Наукова діяльність кафедри

Професорсько – викладацьким складом проводяться наукові дослідження у різних напрямках серед яких «Формування іншомовної комунікативної компетенції» та «Ігровий підхід у розвитку іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної діяльності студентів будівельних спеціальностей». Зараз кафедра займається розробкою завдань для формування  професійно-орієнтованої комунікативної компетенції студентів з використанням ігрового підходу.

При цьому було досягнуто таких результатів:

Розроблено вправи для формування проф.- орієнтованої іншомовної компетенції студентів спеціальностей: ТКД, МБГ, БМО, ГІСТ, ТВ, ЕК.

Кожного року кафедра проводить науково-практичні конференції, як серед професорсько-викладацького складу так і серед студентів. Викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими роботами, які приймають участь у наукових конференціях та конкурсах за межами нашого вишу (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт «New ideas», «New possibilities» та конференція присвячена «125-ти річчя української діаспори в Канаді.  «Досягнення видатних українців, які працюють за межами України»).

За останній період були надруковані наступні роботи:

2024

 1. Smetanska M. I., Pidhorodetskij T.M. Plotnikova L. F., Riepina I. Yu. O. 2024. Learning the native language as a key to the formation of active life position of students: from the experience of the department of language training and communication of KNUBA. I Международная научно-практическая конференция «EUROPEAN CONGRESS OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS» 29-31 января 2024 года, Барселона, Испания
 2. Сало В.В., Розвиток soft skills на заняттях іноземної мови в умовах дистанційного навчання//Міжнародній мультидисциплінарній науковій інтернет-конференції Світ наукових досліджень. Випуск 26. м Ополе, Польща.
 3. Dubyna N.A. Marushchak O.Yu., Nekrasova O.D., Current state of European green toad Bufotes viridis (Laurenti, 1768) on the territory of Rightcoastal Polissia of Ukraine//Conference of young scientists-zoologists – 2023, URL: Current state of European green toad Bufotes viridis (Laurenti, 1768) on the territory of Rightcoastal Polissia of Ukraine
 4. Дубина Н. А. Василюк О. В., Марущак О. Ю., Зіньковський А. В.,Можливості застосування інструментів громадянської науки в навчальному процесі біологічних факультетів//Вісник Глухівського педагогічного університету імені Олександра Довженка, Випуск 53, с.170-176. DOI: 10.31376/2410-0897-2023-3-53-170-176
 5. Повар В.М., Сало В.В., Професія – технічний перекладач// Міжнародній мультидисциплінарній науковій інтернет-конференції Світ наукових досліджень. Випуск 27 та розміщена на сайті конференції.(https://www.economy-confer.com.ua/full-article/5315/) (10.02.2024)
 6. Сало В. В., Вітрук О. Є., Використання інтерактивних платформ для підвищення ефективності вивчення іноземних мов // International scientific-practical conference modern challenges and topical issues of science, Education and society,February 7, 2024 Tampere, Finland с.22 (https://www.economics.in.ua/2024/02/7.html )
 7. Сало В.В., Вітрук О.Є., Виклики, які постають перед викладачами при змішаному навчанні (психологічний аспект, мотивація)//Міжнародній мультидисциплінарній науковій конференції «Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки» (http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-4752/) (21.02.2024)
 8. Повар В М, Сало В.В , Проблеми перекладу англійською мовою українських етнографічних термінів і їх сутності//IX Міжнародна науково-практична конференція Scientific problems and options for their solution Педагогіка, філологія та лінгвістика (https://isu-conference.com/arkhiv)
 9. Повар В.М., Вітрук О.Є., Сало В.В., Робота з науково-технічними текстами для студентів старших курсів всіх спеціальностей КНУБА//International scientific-practical conference “Current issues of science, education and technology in modern conditions”, March 12, 2024. p.19 URL:https://www.economics.in.ua/2024/03/12-03-2024.html

2023

 1. Рубцова С.В. Формування в майбутніх інженерів галузі будівництва та цивільної інженерії англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні. (Дис. доктора філософії). Тернопіль: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2023. https://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/razovi_rady/Dis_Rubtsova_.pdf
 2. Valentyna Chernysh, Svitlana Rubtsova, Nataliia Nykonenko, Natalia Matkovska, Kateryna Melnyk. Rationale for a Conceptual Model of Teaching English for Special Purposes. Journal of Language Teaching and Research, 2023, Vol. 14, № 4, pp. 893-902. DOI: https://doi.org/10.17507/jltr.1404.05.
 3. Рубцова С.В. Особливості організації контекстного навчання майбутніх інженерів галузі будівництва та цивільної інженерії англомовного професійно орієн-тованого читання. / «Ad orbem per linguas. До світу через мови». / Матеріали Міжнародної науково-практичної відеоконференції: «Наративи сучасної Укра-їни у світовій геополітиці», 18-19 травня 2023, Київ: Видавничий центр КНЛУ, с. 482-484. https://knlu.edu.ua/konferentsii-i-seminary.html
 4. BJO Smetanska M. I., Nesterenko O. V., Plotnikova L. F., Riepina I. Yu. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference Proceedings. MDPC Publishing. Berlin, Germany. – р.129-132. Patriotic life position of students: from the experience of the department of language training and communication of KNUBA.
 5. Сметанська М., Маковій М., Жовнір О. 2023. Механізми управління самоосвітнім процесом іноземних студентів у технічному університеті: з досвіду Київського національного університету будівництва і архітектури. ICSSIET CONGRESS 2 st Internationa; Congress of Education Sciences and Linguistics (ICEL 2023) July 20-21?2023 Warsaw/ POLAND. ABSTRACT BOOK Editor Prof. Dr. Emilia ALAVERDOV ISBN: 978-625-8284-76-8, стр. 12-14.
 6. Жовнір О.М. Фемінітиви в сучасній українській літературній мові / Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція. Сімдесят п’яті економіко-правові дискусії. Серія: «Соціальні та гуманітарні науки»,  м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща, 2023, С. 120-121, http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-4400

2022

 1. Дикарева Л.Ю. Усвідомлення українськими буковинцями національної ідентичності на початку ХХ ст. на прикладі часопису «Народний голос» // Електронний збірник тез до Міжнародної науково-практичної конференції «Українська мова, культура та міжетнічна комунікація у глобалізованому світі» 9 лютого 2022р. Київ, Україна. С. 9-15. http://www.ndu.edu.ua/storage/2020/gogoleznavchiy/25.pdf
 2.   Жовнір О.М., Маковій М.Г. Особливості спілкування сучасною українською літературою мовою студентів-першокурсників (будівельного напряму підготовки). Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Філологія. Журналістика. 2022. Т. 33 (72), №3. – С. 40-46 DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.3/08
 3. Makovii,V (Makovii, Mariia); Salnyk, I (Salnyk, Iryna); Shlianchak, S (Shlianchak, Svitlana); Lukianyhin, V (Lukianykhin, Vadym). Digital technology as a factor in the development of an informatized society: an educational perspective./ Revista Eduweb / Вип.4, том 16, 2022, с 78-88.
  record/WOS: 000913973400007
  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full
 4. Букіна Ю.О., Current problems of scientific and technical creativity in the transformation of modern environmental design.30-31,August.Riga,the Republic of Latvia.-Pp.96-99 .Тези конференції THE STUDY OF TOPICAL ISSUES OF MODERN SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF HISTORY, POLITICAL SCIENCE, SOCIOLOGY AND PHILOSOPHY August 30–31, 2022

2021

 1. Kravchenko.N.,Pasternak.T.,Korotka.S., Deontic modality in epidemic discourse: Speech acts facet (based on COVID-associated texts). Cogito.Vol.XIII (2), pp.167-184. http://cogito.ucdc.ro/cogito_nr_2_2021.pdf
 2. Паніна О. В., Business English for the Future Professionals: навчальний посібник.- КНУБА, 2021. – 128 с.
 3.  Жовнір О. М. Роль української мови у вихованні студентів закладів вищої освіти технічного профілю // Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Черкаси, 2021. –  С. 23-25. https://suem.edu.ua/sites/default/files/2021-05/suchasniy-stan-ta-perspektivi-rozvitku-rinku-poslug-ukraini_zbirnik-tez-dopovidey.pdf

 4. Рубцова, С. В. (2021e). Експериментальна перевіка методики формування англомовної лексичної компетентності в майбутніх інженерів у професійно орієнтованому читанні. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. (Збірник наукових праць). Вип. 10, 121-128. Кропивницький: «Поліум».DOI 10.33251/2522-1477-2021-10-121-128
  http://ksgn.hol.es/wp-content/uploads/2021/11/LA-NAU-Zbirnyk-10-2021.pdf
 5. Рубцова, С. В. (2021d). Підсистема вправ і завдань для формування англомовної лексичної компетентності в професійно орієнтованому читанні в майбутніх інженерів. Іноземні мови, 3, 37-43.
  https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.3
 6. Rubtsova, S. V. (2021a). Linguistic competence as an important component of teaching active methods in reading. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 1(29), 58-62.
  https://rsglobal.pl/index.php/ijitss/article/view/1806
 7. Рубцова, С. В. (2021b). English for Specific Purposes: English for Civil Engineering. (Навчальний посібник). КНУБА. Київ: Видавничий будинок «Аванпост-Прим».
 8. Букіна Ю.О., Особливості викладання іноземної мови в магістратурі студентам будівельних спеціальностей в КНУБА. Тези конференції «Philogical Sciences and Translation studies: european potential (Kujawska Szkota, Wgzsza we Wtoctawku). (Poland, 9-10.07.2021 р.) – Рр. 296-299.
 9. Паніна О.В., Петрова Т.І., Розуміння лексико-граматичних форм у процесі читання англомовних економічних текстів. – Науковий вісник інноваційних технологій: зб. наукових праць. – Міжнародна академія інноваційних технологій, 2021. – №3 (29).

2020

 1. Петрова Т.І., Паніна О.В. Труднощі сприйняття омоформ у процесі осмислення англомовного фахового тексту // науково-техн. зб. Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2020. – № 75.  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2020/MTP75.pdf
 1. Петрова Т.І., Паніна О.В. Теоретичні основи аналізу омоформ для забезпечення зрілого читання англомовних текстів // Науковий вісник інноваційних технологій: зб. наукових праць. – Міжнародна академія інноваційних технологій, 2020. – №3 (23). (очікується публікація)

 2. Boichenko E., Bakhov I., Martynovych N., Shestopalova I., Binytska K. Building research work skills in students as a component of their professional training. // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (ISSN1943023X-United States-Scopus) 2020. / Volume 12, 04 – Special Issue, pp. 840-848.   DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP4/20201554

Участь у наукових конференціях:

 1. Рубцова, С. В. (2020). Дидактичні і організаційні складові при дистанційному навчанні у закладах вищої освіти. ІІ Міжнародна науково-практична конференція. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи. Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, с. 163-165. Proceedings_ED_21stCent-2020

2019

 1. Рубцова С. В., Принципи відбору фахових англомовних текстів для читання майбутніми інженерами / С. В. Рубцова // Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 9 квітня 2019 р., Національний університет “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів: НУЧК ім. Т. Г. Шевченка, 2019 – С.51-52.http://chnpu.edu.ua/component/k2/item/1205-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-molodykh-naukovtsiv
 2.  Рубцова С. В.,Потенціал формування у студентів галузі цивільної інженерії активних методів навчання для англомовної лексичної компетентності у читанні”, Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова №30 (40) 16 серія, с. 69-75. ISSN № 2311-5491
 3. Рубцова С. В.,Передумови відбору англомовних фахових текстів для читання майбутніми інженерами галузі будівництва та цивільної інженерії//ВІСНИК Київського національного лінгвістичного університету, Серія Педагогіка та психологія, – 2019 р. УДК 811.111:378.147’6(045) (подано до друку) ISSN № 2412-9283
 4. Рубцова С. В., Критерії відбору лексичного матеріалу для майбутніх інженерів галузі будівництво та цивільна інженерія//Міжнародна науково-практична конференція “Ad orbem per linguas. До світу через мови” (20 – 22 березня 2019 р.), КНЛУ [http://www.knlu.edu.ua/research/conferences]
 5. Shestopalova I. O., Peculiar features o f teaching a professional foreign language
  In a private institution o f higher education. // Проблеми Модернізації України, – Вип. 8 //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції // Київ, МАУП, 11 квітня 2019.– с. 185-187.
 6. Коротка С.Г., Жанри епістолярного спілкування// Мова і культура, -видавничий дім Дмитра Бураго, Київ.- 2019 р.
 7. Петрова Т.І.,Паніна О.В., Інтенсифікація розуміння англомовних технічних  текстів//Містобудування та територіальне планування,КНУБА.-2019. orcid: 000-0001-9009-0553, orcid:000-0002-8604-8712.

2018

 1. Паніна О.В., Англійська мова. Науково-технічний переклад: конспект лекцій/О.Паніна.-К.:КНУБАб 2018. – 132 с.
  file:///C:/Users/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Downloads/MTP_2014_52_40.pdf
 2. Рубцова С. В. Урахування індивідуальних особливостей студентів галузі будівництво та цивільна інженерія при вивченні іноземних мов / Україна і світ: діалог мов та культур: мате-ріали міжн. наук.-практ. конф., Київ, 13 квітня 2018 р. / Київський нац.лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ, 2018. 2 0,1. http://www.knlu.edu.ua/research/conferences
 3. Рубцова С. В. Особливості навчання у співпраці на заняттях з англійської мови для студентів галузі будівництва та цивільної інженерії у вищих закладах освіти / Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих науковців, Чернігів, 27 березня 2018 р. /.Чернігівський національний педагогічний університет ім.Т.Г. Шевченка – Чернігів : ЧНПУ, 2018. 2  0,1. ORCID ID 0000-0003-4114-5874. http://chnpu.edu.ua/component/k2/item/1205-vseukrainska-naukovo-praktychna-konferentsiia-molodykh-naukovtsiv
 4. Шестопалова І.О., Вплив англійського сленгу на сучасну лінгвістику. // Науковий вісник іноваційних технологій // Зб. наук. Праць – № 3 (19) – 2018 – с. 95-101.
 5. Рубцова С. В. Потенціал формування у студентів галузі цивільної інженерії активних методів начання для англомовної лексичної компетентності у читанні / Науковий часопис НПУ ім. М.  П.  Драгоманова № 30 (40) 16 серія. Стаття: «Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики» /.Національний університет ім. М. П. Драгоманова – Київ: НПУ ім.  М. П. Драгоманова, 2018.  12  0,6.   ISSN 2411-2135
 6. Шестопалова І.О., Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни методика середньої освіти («шкільна педагогіка») (для магістрів), Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» 2018 – 43 с. http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/manuals/d23e9ada4a7549e6803c2063a37f14fd.pdf
 7. Рубцова С. В., Значення внутрішньої мотивації студентів галузі будівництва та цивільної інженерії для вивчення фахової іноземної мови у закладах вищої освіти” (ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах» (16 травня 2018р.)), Національний ун-т харчових технологій, с. 49-52. https://drive.google.com/file/d/1wqXsKnvnsB0IG4i-LpOGftBpPRcXgjKR/view

       2017

 1. Паніна О.В. Термінологічна лексика і способи її утворення в англійській науково-технічній літературі: стаття. – зб. Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – № 65,с 436. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201765.pdf
 2. Рубцова С. В. Особливості візуалізації для навчання майбутніх інженерів іноземних мов / Тези .Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжн. наук.-практ. конф., Київ, 29 – 31 березня 2017 р. / Київський нац.лінгвістичний ун-т. – Київ : КНЛУ, 2017. 2 0,1 С. 625. http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/2716/document.pdf
 3. Рубцова С. В. Значення репрезентативних систем майбутніх інженерів галузі будівництва і цивільної інженерії в умовах динамічного навчання іноземних мов/ Діалог мов і культур у сучасному освітньому просторі: матеріали І Всеукраїнської наук. Інтернет конф., Суми, 17 листопада 2017р. / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СДПУ, 2017. 4 0,2. С.200 https://www.sspu.sumy.ua/images/files/doc_files/inet-vydannya/dialog_mov117112017/dialog_mov_117112017-l_47be7_1437424071.pdf
 4. Шестопалова І.О., Методологія системи педагогічних наук,Навчальна програма для аспірантів,  Київ, МАУП, ДП «Видавничий дім «Персонал», 2017 – 18с. http://portal.iapm.edu.ua/portal/media/manuals/d23e9ada4a7549e6803c2063a37f14fd.pdf

        2016

 1. Паніна О.В. Кваліфікаційні вимоги до підготовки аспірантів технічних університетів з дисципліни «Іноземна мова»// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2016. – №62. С.455 http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/62a.pdf
 2. Рубцова С. В. Особливості лінгвістичної освіти в сучасному світі / Містобудування та територіальне планування – Київ – КНУБА – 2016 – №60. С.297. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201660.pdf
 3. Щукіна Е.І. Cтудентоцентроване навчання у немовних вищих  навчальних зб. Містобудування та  територіальне планування В. 59.  К. 2016. – С 494-498. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2016/201659.pdf

        2015

 1. Паніна О.В. Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі (на матеріалі загальнотехнічної і галузевої термінології)// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2015. – №58.  С.392. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201558.pdf
 2. Щукіна Е.І. Навчання професійно орієнтованого читання іноземною мовою  у структурі професійної підготовки студентів немовних спеціальностей// Містобудування та територіальне  планування – Вип.57 . Київ  2015. – С.- 373-378. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201557.pdf

         2014

 1. Махиня А.А. Розвиток іншомовних комунікативних компетенцій засобами професійної  лексики в технічних ВНЗ.  зб. Містобудування та територіальне планування  № 52, 2014, Київ – КНУБА. С.232. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2015/201557.pdf
 2. Паніна О.В. Основні види роботи з науково-технічною літературою. Анотаційний і реферативний переклад// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014. – №53. С.383. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201453.pdf
 3. Паніна О.В. Деякі питання перекладу науково-технічних текстів (на матеріалі англійської мови)// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014. – №52. С.296. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf
 4. Петрова Т.І., Щукіна Е.І. Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів. (у співав.) Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014, Вип. 52, с. 311-315. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201452.pdf
 5. Петрова Т.І., Щукіна Е.І. Формування комунікативної компетенції в процесі навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2014, Вип. 53, с. 402-406. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201453.pdf

     2013

 1. Паніна О.В. Лексико-семантичні та стилістичні особливості науково-технічних текстів(на матеріалі англійської мови))// Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2013. – №50. С. 502. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201350.pdf
 2. Петрова Т.І., Щукіна Е.І. Особливості впровадження інноваційних методів навчання іноземним мовам студентів немовних вищих навчальних закладів. (у співав.) Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2013. Вип. 50. с. 533-537. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/201350.pdf
 3. Шестопалова І.О. Монографія: Індивідуалізація навчання іноземних мов у вищій школі Великої Британії. // Київ, – 2013. УДК [378. 016 : 811] (420) (0.43.3).  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2012_2_11

     2012

 1. Шестопалова І.О. Іншомовна підготовка студентів в контексті забезпечення їх транснаціональної соціальної мобільності.// Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова, серія 11, випуск 14, частина ІІ, 2012 – С. 3-10
 2. Шестопалова І.О. Психологопедагогічні основи гнучкої системи навчання іноземних мов у вищий школі Великої Британії. // Педагогічний процес: теорія і практика. – Випуск 5, 2012 – С.205-214.
 3. Шестопалова І.О. Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу у вищий школі Великої Британії. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, № 22 (257) жовтень, 2012 – С. 203-210
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram