Ковальчук Юлія Ігорівна

Доцент кафедри хімії, кандидат технічних наук.

e-mail: kovalchuk.iui@knuba.edu.ua

https://orcid.org/0000-0003-2627-4459

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

У 2006 році закінчила Полтавський державний педагогічний університеті імені В.Г. Короленка отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії.

У 2012 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційні технології в освіті: дистанційні технології навчання» Свідотство про підвищення кваліфікації № 154/2013 видане Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від 10.10.2012 р.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності розробка нафтових та газових родовищ (ДК № 023896 рішення Атестаційної колегії від 23.09.2014 р). Тема дисертації: «Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами».

У 2019  пройшла наукове стажування у Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору у рамках курсів підвищення кваліфікації отримавши сертифікат про підвищення кваліфікації та сертифікат, що підтверджує високий рівень володіння іноземною мовою на рівні В2).

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 16 років. Науково-педагогічний стаж 14 років.

З 2016 р працює в КНУБА на посаді доцента кафедри хімії.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Неорганічна хімія (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)..
 2. Органічна хімія. (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 3. Основи нанотехнологій функціональних і конструкційних матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)..
 4. Поверхневі явища та дисперсні системи (161 «Хімічні технології та інженерія»).

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 55 наукових та навчально-методичних, праць серед яких, 38статей, 9 авторських свідоцтв і патентів на винахід, одна стаття у Web of Science Core Collection, дві статті опубліковано у науковометричній базі Scopus, видано 2 методичні вказівки.

Основні праці:

«Use of the energy of parametric oscillations to improve drilling indices» (2018), «Examining the current of drilling mud in a power section of the screw downhole motor» (2018), «Theoretical and applied aspects of using a thermal pump effect in gas pipeline systems» (2018).

Напрями наукової діяльності: розробка технологій підвищення продуктивності нафтогазових свердловин.

Публікації:

2024

 1. Hrechanyuk V. H., Hrechanyuk M. I., Shapovalov V. O., Kozyryev A. V., Hrechanyuk I. M., Koval’chuk Yu. I., Matsenko O. V., Vitovets’ka T. V. Effect of Niobium Carbide on Corrosion Resistance and High-Temperature Oxidation Resistance of Copper-Based Materials Cu–NbC. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2023, vol. 45, No. 12, pp. 1473–1484. https://doi.org/10.15407/mfint.45.12.1473
 2. Маценко О.В., Гречанюк І.М., Ковальчук Ю.І., Вітовецька Т.В. Особливості структури градієнтного композиційного матеріалу мідь-хром, отриманого методом електронно-променевого випаровування-конденсації. Збірник праць ХVІІІ Міжнародної наукової конференції 04–11 січня 2024 р., м. Хайдусобосло, Угорщина, ст. 78-81, 2024р.

2023

 1. Grechanyuk V., Grechanyuk I., Kozyrev A., Matsenko A., Chornovol V., Kovalchuk Y. (2023). Metal-Based Nanocrystalline Materials Condensed from the Vapor Phase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_10
 2. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. (2023). Vapor-Condensed Composite Materials Ni–Al2O3, NiCr–Al2O3 with Oxide Nanophase. In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanostructured Surfaces, Nanocomposites and Nanomaterials, and Their Applications. NANO 2022. Springer Proceedings in Physics, vol 296. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42704-6_15
 3. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Композиційні матеріали конденсовані з парової фази з оксидною нанофазою / Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 20 квітня 2023 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2023, С. 389-393.
 4. V. Grechanyuk, V.Chornovol, Yu.Kovalchuk, T. Vitovetskaya, V. Gots. Corrosion-resistant vapor-phase composite materials based on low-alloy alloys copper and molybdenum for electrical contacts of railway transport / Grechanyuk V., Chornovol V., Kovalchuk Yu., Vitovetskaya T., Gots V. // AIP Conference Proceedings 2023. Volume: 2684 Issue: 1 Pages: 040006.
 5. Yudicheva O., Bondar-Pidhurska O., Glebova A., …Romanenko O., Kovalchuk Y. Practical Application of Information and Communication Technologies in Ukraine Higher Education Institutions Under the Conditions of the Development of the Digital Economy: Generalisation of Experience / Yudicheva, O., Bondar-Pidhurska, O., Glebova, A., Romanenko, O., Kovalchuk, Y.//SIST 2023 – 2023 IEEE International Conference on Smart Information Systems and Technologies, Proceedings, 2023, с. 129–134.

2022

 1. Повірхневі явища та дисперсні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / уклад.: Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 84 с.
 2. Поверхневі явища та дисперсні системи. Методичні вказівки до проведення лабораторних занять для студентів спеціальностей 161 “Хімічні технології та інженерія” деннох та заочної форм навчання / уклад.: Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк. – Київ: КНУБА, 2022. – 32 с.
 3. Kovalchuk Yu., Svitlytskyi V., Ivankiv O., Shinkarenko V., Boshkova I. Increasing the filtration characteristics of rocks in areas of high temperatures. Technology Audit and Production Reserves 4(3(66), 16–23.
 4. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. Vapor-condensed composite materials Ni-Al2O3, NiCr-Al2O3 with oxide nanophase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 343.
 5. Grechanyuk V., Kozyrev A., Grechanyuk I., Matsenko A., Kovalchul Yu. Metal-based nanocrystalline materials condensed from the vapor phase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 329.
 6. Гречанюк В.Г., Гречанюк І.М., Шаповалов В.О., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Застосування електронно-променевої технології плавки та випаровування-конденсації для отримання нових матеріалів і покриттів Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С. 81-84. 
 7. Мельник В.Т., Ковальчук Ю.І., Шинкаренко В.І., Кузнецова Т.Ю. Фізико-хімічні дослідження газового конденсату полтавського регіону. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 26-27 травня 2022 року.
 8. Ковальчук Ю.І., Шинкаренко В.І. Практико-орієнтоване навчання з хімії. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 26-27 травня 2022 року, м. Полтава, С. 331-332.
 9. Мельник В. Т., Шинкаренко В. І., Ковальчук Ю. І. Дослідження шахтної води шахти «Тернівська» Криворізького залізорудногобасейну. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 27 жовтня 2022 року ): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ, 2022, С. 233-236.

2021

 1. ПАТ 146854 України, МПК E21B43/27 СПОСІБ ОБРОБКИ ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА СВЕРДЛОВИН / Ахметова В.М., Іванків О. О., Світлицький В.М., Ковальчук Ю. І., заявники та патентовласники Ахметова В. М.. – № u202007562 заявл. 27.11.2020. опубл. 24.03.2021. Бюл. 12.
 2. Ковальчук Ю. І., Волошка Ю. А. Щодо особливостей використання дерева при обробці стелі. ІІ Міжнароднанауково-практичнаінтернетконференція«Маркетинговістратегії, підприємництвоіторгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»Тези доповідей 29 квітня 2021 року м. Київ, С.230-231.
 3. Ковальчук Ю. І., Шинкаренко В. І. Переваги і особливості застосування модифікованого крохмалю. ІІ Міжнароднанауково-практичнаінтернетконференція«Маркетинговістратегії, підприємництвоіторгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»Тези доповідей 29 квітня 2021 року м. Київ, С.230-231.
 4. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І., Вітовецька Т.В., Гоц В.В.Corrosion-resistant vapor-phase composite materials based on low-alloy alloys copper and molybdenum for electrical contacts of railway transport. 9-та Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» 17-19 листопада 2021 р., м. Харків, Україна, ст. 210-212.
 5. Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.Ю. Апанасенко, О.О. Іванків. Research on Physical and Mechanical Characteristics of Red Granite Samples from Omelyanivsky Granite Deposit in Ukraine «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» 17-19 листопада 2021 р., м. Харків, Україна, ст. 221-223.
 6. Вітовецька Т. В., Гоц В. І., Чорновол В.О., Ковальчук Ю. І. Cпецифічні перетворення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту у водних розчинах. «Modern achievements of science and education» XVІІnternational Conference,November 01–08, 2021, Netanya, Israel. pp. 86-88.
 7. 11 – 29 січня 2021 року доцент кафедри хімії к.т.н. Ковальчук Ю.І. на інтернет платформі Prometheus пройшла курс підвищення кваліфікації «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах».
 8. Підвищено кваліфікацію у Сумському державному університеті. 7 – 12.10.2021 р. Свідоцтво про  підвищення кваліфікації СП№ 05408289/2761-21. Назва програми підвищення кваліфікації «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle».
 9. Підвищення кваліфікації в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, 22.11.2021 – 31.12.2021 р. Програма підвищення кваліфікації «Використання компʼютерних програм у хімічній науці та освіті».

2020

 1. Ковальчук Ю.І., Світлицький В.М., Іванків О.О. Підвищення видобувних характеристик нафтогазових свердловин із застосуванням хімічних методів впливу. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-технічної онлайн-конференції «Актуальні проблеми енергетики та екології» 29-30 вересня 2020 року / ред. О. С. Тітлов. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2020. – 280 с. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/9360/1/Nester_Odessa_29_09_20.pdf.
 2. Стефанова О. М., Юдічева О. П., Ковальчук Ю. І. Значення числа Люссон-Жирара під час ідентифікації рому . Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. :(Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей). Відп. ред. П.В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2020. – 172 с.

2019

 1. Ковальчук Ю.І., О.В.Маценко, В.Г. Гречанюк, О.В.Присяжна. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів»: методичні вказівки / уклад.: Ю.І. Ковальчук, О.В.Маценко, В.Г. Гречанюк, О.В.Присяжна. – Київ: КНУБА, 2019. –  20 с.

2018

 1. Svitlytskyi, P. Ohorodnikov, Ju. Kovalchuk.  Use of the energy of parametric oscillations to improve drilling indices // MINING OF MINERAL DEPOSITS . 2018. Volume: 12  Issue: 3  Pages: 56-62 . Web of Science Core Collection
 2. Biletsky, V. Vitryk, Y. Mishchuk, M. Fyk, A. Dzhus,   Ju. Kovalchuk,  T. Romanyshyn, A. Yurych. Examining the current of drilling mud in a power section of the screw downhole motor //  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 2/5(92)2018, Pages 41 – 47. Scopus
 3. M.Fyk, I. Fyk, V. Biletsky, M. Oliynyk, Kovalchuk, V. Hnieushev, Yu. Shapchenko Theoretical and applied aspects of using a thermal pump effect in gas pipeline systems // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 1/8(91)2018, Pages 39 – 48. Scopus.
 4. Вітовецька Т.В., Ковальчук Ю.І., Дашковська О.В.,Гречанюк В.Г. Органічна хімія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ уклад.: Т.В. Вітовецька та ін. – Київ: КНУБА, 2018. – 24 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram