Кушнєрова Лілія Олександрівна

Кушнєрова Лілія Олександрівна – доцент кафедри будівельних матеріалів, кандидат технічних наук.

ORCID – https://orcid.org/0000-0003-0759-8050

kushnierova.lo@knuba.edu.ua                                                                      тел.: (044) 245-48-31, внутр. 1-15, кімната 257.

Освіта:

У 2007 році закінчила ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, магістр будівництва» та здобула кваліфікацію магістр будівництва.

У 2010 закінчила аспірантуру за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2020 році пройшов курси підвищення кваліфікації КНУБА.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 18 років. Науково-педагогічний стаж 11 років.

З 2020 року працює в КНУБА на посаді доцента.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». Тема дисертації «Удосконалення технології виробництва теплоізоляційного матеріалу на основі гранульованого доменного шлаку для промислової ізоляції».

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Кристалохімія, кристалографія та мінералогія (161 «Хімічні технології та інженерія»).
 2. Будівельне матеріалознавство (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 35 наукових і методичних праць, у тому числі 7 навчально-методичних робіт. Розробник 1 електронного навчально-методичного комплексу дисципліни на освітньому сайті КНУБА.

Напрями наукової діяльності:

Використання промислових відходів для виробництва будівельних матеріалів.

Дослідження морфології кристалів синтезованих мінералів.

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

к.т.н., доц. Кушнєрова Л.О. за 2015-2023 р.р.

2015

 1. Кушнерова Л.А. Математическое моделирование при разработке теплозоляционных материалов // Строительство, материаловедение, машиностроение:сб.науч.тр. – №84. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2015. С. 128-134.
 2. Кушнерова Л.А. Эффективность использования отходов промышленности в производстве теплоизоляционных материалов // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. -Харків: УкрДУЗТ, 2015 – Вип. 157. – С. 24-29.
 3. Кушнерова Л.А. Разработка составов теплоизоляционного материала на основе красного шлама // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Вип. № 60. Одеса: “Optimum”, – 2015. – С.180-185.

2017

 1. Кушнєрова Л.О., Дерев’янко В.М., Мороз Л.В., Мороз В.Ю., Гришко Г.М. Наномодифіковане гіпсове в’яжуче // Строительство, материаловедение, машиностроение:сб.науч.тр. – №96. – Днипро: ГВУЗ ПГАСА, 2017. С. 73-78.

2020

 1. Технології та використання наносистем у виробництві будівельних матеріалів / Дерев’янко В.М., Кушнєрова Л.О., Мороз Л.В., Мороз В.Ю. // Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – НУВГП. – Рівне: Видавництво «Волинські обереги», України, 2020. – С.140-147.
 2. Kolokhov V, Kushnerova L, Moroz L, Pavlenko T On Providing an Assessment Monitoring System for Especially Essential Structures / Materials Science Forum. – Vol. 1006 – рр. 130-135. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752.
 3. Щодо забезпечення системи моніторингу стану конструкцій особливо відповідальних споруд / Колохов В.В.,  Павленко  Т.М., Кушнєрова  Л.О.,  Мороз Л.В  // Матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2020. – С.76-78
 4. Radiation protective properties of fine-grained concretes and their radiation resistance / Anopko D.V., Honchar O.A., Kochevykh M.O., Kushnierova L.O. // Збірник тез доповідей Международной научно-практической конференции «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 21-22.05.2020 р. – Харків, Україна. – С. 285-286.
 5. Anopko D. V., Honchar O. A., Kochevykh M.O. and Kushnierova O. Radiation protective properties of fine-grained concretes and their radiation resistance IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering –  Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907 (2020) 012031 – 10p.  doi:10.1088/1757-899X/907/1/012031
 6. Будівельні наноматеріали / Дерев’янко В.М., Мороз В.Ю., Мороз Л.В., Кушнєрова Л.О // матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 листопада 2020 р. ‒ Харків : ХНУБА, 2020. ‒ С. 22-24.

2021

 1. Анопко Д., Гончар О., Кочевих М, Кушнєрова Л. Дослідження впливу гамма-випромінювання на структурні перетворення в портландцементному камені. Ядерна та радіаційна безпека, (4(92), 2021, с. 60-66 https://doi.org/10.32918/nrs.2021.4(92).08
 2. Anopko D.V., Honchar O.A., Kochevykh M.O., Kushnierova L.O. Research of the formation process of high-basic calcium hydrosulfoferrite based on iron oxides in hardening portlandcement / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. ” Інноваційні технології в архітектурі і дизайні”Харків: ХНУБА, 2021. с.334-335  ISBN 978-617-7666-47-8
 3. Пушкарьова К.К., Гадайчук Д.Р., Гончар О.А., Кушнєрова Л.О., Каверин К.О., Іонов Д.С. Особливості процесів структуроутворення та синтезу міцності портландцементних композицій, модифікованих
  нанокарбонатними добавками. / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 332-336. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 4. Владислав МазурКатерина ПушкарьоваЛілія Кушнєрова. Особливості гідратації мінералів портландцемнтного клінкеру в присутності карбонатних добавок/ Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 118-120.

2022

 1. Гончар О.А., Кочевих М.О., Анопоко Д.В., Кушнєрова Л.О., Розробка основних параметрів технології дрібнозернистих бетонів на чавунних заповнювачах, Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 41. – С. 3-15. https://doi.org/10.31713/budres.v0i41.7  (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)
 2. Анопко Д.В., Гончар О.А., Кочевих М.О., Кушнєрова Л.О.,  Дослідження процесу утворення високоосновного гідросульфоферриту кальцію на основі оксидів заліза при зміцненні портландцементу, Тези доповідей V Міжн. н-п-конф. «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні», Харків, ХНУБА. – С. 334-335
 3. Гончар О.А., Кочевих М.О., Бондаренко О.П., Кушнєрова Л.О. Перспективні напрямки переробки сульфатомістких техногенних продуктів для отримання будівельних матеріалів та виробів / Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів, 26-27 травня 2022 р. – Чернігів, Україна. – Том 2. – С. 110.

2023 рік

ПУБЛІКАЦІЇ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Кушнєрова Л., Гончар О., Кочевих М., Анопко Д.   Вплив полімерної добавки на морфологію кристалів та фізико-механічні властивості дигідрату кальцію. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції» КНУБА, 26-27 квітня 2023, с.147-148

Коchevykh М., Honchar О., Anopko D., Kushnierova L. Features оf Using Self-Compacting Concrete for Landscape Structures. Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2023)». Чернігів, 25–26 травня, :НУ «Чернігівська політехніка». 2023. – Т.2. – c.114

Honchar О., Коchevykh М.,  Anopko D., Kushnierova L. The use of raw materials for the implementation of the strategy of low carbon development. Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС–2023)».Чернігів, 25–26 травня, :НУ «Чернігівська політехніка». 2023. – Т.2. – c.115

Анопко Д., Гончар О., Кочевих М., Кушнєрова Л. Матеріали для захисту від електромагнітних випромінювань. Збірник наукових доповідей міжнародної конференції «Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт»,  м. Луцьк, ЛНТУ, 16–18 травня 2023 р. 2023 р, с. 68-70

Дмитро Анопко, Ольга Гончар, Марина Кочевих, Лілія Кушнєрова. Режими віброущільнення металонасичених композитів. IV Міжнародної науково-практичної конференції «ЕНЕРГООЩАДНІ МАШИНИ І ТЕХНОЛОГІЇ» XIX Міжнародної науково-технічної конференції «ВІБРАЦІЇ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ» присвяченої 60-річчю від дня створення кафедри машин і обладнання технологічних процесів факультету автоматизації і інформаційних технологій 23 – 25 травня Київ 2023

Anopko D., Honchar О., Коchevykh М.,  Kushnierova L. Research of the Formation Process of High-basic Calcium Hydrosulfoferrite Based on Iron Oxides in Hardening Portland cement. AIP Conf. Proc. 2490, 050001 (2023) https://doi.org/10.1063/5.0142087/5.0142087 Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4686-1/30.00

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram