КОВАЛЬСЬКА Гелена Леонідівна

завідувач кафедри,

доктор архітектури, професор,

член Національної спілки архітекторів України

Інформація про зав. каф. КОВАЛЬСЬКУ Г. Л.

Досягнення у професійній діяльності за 5 років

Участь у спеціалізованих вчених радах

Контактна інформація:

     e-mail: kovalska.gl@knuba.edu.ua; gelena.k@ukr.net

 • Гарант освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» до 2021 р.
 • “Гарант освітньо-наукової програми “Архітектура будівель і споруд” 2-го магістерського рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування», з 2021 р.
 • Член редакційних колегій наукових фахових видань: “Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури”, “Регіональні проблеми архітектури та містобудування, Одеська державна академія будівництва”;
 • Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій у Київському національному університеті будівництва і архітектури, з 2023 р.
 • Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій у Харківському національному університеті будівництва та архітектури;
 • Керівництво аспірантами, підготовлено чотири кандидата наук (2013 р., 2017 р., 2020 р., 2021 р.);

Педагогічний стаж: з 2009 року.

Викладає дисципліни:

За ОНП «Архітектура будівель і споруд» другим (магістерським) рівнем:

 1. Методика наукових досліджень, ліцензування і патентування наукової продукції
 2. Методологія сучасних наукових досліджень в архітектурі
 3. Естетика та колористика архітектурного середовища
 4. Концептуальне архітектурне курсове і дипломне проектування

За ОНП «Архітектура та містобудування» третім (освітньо-науковим) рівнем

 1. Курс за науковою спеціальністю «Архітектура та містобудування»
 2. Спецкурс «Теоретичні основи архітектури»

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Докторська дисертація на тему “Містобудівні основи розвитку мережі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів”, спеціальність 18.00.04 “Містобудування та ландшафтна архітектура”, 2016 р.
 2. Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Підручник/ [Л.М.Ковальський, А.Ю.Дмитренко, В.М.Лях та ін.]; за заг. ред. докт. арх., проф. Л.М.Ковальського, канд. техн. наук, доцента А.Ю. Дмитренка.-К.:ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 481 с.
 3. Tatyana Kashchenko, Gelena Kovalska. Features of the formation of modern higher educational institutions: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019.-75 p
 4. Архітектурне проектування навчальних закладів: навч. посібник /Г.Л.Ковальська. – Київ: Основа, 2010.–152с.
 5. Монографія «Архітектура вищих навчальних закладів. Університети 3-го тисячоліття» / під загальною редакцією докт. арх., проф. Л.М. Ковальського. – К. : Основа, 2011.
 6. Типологія громадських будинків і споруд: навчальний посібник / [Ковальський Л. М., Лях В. М., Дмитренко А. Ю., Ковальська Г. Л.];  під заг. ред. Л. М. Ковальського, В. М. Ляха. – К.: Основа, 2012. – 272 с.

Практична діяльність: науковець-практик в Українському центрі досліджень архітектурної спадщини, більше 10 років (за сумісництвом); науковий керівник у ТОВ «АБК «ЕКСТРА-ІНВЕСТ» (за сумісництвом)

Сертифікати стажування, підвищення кваліфікації, нагороди:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram