Ковальчук Юлія Ігорівна

Доцент кафедри хімії, кандидат технічних наук.

e-mail: kovalchuk.iui@knuba.edu.ua

https://orcid.org/0000-0003-2627-4459

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Google Scholar

Профіль в Researchgate

Освіта:

У 2006 році закінчила Полтавський державний педагогічний університеті імені В.Г. Короленка отримавши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії.

У 2012 році пройшла курси підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційні технології в освіті: дистанційні технології навчання» Свідотство про підвищення кваліфікації № 154/2013 видане Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» від 10.10.2012 р.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності розробка нафтових та газових родовищ (ДК № 023896 рішення Атестаційної колегії від 23.09.2014 р). Тема дисертації: «Підвищення продуктивності нафтових і газових свердловин обробленням привибійної зони конденсованими дегідратаційними системами».

У 2019  пройшла наукове стажування у Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору у рамках курсів підвищення кваліфікації отримавши сертифікат про підвищення кваліфікації та сертифікат, що підтверджує високий рівень володіння іноземною мовою на рівні В2).

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 16 років. Науково-педагогічний стаж 14 років.

З 2016 р працює в КНУБА на посаді доцента кафедри хімії.

У 2019 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Неорганічна хімія (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)..
 2. Органічна хімія. (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
 3. Основи нанотехнологій функціональних і конструкційних матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)..
 4. Поверхневі явища та дисперсні системи (161 «Хімічні технології та інженерія»).

Науково-методична робота:

Автором опубліковано 55 наукових та навчально-методичних, праць серед яких, 38статей, 9 авторських свідоцтв і патентів на винахід, одна стаття у Web of Science Core Collection, дві статті опубліковано у науковометричній базі Scopus, видано 2 методичні вказівки.

Основні праці:

«Use of the energy of parametric oscillations to improve drilling indices» (2018), «Examining the current of drilling mud in a power section of the screw downhole motor» (2018), «Theoretical and applied aspects of using a thermal pump effect in gas pipeline systems» (2018).

Напрями наукової діяльності: розробка технологій підвищення продуктивності нафтогазових свердловин.

Публікації:

2022

 1. Grechanyuk V., Grechanyuk M., Chornovol V., Kozyrev A., Kovalchuk Yu. Vapor-condensed composite materials Ni-Al2O3, NiCr-Al2O3 with oxide nanophase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 343.
 2. Grechanyuk V., Kozyrev A., Grechanyuk I., Matsenko A., Kovalchul Yu. Metal-based nanocrystalline materials condensed from the vapor phase International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-22), 25-27 August 2022, Lviv, Ukraine, P. 329.
 3. Гречанюк В.Г., Гречанюк І.М., Шаповалов В.О., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І. Застосування електронно-променевої технології плавки та випаровування-конденсації для отримання нових матеріалів і покриттів Збірник праць ХVІІ Міжнародної конференції  «Сучасні досягнення в науці та освіті» м. Нетанія, Ізраїль, 22-29 вересня 2022, С. 81-84. 
 4. Мельник В.Т., Ковальчук Ю.І., Шинкаренко В.І., Кузнецова Т.Ю. Фізико-хімічні дослідження газового конденсату полтавського регіону. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 26-27 травня 2022 року.
 5. Ковальчук Ю.І., Шинкаренко В.І. Практико-орієнтоване навчання з хімії. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 26-27 травня 2022 року

2021

 1. ПАТ 146854 України, МПК E21B43/27 СПОСІБ ОБРОБКИ ПРИВИБІЙНОЇ ЗОНИ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА СВЕРДЛОВИН / Ахметова В.М., Іванків О. О., Світлицький В.М., Ковальчук Ю. І., заявники та патентовласники Ахметова В. М.. – № u202007562 заявл. 27.11.2020. опубл. 24.03.2021. Бюл. 12.
 2. Ковальчук Ю. І., Волошка Ю. А. Щодо особливостей використання дерева при обробці стелі. ІІ Міжнароднанауково-практичнаінтернетконференція«Маркетинговістратегії, підприємництвоіторгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»Тези доповідей 29 квітня 2021 року м. Київ, С.230-231.
 3. Ковальчук Ю. І., Шинкаренко В. І. Переваги і особливості застосування модифікованого крохмалю. ІІ Міжнароднанауково-практичнаінтернетконференція«Маркетинговістратегії, підприємництвоіторгівля: сучасний стан, напрямки розвитку»Тези доповідей 29 квітня 2021 року м. Київ, С.230-231.
 4. Гречанюк В.Г., Чорновол В.О., Ковальчук Ю.І., Вітовецька Т.В., Гоц В.В.Corrosion-resistant vapor-phase composite materials based on low-alloy alloys copper and molybdenum for electrical contacts of railway transport. 9-та Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» 17-19 листопада 2021 р., м. Харків, Україна, ст. 210-212.
 5. Ю.І. Ковальчук, В.Г. Гречанюк, В.О. Чорновол, В.Ю. Апанасенко, О.О. Іванків. Research on Physical and Mechanical Characteristics of Red Granite Samples from Omelyanivsky Granite Deposit in Ukraine «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» 17-19 листопада 2021 р., м. Харків, Україна, ст. 221-223.
 6. Вітовецька Т. В., Гоц В. І., Чорновол В.О., Ковальчук Ю. І. Cпецифічні перетворення прищеплених кополімерів поліакриламіду до полівінілового спирту у водних розчинах. «Modern achievements of science and education» XVІІnternational Conference,November 01–08, 2021, Netanya, Israel. pp. 86-88.
 7. 11 – 29 січня 2021 року доцент кафедри хімії к.т.н. Ковальчук Ю.І. на інтернет платформі Prometheus пройшла курс підвищення кваліфікації «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах».
 8. Підвищено кваліфікацію у Сумському державному університеті. 7 – 12.10.2021 р. Свідоцтво про  підвищення кваліфікації СП№ 05408289/2761-21. Назва програми підвищення кваліфікації «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle».
 9. Підвищення кваліфікації в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, 22.11.2021 – 31.12.2021 р. Програма підвищення кваліфікації «Використання компʼютерних програм у хімічній науці та освіті».

2020

 1. Ковальчук Ю.І., Світлицький В.М., Іванків О.О. Підвищення видобувних характеристик нафтогазових свердловин із застосуванням хімічних методів впливу. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-технічної онлайн-конференції «Актуальні проблеми енергетики та екології» 29-30 вересня 2020 року / ред. О. С. Тітлов. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2020. – 280 с. http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/9360/1/Nester_Odessa_29_09_20.pdf.
 2. Стефанова О. М., Юдічева О. П., Ковальчук Ю. І. Значення числа Люссон-Жирара під час ідентифікації рому . Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. :(Київ, 14 квітня 2020 року: тези доповідей). Відп. ред. П.В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2020. – 172 с.

2019

 1. Ковальчук Ю.І., О.В.Маценко, В.Г. Гречанюк, О.В.Присяжна. Основи нанотехнологій функціональних та конструкційних матеріалів»: методичні вказівки / уклад.: Ю.І. Ковальчук, О.В.Маценко, В.Г. Гречанюк, О.В.Присяжна. – Київ: КНУБА, 2019. –  20 с.

2018

 1. Svitlytskyi, P. Ohorodnikov, Ju. Kovalchuk.  Use of the energy of parametric oscillations to improve drilling indices // MINING OF MINERAL DEPOSITS . 2018. Volume: 12  Issue: 3  Pages: 56-62 . Web of Science Core Collection
 2. Biletsky, V. Vitryk, Y. Mishchuk, M. Fyk, A. Dzhus,   Ju. Kovalchuk,  T. Romanyshyn, A. Yurych. Examining the current of drilling mud in a power section of the screw downhole motor //  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 2/5(92)2018, Pages 41 – 47. Scopus
 3. M.Fyk, I. Fyk, V. Biletsky, M. Oliynyk, Kovalchuk, V. Hnieushev, Yu. Shapchenko Theoretical and applied aspects of using a thermal pump effect in gas pipeline systems // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Volume 1/8(91)2018, Pages 39 – 48. Scopus.
 4. Вітовецька Т.В., Ковальчук Ю.І., Дашковська О.В.,Гречанюк В.Г. Органічна хімія: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт/ уклад.: Т.В. Вітовецька та ін. – Київ: КНУБА, 2018. – 24 с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram