Локтіонова Яна Федорівна

Локтіонова Яна Федорівна – доцент кафедри економіки будівництва КНУБА, к.е.н.

loktionova.yaf@knuba.edu.ua

yanamagdik.ne@gmail.com

тел. (044) 241-55-32, внутр. 5-32

кімната 423

Стеценко С.П., Титок В.В., Лисиця Н.В., Мацапура О.В., Скрипник О.В., Чинчик А.А., Локтіонова Я.Ф. Гроші та кредит: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2023. 228 с.

Локтіонова Я. Ф. Корпоративна соціальна відповідальність у діяльності українських будівельних підприємств. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», 7-8 листопада, 2023, Київ.

Локтіонова Я.Ф. Формування корпоративної соціальної відповідальності Будівельного бізнесу на базі теорії зацікавлених сторін. Міжнародний науково-технічний форум «Архітектура, Дизайн та Будівництво: Інноваційні технології», 15 листопада, 2023, Київ.

Локтіонова Я. Ф. Проектні послуги як частина сектору креативних індустрій Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій: збірник наукових праць / ред.: А. М. Вергун та ін. Київ : КНУТД, 2022 стор. 49-50.

Локтіонова Я.Ф. Фінансова стійкість підприємства як основа зростання конкурентоспроможності. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук.парк «Наука та безпека». –Харків : ХНУВС, 2022. С. 850-851.

Моголівець А.А., Локтіонова Я.Ф. Система регулювання фінансової стійкості будівництва в умовах V.U.C.A.- середовища. Архітектура та Будівництво: нові тенденції і технології. Теорія та практика: Міжнародний науково-технічний форум (26-27 жовтня 2021 р., м. Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2021.– С. 420-421.

Бєлєнкова О.Ю., Локтіонова Я.Ф. Система самооцінювання сталого розвитку підприємства. Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: ІІ міжнародна науково-практична конференція 4-5 листопада 2021 року.

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

1. Цифра Т.Ю., Локтіонова Я.Ф., Костенко Н.А. Бюджетування як інструмент планування і управління господарською діяльністю підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2020. № 46. С. 24-31.

 Матеріали конференцій:

Участь у Першій Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» 23-24 травня 2019 р. КНУБА в якості Секретаря наукової секції «Інновації у публічному, державному і муніципальному управлінні будівництвом і нерухомістю: теорія, методологія, практика, економіко-правові дискусії»

Стеценко С.П., Локтіонова Я.Ф. Адміністрування економічною безпекою підприємств із залучення компонент теорії нейронних мереж: прикладний аспект 43-46 Будівельне право 2019 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

 1. 1. Локтіонова Я.Ф. Побудова оновленого формату системи ризик-менеджменту будівництва на ґрунті диференційованого вартісного підходу. Scientific review (Науковий огляд). 2018. № 47 (том 4) С. 28-36. (НМД: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar)
 2. 2Локтіонова Я.Ф. Модернізація економічного розвитку будівельних організацій: детермінанти моделі та пріоритети стратегії. Управління розвитком складних систем, 2018. Вип. 34. С. 152-160. (НБ: Ulrichsweb (США),BASE (Німеччина), IndexCopernicus (Польща)).
 3. Локтіонова Я.Ф. Побудова інтегрованого мультиплікатора вартості будівництва з врахуванням його спроможності до протистояння ризикам. Ефективна економіка, 2018. Вип. 9,

http://www.economy.nayka.com.ua/index.php/d/sveta%2021.03.2014/pdf/10_2018/pdf/7_2019/42.pdf?op=1&z=6556 (Збірник входить до наукометричної бази: IndexCopernicus (Польща)).

 1. Локтіонова Я.Ф. Раціоналізація страхового резерву операційного бюджету як складова антикризових заходів будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2018. Вип. 36. С. 63-71. https://scholar.google.com.ua/citations?user=jetBtxUAAAAJ&hl=ru

Матеріали конференцій:

 1. Локтіонова Я.Ф. Операційна технологія формування та коригування операційного бюджету підприємства в контексті ризик-менеджменту. [Текст]. Ефективні технології в будівництві: програма та тези доп. ІІІ міжнар. наук.-техн. конф. (28-29 березня 2018 року, м. Київ). К.: Видавництво Ліра-К, 2018. С. 177-181.
 2. Локтіонова Я.Ф. Структуризація ідентифікаторів ризику будівельного підприємства за видами операційно-виробничої діяльності та елементами мікро середовища. [Текст] / Локтіонова Я.Ф. // Materials of the XІІІ International scientific and practical conference, «Prospects of world science», 2018. Volume 4.Construction and architecture. Sheffield. Science and education LTD – Р. 52 – 54.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

 1. Локтіонова Я.Ф. О.В. Дикий, Т.М. Іщенко та ін. Імплементація технологій та стандартів ризик менеджменту в систему девелоперського управління будівельної організації. Управління розвитком складних систем, 2017. Вип. 32 С. 114-121. (Збірник входить до наукометричних баз: Ulrichsweb (США),BASE (Німеччина), IndexCopernicus (Польща)).

 http://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/3762

 1. Локтіонова Я.Ф. Сучасні засади адміністрування активами будівельних підприємств (У форматі механізмів девелопменту та податкового регулювання). Будівельне виробництво, 2017. №62(2). С. 25-32.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jetBtxUAAAAJ&hl=ru

 1. Локтіонова Я.Ф. Коригування характеристик операційних бюджетів будівельних підприємств у форматі ризик-менеджменту. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2017. Вип. 35. С. 42-51. https://scholar.google.com.ua/citations?user=jetBtxUAAAAJ&hl=ru

Матеріали конференцій:

 1. Локтіонова Я.Ф. Інтеграція економіко-адміністративного потенціалу в територіальних кластерах. [Текст] Програма та тези доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент» (15-16 листопада 2017 року, м. Київ). К.: КНУБА, 2017. С.83-84.
 2. Локтіонова Я.Ф. Features of the formation operational technologies of tconomic diagnostics of enterprises in conditions of instability (for the environment of construction projegts). [Текст]. Materials of the XІІІ international scientific and practical conference. Conduct of modern science- 2017 (November30-December 7, 2017) Volum 6. Economic science. Sheffield science and education ltd 2017. C.78-79.
 3. Локтіонова Я.Ф., Стеценко С.П. Adaptation for administration of internal audit of enterprises to the requirement of current economic control of the stakeholders of the construction project. [Текст] Conference program and proceedings international scientific-practical conference of young scientists. Build master class. (28.11-01.12.2017. Kyiv) Ukraine. Povitroflotski av.31.С.325-326.
 4. Локтіонова Я.Ф. Інструменти діагностування передкризового стану будівельного підприємства на базі мультикомпонентної системи. [Текст] Програма та тези доп. VІ міжнар. наук.-техн. конф. «Нові технології в будівництві» (м. Київ). К.: ДП НДІ БВ, 2017. С. 143-147.
 5. Локтіонова Я.Ф.. Реалізація потреби оновлення системи ризик-менеджменту будівельного підприємства у сучасних інформаційно-програмних продуктах. [Текст] / Локтіонова Я.Ф. // Materiály XIII Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Přední vĕdecké novinky», 2017 Volume 2: Praha. Publishing House «Education and Science» – s.22-25.

Матеріали конференцій:

 1. Локтіонова Я.Ф. Визначення витрат будівельних організацій за допомогою регресійного аналізу. [Текст] Програма та тези доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Перезавантаження будівництва: економіка, організація, менеджмент» (09-11 листопада 2016 року, м. Київ). К.: КНУБА, 2016. С.77.
 2. Локтіонова Я.Ф., Стеценко С.П., Марчук Т.С. Інтегрована система індикації готовності девелопера до адмініструванням будівельним проектом в умовах змін. [Текст] Збірник тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток підприємств у процесі формування економіки інтелектуального капіталу» (3-4 листопада 2017 року, м. Київ). К.: КНУБА, 2016. С. 28-31.
 3. Локтіонова Я.Ф. Діагностика тенденцій та чинників ризику підприємства-виконавця в оцінці за вартісною ідентифікацією: постановка задачі, моделі формалізації та програмні продукти. [Текст] / Локтіонова Я.Ф. // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 2016, «Nauka: teoria i praktyka »,Tom 3 : Przemyśl: Nauka i studia- s.42-45.

2015 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних

наукометричних баз:

 1. Локтіонова Я.Ф. Стеценко С.П., Рижакова Г.М. та ін. Дослідження траєкторії модифікації змісту дефініції «конкурентоспроможність підприємства» щодо успішного застосування до підприємств стейкхолдерів проекту. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. Вип. 33. Ч.2 К.: КНУБА, 2015. С. 34-41. https://scholar.google.com.ua/citations?user=jetBtxUAAAAJ&hl=ru
 2. Локтіонова Я.Ф., Баличев О.М., Савчук Т.В. Оновлення підходів та економетричних інструментаріїв вияву провідних чинників впливу на операційні підсумки діяльності будівельного підприємства. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин, 2015. Вип. 34. Ч.2 С. 104-115.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jetBtxUAAAAJ&hl=ru

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram