчук О.Ю., Самченко Д.М. Дослідження властивостей лужного цементу з використанням відходів гальванічних виробництв. Тези доповідей 8-ї між нар. Наук.-техн. Конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». Харків, 2019, стор. 155-156.

2018

Публікації

Scopus

 1. Mar Alonso, Anton Pasko, Catalina Gascó, Oleksandr Kovalchuk, José Antonio Suarez, Pavel Krivenko, Francisca Puertas Radioactivity and leachability in SCM-bearing alkali-activated matrices. Construction and Building Materials (Virtual special issue), 159 (2018), 745-754. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.11.119
 2. Krivenko P., Petropavlovsky O., Kovalchuk O. A comparative study on the influence of metakaolin and kaolin additives on properties and structure of the alkali-activated slag cement and concrete. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/6(91), pp.33-39. DOI: 15587/1729-4061.2018.119624
 3. Kochetov G, Prihna, T., Kovalchuk, O., Samchenko, D. Research of the treatment of depleted nickel-plating electrolytes by the ferritization method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3, Issue 6-93, pp. 52-60. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.133797
 4. Krivenko P., Petropavlovsky O., Kovalchuk O., Pasko A., Lapovska S. Design of the composition of alkali activated Portland cement using mineral additives of technogenic origin. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/6 (94), pp. 6-15. DOI:10.15587/1729-4061.2018.14032
 5. Krivenko P, Kovalchuk O., Pasko A. Utilization of industrial waste water treatment residues in alkali activated cement and concretes. Key Engineering materials. ISSN: 1662-9795, Vol. 761 (2018), pp. 35-38. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.761.35
 6. Kovalchuk O., Grabovchuk V., Govdun Ya. Alkali activated cements mix design for concretes application in high corrosive conditions. MATEC Web of conferences 230, 03007 (2018). https://doi.org/10.1051/matecconf/201823003007

Фахові видання

 1. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Пасько А.В., Іваничко В.В., Дем’янець Б.О. Розробка складів лужних бетонів з використанням червоного шламу. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – 2018. – №59. –с. 8-15.
 2. Ковальчук О., Пасько А., Зозулинець В., Бойко О. Дослідження іммобілізуючої здатності лужного цементу при використанні різних сполук заліза. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2018. – Вип. 71. – C. 94-100.
 3. Kochetov G, Kovalchuk O., Samchenko D., Pasko A., Kolodko A. Development of technology of industrial wastes treatment products disposal by ferritization in the matrix of alkali-activated cements. Technology audit and production reserves. Chemical Engineering, №6/3 (44) , 2018, pp. 31-35.DOI: 10.15587/2315-8372.2018.152615

Матеріали конференцій

 1. HaiLin Cao, Krivenko P.V., Lu Qian Weng, Shaobin Li, Yue Guo,  Petropavlovsky O.N., Kovalchuk O.Yu.,  Pushkar I. Heat evolution of chemically bonded cementitious materials for marine engineering applications. Proceedings of the 2018 7th International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development (ICEESD 2018). Advances in Engineering Research, volume 163. pp. 1347-1351. http://dx.doi.org/10.2991/iceesd-18.2018.245
 2. Ковальчук О.Ю., Грабовчак В.В., Говдун Я.О. Розробка складів лужних бетонів, що призначені до експлуатації в умовах підвищеної агресивності середовища. Тези доповідей 7-ї між нар. Наук.-техн. Конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». Харків, 2018, стор. 189-191.

2017

Публікації

Scopus

 1. Pavel Krivenko, Oleksandr Kovalchuk, Anton Pasko, Tom Croymans, Mikael Hult, Guillaume Lutter, Gerd Marissens, Heiko Stroh, Niels Vandevenne, Sonja Schreurs, Wouter Schroeyers. Development of alkali activated cements and concrete mixture design with high volumes of bauxite red mud. Construction and Building Materials, 151, (2017), 819–826. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.06.031

Фахові видання

 1. Ковальчук О.Ю., Пасько А.В. Практичне використання цементів та бетонів з використанням відходів збагачення залізних руд у дорожньому будівництві. Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – 2017. – №58.  –с. 43-57.

Матеріали конференцій

 1. Krivenko P, Kovalchuk O., Pasko A. Utilization of industrial waste water treatment residues in alkali activated cement and concretes. Proceed. Intern. Symp. “Non-Traditional Cement and Concrete VI”. – Brno (Czech Republic). – 2017. – pp. 18-19.
 2. Kovalchuk O.Yu., Pasko A.V., Boiko O.V., Ivanychko V.V. Alkali activated cement and concretes using red mud. Збірник тез конференції «Budmaister class-2017», Київ, КНУБА. C. 186-187.

2016

Публікації

Scopus

 1. Krivenko P., Cao H., Petropavlovsky O., Kovalchuk O.Yu., Weng L. Applicability of alkali activated cement for immobilization of low- level radioactive anion-exchange resins. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1/6(79) (2016), pp.40-45 DOI: http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2016.59489.
 2. Tom Croymans, Wouter Schroeyers, Pavel Krivenko, Kovalchuk Oleksandr, Anton Pasko, Mikael Hult, Gerd Marissens, Guillaume Lutter, Sonja Schreurs. Radiological characterization and evaluation of high volume bauxite residue alkali activated concretes. Journal of Environmental Radioactivity (2016). DOI: 1016/j.jenvrad.2016.08.013
 3. Krivenko P., Cao H., Petropavlovsky O., Kovalchuk O.Yu., Weng L. Efficiency of alkali activated hybrid cements for immobilization of low-level anion-exchange resins. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5/10(83) (2016), pp.38-43. DOI: 15587/1729-4061.2016.59488
 4. Krivenko P.V.,Kyrychok V.I., Kovalchuk O.Yu., Guziy S.G. Sulfate resistance of alkali activated cements. Materials science forum. 865 (2016), pp. 95-106. DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.865.95

Журнали України

 1. Ковальчук О.Ю., Пушкар В.І., Пасько А.В. Дослідження можливості використання червоного шламу як основи для будівництва доріг. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 62. – 90-94 С.
 2. Кривенко П.В., Ковальчук О.Ю., Пасько А.В. Структуроутворення лужних цементів на основі червоних шламів. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 63. – 90-94 С.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram