Наукова діяльність кафедри ТКДвБ у 2021 році

Підручники, посібники 

 1. Захарченко П. В., Кутліна І. Ю., Юдічева О. П., Шеремет М. М.Інфраструктура товарного ринку. Практикум. – Київ: ФОП Сладкевич, – 153 с.
 2. Довідник по ринку матеріалів для внутрішнього облаштування та оздоблення приміщень (за даними 2020 р.) / За заг. ред. проф. Захарченка П.В. КНУБА. – К.: ФОП Сладкевич Б.А., 2021. – 283 с.


Наукові публікації

 1. ALAVERDIAN, Liudmyla; ROMANENKO, Olesia. Сучасні інструменти маркетингу та інтернет-технології в українському бізнесі при формуванні маркетингових стратегій. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 93-102, грудень 2020. ISSN 2523-434X. Режим доступу: http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/123 (Index Copernicus, Google Scholar).
 2. Alaverdian L. М., Yudicheva O. P., Romanenko O. V. Determination of the results of the impact of covid-19 on the world labor market: parallels with the ukrainian experience / Modern scientific researches. – № 16.р.2. – 2021. р. 8-11. – Режим доступу: https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr16-02/msr16-02  (Index Copernicus, Google Scholar).
 3. Вerezovsky Yu., Kuzmina T., Yedynovych M. , Boyko G. , Lialina N., Holovenko T. TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR PREPARING FLAX RAW MATERIALS FOR PROCESSING – INMATEH Agricultural Engineering – Vol. 64, No. 2 / 2021. – P. 227-237. (Scopus).
 4. Дименко Р., Гусева О., Легомінова С., Воскобоєва О., Ромащенко О. (2021). Методологічний підхід до управління конкурентними перевагами на основі збалансованості грошових потоків. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 5(40), 236-247. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.245095 (Web of Sciense). 
 5. Згурська О., Дименко Р., Ларіна І., Федорченко A., Залізко В., Кубів С. (2021). Strategic forecast of multifactorial impact on the efficiency of diversified enterprises. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 5(40), 328-344. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.245160 (Web of Sciense).
 6. Дименко Р.А., Капелюшна Т.В. Експертна оцінка якості надання телекомунікаційних послуг. Ефективна економіка. 2021. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9161. (Index Copernicus, Google Scholar).
 7. Olga Guseva Svitlana Lehominova, Ruslan Dymenko, Olena Voskoboeva, Olga Romashchenko (2021). Methodology forming strategies for management of commercial resources of trading enterprises. Journal of Hygienic Engineering and Design. Vol. 36, pp. 224-228. (Scopus)
 8. Самойленко А.А., Кулік А.В. Теоретичні засади управління ланцюгом поставок та оцінка його ефективності. ( DOI: 10.30888/2663-5712.2021-07-02-064) “SWorldJournal”, Випуск № 7, Т. 2 С.94-104 Болгарія (Index Copernicus, Google Scholar) https://www.sworldjournal.com/index.php/swj /article/view/swj07-02-064
 9. SamoilenkoA., Kulik A.  History of commercial entrepreneurship development in Ukraine (DOI: 10.30889/2523-4692. 2021-16-01-016) Modern Scientific Researches”, Випуск № 16, Т. 2 С.20-27 Білорусь (Index Copernicus, Google Scholar) https://www.modscires.pro/index.php/msr/article/view/msr16-01-016
 10. А.С. Тіхосов, Н.В. Нежлукченко., Н.П. Ляліна. Споживні характеристики конопляних волокон  одержаних з трести різних способів приготування. – Товарознавчий вісник. – Луцьк– 2020. – Випуск 13. Фахове видання

Участь викладачів та студентів у конференціях, форумах, круглих столах

 1. Вотченікова О.В., Ляліна Н.П., Вотченікова В.М. Життєвий цикл товару в контексті сучасного маркетингу. – Тези науково-практичної конференції “TEORY AND PRACTICE OF MODERN SCIENCE”. – м. Краків. – 2021. – с. 41-42.
 2. Dymenko R. Use of social technologies for implementation of social resource of innovative small entrepreneurship : The 4th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (September 28-30, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 202. P.288-292.
 3. Дименко Р.А. Роль реклами в комерційній діяльності торговельного підприємства : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Підприємницька, торговельна біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку. (Київ, 02.11.2021 року) Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. – Київ, 2021. С.180-182.
 4. Захарченко П.В., Алавердян Л.М., Романенко О.В. Інтернет-дослідження попиту на житлову нерухомість у місті Київ та області //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 5. Захарченко П.В., Сергієнко С. Ф.Раздорожна Д. Д., Маркетингове дослідження ринку вапнякових матеріалів //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 6. Захарченко П.В., Варшавець П. Г., Грінченко А.О. Асортимент та показники якості шпалер //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 7. Кулік А.В., Самойленко А.А. “Проблеми та перспективи розвитку оптової торгівлі в Україні” The world of science and innovation. Abstracts of the 8th International scienti-fic and practical con-ference. Cognum Publishing House. London, United Kingdom. March 10-12 2021. Pp. 589-594. 
 8. Olesia Romanenko, Liudmyla Alaverdian. OVERVIEW OF DISTANCE LEARNING INSTRUMENTS IN HIGHER EDUCATION Proceedings of the II International Education Forum «Best Educational Practices: Ukraine, Europe, World», January 24, 2021, Association for Promotion of Education and Science Globalization SPACETIME, Kyiv, Ukraine, 338 p., p.183-186.
 9. Дaнильченкo Н. O., Aлaвердян Л. М. Сучасний стан української зовнішньої торгівлі : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 41-43. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 10. Зіньковська В. О., Алавердян Л. М. Алгоритм отримання та приватизації земельних ділянок в Україна : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.257 – 261. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 11. Латай В. В., Алавердян Л. М. Способи та переваги укладання угоди з обміну житла : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.261 – 262. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 12. Майстренко К. Я., Алавердян Л. М. Оцінка впливу пандемії на ринок нерухомості в Україні : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 263 – 265. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 13. Разумовська Д. С., Алавердян Л. М. Стан ринку нерухомостів Україні та його роль в економіці : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 268 – 270. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 14. Вотченікова О. В., Бондаренко О. О, Зінченко О. О.Розробка стратегії диверсифікації : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 191 – 193. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 15. Вотченікова О. В., Ляліна Н. П., Вотченікова В. М.Стратегія управління життєвим циклом товарів як інструмент сталого розвитку : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 193 – 195. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 16. Галушка О.,  Лич В.М. Мерчендайзинг: суть, основні завдання, принципи //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 17. Дименко Р. А.Маркетингові чинники результативності бізнесу: Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 200 – 202. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 18. Кірпіченко В. Б., Даценко Б. М. Модернізація пресового обладнання для підвищення ефективності виробництва повнотілої цегли з технологічними пустотами : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.235 – 239. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 19. Лозовська В. Науковий керівник: Головаш Б. Е.,Характеристика угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 20. Майстренко К. Я., Даценко Б. М. Шляхи підвищення ефективності великорозмірних керамічних блоків: Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 248 – 250. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 21. Петро Захарченко, Тарас Медвєдєв.  Експертні дослідження цементних бетонів, армованих фіброю : Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : матеріли І-ої Міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 30 вересня 2021 року) : тези доповідей / Відп. ред. Роман Заяць – Львів : Видавництво «Растр-7», 2021.– 286 с. С. 73-76 С.
 22. Захарченко П. В., Юдічева О. П. Гейміфікація в освітньому процесі : досвід і переваги застосування : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 41-43С. 297 – 299. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 23. Руснак А. Ю., Захарченко П. В., Юдічева О. П.Нейромаркетинг: методи і канали впливу на споживача : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.218 – 220. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 24. Ляліна Н. П., Вотченікова О. В., Вотченікова В. М.Тенденції використання технічних конопель в будівельній галузі : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 246 – 248. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 25. Ляліна Н. П., Вотченікова О. В. Формування професійних компетентностей маркетологів на сучасному етапі розвитку вищої освіти в Україні : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 299 – 301. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 26. Огороднік І. В., Кудрявцев М. В.Стратегічні перспективи розвитку будівельних підприємств України та конкурентоспроможність будівель і споруд на основі їх життєвого циклу : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 265 – 268. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 27. Романенко О. В., Алавердян Л. М. Стан та перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.110-114. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 28. Лемешенко О. О., Романенко О. В. Тенденції розвитку фондового ринку в Україні : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 71-74. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 29. Сосідко К. Р., Романенко О. В.Європейський досвід розвитку соціального підприємництва : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 128 – 130. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 30. Фатальчук Б. С., Романенко О. В.Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.131 – 133. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 31. Бойко Г. С., Самойленко А. А. Особливості ринку послуг України : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.12-14. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 32. Кулік А.В., Самойленко А.А., Юдічева О.П. Чинники маркетингового впливу на поведінку споживачів / Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнар.наук.-практ. онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 234-236 с
 33. Самойленко А. А. Сучасна трансформація вітчизняного ринку тютюнових виробів : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.121-125. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 34. Самойленко А.А. Дропшиппінг: розвиток та спецфіка діяльності у США. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації» [Електронне видання]: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. (Київ, 27 травня 2021 р.) – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. – С. 54-57 https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=16291
 35. Самойленко А.А. Дропшипінг: азіатська практика. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали ІV Міжн. наук.-практ. конф. (20-21 травня 2021 року). – Одеса: Державний універ-ситет «Одеська політехніка», 2021. – С.258-260.
 36. Самойленко А.А., Кулік А.В. Аналіз внутрішніх чинників, що впливають на ефективність логістичних процесів / ХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» Дніпро, 25 березня 2021 р. Університет імені Альфреда Нобеля.Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2021. – С. 136-138. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 37. Самойленко А. А., Юдічева О. П., Нечипорук А. О.Рекомендації ВООЗ щодо повного виключення промислових транс-жирів з харчових продуктів : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С 182-184. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 38. Біла А. С., Самойленко А. А. Оцінка ефективності управління складського господарства НПКФ «АлАн» : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.271-273. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 39. Манильчук В. В., Самойленко А. А. Вплив логістичних ризиків на підвищення ефективності діяльності підприємств : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 276-279. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 40. Разумовська Д. С., Самойленко А. А. Логістичні послуги в е-комерції : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.280-283. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 41. Дзюман К., Самойленко А. Формування закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 42. Лемешенко О., Самойленко А.А. Ефективність використання аутсорсингу у діяльності торговельного підприємства //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 43. Лозовська В. А. Науковий керівник: Юдічева О.П.,Cтан ринку покрівельних матеріалів України //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 44. Романчук А., Самойленко А.А. Логістичний аутсорсинг: переваги та недоліки застосування //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 45. Стефанова О., Самойленко А. Сучасний стан транспортної логістики в Україні //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 46. Самойленко А. А. Дропшиппінг – сучасна форма реалізації товарів : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 283-287. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 47. Самойленко А.А., Юдічева О.П. Фізичні показники та харчова цінність страусиних яєць. Формування та перс пективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до євро-пейського простору: Матеріали ІV Міжн.ї наук.-практ. конф. (заоч/форма) 24.03.2021 – Полтава, 2021. – С. 329-333.
 48. Самойленко А. А., Юдічева О. П. Організація транспортно-експедиційного обслуговування: теоретичний аспект : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 287-291. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 49. Сауляк О. О., Самойленко А. А. Напрямки удосконалення складського господарства підприємств : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С. 291- 294. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 50. Юдічева О.П., Ляліна Н.П. Застосування кількісного описового аналізу під час сенсорного дослідження //  Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (3-4 листопада 2021 р.).
 51. Юдічева О.П., Самойленко А.А. Класифікація виноградних вин в Україні і країнах ЄС: підходи і використання для асортиментної ідентифікації. «Роль і перспективи розвитку товаро-знавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах»: матеріали І Міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 28 травня 2021 року) / відп. ред.: А. І. Черемнова, Н. В. Омельченко. – Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2021. –  С. 250-255
 52. Юдічева О. П., Самойленко А. А. Здорове харчування: мета, ключові аспекти, перспективи : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С186-188. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 53. Юдічева О. П., Самойленко А. А. Рекомендації JECFA щодо гранично допустимих концентрацій стевіолу в харчових продуктах : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.188-190. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 54. Юдічева О.П., Самойленко А.А. Дослідження зовнішнього вигляду пробки на початковому етапі ідентифікації виноградних вин. Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : матеріли І-ої Міжн. наук.- практ. конф. (Львів, 30 вересня 2021 року) : тези доп. / Відп. ред. Роман Заяць – Львів : Вид-во «Растр-7», 2021.– С. 178-180.
 55. Юдічева О. П., Самойленко А. А. Використання, переваги і недоліки методів сенсорного аналізу. Актуальні питання експертної та оціночної діяльності: ІІ Міжнародна наук.- практ. конф. (Київ, 25-26 листопада 2021). – Старобільськ-Полтава: 2021.
 56. Стефанова О. М., Юдічева О. П.«BPAfree» ‒ споживча полімерна тара без бісфенолу-A  : Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. : (Київ, 29 квітня 2021 року : тези доповідей). Відп. ред. П. В. Захарченко. Київ : КНУБА, 2021. – С.184 – 186. URL:  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram