Ковальова А. В.

Асистент кафедри Технологій захисту навколишнього  

середовища та охорони праці  

Ковальова Анастасія Володимирівна,  

доктор філософії в галузі цивільна безпека (ph.D)  

Тел: 050 261 09 99, кім. 241  

e-mail: kovalova.knuba@gmail.com  

kovalova.аv@knuba.edu.ua,  

https://orcid.org/0000-0002-1060-3425  

https://repositary.knuba.edu.ua/discover  

 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57969707000 

У 2017 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет будівництва і  архітектури за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія освітня програма Водопостачання  та водовідведення».  

У 2022 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії в галузі  цивільна безпека  

Загальна інформація:  

Загальний стаж роботи – 6 років.  

В період 2017 – 2022 рр. працювала інженером І категорії кафедри Охорони праці та  навколишнього середовища Київського національного університету будівництва і архітектури.  

У 2022 році захистила дисертацію «Оцінка виробничого ризику при виконанні дорожніх  робіт» на здобуття наукового ступеня доктор філософії в галузі цивільна безпека за спеціальність 263  – Цивільна безпека.  

Автором опубліковано 14 наукових праць.  

Навчально-методична література:  

Гідротехнічні споруди спеціального призначення / О. С. Волошкіна, А. В. Ковальова //  Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для магістрів спеціальності 192  «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідротехнічне будівництво» / Київ. нац. ун-т буд ва і архіт. – Київ : КНУБА. – 2019. – 21 с.  

http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/2553  

Публікації 2020 рік:  

 Вплив підвищеної температурі та забруднення атмосферного повітря міського середовища в  наслідок кліматичних змін на здоров’я працівників соціальної іфраструктури/ Ковальова А.В.,  Кравченко М.В., Клімова І. В./ Вісник Придніпровської державної академії будівництва та  архітектури. Дніпро. 2020 Вип. 6 С. 104 – 110.  http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/8701  

 Зменшення навантаження на дощову каналізацію міста в умовах впливу глобальних  кліматичних змін./ Волошкіна О.С., Прокопенко І.В., Ткаченко Т.М, Ковальова А.В./ Сталий  розвиток – стан та перспективи. IІІ міжнародний науковий симпозіум. Львів – Славське:  Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В. 2020. С. 26 – 28.  http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/2566 

Публікації 2021 рік:  

 Виробничий ризик для безпеки працюючих на відкритому повітрі від температурних умов  навколишнього середовища/Волошкіна О.В., Ковальова А.В./ Системи управління, навігації та  зв’язку. збірник наукових праць. Полтава, НУПП ім. Ю.Кондратюка. 2021 Вип. 3(65) С. 118 –  123. http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9770  

 Розрахунок виробничого ризику від шумового забруднення для безпеки працюючих на  відкритому повітрі. / Волошкіна О.В. Ковальова А.В./ Вісті Донецького гірничого інституту.  Покровск. ДНТУ. Вип. 2 (49) С. 104 – 112. http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9772  

 Виробничий ризик від постійного шумового навантаження для робітників відкритого повітря/  Ковальова А.В./ Системи управління, навігації та зв’язку. збірник наукових праць. Полтава,  НУПП ім.Ю.Кондратюка. 2021 Вип. 4 (66) С. 90 – 94.  http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9773  

 Оцінка і класифікація виробничого ризику при виконанні дорожніх робіт на прикладі м. Києва./  Ковальова А.В./ Системи управління, навігації та зв’язку. збірник наукових праць. Полтава,  НУПП ім.Ю.Кондратюка. 2021 Вип. 1 (67) С. 121 – 127.  http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9765  

 The impact of climate change on workers in the construction and road industries working outdoors./  Voloshkina О.S., Zhukova О.G., Kovalоva А.V./ Climate Change & Sustainable Development: New  Challenges of the Century: Monograph. – Mykolaiv: PMBSNU – Rzeszow: RzUT, 2021 С. 479 – 490.  http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9764  

 Вплив температурних умов на забруднення атмосферного повітря на підвищення виробничого  ризику./ Ковальова А.В./ Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку  України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. Київ, ITTA,  КНУБА. 2021. С. 528 – 529. http://surl.li/endyb  

 Шумове забруднення від автотранспорту в м.Києві./ Ковальова А.В./ Екологічна безпека  держави: тези доповідей Другого всеукраїнського круглого столу. Київ, ITTA, КНУБА. 2021.  С. 49 – 52. http://surl.li/bnniq  

 The impact of climate change on workers in the construction and road industries working outdoors./  Voloshkina О.S., Zhukova О.G., Kovalоva А.V./ Proceedings of the International Forum on Climate  Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century [Electronic resource],  September, 9–11, 2021. – Mykolaiv : PMBSNU, 2021. – Р.88.  http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9764  

 Вплив клімату на розповсюдження звуку./ Ковальова А.В./ Тези міжнародної конференції  «Будівництво. Інновації. Технології. Інвестиції» Київ, ITTA, КНУБА. 2021. С. 105 – 106.  http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9771  

Публікації за 2022 рік:  

 Виробничий ризик для працюючих при реконструкції автомобільних шляхопроводів в м.  Києві./ Волошкіна О.С., Ковальова А.В./ Сталий розвиток – стан та перспективи. IІІ  міжнародний науковий симпозіум. Львів – Славське: Збірник матеріалів — Київ: Яроче́нко Я.  В., 2022. С. 234 – 236. http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/10174  

 Оцінка виробничого ризику для працівників по відновленню міської інфраструктури./  Волошкіна О.С., Ковальова А.В., Жукова О.Г./ Тези доповідей дванадцятої міжнародної  науково-технічної конференції XII МНТК “Сучасні напрями розвитку інформаційно комунікаційних технологій та засобів управління” Баку – Харків – Жиліна, 2022.С.129.   http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/10175  

 Вплив на здоров’я працюючих автодорожнього покриття./Ковальова А.В./ Матеріали 57-ї  науково-практичної конференції молодих вчених актуальні питання гігієни праці та  професійної патології Збірник матеріалів — Київ, 2022. С.41 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram