ЛАБОРАТОРІЯ З ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ «ЕНЕРГОЦЕНТР-КНУБА»

ЛАБОРАТОРІЯ З ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В БУДІВНИЦТВІ ТА АРХІТЕКТУРІ «ЕНЕРГОЦЕНТР-КНУБА»

Створено у відповідності до концепції розвитку університету на 2013-2020 рр. наказом ректора № 168 від 30.04.2013 року.

Керівний склад наукового підрозділу

Науковий керівник лабораторії «Енергоцентр-КНУБА»:
доктор технічних наук, професор Плоский Віталій Олексійович

Завідувач лабораторії «Енергоцентр-КНУБА»:
кандидат технічних наук Кожедуб Сергій Анатолійович

Робочий колектив НДЛ «Енергоцентр-КНУБА» формується з висококваліфікованих фахівців КНУБА із найрізноманітнішими спеціалізаціями з різних галузей науки і техніки, які залучаються на договірних засадах для виконання науково-дослідних робіт (НДР), проектних робіт, аудитів, обстежень та ін..

Для проведення міжгалузевих досліджень НДЛ «Енергоцентр-КНУБА» співпрацює з профільними підприємствами, установами та організаціями, укладаючи угоди проспільну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

Напрямки науково-дослідних робіт:

 • розробка національних нормативних документів в галузі енергоефективності та суміжних з нею з урахуванням комплексного удосконалення нормативної системи в цілому.
 • розробка комплексних та системних підходів для впровадження інтегрованих енергоефективних технологій при проектуванні, будівництві та експлуатації будівель і споруд в різних природно-кліматичних та екологічних умовах України.
 • вивчення і пошуквирішення інженерно-технічних проблем впровадження принципів енергозбереження та екологічності в проектах будівельних об’єктів та містобудівних утворень.
 • формування наукових основ енергоресурсозбереження в архітектурно-будівельному комплексі.
 • створення методологічних основ проектування, розрахунку та впровадження енергоактивних біосферосумісних об’єктів будівництва в умовах України.
 • вивчення і вирішення проблем енергозбереження в архітектурно-будівельній фізиці методами геометричного та комп’ютерного моделювання.
 • удосконалення методик розрахунку освітлення, інсоляцію, сонцезахисту, геліоосвітлення біосферосумісних об’єктів в Україні.
 • розробка комплексних критеріїв оптимізації інженерних систем (підсистем) вентиляції, кондиціювання, опалення, гарячого водопостачання, електропостачання, освітлення, водопостачання, водовідведення, автоматизації забезпечення необхідних параметрів мікроклімату і технологічних процесів.
 • розробка рекомендацій з економічної та екологічної доцільності впровадження різних систем альтернативної енергетики в архітектурно-будівельних об’єктах для конкретних природно-кліматичних районів України.
 • розробка нових енергоефективних та екологічних будівельних конструкцій та їх впровадження в будівельну практику.
 • вивчення і пошук вирішення інженерно-технічних аспектів проблем економіки, управління, менеджменту в енергоефективному будівництві.
 • організація інформаційних заходів спрямованих на поширення наукового та практичного досвіду вирішення проблем енергоефектиності, ресурсозбереження, екологічності та економічностів архітектурно-будівельній галузі.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій:

 • системні дослідження та впровадження розробок з енергоефективності в об’єктах архітектури і будівництва;
 • створення проектів енергоефективної архітектури та містобудування;
 • розробка сучасних енергоефективних конструкцій та матеріалів;
 • створення та розвиток нормативної бази в галузі енергоефективності та біосферосумісності;
 • створення енергоефективних системи та технологій енергогенерації, транспортування і споживання енергії в будівництві;
 • розробка засобів комп’ютерного проектування та розрахунку систем теплопостачання
 • та інше.

Науково-технічні послуги:

 • консультації, експертиза і супровід проектів з включенням питань енергоефективності та екологічності.
 • вирішення проблем енергозбереження будівель та споруд науковообґрунтованими методами геометричного та комп’ютерного моделювання.
 • розробка проектів термомодернізації житлових та нежитлових будівель.
 • розробка проектів з удосконалення і оптимізації інженерних систем для забезпечення необхідних параметрів мікроклімату і технологічних процесів.
 • виконання комплексного, системного обстеження енергоефективності та екологічності будівель різного призначення (житлових будинків і гуртожитків, шкіл, лікарень, готелей, промислових будівель та інших) й окремих його складових.
 • проведення енергетичного аудиту:
  — поточний опис стану огороджувальних конструкцій із зазначенням їх недоліків, можливих причин виникнення таких недоліків, рекомендацій щодо їх усунення.
  — рекомендації щодо покращення класу енергоефективності будівлі.
  — розрахунок основних технологічних показників згідно вимог до розділу «енергоефективність в будівництві» та конкретні товщини ізоляції.
  — розробка енергетичного паспорту будівлі.
  — розробка енергозберігаючих заходів на основі діючих норм та нормативів з урахуванням міжнародного досвіду;
  — визначення характеристик природного та штучного освітлення, інсоляційних режимів;
  — визначення акустичних характеристик.
 • організаціяінформаційних заходів (конференції, форуми, семінари, виставки тощо), серед яких щорічні міжнародні науково-практичні конференції:
  «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція»;
  «Build-Master-Class».
 • публікація статей у фаховому збірнику статей «Енергоефективність в будівництві та архітектурі».

Результати наукових досліджень (загальні):

 • розробка стандартів, зокрема СОУ ОЕМ 08.002.41.032:20ХХ «Об’єкти будівництва. Екологічні критерії та метод оцінювання життєвого циклу», що є розширенням системи стандартів екологічного маркування (СОУ ОЕМ), які розробляються та упроваджуються до сертифікаційної системи згідно ДСТУ ISO 14024:2002, відповідно до договору про співпрацю між КНУБА та НДІБМВ, ІЕУЗП, ВГО «Жива планета» виконувалась.
 • комплексна санація вже існуючого будівельного фонду, зокрема в 2015-2016 рр. розроблено низку проектів з термомодернізації навчальних корпусів Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
 • рекомендації для інвестиційних програм по зниженню витрат природного газу і економії енергоресурсів, зокрема на замовлення ОКВП ТГ «Лубнитеплоенерго»;
 • розробка фінансово-економічних моделей теплозабезпечення житлових будинків із застосуванням різних джерел теплопостачання, зокрема для 4 черги будівництва житлових будинків між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою в Подільському районі м. Києва;
 • енергетичних та технічних обстежень житлових та нежитлових будівель та приміщень, зокрема ДП “Національної кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка», НЦ «Малої академії наук України», Державної податкової інспекції у м.Києві та ін.;
 • теплотехнічних розрахунків огороджувальних конструкцій, інженерних систем тощо.

Перелік досліджень затверджених МОН України, що пройшли конкурсний відбір наукових проектів:

2017-2018 рр.

Назва НДР: «Розробка методології системного застосування енергоефективних заходів у історично сформованих навчально-житлових університетських комплексах (кампусах)».
Категорія роботи: прикладне дослідження.
Науковий керівник НДР: д-р техн. наук, професор Плоский В. О.
Номер державної реєстрації: 0117U004846.
Загальні дані про НДР:
Перевага отриманих результатів полягає у врахуванні специфіки економічних умов, особливості локальної містобудівної ситуації, характеру історичного архітектурного середовища університетських містечок, що склалися. Поєднанні практики вітчизняного та зарубіжного досвідів. На відміну від більшості із реалізованих реконструкцій університетських містечок використання отриманих розробок дозволить проводити комплексні енергоефективні заходи, приділяючи особливу увагу збереженню історичних силуетів, фасадів, територій, планувальних та об’ємно-просторових рішень вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.
Значимість та практичне застосування отриманого результату полягає у створенні засад комплексного проектування та термореконструкції будівель і споруд вищих навчальних закладі з урахуванням вимог збереження архітектурного середовища, що склалося, і розробціпроекту відповідного стандарту-настанови ДСТУ-Н.

2014-2015 рр.

Назва НДР: «Створення методологічних основ проектування, розрахунку та впровадження енергоактивних біосферосумісних об’єктів будівництва в умовах України».
Категорія роботи: прикладне дослідження.
Науковий керівник НДР: д-р техн. наук, професор Плоский В. О.
Номер державної реєстрації: РК 0114U002579.
Загальні дані про НДР:
Вперше в Україні виконано системне дослідження проблеми створення біосферо сумісних енергоактивних будівель, в тому числі забезпечення потреб сьогодення з точки зору відповідності досягнення біосферної сумісності об’єктів будівництва діючим нормам з енерго-, ресурсоефектиності та будівельної фізики України, враховуючи аналоги інших держав.
Розроблено пропозиції з комплексного удосконалення системи національних нормативних документів в галузі енергоефективності в будівництві,
Розроблено пропозиції з удосконалення системи підготовки фахівців у вищих навчальних закладах будівельно-архітектурного профілю з проблем енергоефективності та енергозбереження,
Розроблено першу редакцію проекту національного стандарту з екологічної сертифікації об’єктів будівництва рівня ДСТУ – «Сертифікаціяоб’єктів «зеленого будівництва».

Науково-методична та освітня діяльність:

 • координація наукової роботи факультетів, кафедр КНУБА з вивчення проблем енергоефективності, енергозбереження в будівництві, охорони довкілля та розвиток співпраці з науково – дослідними установами, відомствами України і інших країн.
 • підготовка та перепідготовканаукових та науково-педагогічних співробітниківКНУБА з питань впровадження інтегрованих енергоефективних технологій в архітектурі та будівництві.
 • розробка доповнень та рекомендацій при проведенні учбового процесу студентів з урахуванням енергозбереження в будівництві.
 • організація конференцій, виставок, ярмарок, симпозіумів, реклама розробок КНУБА, направлених на енергозбереження в будівництві.
 • координація участі студентів та співробітників КНУБА у національних та міжнародних конференціях, форумах з енергоефективності та енергозбереженні в будівництві.

Міжнародна діяльність:

Проведення щорічних міжнародних конференцій, участь в яких приймають науковці, фахівці, експерти, представники виробників продукції у сфері енергоефективності та енергозбереження з різних країн світу (Німеччина, Італія, Чехія, Польща, Росія, Білорусь).

Основні партнери:

в межах КНУБА:

 • Науково-освітній центр проектування та дослідження будівель з близьким до нульового енергоспоживанням
 • Кафедра архітектурних конструкцій
 • Кафедра теплотехніки
 • Кафедра інформаційних технологій в архітектурі
 • Кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
 • Кафедра технології будівельного виробництва
 • Кафедра міського господарства

Контактна інформація:

03680, м.Київ, проспект Повітряних Сил, 31, к. 508 (головний корпус КНУБА)
тел. (044) 244-96-03
email: energy-knuba@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram