Лаврухіна Катерина Олександрівна

Лаврухіна Катерина Олександрівна – доцент кафедри економіки будівництва, кандидат економічних наук.

 

lavrukhina.ko@knuba.edu.ua

.Ємельянова О.М., Титок В.В., Лаврухіна К.О. Реформа містобудування України. Економіка та суспільство. 2023. № 50. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2385

Лаврухіна К.О. Аналіз проблем та перспектив розвитку повоєнного туризму в Україні. Матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції [Світ наукових досліджень] (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 16.03.2023-17.03.2023 р.). ГО  Наукова спільнота, WSSG w Przeworsku.  Тернопіль, 2023. С.55-56.

 Лаврухіна К.О., Грикун В.А. структурна модернізація кластерів в еко-індустріальні парки за умов цифровізації бізнесу. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Green Construction» («Зелене будівництво»)] (13-14 квітня 2023р.). Київ: КНУБА, 2023,с.486-489.

Лаврухіна К. Ключові фактори ефективності процесу релокації бізнесу в Україні за умов воєнного стану. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД» [Проблеми раціонального використання соціальноекономічного, еколого-енергетичного потенціалу України та її регіонів в умовах воєнного стану] (10 квітня 2023 року). Луцьк : ФОП Мажула Ю. М., 2023. С.86-91.

  Лаврухіна К.О.  Стратегічні завдання та заходи кластерної колаборації в умовах цифровізації повоєнної економіки країни. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [І Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І. Вернадського](16–17 березня 2023 року). Київ. Частина 1. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – с. 319-323. https://doi.org/10.36059/978-966-397-302-9-82

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Лаврухіна К.О. Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій / Новикова І.В.// Теоретико-методологічний базис управління якістю житлового будівництва, підвищення комфортності та екологічності при комплексній забудові територій: Монографія / [Новикова І.В.]; за ред. І.В. Новикової –Херсон: Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. – С.547 (Особистий внесок: с.189-200, пункт 4.1 Управління розвитком території на основі комплексної забудови).

Матеріали конференцій

 1. Лаврухіна К.О. Концептуальні засади регіонального розвитку інноваційних кластерів будівельних підприємств в умовах воєнного стану. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД» [Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів] (01 травня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”, 2022. – C.95-98
 2. Лаврухіна К. Інтенсифікація інноваційного розвитку кластерної політики будівельних підприємств в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Потенціал сталого розвитку в умовах сучасних локальних та глобальних викликів/Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges] (11-13 травня 2022 р., Чернівці (Україна)-Сучава(Румунія) .Чернівці: Чернівец.нац.ун-т ім.Ю.Федьковича, 2022. С.85-87.
 1. Лаврухіна К.О. Кластери як інноваційний напрямок у публічному, державному і муніципальному управлінні будівельними підприємствами. Матеріали всеукр. наук.-прак. Конференції [Фінансова система країни: фактори впливу] (Львів, 25 грудня 2021року). Львів: ЛЕФ, 2021. С.46-51.
 2. Лаврухіна К.О. Аналіз світової практики управління потенціалом розвитку підприємств ЖКГ, які впроваджують інноваційну діяльність в контексті адаптації сфери ЖКГ в Україні. Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції [Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України] (15 березня 2021р., м.Київ). К.: ІТТА, 2021. С. 149-151.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Лаврухіна К.О. Кластери як oрганiзацiйнo-екoнoмiчний механiзм функцioнування iннoвацiйнoї дiяльнoстi в Українi i свiтi. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. 2020. Вип. 50. С. 53-57 (Видання індексується Index Copernicus).

Лаврухіна К.О. Інноваційна діяльність будівельних підприємств як фактор сталого розвитку економіки. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського». Т. 31(70). 2020. No 2. С. 217-220. (Серія: Економіка і управління). (Видання індексується Index Copernicus).

Новиков Д., Лаврухіна К., Кушик-Стрельніков Я. Інноваційні технології в будівництві. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук. праць. Київ: КНУБА, 2020. No 44. С. 126-132. (Видання індексується Google Scholar).

Матеріали конференцій:

Лаврухіна К.О. Вплив інноваційних процесів на прогнозування якості будівельних робіт, як складових елементів будівельної галузі. V Міжнародна науково-технічна конференція [Ефективні технології в будівництві] (19 листопада 2020р., м. Київ). Київ: Видавництво Ліра-К. 2020. С.160

Лаврухіна К.О. Інноваційний кластер як актуалізаційний елемент економічного розвитку будівельногго підприємства. Міжнародна науково- практична конференція [«Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві»] (27 березня 2020 р.). Київ: КНУБА, 2020. С. 51-53(0,08 друк.арк.).

Лаврухіна К.О. Розвиток системи інноваційних процесів в контексті національної економіки України. Міжнародна науково-практична конференція [«Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу»] (26 березня 2020 р.). Київ: КНУБА, 2020. С. 60-62

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Новиков Д., Лаврухіна К., Кушик-Стрельніков Я. Механізми реалізації інноваційного розвитку регіонів: український і зарубіжний досвід. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук.праць.Ч.2. Київ: КНУБА. 2017. No 35. С. 326-332 (0,45 друк.арк.) (Видання індексується Google Scholar)

Лаврухіна К., Кушик-Стрельніков Я., Новиков Д. Інтенсифікація інноваційних процесів на основі кластеризації економіки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. Зб. наук.праць. Київ: КНУБА. 2018. No 38. С. 125-130.(0,33 друк.арк.) (Видання індексується Google Scholar).

Матеріали конференцій:

 1. Лаврухіна К., Скочко В., Плоский В., Куліков П. Диференційні закономірності розподілу якості у будівельному виробництві. International scientific-practical conference of young scientists BMC-2019 (27-29 november 2019). Кyiv: KNUCA, 2019. P. 72-73.
 2. ЛаврухінаК.О. Вплив крайових та початкових умов при моделюванні рівня якості будівельних робіт. Робоча програма та тези доповідей Восьмої міжнародної науково-практичної конференції [«Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві»] (25-27 квітня 2018 р.). Київ: КНУБА, 2018. С. 47-48.
 3. Lavrukhina K. Theoretical aspects of introduction of differential laws of the construction production quality formation process. Working program and proceedings of International scientific-practical conference of young scientists BMC-2017 (28.11 01.12. 2017). Кyiv: KNUCA, 2017. P. 116-117
 4. ЛаврухінаК.О. Перспективи розвитку моделі прогнозування якості будівельних робіт з урахуванням реальної динаміки зведення будинку. Робоча програма та тези доповідей Сьомої міжнародної науково-практичної конференції [«Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві»] (26-28 квітня 2017). Київ: КНУБА, 2017. С. 66
 5. Ploskyi V., Lavrukina K. Some aspects of quality forecasting of construction works. Робоча програма та тези доповідей Шостої міжнародної науково-практичної конференції [«Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві»] (13-15 квітня 2016 р.). Київ: КНУБА, 2016. С. 46-47.
 6. Лаврухіна К.О. Особливості розвитку процесу моделювання якісної моделіуправління маркетинговою системою. Програма науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА. Київ: КНУБА, 2013. С. 40
 7. Лаврухіна К.О. Поняття системного процесу управління маркетинговимисистемами. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА: тези доп. У 2-х ч. Ч.2. Київ: КНУБА, 2012. С. 47-48
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram