Лаповська Світлана Давидівна

Лаповська Світлана Давидівна – професор кафедри будівельних матеріалів, доктор технічних наук, професор, дійсний член та керівник відділення «Будівельні матеріали та будівництво» Академії енергетики України, член Секції Науково-технічної ради Мінрегіон, Голова Технічного комітету стандартизації ТК 305 «Будівельні вироби  і матеріали», заступник директора з наукової роботи,  зав. лабораторією БМСПКМ Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»  (ДП «НДІБМВ»).

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-1967-3200 ; Google Scholar – Лаповська Світлана; lapovska.sd@knuba.edu.ua, labbmsp@ukr.net; тел. (044)-245-48-31, внутр. 1-15, кімната 257

Освіта:

З 1967 до 1972 рік навчалась у Київському автомобільно-дорожньому інституті за спеціальністю «Мости та тунелі» та одержала диплом «Інженер-будівельник».

З 1977 до 1980 року навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва у НДІБМВ за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби».

Захистив дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (1982) та доктора технічних наук (2013).

У 2017 році пройшла наукове стажування в Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie та Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o. (Польща).

Рівень володіння англійською мовою – В.2.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 48 років. Науково-педагогічний стаж 42 роки.

З 1972 р. до   1975 р. працювала в  Київській філії інституту «Союзшляхпроект» на посаді інженера, з 1975 р. до 1977 р.  – старшого інженера.

З 1978 по теперішній час працює в Державному підприємстві «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»  на посадах молодшого наукового співробітника (1978-1983), старшого наукового співробітника (1983-1999),  завідувача науково-дослідної  лабораторії (1999-2013), заступника директора з наукової роботи (2013 рік по цей час).

З 2013 року працює в КНУБА на посаді професора кафедри будівельних матеріалів.

У 1982 році  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Технологія та властивості стінових панелей з автоклавного ніздрюватого бетону з азбестоцементним обличкуванням» за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби».

Звання старшого наукового співробітника одержала у 1988 році.

У 2013 році захистила дисертаційну роботу на звання доктора технічних наук за темою «Автоклавний газобетон з покращеними експлуатаційними властивостями» за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби».

У 2020 році присвоєно вчене звання професора.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Будівельне матеріалознавство. Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за напрямком 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 300 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 2 підручники та навчальні посібники, 14 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України та СРСР. Основні праці: підручник «Будівельне матеріалознавство» (2016, 2017 р.р.), наукові статті в журналах «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» (2018), та Romanian Journal of Materials (2020) що входять до науково-метричної бази даних SCOPUS, державні стандарти України на продукцію будівельного призначення.

Напрями наукової діяльності: розроблення та дослідження високоефективних будівельних матеріалів.

Міжнародна та видавнича діяльність:

Організатор і учасник міжнародних наукових конференцій, що проводяться ДП «НДІБМВ», учасник міжнародних конференцій за напрямком ніздрюватих бетонів автоклавного тверднення.

Головний редактор двох фахових видань: «Будівельні матеріали», «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка», Член редакційної колегії фахового журналу «Наука та будівництво», Голова Технічного комітету стандартизації ТК305 «Будівельні вироби і матеріали».

Організаційна діяльність:

член двох спеціалізованих вчених рад:  Д 26.056.05 КНУБА та  Д 26.059.02 НТУ, Голова вченої ради ДП «НДІБМВ».

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

Д.т.н., проф. Лаповської С.Д. за 2015-2020 р.р.

НайменуванняХарактер роботиВихідні даніОбсяг у сторінках/ авторський доробокСпівавтори
1Активність вапна – ключовий фактор у виробництві автоклавного газобетонуСтаттяЗбірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» НУВГП,   м. Рівне, випуск 31, 2015с. 288-29695Волошина Т.М.
2Акцептирующие контакты на основе  отходов автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и неводных жидких средСтаттяНауковий вісник будівництва   зб. наук. пр. / Харк. нац. техн. ун-т буд-ва і архіт. – Харків: ХНТУБА. №4 (82) 2015.С. 141-145фахове видання53Зеленина А.И., Волошина Т.Н.
3Щодо застосування автоклавного газобетону для зведення  енергоефективних будинків СтаттяМіжнародна конференція «Експлуатація та реконст-рукція будівель і споруд» присвячена 85-річчю ОДАБА , 13-15 жовтня 2015 р., збірник «Энергоэффективные технологии в строительстве и городском хозяйстве»2015р., с. 101-10663Волошина Т.М.
4Экспериментальное определение скорости выхода начальной влаги из кладки из автоклавного газобе-тона в климатических условиях г. КиеваСтаттяНаучно-технический и производственный журнал «Строительные материалы» №8 2015. С.18-21фахове видання44О.В. Сиротин,Г.И. Гринфельд
5Технологічні пара-метри виробництва автоклавного газобе-тону в залежності від якості вапна, що використовуєтьсяСтаттяВісник Одеської державної академії будівництва та архітектури.   Випуск №60.-2016, с.186-194фахове видання99
6Акцептуючі контакти на основі автоклав-ного газобетону – сучасні матеріали повного життєвого циклуСтаттяЗбірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» випуск №55.2016, с.94-96 фахове видання33Зеленіна А.І.
7ДСТУ-Н Б В.2.7- 308: 2015 Настанова  з  виготовлення виробів  з  ніздрюватого  бетонуНаціональний стандартК.: Укрархбудінформ. 2016,84 с.8427Волошина Т.М.,Дюжилова Н. О.,
8ДСТУ Б EN 771-4:2016 Камені стінові.Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови (EN 771-4:2011+A1:2015, IDT)Національний стандартК.: Укрархбудінформ. 2016,62 с.6221Волошина Т.М.,Дюжилова Н. О., 
9ДСТУ Б EN 771-3:2016 Камені  стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнюва-чами. Технічні умови (EN 771-3:2011 +А1:2015, IDT)Національний стандартК.: Укрархбудінформ. 2016, 77 с.7725Волошина Т.М.,Дюжилова Н. О., 
10Отходы автоклавныхгазобетонов для нейтрализациикислых газовых потоков иневодных жидких средТезиОпыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения. Материалы 9-ой Международной научно-практической конференции18-19 мая 2016 года. Минск, «Колоград».-2016, с. 21-25.53Зеленина А.И., Волошина Т.Н., Лихвар Т.А.
11Дослідження власти-востей акцептуючих контактів на основі оксидів лужних і лужноземельних металів, нанесених на пористі носіїСтаттяВсеукраїнський  науково-технічний  та  виробничий журнал „Будівельні матеріали та вироби” №91 2016р., 6-9 с. фахове видання42Зеленіна А. І.,Волошина Т. М.,Ліхвар Т. О.
12Оцінка міцності цементобетону існуючого покриття СтаттяВсеукраїнський  науково-технічний  та  виробничий журнал „Будівельні матеріали та вироби” №92/ 2016, 30-32 с. фахове видання32Мозговий В.В.,Куцман О.М.Баран С.А.
13Алгоритмічна послі-довність узагальне-них етапів виконання масштабного проекту – «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «Ресайклінгу»СтаттяВсеукраїнський  науково-технічний  та  виробничий журнал „Будівельні матеріали та вироби” №92. 2016, с.16-20 фахове видання53Купрієнко П. Й.,Дюжилова Н. О.,Купрієнко Н. П.
14Автоклавний газо-бетон з покращеними характеристиками на згин СтаттяВсеукраїнський  науково-технічний  та  виробничий журнал „Будівельні матеріали та вироби” №93 /2016, с.10-12 фахове видання33Волошина Т.М.
15Моделювання  складу автоклавного газобетону з покращенимихарактеристиками на згинСтаттяМоделювання та оптимізаціябудівельних композитів.Матеріали міжнародногонауково-технічного семінару, присвяченого 50-ти річчю Будівельно-технологічного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса, 27-28 жовтня 2016 року, с.72-7984Волошина Т.М.
16Ніздрюватий бетон – сучасний будівельний матеріал для енергоефективного будівництваСтаттяМатеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «Енергоефективні тех-нології в міському будівництві та господарстві» 17-18 листо-пада 2016 р. «Будівельно-технологічний інститут» Одеса 2016,  94-99 с.65Волошина Т.М.,Ліхвар Т.О.,Гудкова М.О.
17Будівельне матеріалознавствоПідручникРівне: НУВГП, 2016. – 448 с.448222Дворкін Л.Й.
18Алгоритмічна послі-довність узагальне-ння етапів виконан-ня масштабного проекту «Комплекс-не вирішення проб-лем екології і утилі-зації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу»СтаттяМіжнародний науково-виробничий журнал «Підводні технології».№ 06/2017с. 57-64фахове видання84Купрієнко П.Й.Купрієнко Н.П.
19Будівельне матеріалознавствоПідручникК.: Кондор-Видавництво,2017. – 447 с.447230Л.Й. Дворкін
20Влияние кремний-органических гидро-фобизирующих доба-вок на долговечность ячеистого бетона автоклавного тверденияСтаттяВсеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби». №97. 2018,с. 50-53фахове видання42Демченко Т. Н.
21Армування автоклавного газобетону базальтовою мікрофіброюТезиВсеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби» №95. С.2017,14-15фахове видання22Ліхвар Т.О.Гудкова М.О.
22Автоклавний газобетон густиною D150 – теплоізоляціядля сучасного житлаСтаттяНауково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». №58. 2017, с.88-91фахове видання44Ліхвар Т.О.
23Применение базальтовой микрофибры для армирования теплоизоляционногоавтоклавного газобетонаТезиСборник докладов 10-й юбилейной международной научно-практической конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения». Минск-Могилев, 29-31 мая 2018г., С.50-5344Лихвар Т. А.
24Історія досягнень і майбутнє науково-дослідного інституту будівельних матеріалів та виробівСтаттяВсеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби» №5-6 (99). 2018.,  с.12-23 фахове видання1210Черняк Л.П.
25Щодо впровадження в Україні ДСТУ Б EN 771-4:2016 Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови (EN 771-4:2011+А1:2015, IDT)СтаттяВсеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби». – №5-6 (99)– 2018, с. 24-27фахове видання43Демченко Т.М., Ліхвар Т.О.
26Структурообразова-ние и  водопроница-емость (водоотдача)дисперсних структур алюмосиликатовСтаттяНауково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». №59.2018, с.106-112фахове видання73Куприенко П.И., Шецкин Г.Г., Куприенко Н.П.
27Дослідження фізико-технічних характе-ристик теплоізоля-ційного ніздрюватого бетону автоклавноготверднення марки  за  середньою густиною D150СтаттяНауково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». №59. 2018, с. 91-97фахове видання88Артьоменко М.
28Вплив характеристик вапна на стабільність функціонування технології та якість автоклавного газобетонуСтаттяБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2018. – №59. –  С. 84-90фахове видання7,03,5Демченко Т.М.
29Design of the compo-sition of alkali activated Portland cement using mineral additives of technogenic originСтаттяEastern-European Journal of enterprise technologies (Східно-Європейський Журнал передових технологій)  №4/6 (94) 2018,   6-15 р.SCOPUS104P. KrivenkoO. PetropavlovskyiO. KovalchukA. Pasko
30Автоклавный газобетон плотностью D150 с улучшенными характеристиками на растяжение и изгибТезиСборник материалов докладов участников V научно-практической конференции «Современный автоклавный газобетон»,  г. Пятигорск, 16–18 октября 2019 г., С.41-463,03,0
31Дослідження можливо-сті застосування база-льтової мікрофібри для армування теплоізо-ляційного автоклав-ного газобетонуТезиBMC-2019 – International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class-2019» November 2019, Kyiv, Ukraine С.240-2412,02,0Демченко Т.М.Горячев В.О.
32Вплив характеристик  вапна  на стабільність функціонування тех-нології та якість авто-клавного газобетону Журнал «Будівельні матеріали та вироби»Випуск 1-2, 2019,С.14-17фахове видання4,04,0
33Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 2. Методи випробуваньНаціональний стандартДСТУ  EN 12004-2:2019(EN 12004-2:2017, IDT)Київ, 2019, ДП «УкрНДНЦ», – 42 с.4212С. Клименко,Р. Рунова,О. Яменко,Т. Демченко та ін.
34Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлу-атаційних характе-ристик, класифі-кація і маркуванняНаціональний стандартДСТУ  EN 12004-1:2019(EN 12004-1:2017, IDT)Київ, 2019, ДП «УкрНДНЦ», – 39 с.3910С. Клименко,Р. Рунова,О. Яменко,Т. Демченкота ін.
35Autoclaved aeratedconcrete in UkraineСтаттяMaterialy budowlane. Poland. –  6/2020 (nr 574), ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X2,01,0Demchenko T., Dyuzhilova N.
36Using low clinker slag Portland cement for normal weight concreteстаттяRomanian Journal of Materials 2020, 50 (1), Р.90 -102SCOPUS13,02,0L. Dvorkin,Y. Stepasyuk,V. Zhitkovsky , Y. Ribakov
37Оцінка морозостійкості бетону в реальнихумовах експлуатаціїТезиТези доповідей ІV Міжна-родної науково-практичної конференції   «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»  (21-22 травня 2020 року). – Харків : ХНУБА, 2020. –C. 139-1401,50,5 Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю.,Азнаурян І.О.
38Оптимізація складу гідрофобізованогоніздрюватого бетону за його вологопере-носними і водоутри-муючими характерис-тикамиТезиТези доповідей ІVМіжнародної науково-практичної конференції   «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»  (21-22 травня 2020 року). – Харків : ХНУБА, 2020. – C.140-1412,01,0Клапченко В.І. Краснянський Г.Ю. Гасан Ю.Г. Кузнецова І.О.
39Autoclave aerated concrete in Ukraine.Major manufacturers and product rangeСтаттяСтроительные материалы и изделия. – К.: НДІБМВ, №1-2 2020. – С.4-7фахове видання4,02,0Demchenko T.M., Dyuzhilova N.О.
40Можливості застосування базальтової мікрофібри для армування теплоізоляційного автоклавного газобетонуТезиАктуальные проблемы инже-нерной механики / Тезисы докладов VII Международной научно-практической конференции. Общая редакция ― Н.Г. Сурьянинов. Одесса: ОГАСА, 2020. ― 428 с. ― С.216-2194,02,0Демченко Т.М.. Ковальчук О.Ю.,Чорновол В.О.
41. Evaluation of the frost resistance of concrete in real operating conditionsСтаттяIOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. -2020. – Vol. 907. –  012039. DOI 10.1088/1757-899X/907/1/0120399,05,0G. Iu. Krasnianskyi, V. I. Klapchenko , I. O. Aznaurian
42Optimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and waterholding characteristicsСтаттяIOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. -2020. – Vol. 907. –  012040. DOI 10.1088/1757-899X/907/1/012040.8,04,0V. I. Klapchenko , G. Iu. Krasnianskyi , Yu. G. Gasan, I. O. Kuznetsova
43On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of thermal insulation AACСтаттяActual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. -2020.Р. 122-127ISBN-13: 978-3-0357-3809-46,03,0T. Demchenko, O. Kovalchuk and V. Chornovol
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram