Лаповська Світлана Давидівна

Лаповська Світлана Давидівна – професор кафедри будівельних матеріалів, доктор технічних наук, професор, дійсний член та керівник відділення «Будівельні матеріали та будівництво» Академії енергетики України, член Секції Науково-технічної ради Мінрегіон, Голова Технічного комітету стандартизації ТК 305 «Будівельні вироби  і матеріали», заступник директора з наукової роботи,  зав. лабораторією БМСПКМ Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»  (ДП «НДІБМВ»).

ORCID – https://orcid.org/0000-0002-1967-3200 ; Google Scholar – Лаповська Світлана; lapovska.sd@knuba.edu.ua, labbmsp@ukr.net; тел. (044)-245-48-31, внутр. 1-15, кімната 257

Освіта:

З 1967 до 1972 рік навчалась у Київському автомобільно-дорожньому інституті за спеціальністю «Мости та тунелі» та одержала диплом «Інженер-будівельник».

З 1977 до 1980 року навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва у НДІБМВ за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби».

Захистив дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (1982) та доктора технічних наук (2013).

У 2017 році пройшла наукове стажування в Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie та Benda-Lutz Skawina Sp. z o.o. (Польща).

Рівень володіння англійською мовою – В.2.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 48 років. Науково-педагогічний стаж 42 роки.

З 1972 р. до   1975 р. працювала в  Київській філії інституту «Союзшляхпроект» на посаді інженера, з 1975 р. до 1977 р.  – старшого інженера.

З 1978 по теперішній час працює в Державному підприємстві «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ»  на посадах молодшого наукового співробітника (1978-1983), старшого наукового співробітника (1983-1999),  завідувача науково-дослідної  лабораторії (1999-2013), заступника директора з наукової роботи (2013 рік по цей час).

З 2013 року працює в КНУБА на посаді професора кафедри будівельних матеріалів.

У 1982 році  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Технологія та властивості стінових панелей з автоклавного ніздрюватого бетону з азбестоцементним обличкуванням» за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби».

Звання старшого наукового співробітника одержала у 1988 році.

У 2013 році захистила дисертаційну роботу на звання доктора технічних наук за темою «Автоклавний газобетон з покращеними експлуатаційними властивостями» за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби».

У 2020 році присвоєно вчене звання професора.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Будівельне матеріалознавство. Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за напрямком 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 300 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 2 підручники та навчальні посібники, 14 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України та СРСР. Основні праці: підручник «Будівельне матеріалознавство» (2016, 2017 р.р.), наукові статті в журналах «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» (2018), та Romanian Journal of Materials (2020) що входять до науково-метричної бази даних SCOPUS, державні стандарти України на продукцію будівельного призначення.

Напрями наукової діяльності: розроблення та дослідження високоефективних будівельних матеріалів.

Міжнародна та видавнича діяльність:

Організатор і учасник міжнародних наукових конференцій, що проводяться ДП «НДІБМВ», учасник міжнародних конференцій за напрямком ніздрюватих бетонів автоклавного тверднення.

Головний редактор двох фахових видань: «Будівельні матеріали», «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка», Член редакційної колегії фахового журналу «Наука та будівництво», Голова Технічного комітету стандартизації ТК305 «Будівельні вироби і матеріали».

Організаційна діяльність:

член двох спеціалізованих вчених рад:  Д 26.056.05 КНУБА та  Д 26.059.02 НТУ, Голова вченої ради ДП «НДІБМВ».

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

Д.т.н., проф. Лаповської С.Д. за 2015-2023 р.р.

НайменуванняХарактер роботиВихідні даніОбсяг у сторінках/ авторський доробокСпівавтори
1Активність вапна – ключовий фактор у виробництві автоклавного газобетонуСтаттяЗбірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» НУВГП,   м. Рівне, випуск 31, 2015с. 288-29695Волошина Т.М.
2Акцептирующие контакты на основе  отходов автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и неводных жидких средСтаттяНауковий вісник будівництва   зб. наук. пр. / Харк. нац. техн. ун-т буд-ва і архіт. – Харків: ХНТУБА. №4 (82) 2015.С. 141-145фахове видання53Зеленина А.И., Волошина Т.Н.
3Щодо застосування автоклавного газобетону для зведення  енергоефективних будинків СтаттяМіжнародна конференція «Експлуатація та реконст-рукція будівель і споруд» присвячена 85-річчю ОДАБА , 13-15 жовтня 2015 р., збірник «Энергоэффективные технологии в строительстве и городском хозяйстве»2015р., с. 101-10663Волошина Т.М.
4Экспериментальное определение скорости выхода начальной влаги из кладки из автоклавного газобе-тона в климатических условиях г. КиеваСтаттяНаучно-технический и производственный журнал «Строительные материалы» №8 2015. С.18-21фахове видання44О.В. Сиротин,Г.И. Гринфельд
5Технологічні пара-метри виробництва автоклавного газобе-тону в залежності від якості вапна, що використовуєтьсяСтаттяВісник Одеської державної академії будівництва та архітектури.   Випуск №60.-2016, с.186-194фахове видання99
6Акцептуючі контакти на основі автоклав-ного газобетону – сучасні матеріали повного життєвого циклуСтаттяЗбірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» випуск №55.2016, с.94-96 фахове видання33Зеленіна А.І.
7ДСТУ-Н Б В.2.7- 308: 2015 Настанова  з  виготовлення виробів  з  ніздрюватого  бетонуНаціональний стандартК.: Укрархбудінформ. 2016,84 с.8427Волошина Т.М.,Дюжилова Н. О.,
8ДСТУ Б EN 771-4:2016 Камені стінові.Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови (EN 771-4:2011+A1:2015, IDT)Національний стандартК.: Укрархбудінформ. 2016,62 с.6221Волошина Т.М.,Дюжилова Н. О., 
9ДСТУ Б EN 771-3:2016 Камені  стінові. Частина 3. Вироби стінові бетонні з щільним та легким заповнюва-чами. Технічні умови (EN 771-3:2011 +А1:2015, IDT)Національний стандартК.: Укрархбудінформ. 2016, 77 с.7725Волошина Т.М.,Дюжилова Н. О., 
10Отходы автоклавныхгазобетонов для нейтрализациикислых газовых потоков иневодных жидких средТезиОпыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения. Материалы 9-ой Международной научно-практической конференции18-19 мая 2016 года. Минск, «Колоград».-2016, с. 21-25.53Зеленина А.И., Волошина Т.Н., Лихвар Т.А.
11Дослідження власти-востей акцептуючих контактів на основі оксидів лужних і лужноземельних металів, нанесених на пористі носіїСтаттяВсеукраїнський  науково-технічний  та  виробничий журнал „Будівельні матеріали та вироби” №91 2016р., 6-9 с. фахове видання42Зеленіна А. І.,Волошина Т. М.,Ліхвар Т. О.
12Оцінка міцності цементобетону існуючого покриття СтаттяВсеукраїнський  науково-технічний  та  виробничий журнал „Будівельні матеріали та вироби” №92/ 2016, 30-32 с. фахове видання32Мозговий В.В.,Куцман О.М.Баран С.А.
13Алгоритмічна послі-довність узагальне-них етапів виконання масштабного проекту – «Комплексне вирішення проблем екології і утилізації промислово-побутових відходів на базі технології «Ресайклінгу»СтаттяВсеукраїнський  науково-технічний  та  виробничий журнал „Будівельні матеріали та вироби” №92. 2016, с.16-20 фахове видання53Купрієнко П. Й.,Дюжилова Н. О.,Купрієнко Н. П.
14Автоклавний газо-бетон з покращеними характеристиками на згин СтаттяВсеукраїнський  науково-технічний  та  виробничий журнал „Будівельні матеріали та вироби” №93 /2016, с.10-12 фахове видання33Волошина Т.М.
15Моделювання  складу автоклавного газобетону з покращенимихарактеристиками на згинСтаттяМоделювання та оптимізаціябудівельних композитів.Матеріали міжнародногонауково-технічного семінару, присвяченого 50-ти річчю Будівельно-технологічного інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури. Одеса, 27-28 жовтня 2016 року, с.72-7984Волошина Т.М.
16Ніздрюватий бетон – сучасний будівельний матеріал для енергоефективного будівництваСтаттяМатеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конфе-ренції «Енергоефективні тех-нології в міському будівництві та господарстві» 17-18 листо-пада 2016 р. «Будівельно-технологічний інститут» Одеса 2016,  94-99 с.65Волошина Т.М.,Ліхвар Т.О.,Гудкова М.О.
17Будівельне матеріалознавствоПідручникРівне: НУВГП, 2016. – 448 с.448222Дворкін Л.Й.
18Алгоритмічна послі-довність узагальне-ння етапів виконан-ня масштабного проекту «Комплекс-не вирішення проб-лем екології і утилі-зації промислово-побутових відходів на базі технології «ресайклінгу»СтаттяМіжнародний науково-виробничий журнал «Підводні технології».№ 06/2017с. 57-64фахове видання84Купрієнко П.Й.Купрієнко Н.П.
19Будівельне матеріалознавствоПідручникК.: Кондор-Видавництво,2017. – 447 с.447230Л.Й. Дворкін
20Влияние кремний-органических гидро-фобизирующих доба-вок на долговечность ячеистого бетона автоклавного тверденияСтаттяВсеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби». №97. 2018,с. 50-53фахове видання42Демченко Т. Н.
21Армування автоклавного газобетону базальтовою мікрофіброюТезиВсеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби» №95. С.2017,14-15фахове видання22Ліхвар Т.О.Гудкова М.О.
22Автоклавний газобетон густиною D150 – теплоізоляціядля сучасного житлаСтаттяНауково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». №58. 2017, с.88-91фахове видання44Ліхвар Т.О.
23Применение базальтовой микрофибры для армирования теплоизоляционногоавтоклавного газобетонаТезиСборник докладов 10-й юбилейной международной научно-практической конференции «Опыт производства и применения ячеистого бетона автоклавного твердения». Минск-Могилев, 29-31 мая 2018г., С.50-5344Лихвар Т. А.
24Історія досягнень і майбутнє науково-дослідного інституту будівельних матеріалів та виробівСтаттяВсеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби» №5-6 (99). 2018.,  с.12-23 фахове видання1210Черняк Л.П.
25Щодо впровадження в Україні ДСТУ Б EN 771-4:2016 Камені стінові. Частина 4. Вироби стінові з автоклавного газобетону. Технічні умови (EN 771-4:2011+А1:2015, IDT)СтаттяВсеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал «Будівельні матеріали та вироби». – №5-6 (99)– 2018, с. 24-27фахове видання43Демченко Т.М., Ліхвар Т.О.
26Структурообразова-ние и  водопроница-емость (водоотдача)дисперсних структур алюмосиликатовСтаттяНауково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». №59.2018, с.106-112фахове видання73Куприенко П.И., Шецкин Г.Г., Куприенко Н.П.
27Дослідження фізико-технічних характе-ристик теплоізоля-ційного ніздрюватого бетону автоклавноготверднення марки  за  середньою густиною D150СтаттяНауково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». №59. 2018, с. 91-97фахове видання88Артьоменко М.
28Вплив характеристик вапна на стабільність функціонування технології та якість автоклавного газобетонуСтаттяБудівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2018. – №59. –  С. 84-90фахове видання7,03,5Демченко Т.М.
29Design of the compo-sition of alkali activated Portland cement using mineral additives of technogenic originСтаттяEastern-European Journal of enterprise technologies (Східно-Європейський Журнал передових технологій)  №4/6 (94) 2018,   6-15 р.SCOPUS104P. KrivenkoO. PetropavlovskyiO. KovalchukA. Pasko
30Автоклавный газобетон плотностью D150 с улучшенными характеристиками на растяжение и изгибТезиСборник материалов докладов участников V научно-практической конференции «Современный автоклавный газобетон»,  г. Пятигорск, 16–18 октября 2019 г., С.41-463,03,0
31Дослідження можливо-сті застосування база-льтової мікрофібри для армування теплоізо-ляційного автоклав-ного газобетонуТезиBMC-2019 – International Scientific-Practical Conference of young scientists «Build-Master-Class-2019» November 2019, Kyiv, Ukraine С.240-2412,02,0Демченко Т.М.Горячев В.О.
32Вплив характеристик  вапна  на стабільність функціонування тех-нології та якість авто-клавного газобетону Журнал «Будівельні матеріали та вироби»Випуск 1-2, 2019,С.14-17фахове видання4,04,0
33Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 2. Методи випробуваньНаціональний стандартДСТУ  EN 12004-2:2019(EN 12004-2:2017, IDT)Київ, 2019, ДП «УкрНДНЦ», – 42 с.4212С. Клименко,Р. Рунова,О. Яменко,Т. Демченко та ін.
34Клейові суміші для керамічних плиток. Частина 1. Вимоги, оцінка та перевірка стабільності експлу-атаційних характе-ристик, класифі-кація і маркуванняНаціональний стандартДСТУ  EN 12004-1:2019(EN 12004-1:2017, IDT)Київ, 2019, ДП «УкрНДНЦ», – 39 с.3910С. Клименко,Р. Рунова,О. Яменко,Т. Демченкота ін.
35Autoclaved aeratedconcrete in UkraineСтаттяMaterialy budowlane. Poland. –  6/2020 (nr 574), ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X2,01,0Demchenko T., Dyuzhilova N.
36Using low clinker slag Portland cement for normal weight concreteстаттяRomanian Journal of Materials 2020, 50 (1), Р.90 -102SCOPUS13,02,0L. Dvorkin,Y. Stepasyuk,V. Zhitkovsky , Y. Ribakov
37Оцінка морозостійкості бетону в реальнихумовах експлуатаціїТезиТези доповідей ІV Міжна-родної науково-практичної конференції   «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»  (21-22 травня 2020 року). – Харків : ХНУБА, 2020. –C. 139-1401,50,5 Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю.,Азнаурян І.О.
38Оптимізація складу гідрофобізованогоніздрюватого бетону за його вологопере-носними і водоутри-муючими характерис-тикамиТезиТези доповідей ІVМіжнародної науково-практичної конференції   «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні»  (21-22 травня 2020 року). – Харків : ХНУБА, 2020. – C.140-1412,01,0Клапченко В.І. Краснянський Г.Ю. Гасан Ю.Г. Кузнецова І.О.
39Autoclave aerated concrete in Ukraine.Major manufacturers and product rangeСтаттяСтроительные материалы и изделия. – К.: НДІБМВ, №1-2 2020. – С.4-7фахове видання4,02,0Demchenko T.M., Dyuzhilova N.О.
40Можливості застосування базальтової мікрофібри для армування теплоізоляційного автоклавного газобетонуТезиАктуальные проблемы инже-нерной механики / Тезисы докладов VII Международной научно-практической конференции. Общая редакция ― Н.Г. Сурьянинов. Одесса: ОГАСА, 2020. ― 428 с. ― С.216-2194,02,0Демченко Т.М.. Ковальчук О.Ю.,Чорновол В.О.
41. Evaluation of the frost resistance of concrete in real operating conditionsСтаттяIOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. -2020. – Vol. 907. –  012039. DOI 10.1088/1757-899X/907/1/0120399,05,0G. Iu. Krasnianskyi, V. I. Klapchenko , I. O. Aznaurian
42Optimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and waterholding characteristicsСтаттяIOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. -2020. – Vol. 907. –  012040. DOI 10.1088/1757-899X/907/1/012040.8,04,0V. I. Klapchenko , G. Iu. Krasnianskyi , Yu. G. Gasan, I. O. Kuznetsova
43On the question of the application of basalt microfiber for reinforcement of thermal insulation AACСтаттяActual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. -2020.Р. 122-127ISBN-13: 978-3-0357-3809-46,03,0T. Demchenko, O. Kovalchuk and V. Chornovol

2021

 1. Optimization of the composition of hydrophobized cellular concrete according to its moisture-transporting and waterholding characteristics / S. D. Lapovska, V. I. Klapchenko , G. Iu. Krasnianskyi , Yu. G. Gasan, I. O. Kuznetsova // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. -2020. – Vol. 907. –  012040. DOI 10.1088/1757-899X/907/1/012040.
 2. Lapovska SD, Demchenko TM, Kovalchuk OY, Chornovol VO. On the Question of the Application of Basalt Microfiber for Reinforcement of Thermal Insulation AAC. KEM2020;864:1227.  https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.864.122
 3. Autoclave aerated concrete in Ukraine. Major manufacturers and product range /Lapovska S.D.,  Demchenko T.M., Dyuzhilova N.О.// Строительные материалы и изделия. – К.: НДІБМВ, №1-2, 2020. – С.4-7
 4. Autoclaved aerated concrete in Ukraine / Lapovska S., Demchenko T., Dyuzhilova N.// Materialy budowlane. Poland. –  6/2020 (nr 574), ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
 5. S. Guzii, V. Romaniuk, S. Lapovska, O.Semkiv, I. Bezhelka. Influence of ANO3 and ANO3*nH2O nitrates on the deformation properties of aluminosilicate adhesives for wood products structures. Material Scince Forum. Problems of Emergency Situations: Materials and Technologies (Scopus). Vol. 1038.- pp. 210-220. 2021 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752
 6. Автоклавний газобетон зниженої густини – енергоефективний матеріал для будівництва. Черненко Микола, студент , Світлана Лаповська, д.т.н., професор/  ВMC-2021– International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”  December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.
 7. Лаповская С.Д., Демченко Т.М. Исспользование отходов обогащения золотосодержащих руд в производстве ячеистого бетона автоклавного твердения. Союз строителей Республики Беларусь ГП «Институт НИИСМИ», с. 50-51
 8. Лаповська С.Д., Черненко М.В. Використання відходів збагачення золотовмісних руд у виробництві ніздрюватих бетонів автоклавного тверднення. Зб. Наукових праць ІІ міжнар. Онлайн-конфер., присвяченої Всесвітньому дню охорони довкілля, 5 червня Київ, КНУБА, 7 ервн 2021 р. – с. 66-69.

2022

 1. Лаповська С. Д., Черненко М. В., Використання доменних гранульованих шлаків у виробництві автоклавного газобетону, The VI International Scientific and Practical Conference «Tendencies of development science and practice», February 14 – 16, Boston, USA. – P. 362-363
 2. Лаповська С. Д., Черненко М. В., Вплив вологи на морозостійкість ніздрюватого бетону автоклавного тверднення, The ІІІ International Scientific and Practical Conference «Modern challenges to science and practice», . 587 p. Varna, Bulgaria, January 24 – 26, 2022. – P. 570-572
 3. Лаповська С. Д., Черненко М. В., Ресурсозбереження при виробництві автоклавного газобетону, The ХХV International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them»,  594 p 28 червня-01 липня 2022 р., Афіни, Греція – P. 560-563
 4. Лаповська С. Д., Черненко М. В., Конопля М.С., Перспективи збільшення виробництва автоклавного газобетону, ІІІ Міжнародна науково-практична інтернетконференція “Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку” КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, місто Київ 27 жовтня 2022 року. – P. 421-423
 5. Лаповська С. Д., Конопля М.С., Переваги використання автоклавного газофібробетону в сучасних умовах, ІІІ Міжнародна науково-практична інтернетконференція “Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку” КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ, місто Київ 27 жовтня 2022 року. – P. 419-420

2023 рік

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ

Лаповська С. Д., Конопля М. С., Черненко М. В. Переваги дисперсного армування автоклавного газобетону. Київський національний університет будівництва і архітектури. 406-408

Лаповська С.Д., Черняк Л.П. Історія досягнень і майбутнє науково-дослідного інституту будівельних матеріалів та виробів. Будівельні матеріали та вироби,  № 1-2 (103)- 2023.- Київ.

Лаповська С.Д., Демченко Т.М., Конопля М.С. Вплив кремнійорганічних гідрофобізуючих добавок на довговічність ніздрюватого бетону автоклавного тверднення. Будівельні матеріали та вироби,  № 1-2 (103)- 2023.- Київ.

Лаповська С.Д., Черненко М.В., Конопля М.С. Дослідження фізико-технічних характеристик ніздрюватого бетону автоклавного тверднення для будівництва. Будівельні матеріали та вироби,  № 1-2 (103)- 2023.- Київ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Лаповська С.Д., Черненко М.В., Конопля М.С. Встановлення ефективності вогнезахисту деревини композицією на основі поліфосфату амонію. Intern. Scient.- Pract. Conf. «Build-master-class -2023», KNUCA, 2023,  С.195-196

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram