КРАВЧЕНКО М.В.

Кравченко Марина Василівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Тел.: 096-238-95-75, кімната 247

Загальна інформація: 

У 2007 р. з відзнакою закінчила Київський національний університет  будівництва і архітектури за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього  середовища» та отримала кваліфікацію – магістр еколог. 

У 2012 році захистила дисертацію за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна  безпека» (тема дисертації: «Розробка функціональної технології підготовки питної  води на основі вдосконалення баромембранних процесів») та отримала вчений ступінь кандидата технічних наук. 

У 2020 році отримала вчене звання доцента по кафедрі охорони праці та  навколишнього середовища. 

Автор більше 47 науково-методичних праць, в тому числі – 1 Патент України  на винахід. 

Загальний стаж роботи – 16 років. Науково-педагогічний стаж – 16 років. В період 2007 – 2010 рр. працювала фахівцем ІІ категорії Державного  інженерно-екологічного комплексу Київського національного університету  будівництва і архітектури. 

В період 2010-2013 рр. – молодший науковий співробітник Державного  інженерно-екологічного комплексу Київського національного університету  будівництва і архітектури. 

З 2013 р. – працює на посаді доцента кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці Київського національного  університету будівництва та архітектури. 

Наукова робота: 

Виконавець науково-дослідної тематики з фінансуванням: «Створення  перспективних технологій формування безпечного середовища будівель  поєднанням “зелених конструкцій”, фітодизайну та інженерних систем» (2022 – 2023  р.р.). Державний реєстраційний номер: 0122U001197. 

Напрями наукової діяльності: 

Дослідження баромембранних процесів при коригуванні складу питної води.  Підготовка питної води методом зворотного осмосу. 

Створення перспективних технологій формування безпечного середовища  будівель поєднанням “зелених конструкцій”, фітодизайну та інженерних систем.

Вплив підвищення температури та забруднення атмосферного повітря міського  середовища внаслідок кліматичних змін. 

Підвищення кваліфікації, стажування: 

 1. Сертифікат № 203/2020 «Internationalization of Higher Education.  Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher  education institutions in Poland». Organized by Collegium Civitas (Poland,  Warszawa) 23.06.2020 – 15.07.2020. Total: 120 teaching hours (4,0 ECTS). 
 2. Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі цивільної та  промислової безпеки Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій  Національного авіаційного університету у період з 26.10.2020 р. по 15.12.2020  р. за програмою, обсягом 150 годин (5,0 ЕСТS). Сертифікат 03.02/3337 від  24.12.2020 року. 
 3. Підтвердила сертифікатом рівень володіння іноземною мовою (англійська) В2 у 2020 р. (Certificate the First Kyiv State Courses of Foreign  Languages that: Kravchenko Maryna completed the course of training at the English  Department, that corresponds to the Conventional European Standart CEFR – B2.  The total number of course hours is 620. The final exam was passed with excellent  mark. Certificate № 25969. Issue date: 29-10-2020. 

Перелік навчальних дисциплін: 

Основи екології. 

Екологія та безпека життєдіяльності. 

Радіаційна безпека. 

Фізика та хімія багатокомпонентних систем. 

Фізика поверхневих явищ. 

Навчально-методична література: 

 1. Василенко Л.О., Березницька Ю.О., Кравченко М.В. Технології захисту  водних ресурсів: методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисциплін  «Технології захисту водних ресурсів» та «Технології захисту гідросфери» для  студентів спеціальностей 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та  101 «Екологія». Київ: КНУБА, 2022. 36 с. 
 2. Кравченко М.В., Василенко Л.О., Ткаченко Т.М. Основи екології: методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів усіх  спеціальностей. Київ: КНУБА, 2022. 38 с. 
 3. Кравченко М.В., Гунченко О.М. Радіаційна безпека. Методичні вказівки до  виконання практичних робіт для студентів спеціальності 183 «Технології захисту  навколишнього середовища». Київ: КНУБА, 2022. 40 с. 
 4. Волошкіна О.С., Василенко Л.О., Кравченко М.В. Раціональне  природокористування та ресурсозбереження. Методичні вказівки до виконання  розрахунково-графічної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої  освіти спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». Київ:  КНУБА, 2022. 20 с. 
 5. Василенко Л.О., Кравченко М.В., Березницька Ю.О. Техноекологія: методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Техноекологія»  для студентів спеціальності 101 «Екологія». Київ: КНУБА, 2022. 52 с.
 6. Гунченко О.М., Кравченко М.В. Дослідження правових та організаційних  основ законодавства України з охорони навколишнього середовища. Розрахунок  екологічного податку: методичні вказівки до виконання практичної роботи з  дисципліни «Основи екології». Київ: КНУБА, 2020. 32 с. 
 7. Гунченко О.М., Кравченко М.В. Методика наукових досліджень.  Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів усіх  спеціальностей. Київ: КНУБА, 2020. 36 с. 

Вибрані публікації: 

Публікації у періодичних виданнях, які включено в науко-метричну базу Scopus: 1. M. Kravchenko, Y. Bereznytska, L. Vasylenko, S. Fedorenko. Theoretical  calculation of the activity coefficients of dilute aqueous solutions taking into account  factors of electrical nature. International Conference of Young Professionsls  «GEOTERRACE-2022». European Association of Geoscientists & Engineers. Source:  Conference Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace 2022», Oct 2022, Volume 2022, р. 1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214- 4609.2022590044 

 1. M. Kravchenko, Y. Bereznytska, O. Hunchenko, L. Vasylenko, K. Haba. The theoretical calculation of activity coefficients in the use of baromembrane methods for water treatment. International Conference of Young Professionsls «GEOTERRACE 2021». European Association of Geoscientists & Engineers. Source: Conference  Proceedings, International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2021», Oct  2021, Volume 2021, p.1 – 5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K3028 
 2. Hunchenko O., Voloshkina О., Korduba І., Kravchenko М. and Stefanovych P. The conceptual framework of sustainable development and the role of environmental and technogenic safety in achieving it. Innovative Technology in Architecture and Design  (ITAD 2020). IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012080. Р.  1-9. DOI:10.1088/1757-899X/907/1/012080. 

Публікації у періодичних виданнях, які включено до баз даних Index Copernicus,  Google Scolar: 

 1. Кравченко М.В., Василенко Л.О. Проблема забруднення питної води нітрат іонами та сучасні методи її вирішення. Проблеми водопостачання, водовідведення  та гідравліки. 2022. № 41. С. 42 – 51. DOI: https://doi.org/10.32347/2524- 0021.2022.41.42-51
 2. Кравченко М.В., Василенко Л.О. Дослідження основних властивостей  зворотноосмотичних мембран та їх вплив на зміну фізико-хімічного складу водних  розчинів. Екологічна безпека та природокористування: збірник наукових праць.  2022. № 3 (43). С. 43 – 55. https://doi.org/10.32347/2411-4049.2022.3.43-55
 3. Василенко Л.О., Березницька Ю.О., Кравченко М.В. Забруднення  поверхневих вод фосфатами та важкими металами. Проблеми водопостачання,  водовідведення та гідравліки. 2022. №38. С. 4 – 17.  DOI: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2022.38.4-17
 4. Fedorenko S., Vasylenko L., Bereznytska Yu., Kravchenko M. Environmental  management as a component of Ukraine’s modern economy: Management under the  conditions of martial law. Construction of Optimized Energy Potential (CoOEP). 2022.  Vol. 11. Р. 195-202. DOI: 10.17512/bozpe.2022.11.22.
 5. Кравченко М.В., Волошкіна О.С., Василенко Л.О. Застосування методу 

зворотного осмосу для доочистки питної води. Екологічна безпека та  природокористування: збірник наукових праць. 2021. №4 (40). С. 32 – 45. http://es journal.in.ua/article/view/251812 

 1. Гунченко О.М, Волошкіна О.С., Кравченко М.В., Корінний В.І. Система  менеджменту екологічної безпеки – як одна із складових енергетичної ефективності.  Екологічна безпека та природокористування: збірник наукових праць. 2020. Т. 36,  №4. С. 5 – 19. http://es-journal.in.ua/article/view/222671/222926
 2. Ковальова А.В., Кравченко М.В., Клімова І.В. Вплив підвищення температури  та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок кліматичних  змін на здоров’я працівників соціальної інфраструктури. Вісник Придніпровської  державної академії будівництва та архітектури. 2020. №6. С. 104-110.  http://visnyk.pgasa.dp.ua/issue/viewIssue/13215/6960

Участь у міжнародних конференціях: 

 1. Fedorenko S., Vasylenko L., Bereznytska Yu., Kravchenko M. Environmental  management as a component of Ukraine modern economy: Management in the conditions  of martial low. XIX International scientific-technical conference construction of optimized  energy potential material and energy saving technologies. Politechnika Czestochowa  Universiti of Technology, 16-18 of November 2022.  
 2. Кравченко М.В. Зворотний осмос – як метод доочистки питної води на  локальному рівні. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії  розвитку України: тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної онлайн конференції. 2022. С. 109 – 112. https://bit.ly/3Lfu4E5
 3. Кравченко М.В. Якість питної води – як важливий фактор екологічної безпеки життєдіяльності та здоров’я людини. Актуальні проблеми безпеки на транспорті, в енергетиці, інфраструктурі: матеріали І міжнародної науково практичної конференції. 2021. С. 372 – 376. http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9398 
 4. Кравченко М.В. Сучасний стан питної води в Україні та технологія  коригування її складу на локальному рівні. ENVIRONMENT PROTECTION – 2021:  матеріали міжнародної науково-практичної онлайн конференції, присвяченої  Всесвітньому дню охорони довкілля. 2021. С. 63 – 65.  http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/9235
 5. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Кравченко М.В., Ковальова А.В. Взаємозв’язок забруднення атмосферного повітря урбоценозів з випадінням  кислотних опадів. Сучасні інформаційні технології управління екологічною  безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: тенденції  2020 року: колективна монографія за матеріалами ХІХ Міжнародної науково практичної конференції. 2020. С. 128 – 132. https://itgip.org/wp content/uploads/2020/10/Збірка_2020_1.pdf
 6. Ковальова А.В., Кравченко М.В., Клімова І.В. Вплив підвищення  температури та забруднення атмосферного повітря міського середовища внаслідок  кліматичних змін на здоров’я працівників соціальної інфраструктури. Безпека  життєдіяльності в ХХІ столітті: тези допов. VIIІ Міжнародної науково 

практичної конференції. 2020. С. 47-49. https://bit.ly/3Blwg8A 

 1. Кравченко М.В. Метод зворотного осмосу при підготовці води різного  призначення: доцільність та шкідливість. ENVIRONMENT PROTECTION – 2020:  матеріали міжнар. наук.-практ. онлайн конф., присвяченої Всесвітньому дню 

охорони довкілля. 2020. С. 45 – 48.  http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4619 

 1. Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Кравченко М.В. Вплив змін клімату на  якість атмосферного повітря урбоценозів. Зелене будівництво: матеріали  міжнародної науково-практичної конференції. 2019. С. 121 – 123.  http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/2331/Зелене%20будівництво.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Сертифікати, стажування

Кравченко М.В._1

Кравченко М.В._2

Кравченко М.В._3

Кравченко М.В._4

Кравченко М.В._5

Кравченко М.В._6

Кравченко М.В._7

Кравченко М.В._8

Кравченко М.В._9

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram