Козак Юрій Валентинович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри архітектурних конструкцій КНУБАᅠ

Розробка та удосконалення методів геометричного моделювання множин відбитих променів в задачах архітектурної акустики

Yurii Kozak

Candidate of Science (PhD), Associate Professor

Development and improvement of methods of geometric modeling of sets of reflected rays in architectural acoustics

 

Профіль викладача

Козак Юрій Валентинович доцент кафедри архітектурних конструкцій КНУБА, кандидат технічних наук.

Народився у 1973 у Києві, Україна

Володіння мовою- англійська

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 32 роки. Науково-педагогічний стаж 24 роки.

У 1995 році з закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, факультет промислового та цивільного будівництва, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво” та здобув кваліфікацію спеціаліст “інженер-будівельник”.

З 1991-1992рр. технік-конструктор Центру НПМ КІБІ м. Київ.

1991-1992рр – технік-конструктор Центру НПМ КІБІ м. Київ;

1992-1995рр – технік проектно-архітектурного бюро «ЛІЦЕНЗіАРХ» м. Київ;

1995рр – інженер проектно-архітектурного бюро «ЛІЦЕНЗіАРХ» м. Київ;

З 1995-1998рр. – аспірант кафедри архітектурних конструкцій Київського державного технічного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.01.01 – “Прикладна геометрія, інженерна графіка”.

1998-1999рр – провідний інженер ПП Артіль «Київські зодчі» м. Київ;

1999-2001рр – інженер-конструктор ТОВ «Агроексім» м. Київ;

2008-2010рр – начальник центру передбудівельної підготовки Міністерства оборони України, м.Київ;

2000-2007рр – асистент кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури, м.Київ;

2007-2021рр – старший викладач кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури, м.Київ;

З 2021р. –по теперішній час працює на посаді доцента на кафедрі архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2021р. році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Тема дисертації «Геометричне моделювання множин відбитих променів в задачах архітектурної акустики».

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of technical sciences on a specialty 05.01.01 “Applied geometry, engineering graphics”.

«Geometric modeling of reflections sets in architectural acoustics».

У 2021 році пройшов наукове стажування у Welding institute (Slovenia) “Modern trends and technologies for welding in architectural design of structures

Сертифікати

 1. Диплом кандидата технічних наук із спеціальності «Прикладна геометрія, інженерна графіка» ДК№061097 від 29 червня 2021р.

Diploma of candidate of Engineering Sciences on specialty «Applied Geometry, Engineering Graphics» DK№061097, 29 June 2021.

 1. International Internship. Certificate 0212-CA «Modern trends and technologies for welding in architectural design of structures», Welding Institute (Slovenia) July 5, 2021 to September 11, 2021.
 1. Certificate NZEB Project Designer UA00010 «Nearly Zero Energy Buildings Designing», Scientific and Educational Center for Architectural Designing and Research of Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) of the Kiev National University of Construction and Architecture (KNUCA), HORIZON 2020 (Ukraine) October 13, 2016 to October 22, 2016.

 

Перелік навчальних дисциплін

 1. Конструкції будівель і споруд

191 “Архітектура та містобудування”

Галузь знань: 19 “Архітектура та будівництво”

 1. Архітектурно-будівельна фізика

191 “Архітектура та містобудування”

Галузь знань: 19 “Архітектура та будівництво”

Напрями наукової діяльності

Сфера наукових інтересів – методи синтетичної геометрії, об’єктно-орієнтовані методи в прикладній геометрії, архітектурному будівництві, енергоефективних будівлях, акустиці.

Research interests – methods of synthetic geometry, object oriented methods in applied geometry, architecture construction, energy efficient buildings, acoustics.

Наукові дослідження полягають у розробці геометричних інструментів, засобів та методів для вирішення комплексних задач акустики.

Практична цінність досліджень підтверджуються впровадженням одержаних результатів у проєктну практику.

Результати досліджень були впроваджені у нормативні документи України в галузі будівництва ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади» у проєктну практику (10 архітектурних об’єктів в Україні) у навчальний процес (підготовка фахівців з проєктування та зведення  будівель з близьким до нульового енергоспоживанням у рамках Проекту «Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs» програми ЄС «Горизонт 2020» та підготовка студентів-архітекторів КНУБА з дисципліни «Будівельна фізика»).

За результатами наукових досліджень опубліковано 41 наукових робіт, із них: 3 – у міжнародних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз SCOPUS, BazTech, Index Copernicus та ін.; 12 – у виданнях, що належать до переліку фахових видань; 21 – у матеріалах науково-практичних конференцій; 3 – в додаткових публікаціях; 1 – у нормативних документах.

 

Нормативні документи

 1. ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. Укрархбудінформ. Мінрегіон України. 2019. 93с.

Навчальні посібники

 1. Козак Ю.В. Енергоефективний індивідуальний житловий будинок. Навчальний посібник/ Т.О. Кащенко, О.М. Малишев, Ю.В. Козак, О.В. Андропова, Н.О. Костира, Н.М. Болгарова. К.: «Фенікс», 2021. С. 116.

Методичні вказівки

Козак Ю.В. Методичні вказівки щодо графічного оформлення архітектурно-будівельних креслень курсових та кваліфікаційних робіт

Публікації 2022

Kozak Yu.V., Kozak N.F., Shevtsova G.V., Scherbakova E.N. Solar energy reflected from facads and search of overheating zones. IJTPE Journal. ISSN 2077-3528. Issue 55, V.15.

Публікації 2022

 1. Sergeychuk O.V., Andropova O.V., Kozak Y.V., Scherbakova E.N.: Features of regulations and calculation of overheating from solar radiation by using solar maps. IJTPE Journal. ISSN 2077-3528. 2022. pp. 95-102.
 2. Kozak Y.V., Andropova O.V., Analysis of overheating zones from reflected solar energy. Сучасні проблеми моделювання: зб.наук.праць/МДПУ ім.Хмельницького; Мелітополь:Видавництво МДПУ ім.Хмельницького, 2022.-вип.23c.107-114

Публікації 2021

 1. Козак Ю.В., Андропова О.В. Практичне застосування методу визначення максимальної тіньової маски проєктного простору // Build Master Class – 2021: conference proceedings international scientific-practical conference of young scientists. Kyiv, Ukraine, 2021. C. 82–83.

 

Публікації 2020

 1. Kozak Y., Shevtsova G., Gorbyk O., Mezhenna N., Chobitko O., Andropova O. (2020) The architecture of the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv: Uniqueness and universality in historical cultural spaces. IOP Conference Series «Materials Science and Engineering», Prague: Czech Republic, 960 022105 (2020), ISSN: 1757-8981 DOI: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/2/022105. (Журнал входить до наукометричної бази Scopus)
 2. Козак Ю.В. Геометрична модель трансформації відбиваючих поверхонь // Build-Master-Class-2020. Conference proceedings. Київ: КНУБА, 2020. С. 76–77.

 

Публікації 2019

 1. Козак Ю.В. Обгрунтування взаємозамінності поверхонь відбиття // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 95. С. 114–119. (Журнал входить до наукометричної бази Google Scholar).
 2. Козак Ю.В. Отримання взаємозамінних відбивачів при заданій поверхні відбитих променів в архітектурній акустиці // «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Київ: КНУБА, 2019. Вип. 13. С. 32–39. (Журнал входить до наукометричної бази Google Scholar).
 3. Козак Ю.В. Акустичний розрахунок залів з використанням відбиваючих екранів у формі складених поверхонь 2-го та вищих порядків // Build-Master-Class-2019. Київ: КНУБА, 2019. С. 36–37.
 4. Козак Ю.В. Зворотна задача побудови відбивачів при відомій поверхні відбитих променів // Робоча програма та тези доповідей сьомої Міжнародної науково-практичної конференції. Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція–2019». Київ: КНУБА, 2019. С. 42–43.

Публікації 2018

 1. Козак Ю.В., Андропова О.В. Аналітична побудова тіньової маски світлопроріза // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць МДПУ ім. Б. Хмельницького; Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. Вип. 11. С. 8–12. (Журнал входить до наукометричної бази Google Scholar). Особистий внесок здобувача: запропонована побудова тіньової маска методами прикладної геометрії.
 2. Козак Ю.В., Підгорний О.Л. Використання торсових поверхонь в якості акустичних екранів // Науково-технічний збірник «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Київ: КНУБА, 2018. Випуск 11. С. 77–86. (Журнал входить до наукометричної бази Google Scholar). Особистий внесок здобувача: здійснено аналітичний опис відбитих променів від торсових поверхонь.
 3. Козак Ю.В., Аналіз поверхонь відбитих променів для відбиваючих поверхонь різної складності // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць / МДПУ ім. Б. Хмельницького. Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. Вип. 11. С. 82–87. (Журнал входить до наукометричної бази Google Scholar).
 4. Козак Ю.В., Андропова О.В. Автоматизація процесів побудови тіньової маски світлопрорізу // Тези доповідей 20 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання». Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018, С. 4. Особистий внесок здобувача: здійснене математичне обґрунтування побудови тіньової маска методами прикладної геометрії.
 5. Козак Ю.В., Підгорний О.Л. Моделювання акустичних екранів за допомогою торсових поверхонь // Робоча програма та тези доповідей восьмої Міжнародної науково-практичної конференції. Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція–2018». Київ: КНУБА, 2018, С. 41–42. Особистий внесок здобувача: запропонована математична модель відбиття променів від торсових поверхонь.
 6. Козак Ю.В., Підгорний О.Л. Моделювання поверхонь відбитих променів від твірних відбиваючих екранів // Тези доповідей 20 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання». Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. С. 26. Особистий внесок здобувача: запропонована математична модель відбиття променів від твірних відбиваючих екранів.
 7. Козак Ю.В. Дослідження відбиваючих поверхонь з поверхнями нормалей у вигляді конуса та плоского пучка вздовж їх твірних // Build-Master-Class–2018. Київ: КНУБА, 2018. С. 110–111.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram