Наукова діяльність кафедри  за 2019 рік

1. Зенькович Н.Г. Зенькович Н.Г., Алємасов М.А.   Сучасні кінотеатри та будівельні норми. с. 615-621.Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник/Відповід.ред.Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 17-18 – 708 с. https://drive.google.com/file/d/1oSATvWzXGijhkDAKDD_HsxEWKzLLzFrt/view

2.Жовква О.І. АРХІТЕКТУРНА СПАДШИНА. ОКРЕМІ ПИТАННЯОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ// Містобудування і територіальне планування. К.: КНУБА, 2019. Вип. 69 . С. 133 – 146.  http://library.knuba.edu.ua/node/750

3.Жовква О.І. МИСТЕЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА. МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ МИСТЕЦТВА. ЕЛЕМЕНТИ МИСТЕЦТВА ЯК ПРОТОТИПИ ЩО НАДИХАЮТЬ//Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник. К.: КНУБА, 2019, Вип. 17. С.     –    http://library.knuba.edu.ua/node/661

4. Брідня Л.Ю. Bridnia Larysa, Zehong Gong. Renovation of industrial enterprises for hotel facilities.Architectural-shaped transformations//  Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal)#10 (50), –  Warsaw, Poland, 2019, p. 4-6 https://eesa-journal.com/wp-content/uploads/EESA_1050_oct_2019_part_4.pdf

5. Брідня Л.Ю. Брідня Л.Ю., Гун Дзехун. Архітектурно-художні засоби гармонізації просторів історичних промислових підприємств при їх реновації під готельну функцію// ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору, К.: КНУБА, 2019.  http://old.knuba.edu.ua/?p=58115

6. Гун Дзехун. Zehong Gong. Сучасні світові тенденції у реновації промислових підприємств // V Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика :Політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура», К.: КНУБА, 2019 http://old.knuba.edu.ua/?p=58909

7. Гун Дзехун. Гун Дзехун. Сучасні світові тенденції у реновації промислових підприємств // Збірник наукових праць. Випуск V/ Регіональна політика : Політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура, К.: КНУБА, 2019, с.363-368   http://old.knuba.edu.ua/?p=58909

8. Джурляк У.О.  Джурляк У.О. Актуальність орендного житла в українському суспільстві//  Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М.Дьомін – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 53. – с. 365-372  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/2019/201954.pdf

9. Дивак В.І. Дивак В.І. Особливості учбового архітектурного макетування// ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору, К.: КНУБА, 2019 http://old.knuba.edu.ua/?p=58115

10. Єжов С.В.  Єжов С.В.  Перспектива розвитку технопарків в Україні// Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник. К.: КНУБА, 2019, Вип. 20,  с.152-157  https://drive.google.com/file/d/1CcEH0h-XadB8VGH1tGPI-1GsTQFb6Gk1/view

11. Єжова О.І. Єжова О.І.  Методики проектування абстрактної композиції// ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору, К.: КНУБА, 2019 http://old.knuba.edu.ua/?p=58115

12. Здетовецька Н.О. Здетовецька Н. О. Суспільство, що старіє: адаптація міського простору. Архітектура: естетика+екологія+економіка: матеріали ІVМіжнародної науково-практичної   конференції / Полт.  національн.  техн.  ун-т  ім.  Ю.  Кондратюка –Полтава:  ПолтНТУ, 2019. С. 28-29

13. Здетовецька Н.О. Поліщук А., Здетовецька Н. Особливості організації житла літніх людей в спільнотах ( senior co-housing). БУД-МАЙСТЕР-КЛАС: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених / КНУБА – Київ, Україна: тези доповідей. – К.: КНУБА, 2019

14. Зенькович Н.Г.  Зенькович Н.Г., Алємасов М.А.  Сучасні кінотеатри та будівельні норми// Архітектурний вісник КНУБА:   НАУК.-вироб.збірник. К.: КНУБА, 2019, Вип. 17-18, с.597-602 https://drive.google.com/file/d/1d9wYV88UD0n3Cn6W_2jFMFEDDsjtSgZh/view

15. Кащенко Т.О. Kashchenko T.O., Kovalska G.L. FEATURES OF THE FORMATION OF  MODERN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS – Lambert, 2019 – 80 p.

ISBN: 978-613-9-45464-8

16. Кащенко Т.О. Кащенко Т.О. Естетичні якості сталої архітектури// ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору, К.: КНУБА, 2019. http://old.knuba.edu.ua/?p=58115

17. Кащенко Т.О. Кащенко Т.О., Попова Є.Г. Особливості формування житлових груп на основі концепції сталого розвитку // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник. К.: КНУБА, 2019, Вип. 17-18, с.568-572 https://drive.google.com/file/d/1DtbqOcq8YkMfO2YcgUWQPjpbztPxKKLp/view

18. Куцевич В.В.В.В. Куцевич , С.С. Кисіль, Ф.С. Білик та ін. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок: колективна наукова монографія. – К.: КНУТД, ХЦСБ, КНУБА, 2019. – 184 с. Друге видання.  https://www.uscc.ua/files/1/Multi-level%20car%20parks%20Ukr.pdf

19.Куцевич В.В. Творчий феномен конкурсного проектування/ Будівництво України №1,с. 11-15.

ISSN 0135-1699

20. Куцевич В.В. Київські храми – свідки історії І світової війнии// Регіональні проблеми архітектури та містобудування №13 , – 2019, с. 130-138. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=rpam

21. Куцевич В.В. Куцевич В.В., Кисіль С.С., Білик А.С. та ін. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок, – К: КНУТД УЦСБ. КНУБА. 2019.-184 с. ISBN 978-617-7239-34-4

22. Куцевич В.В. ДБН В 2.2.5. 2019 “Житлові будинки. Основні положення” К. Міноегіон України, 2019 44.с. http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/IB_8-19.pdf

23. Куцевич В.В. ДБН “Підприємства торгівлі” Заміна №1 К. Міноегіон України, 2019 – С.4.

24. Куцевич В.В. ДБН В 2.3-15. 2007 ” Автостоянки і гаражі легкових автомобілів Заміна №2 К. Міноегіон України, 2019 – С. 5. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-368
25. Куцевич В.В. ДБН В. 2.2 -16.2019 “Культурно-видовищне та дозвілеві заклади “Київ. Мінрегіон України – 2019. – 141 с.      https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-9
26. Куцевич В.В. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок – К. КНУТД, УЦСБ, КНУБА, 2019. – 184 с.  https://www.uscc.ua › files
27. Куцевич В.В. Організація громадського обслуговування на основі соціально-гарантованого рівня . Тези конференції ” Сучаснасна архітектурна освіта. – К. КНУБА – С. 53-55. 2019  http://library.knuba.edu.ua/node/37947
28. Куцевич В.В. Творчість великої особистості Будівництво України №4 2019 ISSN 0135-1699

29. Омельяненко М.В.Komfortowe środowisko dla ludzi i ich regulacje normatywne” (Комфортне середовище та нормативне регулювання)// Kongres “Jeden świat – wiele kultur”, X Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
“Człowiek i nauka we współczesnym świecie” (  (Конгрес “Один світ – багато культур”, Х Міжнародна міждисциплінарна конференція “Людина і наука в сучасному світі”,- 25-26 жовтня 2019 р. http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/

30. Попович Д.С. Попович Д.С.  Синтез мистецтв сучасної архітектури в історичному середовищі// ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору, К.: КНУБА, 2019. http://old.knuba.edu.ua/?p=58115

31. Радченко В.С. Радченко В.С.  Особливості планування центрів параолімпійської підготовки// Архітектурний вісник КНУБА:   НАУК.-вироб.збірник. К.: КНУБА, 2019, Вип. 17-18, с.597-602 https://drive.google.com/file/d/1RuwCFAbMMNDbRhk_BovNyurSSzVZakMk/view

32. Черноус А.І. Черноус А.І.  Роль громадського простору в інклюзивних закладах загальної освіти// ХІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна архітектурна освіта. Синтез мистецтв і гармонізація архітектурного простору, К.: КНУБА, 2019. http://old.knuba.edu.ua/?p=58115

33. Гребенюк О.В. Гребенюк О.В. Особливості формування інноваційних центрів//  Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник. К.: КНУБА, 2019, Вип. 17-18, с.589-591 https://drive.google.com/file/d/1MO0BkDd8caKZPnHBZZiyDmwf7rGZgZX-/view

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram