Лаврухіна Катерина Олександрівна

Лаврухіна Катерина Олександрівна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2417-7153

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Wp2DtRsAAAAJ&hl=uk

RESEARCH GATE: https://www.researchgate.net/profile/Kateryna-Lavrukhina

WEB OF SCIENCE: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3928810

lavrukhina.ko@knuba.edu.ua

Освіта

У 2009 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» та здобула кваліфікацію «Бакалавр з торгівлі» (диплом з відзнакою).

У 2011 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» та здобула кваліфікацію «Товарознавець-комерсант» ступінь вищої освіти «Магістр» (диплом з відзнакою).

У 2020 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Організаційно-економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному середовищі» ДК № 057424 від 24.09.2020.

Досягнення у професійній діяльності

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 14 років. Педагогічний стаж 3 роки.

З 2022 року працює на кафедрі економіки будівництва на посаді доцента.

Перелік навчальних дисциплін

1. «Конкурентноспроможність підпрємства» (051 «Економіка»)

2. «Фінанси підприємства» (051 «Економіка»)

3. «Економіка і фінанси підприємства» (073 «Менеджмент»)

4. «Ціноутворення в турзмі» (242 «Туризм»)

Науково-методична робота

Автором опубліковано 20 наукових праць.

Напрями наукової діяльності

Організаційно-економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному середовищі

Публікації

2023 р.

.Ємельянова О.М., Титок В.В., Лаврухіна К.О. Реформа містобудування України. Економіка та суспільство. 2023. № 50. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2385

Лаврухіна К.О. Аналіз проблем та перспектив розвитку повоєнного туризму в Україні. Матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції [Світ наукових досліджень] (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 16.03.2023-17.03.2023 р.). ГО  Наукова спільнота, WSSG w Przeworsku.  Тернопіль, 2023. С.55-56.

 Лаврухіна К.О., Грикун В.А. структурна модернізація кластерів в еко-індустріальні парки за умов цифровізації бізнесу. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Green Construction» («Зелене будівництво»)] (13-14 квітня 2023р.). Київ: КНУБА, 2023,с.486-489.

Лаврухіна К. Ключові фактори ефективності процесу релокації бізнесу в Україні за умов воєнного стану. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД» [Проблеми раціонального використання соціальноекономічного, еколого-енергетичного потенціалу України та її регіонів в умовах воєнного стану] (10 квітня 2023 року). Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2023. С.86-91.

  Лаврухіна К.О.  Стратегічні завдання та заходи кластерної колаборації в умовах цифровізації повоєнної економіки країни. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [І Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І. Вернадського](16–17 березня 2023 року). Київ. Частина 1. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – с. 319-323. https://doi.org/10.36059/978-966-397-302-9-82

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

2020-2017 рр.

 1. Лаврухіна К.О. Кластери як oрганiзацiйнo-екoнoмiчний механiзм функцioнування iннoвацiйнoї дiяльнoстi в Українi i свiтi. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2020. Вип. 50. С. 53-57 (Видання індексується Index Copernicus).
 2. Лаврухіна К.О. Інноваційна діяльність будівельних підприємств як фактор сталого розвитку економіки. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського». Т. 31(70). 2020. No 2. С. 217-220. (Серія: Економіка і управління). (Видання індексується Index Copernicus).
 3. Лаврухіна К.О. Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій / Новикова І.В.// Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій: Монографія / [Новикова І.В.]; за ред. І.В. Новикової –Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. – С.547 (Особистий внесок: с.189-200, пункт 4.1 Управління розвитком території на основі комплексної забудови).
 4. Новиков Д., Лаврухіна К., Кушик-Стрельніков Я. Інноваційні технології в будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. Київ: КНУБА, 2020. No 44. С. 126-132. (Видання індексується Google Scholar).
 5. Новиков Д., Лаврухіна К., Кушик-Стрельніков Я. Механізми реалізації інноваційного розвитку регіонів: український і зарубіжний досвід. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук.праць.Ч.2. Київ: КНУБА. 2017. No 35. С. 326-332 (0,45 друк.арк.) (Видання індексується Google Scholar)
 6. Лаврухіна К., Кушик-Стрельніков Я., Новиков Д. Інтенсифікація інноваційних процесів на основі кластеризації економіки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук.праць. Київ: КНУБА. 2018. No 38. С. 125-130.(0,33 друк.арк.) (Видання індексується Google Scholar).

Матеріали конференцій

2022 рік:

 1. Лаврухіна К.О. Концептуальні засади регіонального розвитку інноваційних кластерів будівельних підприємств в умовах воєнного стану. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД» [Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів] (01 травня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”, 2022. – C.95-98
 2. Лаврухіна К. Інтенсифікація інноваційного розвитку кластерної політики будівельних підприємств в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Потенціал сталого розвитку в умовах сучасних локальних та глобальних викликів/Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges] (11-13 травня 2022 р., Чернівці (Україна)-Сучава(Румунія) .Чернівці: Чернівец.нац.ун-т ім.Ю.Федьковича, 2022. С.85-87.

2021 рік:

 1. Лаврухіна К.О. Кластери як інноваційний напрямок у публічному, державному і муніципальному управлінні будівельними підприємствами. Матеріали всеукр. наук.-прак. Конференції [Фінансова система країни: фактори впливу] (Львів, 25 грудня 2021року). Львів: ЛЕФ, 2021. С.46-51.
 2. Лаврухіна К.О. Аналіз світової практики управління потенціалом розвитку підприємств ЖКГ, які впроваджують інноваційну діяльність в контексті адаптації сфери ЖКГ в Україні. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції [Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України] (15 березня 2021р., м.Київ). К.: ІТТА, 2021. С. 149-151.

2020 рік:

 1. Лаврухіна К.О. Вплив інноваційних процесів на прогнозування якості будівельних робіт, як складових елементів будівельної галузі. V Міжнародна науково-технічна конференція [Ефективні технології в будівництві] (19 листопада 2020р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К. 2020. С.160
 2. Лаврухіна К.О. Інноваційний кластер як актуалізаційний елемент економічного розвитку будівельногго підприємства. Міжнародна науково- практична конференція [«Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві»] (27 березня 2020 р.). Київ: КНУБА, 2020. С. 51-53(0,08 друк.арк.).
 3. Лаврухіна К.О. Розвиток системи інноваційних процесів в контексті національної економіки України. Міжнародна науково-практична конференція [«Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу»] (26 березня 2020 р.). Київ: КНУБА, 2020. С. 60-62

2019-2012 р.р.:

 1. Лаврухіна К., Скочко В., Плоский В., Куліков П. Диференційні закономірності розподілу якості у будівельному виробництві. International scientific-practical conference of young scientists BMC-2019 (27-29 november 2019). Кyiv: KNUCA, 2019. P. 72-73.
 2. ЛаврухінаК.О. Вплив крайових та початкових умов при моделюванні рівня якості будівельних робіт. Робоча програма та тези доповідей Восьмої міжнародної науково-практичної конференції [«Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві»] (25-27 квітня 2018 р.). Київ: КНУБА, 2018. С. 47-48.
 3. Lavrukhina K. Theoretical aspects of introduction of differential laws of the construction production quality formation process. Working program and proceedings of International scientific-practical conference of young scientists BMC-2017 (28.11 01.12. 2017). Кyiv: KNUCA, 2017. P. 116-117
 4. ЛаврухінаК.О. Перспективи розвитку моделі прогнозування якості будівельних робіт з урахуванням реальної динаміки зведення будинку. Робоча програма та тези доповідей Сьомої міжнародної науково-практичної конференції [«Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві»] (26-28 квітня 2017). Київ: КНУБА, 2017. С. 66
 5. Ploskyi V., Lavrukina K. Some aspects of quality forecasting of construction works. Робоча програма та тези доповідей Шостої міжнародної науково-практичної конференції [«Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві»] (13-15 квітня 2016 р.). Київ: КНУБА, 2016. С. 46-47.
 6. Лаврухіна К.О. Особливості розвитку процесу моделювання якісної моделіуправління маркетинговою системою. Програма науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА. Київ: КНУБА, 2013. С. 40
 7. Лаврухіна К.О. Поняття системного процесу управління маркетинговимисистемами. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доп. У 2-х ч. Ч.2. Київ: КНУБА, 2012. С. 47-48
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram