Майстренко Алла Анатоліївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.e-mail: maistrenko.aa@knuba.edu.ua, al-mais@meta.ua

тел.: (044) 245-48-43, внутр. 1-34

Відзначена Почесною грамотою Міністерстваосвіти і науки України (2004), Подякою Київського міського голови (2005). НагородженаПочесноюграмотою  КНУБА (2009), Нагрудними знаками «Відмінник освіти» (2015), «За наукові та освітні досягнення» (2020).

Orcid: http://orcid.org/0000-0002-1152-995X

Профіль в наукометричній базі Scopus

Профіль в наукометричній базі Web of Science

Профіль в Google Scholar

Профіль в ResearchGate


Досягнення у проф діяльності за 5 років (кадрові вимоги)

Освіта:

У 1982 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут, отримала вищу освіту за спеціальністю «Виробництво будівельних виробів та конструкцій» та здобула кваліфікацію інженер-будівельник-технолог. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (1990).

У 2018 році пройшла стажування  в ПрАТ ДБК-4 (м. Київ). Рівень володіння англійською мовою – А1.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 44 роки. Науково-педагогічний стаж 38 років.

З 1982 року працює в КНУБА на посадах інженера, наукового співробітника науково-дослідного сектору. З 1997 року працює на посаді асистента кафедри технології будівельних конструкцій і виробів КНУБА, а з 1999 року по теперішній час – на посаді доцента.

У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 «Будівельніматеріали і вироби». Тема дисертації «Окрасочные материалы на основе гидросиликатов кальция».

У 2001 році присвоєно вчене звання доцента.

В 2017 р. пройшла наукове стажування в ПАТ “ДБК-4”.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Організація виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»спеціалізації 192.04 «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»).
 2. Технологія будівельної кераміки (192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 192.04 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», 161 «Хімічні технології та інженерія»).
 3. Основи ситемного аналізу (192 «Будівництво та цивільна інженерія»спеціалізації 192.04 «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів»).

Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації 192.04 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 160 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 1 підручник та 1 посібник, співавтор ДБН, стандартів освіти та інших нормативних документів, має 8  авторських свідоцтв і 2 патенти на винаходи.

Основні праці: підручник «Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів» (2015), посібник «Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів» (2019),  3 статті індексовані базою Scopus.

Організаційна діяльність:

Голова методичної комісії будівельно-технологічного факультету, член Вченої ради будівельно-технологічного факультету та навчально-методичної ради університету.

Наукова діяльність

2022

Публікації

 1. Рунова Р.Ф., Майстренко А.А., Бердник О.Ю., Амеліна Н.О., Ластівка О.В. Декоративно-захисні покриття на основі полімерсилікатних композицій. Актуальні проблеми інженерної механіки/ Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції. Загальна редакція – М.Г.
  Сур’янінов. Одеса: ОДАБА, 2022. С. 53-55.

2021

Публікації

 1. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Пальчик П.П., Амеліна Н.О. Дослідження поверхні руйнування бетонів армованих базальтовим волокном з покриттями оксиду титану і цирконію. Фібро бетонні композити. Актуальні проблеми інженерної механіки : тези доп. VIІI Міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса: ОДАБА, 2021. с.143-145. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 2. Гоц В.І., Бердник О.Ю., Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Ластівка О.В. Корозія базальтового волокна з покриттями діоксиду титану в розчинах NaOH i Ca(OH)2. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: ХНУБА, 2021. с. 346-347. https://itad.com.ua/gallery/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B82021.pdf
 3. Бердник Оксана, Майстренко Алла, Ясенова Ірина. Вплив механічних властивостей базальтового волокна на його структуру. Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “BUILD-MASTER-CLASS-2021”. p.124-125. https://www.bmc-conf.com/download/bmc-2021_articles.pdf.
 4. Бердник О., Майстренко А., Сологуб А. Вплив кислот та їх розчинів на формування структури базальтового волокна. Матеріали ІІІ Науково-практичної конференції «Будівлі спеціального призначення: матеріали та конструкції» (22-23 квітня 2021 р.). Київ, 2021. с. 126-127.
 5. V Gots, O Berdnyk, A Maystrenko, P Palchik, N Amelina. Study of the fracture surface of concretes reinforced with basalt fiber coated with titanium and zirconium dioxides. Fiber-reinforced concrete composites. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng, 2021. Vol. 1164. 012011. (Web of Science). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012011.

2020

Публікації

 1. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment. Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні» (21-22 травня 2020 р.). – Харків: ХНУБА, 2020. – с. 128-129. https://itad.com.ua/gallery/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B82020.pdf
 2. Berdnyk O Yu, Lastivka O V, Maystrenko  A A, Amelina N O. Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment.  – IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020). – Vol. 907. – 012036. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012036/pdf
 3. Майстренко А. А., Амеліна Н. О., Бердник О. Ю., Рижанкова Л. М., Яковлева О. М.  Технологічний аналіз вибору системи утеплення зовнішніх стін. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №1(99). – C.110-124. (Фахове видання, рекомендовано МОН, Google Scholar) https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_99_2020/20.pdf

2019

Підручники і посібники

 1. Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів: довідник / Амеліна Н.О., Азутов В.П., Бердник О.Ю., Гелевера О.Г., Кокшарьов В.М., Ковальчук О.Ю., Константиновський О.П., Ластівка О.В., Майстренко А.А., Павлюк В.В., Пальчик П.П., Петрикова Є.М., Рижанкова Л.М., Рунова Р.Ф. Рогозіна Н.В./ Під загальною редакцією Гоца В.І. –К.: Основа, 2019. – 464 с.

Публікації

 1. V.I. Gots, O.Y. Berdnyk, N.O. Rogozina, A.A. Maystrenko. Production of modified basalt fibre for heat-insulating products manufacturing.  – IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE). – 2019. – Vol. 708. – pp 012082. (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012083/pdf
 2. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Пакування виробів з ніздрюватого бетону. – Науковий вісник будівництва, 2019. Т.2, №2(96). – C.389-397. (Базове фахове видання) DOI: https://doi.org/10.29295/2311‒7257‒2019‒96‒2‒389‒397  https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_96_2019_t1/37.pdf
 3. Майстренко А.А., Амеліна Н.О., Бердник О.Ю. Вплив пористості підкладки на зміну захисних властивостей полімерсилікатних покриттів бетонних поверхонь. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – С. 201-203 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 4. Гоц В.І., Пальчик П.П., Майстренко А.А., Бердник О.Ю. Мікропориста структура грубих базальтових волокон і їх структурні характеристики. – VI Міжнародна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» Національної академії наук України. Одеський Національний університет імені І.І. Мечникова. Тези доповідей 20-24 травня 2019, Одеса. – C. 76-80 https://drive.google.com/open?id=1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO
 5. Бердник О.Ю., Амеліна Н.О., Майстренко А.А. Вплив технологічних факторів на формування структури поверхні базальтового волокна. Тези доповідей 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р.  –  С. 131-132. (Фахове виданняhttp://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram