Ластівка Олесь Васильович

Ластівка Олесь Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

e-mail: lastivka.ov@knuba.edu.ua, oles.lastivka@gmail.com

тел.: (044) 245-48-30, внутр. 1-34

Відзначений  грантом Європейського співробітництва в галузі науки і техніки згідно програми «COST Action TU1404», призначенням академічної стипендії Президента України, стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-3670-0020

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в Researchgate

Профіль в Google Scholar


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

У 2010 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Рівень володіння англійською мовою – B2.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 11 років. Науково-педагогічний стаж 9 років.

З 2013 року працює в КНУБА на посаді асистента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва і архітектури. З 2016 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів та за сумісництвом на посаді наукового співробітника Науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури.

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – «Будівельні матеріали та вироби». Тема дисертації «Модифіковані бетони на основі лужного шлакопортландцементу для монолітного будівництва».

У 2018 році присвоєно вчене звання доцента.

Ластівка О.В. в 2022 р. пройшов стажування на ТОВ “Капарол”

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Бетони і будівельні розчини (192 «Будівництво і цивільна інженерія»).
 2. Товарознавство бетонів і будівельних розчинів (071 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»).
 3. Енергоефективність в будівництві (192 «Будівництво і цивільна інженерія»).
 4. Енергозберігаючі технології в будівництві (192 «Будівництво і цивільна інженерія»).

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво і цивільна інженерія».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 50 наукових і методичних праць, серед яких 1 монографія, 1 довідник, 10 наукових статей, що входить до науково-метричної бази даних SCOPUS та 3 патенти України на корисну модель. Виконавець 6-ти науково-дослідних робіт на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Напрями наукової діяльності:

Порошкові фарби для захисту будівельних конструкцій і виробів.

Наукова діяльність

2022

Монографії

 1. Ластівка О. В., Гоц В. І. Порошкові лакофарбові матеріали для захисту будівельних виробів  та конструкцій: монографія. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. – 352 с.

Публікації

 1. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Бердник О.Ю., Амеліна Н.О., Ластівка О.В. Декоративно-захисні покриття на основі полімерсилікатних композицій. Актуальні проблеми інженерної механіки/ Тези доповідей IХ
  Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г.
  Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 53-55. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view(опубл.: травень, 2022 р.).
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Мегеть В.С. Закономірності формування властивостей порошкового покриття в системі «плівкоутворювач-зшиваючий агент». (in English). Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (ISSN 2415-377Х), 2022. №. 87, pp. 57-64. doi: https://doi.org/10.31650/2415-377X-2022-87-57-64 (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2016))) (опубл.: червень 2022 р).
 3. Гоц В., Ластівка О., Томін О., Мегеть В. Роль силікатних наповнювачів у формуванні експлуатаційних властивостей порошкових покриттів. Будівельні конструкції. Теорія і практика (ISSN 2522-4182(Print)). Київ: КНУБА, 2022. №10. с. 117-123. doi: https://doi.org/10.32347/2522-4182.10.2022.117-123.  (фахове видання; проіндексовано у базі даних Index Copernicus (2020), Google Scholar, CrossRef.) (опубл.: червень 2022 р).

2021

Публікації

 1. Гоц В.І., Ластівка О.В., Бердник О.Ю., Томін О.О. Вплив модифікуючих добавок на властивості порошкових покриттів Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.145-148. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Ефективність дії модифікуючих добавок в порошкових лакофарбових матеріалах. Вісник ОДАБА, 2021, no. 83, с. 47-57. (Фахове видання, Google Scholar, Index copernicus). http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-5.pdf
 3. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Ластівка О.В. Корозія базальтового волокна з покриттями діоксиду титану в розчинах NaOH i Ca(OH)2. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 346-347. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Роль метакаоліну та тальку у формуванні властивостей порошкових лакофарбових покриттів. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 380-381. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 5. В.І. Гоц, О.В. Ластівка, О.О. Томін. ВПЛИВ АНТИКОРОЗІЙНИХ ПІГМЕНТІВ НА ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІ. 9-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», Харків, 17-19 листопада 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 208-209. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2021_with_title_10.11.pdf

2020

Публікації

 1. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 128-129. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 2. Gots V I, Lastivka O V, Tomin O O, Tymoshenko S A. Fillers for modification of polyester powder coating.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012051 – 6 р. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012051/pdf
 3. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012036. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012036/pdf
 4. Gots V.I., Lastivka O.V., Berdnyk O.Yu., Tomin O.O., Shilyuk P.S. Corrosion resistance of polyester powder coatings using fillers of various chemical nature.  – Key Engineering Materials. – Vol. 864. – 115-121 (Scopus) https://www.scintific.net/KEM.864.115
 5. Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Корозійна стійкість поліефірних порошкових покриттів з використанням наповнювачів різної хімічної природи. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2020. – №1-2. – с. 48-51. (Фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2020-r
 6. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Порошкові лакофарбові покриття для захисту металевих виробів та конструкцій. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 174-175. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 7. Гоц В.І., Ластівка О.В., Бердник О.Ю., Шилюк П.С., Томін О.О. Вплив наповнювачів на корозійну стійкість поліефірних порошкових покриттів. Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інженерної мех.     аніки» (12-15 травня 2020 р.). – Одеса: ОГАСА, 2020. – с. 78-81. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view
 8. Гоц В. І., Ластівка О. В., Томін О. О., Ковальчук О. Г. Вплив наповнювачів різної хімічної природи на фізико-механічні властивості порошкових покриттів. Науковий вісник будівництва. – Х., ХНУБА , 2020. – Т. 99. №. 1. – с.56-62. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholarhttps://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/11.pdf
 9. Ластівка О., Бердник О., Томін О. Порошкові лакофарбові покриття для захисту від корозії металевих конструкцій. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 128-129.

2019

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Публікації

 1. Gots Vladimir, Lastivka Oles, Tomin Oleksandr and Kovalchuk Olga. Influence of Film-Forming Components on the Corrosion Resistance of Powder Coating. – Materials Science Forum. – 2019. – Vol. 968. – pp. 143-152. ISSN:02555476 (Scopus) https://www.researchgate.net/publication/335341344_Influence_of_Film-Forming_Components_on_the_Corrosion_Resistance_of_Powder_Coating
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О., Ковальчук О.Г. Технологія виготовлення декоративно-захисних порошкових лако-фарбових покриттів для захисту будівельних металевих виробів. – Будівельні матеріали та вироби, 2019. – № 1-2 (100). – С. 60-64. ISSN 2413-9890 (Фахове видання) http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-i-virobi-n1-2-za-2019
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В., Томін О.О. Вплив плівкоутворюючих компонентів на корозійну стійкість порошкового покриття. – Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – C. 70-80. ISSN 2415-377Х. (Фахове видання). http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/10.pdf

2018

Публікації

 1. Raisa Runova, Volodymyr Gots, Igor Rudenko, Oleksandr Konstantynovskyi,
  Oles’ Lastivka. The efficiency of plasticizing surfactants in alkali-activated cement mortars and concretes. – MATEC Web of Conferences 230, 030167 (2018) (Scopus). https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/89/matecconf_transbud2018_03016.pdf
 2. Рунова Р.Ф., Руденко І.І., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Plasticizing effect of surfactants in mortars and concretes based on alkali-activated cements. – Proceed. 20. Ibausil. Internationale Baustofftagung Weimar, 12-14 September, 2018. – Band 2. – pp. 2-745 – 2-752.
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Utilization of the flotation waste of gold-containing ore in alkali-activatad cements. – Proceed. 20. Ibausil. Internationale Baustofftagung Weimar, 12-14 September, 2018. – Band 2. – pp. 2-740 – 2-748.
 4. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ № 182. – 2018 – с.18-22.
 5. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Ластівка О.В. Characterization of the self-healing effect through pore structure and durability of alkali-activated cement concrete. SynerCrete’18 International Conference on Interdisciplinary Approaches for Cement-based Mat-s. Funchal, Madeira Island, Portugal, 24-26 October 2018 – Vol. 1 – pp. 401 – 406.   https://synercrete.com/#proceedings
 6. Кривенко П.В., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Ластівка О.В. Особливості порової структури лужних бетонів як чинник здатності до самовідновлення. – Збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – К., НДІБМВ, 2018. – Вип. 59.  – С. 28 – 36
 7. Рунова Р.Ф., Гоц В.І., Руденко І.І., Петропавловський О.М., Констатиновський О.П., Ластівка О.В. Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин в розчинах і бетонах на основі лужних цементів.– 7-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І., Харків, 14-16 листопада 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. –  с. 209 –  210. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8407/1/Theses_2018%20Otrosh.pdf

2017

Публікації

 1. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Вплив слюдовмісного побічного продукту на процеси структуроутворення шлаколужного цементу. Вісник ОДАБА. – Одеса, 2017. – Випуск № 68. – С. 64 – 69. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vodaba_2017_68_12.pdf
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Пластифікація бетону на основі шлаколужного цементу з слюдовмісним побічним продуктом. Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали,  вироби та санітарна техніка», Київ, 2017, № 58. С. 22-31. (видання, що рекомендовані секціями Наукової ради МОН). http://ndibmv.kiev.ua/budivelni-materiali-virobi-ta-sani/
 3. В. І. Гоц, І. І. Руденко, О. В. Ластівка, Є. В. Волинська. Роль хімічних добавок у формуванні властивостей лужних цементів. Кераміка: наука і життя. – 2017. – № 3. – С. 5-14. (фахове видання). http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Knizh_2017_3_3.pdf
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Ефективність використання шлаколужного бетону з відходом флотації золотовмісної руди в дорожньому будівництві. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2017. – Випуск №5-6(96). – С.28-33. (фахове видання). http://ndibmv.kiev.ua/stroitelnye-materialy-n5-6-za-2017/
 5. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В., Волинська Є.В. Особливості формування порової структури бетону на основі лужного цементу. Будівельне виробництво. – Київ, 2017. – Випуск № 63/1. – С. 20-27.

2016

Патенти

 1. Гоц В.І, Ластівка О.В., Руденко І.І., Волинська Е.В. Шлакоужний цемент для бетонів і будівельних розчинів. Патент на корисну модель (№ u 201604043; заявл. 14.04.2016) опубл. 22.08.2016. http://uapatents.com/6-111333-shlakoluzhnijj-cement-dlya-betoniv-i-budivelnikh-rozchiniv.html
 2. Гоц В.І., Ластівка О.В. Recycling of auriferous ore flotation tailings in slag-alkaline cement. EUREKA: Physics and Engineering, 2016, number 4, pp.11-16. (закордонне видання). http://eu-jr.eu/engineering/article/view/123
 3. Гоц В.І., Ластівка О.В. Особливості структуроутворення шлаколужного цементу з використанням слюдовмісних побічних продуктів гірничо-добувної промисловості. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 62. – С. 33-37. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_62_8
 4. Гоц В.І., Ластівка О.В. Фізико-механічні властивості шлаколужного цементу та бетону на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Вісник ОДАБА. – Одеса, Зовнішрекламсервіс, 2016. – Вип. 63. – С. 48-53. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vodaba_2016_63_23
 5. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Ефективність дії добавок в шлаколужному цементі та бетоні на його основі з використанням відходу флотації золотовмісної руди. Журнал «Будівельні матеріали та вироби». – Київ, 2016. – №2-3 (92). – С. 42 – 45. (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=smii_2016_2-3_15
 6. Руденко І.І., Кривенко П.В., Ластівка О.В. Impact of slag content in alkali-activated slag cement on porosity of concrete. Proceed. International RILEM Conference on Materials, Systems and Structures in Civil Engineering Conference segment on Service life of Cement-Based Materials and Structures, 22-24 August 2016, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 2016. – Vol. 1. – pp. 11 – 20. (закордонне видання). http://www.tu1404.eu/wp-content/uploads/2016/10/Denmark2016-Service_Life_2_conf_proceedings.pdf
 7. Гоц В.І., Руденко І.І., Ластівка О.В. Impact of replacing OPC clinker to portland cement in alkali-activated cement. Тези міжнародної науково-практ. конф. молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2016», КНУБА, 16-18 листопада 2016 р. – C. 130.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram