Напрями наукової діяльності

Основні напрями наукової діяльності університету

Зусилля науковців університету спрямовані на забезпечення розвитку фундаментальних та прикладних досліджень як основи підготовки педагогічних, інженерних та наукових кадрів за пріоритетними напрямами: підвищення якості архітектурних рішень і ефективності будівництва; створення ефективних будівельних конструкцій і вдосконалення методів їх розрахунку; удосконалення технологій, організації, економіки та управління будівництвом та реконструкцією об’єктів; розробка ресурсозберігаючих технологій, виконання будівельно-монтажних робіт у складних умовах будівництва; створення, удосконалення та експлуатація будівельної техніки; підвищення ефективності інженерно-геодезичних робіт в будівництві; охорона праці та навколишнього середовища.

Наукові роботи, що виконуються на замовлення організацій в сфері будівництва і архітектури

Наукова складова послуг КНУБА передбачає виконання науково-дослідних, науково-технічних, пошукових, проектних робіт, послуги з експертного технічного обстеження несучих та огороджуючих конструкцій, земельних ділянок, інженерних мереж, а також проводення енергоаудиту будівель, споруд та інших об’єктів архітектури, зокрема за такими напрямами:

ПРОЕКТНІ РОБОТИ

 •  розробка проектної документації всіх стадій проектування на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, наступних розділів: архітектурне, будь яких будівельних конструкцій та всіх інженерних мереж і систем інженерного обладнання будівель і споруд (водопостачання, водовідведення, теплові мережі, електропостачання, вентиляція тощо), проект організації будівництва, з розробкою технологічних карт будь якої складності;
 •  виконання дублюючих, перевірочних розрахунків прийнятих проектних рішень за всіма напрямами проектування;
 •  складання науково-проектної документації на реставрацію, консервацію, реабілітацію, ремонт (реставраційний) пам’яток архітектури;
 •  складання кошторисної документації на будівництво;
 •  розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізи);
 •  створення макетів об’єктів будівництва в тому числі з застосуванням ЗБ принтеру;
 •  виконання обмірних креслень та технічне обстеження будівель і споруд, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або технічному переоснащенню;
 •  розробка розділу проекту “Енергоефективність” та аналіз проектної документації на предмет дотримання вимоги енергоефективності;
 •  розроблення містобудівної документації та внесення змін до неї (детальний план території, план зонування території).

ГЕОТЕХНІКА

 •  інженерно-геологічні вишукування;
 •  інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно- геологічних вишукувань або окремо);
 •  дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів в спеціалізованих лабораторіях;
 •  дослідження і проектування основ та фундаментів будівель і споруд (в т.ч. у складних інженерно-геолргічних умовах);
 •  експертна оцінка проектних рішень щодо основ і фундаментів;
 •  розробка засобів та методів розрахунку взаємодії елементів системи «грунтова основа-фундамент-будівля», в т.ч. при дії сейсмічних навантажень, що забезпечують підвищення надійності і зниження матеріалоємності проектних рішень;
 •  контроль якості основи (ґрунтові подушки);
 •  випробування паль на майданчиках будівництва;
 •  виконання перевірних та дублюючих розрахунків з розробкою рекомендацій по оптимізації проектних рішень;
 •  експертні висновки щодо можливості будівництва в складних інженерно-геологічних умовах;
 •  моніторинг динаміки гідрогеологічного режиму;
 •  розрахунок стійкості схилів;
 •  розробка проектних рішень забезпечення стійкості схилів;
 •  розробка підпірних стін будь якої складності в тому числі і в складних інженерно-геологічних умовах;
 •  розробка методів розрахунку фундаментів неглибокого закладання та пальових фундаментів на просідаючих основах;
 •  експериментальні та числові дослідження взаємодії фундаментів з основами з урахуванням жорсткості конструкцій, а також реконструкції.

ГЕОДЕЗІЯ

 •  інженерно-геодезичні вишукування;
 •  геодезичні розбивочні роботи;
 •  топографо-геодезичні та кадастрові роботи;
 •  геодезичний моніторинг за будівництвом;
 •  контрольне геодезичне знімання закінчених будівництвом об’єктів;
 •  інженерно-геодезичні дослідження будинків і споруд при деформаціях основи;
 •  спостереження за деформаціями будівель і споруд, в тому числі при будівництві в умовах ущільненої забудови.

ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

 •  проведення технічного експертного обстеження об’єктів будівництва з метою оцінки їх технічного стану;
 •  технічне обстеження інженерних мереж та систем;
 •  оцінка технічного стану і ресурсу будівельних конструкцій, розроблення заходів щодо забезпечення надійної експлуатації об’єктів;
 •  контрольні випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
 •  визначення характеристик будівельних виробів та конструкцій неруйнівними методами для оцінки їх технічного стану;
 •  обстеження та оцінка технічного стану заглиблених залізобетонних паль, бурових стовпів, опор мостових переходів та ін;
 • вібродіагностика.

ДІАГНОСТИКИ АГРЕГАТІВ, КОНСТРУКЦІЙ І СПОРУД

 •  дослідження і вдосконалення луно та інших методів неруйнівного контролю для дефектоскопії бетонних конструкцій, які мають обмежений доступ (забивні і буронабивні палі, стовпи, опори мостів та ін.);
 •  обладнання установок комп’ютерною системою контролю технологічного процесу виготовлення паль, обслуговування та модернізація існуючих систем (у тому числі іноземних).

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД

 •  науково-технічний супровід та моніторинг будівельних об’єктів на всіх етапах зведення та експлуатації;
 •  проведення перевірочних, дублюючих розрахунків будівельних конструкцій, будівель і споруд як системи «основа-фундамент-надземна конструкція»;
 •  оптимізація прийнятих проектних рішень за всіма напрямами розробленого проекту;
 •  обстеження, науково-дослідні роботи, спостереження за технічним станом об’єкта, прогноз, пошукові, проектні розробки технічних та будівельно-технологічних рішень;
 •  визначення характеристик будівельних матеріалів;
 •  експертна оцінка проектної документації на всіх стадіях проектування щодо відповідності вимогам чинного законодавства та будівельних норм, оцінка прийнятих конструктивних рішень, проведених інженерних вишукувань.
 •  геодезичний моніторинг будівельних об’єктів на всіх етапах зведення та експлуатації.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 •  проведення енергетичного аудиту та складання сертифікату енергетичної ефективності будівлі;
 •  складання звітів про результати обстеження інженерних систем за показниками енергетичної ефективності;
 •  складання розділу проекту “Енергоефективність” та аналіз проектної документації на предмет дотримання вимоги енергоефективності;
 •  професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ВИРОБІВ ТА КОНСТРУКЦІЙ

В Київському національному університеті будівництва і архітектури функціонує орган сертифікації продукції «СЕПРОБУДКДТУБА» основною метою діяльності якого є високопрофесійне вирішення питань щодо сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Орган сертифікації продукції «СЕПРОБУДКДТУБА» отримав дозвільні документи:

 • Атестат акредитації №   10082 від 8 вересня 2019 року, зареєстрований Національним агентством з акредитації України (чинний до 7 вересня 2024 року) відповідно до вимог ДСТУ ЕИ І80/ІЕС 17065:2014 та додаткового стандарту ДСТУ ЕИ І80/ІЕС 17021:2017 в сфері будівельні матеріали, вироби та конструкції;
 •  ОС внесено в реєстр призначених органів з оцінки відповідності продукції (ООВ) вимогам технічних регламентів. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram