Лисиця Надія Василівна

Лисиця Надія Василівна – доцент кафедри економіки будівництва КНУБА, кандидат економічних наук.

bolila.nv@knuba.edu.ua

nadezda.bolila@gmail.com

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 314а

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Kotsenko, M., Tkachuk, V., Kilnitska, O., Lysytsia, N., & Shaposhnikova, I. (2023). Development of a competitive strategy of an organic production enterprise based on discriminant analysis. Scientific Horizons, 26(6), 121-133. doi: 10.48077/ scihor6.2023.121 SCOPUS

Матеріали конференцій:

Лисиця Н.В. Формування механізму антикризового управління будівельного підприємства. The 7th International scientific and practical conference “Application of knowledge for the development of science” (February 21 – 24, 2023) Stockholm, Sweden. International Science Group. 2023, р. 85-87.

Навчально-методичні праці:

Стеценко С.П., Титок В.В., Лисиця Н.В., Мацапура О.В., Скрипник О.В., Чинчик А.А., Локтіонова Я.Ф. Гроші та кредит: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2023. 228 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Васильєва Н.А., Боліла Н.В., Цифра Т.Ю. Прогнозування рівня санаційної спроможності будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2022. №49 (1). С. 157-163.

Tytok V., Emelianova O., Galinsky O., Lysytsia N., Malykhin M. Organisational and Economic Tools for Managing Investment Programmes Involving Construction Enterprises Through Digitalisation. Review of Economics and Financethis link is disabled, 2022, 20, pp. 1060–1066. SCOPUS

Матеріали конференцій:

Боліла Н.В. Запровадження цифрових технологій управління будівельними підприємствами. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-23 березня 2022 р. Ч. 2. Львів: ЛНУП, 2022. С. 164-166.

Лисиця Н.В. Трансформація системи антикризового управління будівельним підприємством на грунті саls-технологій. «Світ наукових досліджень. Випуск 15»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 19-20 грудня 2022 р.). С. 195. ISSN 2786-6823

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

1. Tytok V., Bolila N., Ryzhakov D., Pokolenko V., Fedun I. CALS–Technology as a Basis of Creating Modules for Assessment of Construction Products Quality, Regulation of Organizational, Technological and Business Processes of Stakeholders of Construction Industry Under the Conditions of Cyclical and Seasonal Variations. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 10, No.1, January – February 2021, рр. 271-276. https://doi.org/10.30534/ijatcse/2021/381012021

Матеріали конференцій:

1. Боліла Н.В. Особливості формування системи фінансово-економічної безпеки будівельного підприємства. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. Київ : КНУБА, 2021. С. 14-17.

2. Боліла Н.В., Гусарова Л.В. Перспективи формування антикризового потенціалу підприємств будівництва в умовах цифрової трансформації. Стратегія розвитку агропромислового сектору: глобальні виклики і національні тенденції. Зб. наук. праць Міжнародної науково практичної конференції. Ніжин, 2021. С.19-21.

3. Васильєва Н.А., Боліла Н.В. Санаційна спроможність будівельного підприємства. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика : Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С. 393-395.

4. Зубанич В. І., Боліла Н.В. Забезпечення економічної стійкості підприємства через управління витратами. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика : Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. С. 409-410.

5.Боліла Н. В., Стеценко С. П. Механізм контролю стійкості системи антикризового потенціалу будівельного підприємства. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4-5 листопада 2021 року) Ч. 2. Київ: КНУБА, 2021. С.11-12.

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

1. Stetsenko S., Bolila N., Sorokina L., Tsyfra T., Molodid O. Monitoring mechanism of resilience of the anti-crisis potential system of the construction enterprise in the long-term period. Еconomics, finance and management review. 2020. №3, 31-42. (Видання внесене до МНБ CrossRef (DOI: 10.36690); Google Scholar; National Library of Estonia; The ESTER e-catalog; PKP-Index; Eurasian Scientific Journal Index; Academic Recourse Index (ResearchBib); International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF); Advanced Science Index (Germany); ICI World of Journals (Poland); Directory of Research Journals Indexing (India)).

2. Bielienkova O., Stetsenko S., Sorokina L., Molodid O., Bolila N. System of preventive аction of construction enterprises on the basis of identification of anticrisis potential. Scientific Journal of Astana IT University. 2020. №3. 15-27. DOI: doi.org/10.37943/AITU.2020.53.13.002

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

3. Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Екологічний компонент економічної безпеки як чинник сталого розвитку підприємств будівництва. Науковий погляд: економіка та управління, 2020, №2 (68). С.121-124 (НБД: Index Copernicus, Google Scholar).

4. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Аналітична оцінка і контроль дебіторської заборгованості будівельних підприємств за допомогою контрольних карт. Вісник НУВГП. Серія “Економічні науки”. 2020. Том 2, № 90. С. 225-235. (Видання внесене до МНБ Google Scholar).

5. Боліла Н.В. Цифра Т.Ю., Шевченко Ю. Ефективне використання оборотних коштів будівельного підприємства як фактор економічної безпеки. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. Вип. 44 (економічний). С.174-182 (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE). DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x.2020.44.133-146 http://ways.knuba.edu.ua/article/view/198384

6. Скрипник А.Л., Литвиненко О.В., Боліла Н.В., Новак Є.В. Вибір і використання контрольних карт у будівництві. Будівельні матеріали та вироби. 2020. №1-2 (101). С. 64-67.

7. Чернявська Ю.Б., Боліла Н.В. Вибір амортизаційної політики як засіб впливу на фінансову стійкість підприємств будівельної галузі. Формування ринкових відносин в Україні. 2020. №9 (232). С. 99-105. (НБД: Index Copernicus, Google Scholar).

8. Стеценко С.П., Боліла Н.В., Моголівець А.А., Гаврилюк В.Я. Статистико-аналітичний аспект розвитку будівельної галузі. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 188-196.

Матеріали конференцій:

8. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Механізм управління системою економічної безпеки будівельного підприємства як інструмент антикризової політики. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 25-27.

9. Боліла Н.В. Економіко-управлінський інструментарій формування економічного імунітету будівельного підрядного підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 113-115.

10. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Особливості фінансів будівельної галузі. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : програма та тези доп. ІІ міжнар. науково-практичної конф., м. Київ, 26 – 27 березня 2020 р. Київ : КНУБА, 2020. С. 54-56.

11. Боліла Н.В. Управління ризиками як елемент антикризової політики будівельного підприємства. Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів і права: програма та тези доп. міжнар. науково-практичної конф. Полтава: ЦФЕНД, 2020. С. 9-11.

12. Боліла Н.В. Цифрове забезпечення формування економічного імунітету як основа сталого розвитку будівельних підприємств. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: програма та тези доп. XІІ міжнар. науково-практичної конф. Харків: ХНУБА, 2020. С. 312-314.

13. Боліла Н.В. Економічний імунітет будівельного підприємства в умовах діджиталізації економіки. Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: зб. матеріалів доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. Київ: КНЕУ, 2020. С. 12-13.

14. Боліла Н.В., Васильєва Н.А. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємств будівельної галузі. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: зб. матеріалів доп. учасн. IV міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 48-50.

15. Боліла Н.В., Васильєва Н.А. Причини банкрутства будівельних підприємств в сучасних умовах. Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: зб. матеріалів доп. учасн. ІІ міжнар. наук.-практ. конфер. Запоріжжя: ГО СІЕУ, 2020. С. 32-35.

16. Боліла Н.В., Гусарова Л.В. Екологічна складова економічної безпеки як фактор сталого розвитку будівельного підприємства в сучасних умовах. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: зб. матеріалів доп. учасн. ІХ міжнар. наук.-практ. конфер. вчених, молодих науковців, аспірантів та студентів. Рівне: НУВГП, 2020. С. 199-201.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

17. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Ключові детермінанти формування антикризового потенціалу будівельних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 7 (217). С. 23-45.

18. Боліла Н.В. Функціонально-операційна трансформація систем управління будівельним підприємством на ґрунті CALS-технологій. Управління розвитком складних систем, 2019. Вип. 40. С.156-159. (НБД: Ulrichsweb (США), BASE (Німеччина), Index Copernicus (Польща)

19. Боліла Н.В. Формування економіко-управлінського інструментарію антикризової діагностики будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019. Вип. 42. С.85-91. (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE).

20. Боліла Н.В., Гусарова Л.В. Класифікація та систематизація загроз економічній безпеці будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2019. Вип. 40. С.40-45. (НБД: Google Scholar, CrossRef, BACE).

21. Боліла Н.В. Методичний підхід до оцінювання антикризового потенціалу будівельного підприємства.Будівельне виробництво, 2019. №68. Серія: Економічні науки. С. 40-45. (Видання внесене до МНБ Google Scholar, Index Copernicus)

Матеріали конференцій:

22. Боліла Н.В., Гусарова Л.В., Кіщенко Т.Є. Проблеми забезпечення економічної безпеки будівельних підприємств. Ефективні технології в будівництві: програма та тези доп. міжнар. науково-технічної конф. Київ: КНУБА, 2019. С. 115.

23. Боліла Н.В. Організація системи фінансово-економічної безпеки підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: програма та тези доп. міжнар. науково-практичної конф., м. Київ 23-24 травня 2019 р. Київ: КНУБА, 2019. С. 140-141.

24. Боліла Н.В. Характеристика загроз економічної безпеки держави. Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки. Серія «Податкова та митна справа в Україні»: збірник тез Податкового конгресу. Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. С.32-35.

25. Участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» 23-24 травня 2019 р. КНУБА в якості члена Секретаріату конференції

 1. Навчально-методичні праці:

  26. Стеценко С.П., Боліла Н.В. Гроші та кредит: метод. вказівки до виконання практичних занять. Київ: КНУБА, 2018. 59с.

  27. Боліла Н.В. Економіка підприємства: метод. рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів. Київ: КНУБА, 2018.

  28. Боліла Н.В. Економіка і бізнес: метод. вказівки до проведення практичних занять. Київ: КНУБА, 2018

  29. Боліла Н.В., Шапошнікова І.О, Дудіна Е.В. Аналіз економічного стану підприємства: метод. вказівки до контрольної роботи. Київ: КНУБА, 2018. с.18

  Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

  наукометричних баз:

  30. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Особливості економічної оцінки зведення об’єктів з низьким енергоспоживанням. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018. Вип. 36. С.57-61.

  31. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Девелопмент – методологія втілення проектів інвестування будівництва. Ефективна економіка, 2018 р. (МНБ Index Copernicus ICV 2016:43.30)

  32. Кіщенко Т.Є., Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Особливості економічної оцінки зведення об’єктів з низьким енергоспоживанням. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018. Вип. 36. С.57-61.

  33. Ізмайлова К.В., Боліла Н.В. Моделі прогнозування втрати фінансової стійкості як складова системи економічної безпеки підрядних будівельних підприємств. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018. Вип. 38. С. 225-232.

  Матеріали конференцій:

  34. Кіщенко Т. Є., Гусарова Л.В., Боліла Н.В. Інжиніринг як метод виявлення резервів ефективності діяльності будівельного підприємства. Build Master Class 2018: матеріали міжнар. науково-практичної конф. молодих вчених. Київ: КНУБА, 2018. С. 348-349.

 1. Монографії:

  35. Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства: [моногр.] / Л.В.Сорокіна, С.П.Стеценко, А.Ф.Гойко, К.В.Ізмайлова, Боліла Н.В. та інші. К.: Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017. (автором розроблено розділ 1.1. «Місце і роль фінансової безпеки в системі стратегічного управління будівельним підприємством» у співавторстві зі Стеценком С.П., Крикуном К.В. – особисто автора – 7 с.).

  Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

  наукометричних баз:

  36. Гриценко О.С., Рубцова О.С., Боліла Н.В. Оцінка концентрації ринку нерухомості Рівненської та Херсонської областей. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2017. вип.35. С.111-119.

  37. О.Ю. Бєлєнкова, Боліла Н.В. Методичний інструментарій оперативного контролінгу будівельного підприємства. Будівельне виробництво. 2017. Вип. 62/2. С. 74-77.

  Навчально-методичні праці:

  38. Кіщенко Т.Є., Боліла Н.В. Розрахунок кошторисної вартості будівництва: методичні вказівки до курсової роботи. Київ: КНУБА, 2016. 28 с.

  39. Гусарова Л.В., Цифра Т.Ю., Боліла Н.В. Фінансово-економічна діяльність: конспект лекцій. Київ: КНУБА, 2016. 116 с.

  Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

  наукометричних баз:

  40. Боліла Н.В., Гриценко О.С. Оцінка ефективності реконструкції житлових будинків. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2013. Вип.30. С.185-191.

  41. Боліла Н.В. Шляхи запобігання виникнення кризового стану підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2008. Вип.19. С.67-69.

  42. Боліла Н.В. Оцінка ефективності функціонування будівельної організації в умовах ринкових відносин. Економічний вісник університету. ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».2007. № 3. С. 52-57. (Видання внесене до МНБ Ulrichsweb Global Serials Directory, International Scientific Indexing, Directory Indexing of International Research Journals, Academic Research Index, Open Academic Journals Index, Index Copernicus, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, РІНЦ).

  43. Боліла Н.В. Пошук управлінських рішень, що забезпечать стійкий фінансовий стан будівельної організації. Економічний вісник університету. ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2008. № 8. С. 65-69. (Видання внесене до МНБ Ulrichsweb Global Serials Directory, International Scientific Indexing, Directory Indexing of International Research Journals, Academic Research Index, Open Academic Journals Index, Index Copernicus, Google Scholar, Національна б ібліотека України імені В.І. Вернадського,).

  Матеріали конференцій:

  44. Боліла Н.В. Методологічні основи оцінки економічної ефективності реконструкції житлових будівель: Build Master Class: матеріали міжнар. науково-практичної конф. молодих вчених. Київ: КНУБА, 2015.

  45. Боліла Н.В.Організаційно-економічний механізм стабілізації фінансового стану будівельних організацій: матеріали 71-ої наук.практ.конф. Київ: КНУБА, 2010. С. 79.

  46. Боліла Н.В. Забезпечення ефективного функціонування будівельної організації в умовах кризових явищ. Наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів: тези доповідей. Київ: КНУБА, 2010. С.53.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram