Наукова робота 2019

ПУБЛІКАЦІЇ

2019 рік

Статті:

1) Безклубенко І.С., Баліна О.І. Визначення області керованості потоків в автономних підграфах декомпозуємої інженерної мережі. Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 38. – C. 33– 36. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-38/7.pdf  ISSN 2219-5300 [Index Copernicus]

2) Безклубенко І.С. Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі. Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 34. – C. 111 –114. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-34/17.pdf  ISSN 2219-5300 [Index Copernicus]

3) Баліна О.І., Буценко Ю.П., Савченко Ю.Г. Алгоритм формування псевдовипадкових бінарних послідовностей. Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 38. – C. – . [Index Copernicus] http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-38/11.pdf

4)  Гетун Г.В., Буценко Ю.П., Баліна О.І., Безклубенко І.С. Соломін А.В. Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель. Опір матеріалів і теорія споруд WEB OF SCIENCE№102,- 2019 С. 243-252 http://opir.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-102/mist-102.pdf

5) Гетун Г.В., Колякова В., Безклубенко І.С., Баліна О.І., Мельник В. Напружений стан приопорних балок з клеєної деревини. Будівельні конструкції. Теорія і практика. – 2019. – №4.  – С. 49-55 http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/192796

6) Горда Е.В. Формализация представления изображения дефектатипа”трещина”. Управление развитием сложных систем (фахове видання).  – 2019. – No 38. – С. 71 – 75 http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-38/13_0.pdf

7)  Горда О.В. Аналіз зображення  дефектів типу «пітинг» на об’єктах будівництва. Управління розвитком складних систем , №40, 2019, С. 112-116.

http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-40/16.pdf

8) Горда О.В.,  Власенко М.М. ,  Журавльова В.О. Управління експлуатаційною надійністю об’єкту будівництва в рамках теорії прийняття рішень. Будівельне виробництво,  №67, 2019 р., С. 26-30 https://ndibv.kiev.ua/ua/articles-archive

9) Dychka I., Chernyshev D., Tereikovskyi I., Tereikovska L., Pogorelov V. Malware Detection Using Artificial Neural Networks. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_1.  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16621-2_1. vol 938. Springer, Cham. Pages 3-12. DOI  [Scopus]

10) Yeremenko B., Ryabchun Yu., Ploska A. The introduction of intellectual system for evaluating professional abilities of entrants into the activities of educational institutions. International Journal “Technology audit and production reserves” http://journals.uran.ua/tarp/article/view/149680 ISSN 2226-3780 [Google Scholar]

11) Anton Khaddad, Yuliia Riabchun, Svetlana Terenchuk, Bohdan Yeremenko. Modeling of the Intelligent System of Searching Associative Images. 2019 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T’2019), р. 439-442 (Scopus)

12) Лізунов П. П., Білощицький А. О., КучанськийO. Ю., Андрашко Ю. В., Білощицька С.В Вдосконалення методу кластеризаці їпублікацій на основі грамного аналізу та нечіткого методу вибору наукових партнерів за дослідженнями. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies SCOPUS 4/4(100) 2019, P.6-14.  http://journals.uran.ua/eejet/article/view/175139/177001

13) Микитась М.В, Петриченко А.І., Теренчук С.А. Застосування системного геометричного моделювання до проектування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів. Управління розвитком складних систем. – 2019, – № 37. – С. 88-92.  http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-37/16.pdf ISSN 2219-5300 [Index Copernicus]

14) Михайленко В.М., Терейковская Л.А. Обзор средств распознавания эмоционального состояния человека по геометрии лица. Управління розвитком складних систем. – 2019, – № 37. – С. 178-184. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-37/31.pdf ISSN 2219-5300 [Index Copernicus]

15) Viktor Mihaylenko, Tetyana Honcharenko, Khrystyna Chupryna, Yurii Andrashko, Svitlana Budnik. Modelling of paStial on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects. International Journal of Engineering and Advanced Technology  (online), Vol-8 Issue-6, August 2019, Page No: 3934-3940. [Index Copernicus]  http://www.ijeat.org/download/volume-8-issue-6/ ISSN: 2249-8958 [Google Scholar]

16) Михайленко В.М., Терейковская Л.А. Концептуальная модель нейросетевого распознавания эмоционального  состояния слушателей системы дистанционного обучения. Управління розвитком складних систем. – 2019, – № 38. – С. 193-199.http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-38/32.pd

17) Полтораченко Н.І., Убайдуллаєв Ю.Н., Гаврилюк А.О. Моделювання розвитку надзвичайної ситуації на арсеналах, базах, складах зберігання боєприпасів. Управління розвитком складних систем. – 2019. – № 37. – C. 60-65.  http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-37/11.pdf ISSN 2219-5300  [Index Copernicus]

18) Полтораченко Н.І. Задача розміщення регуляторів подачі цільового продукту при проектуванні інженерних мереж.  Управління розвитком складних систем: Збірник наук. праць. – К.:КНУБА, 2019. – В.40. – С. 129-133.

http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-40/19.pdf

19) Riabchun Yu.,  Honcharenko T., Honta V., Chupryna K., Fedusenko O. Methods and Means of Evaluation and Development for Prospective Students’ Spatial Awareness.  International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering’ at SCOPUS Vol.8, Issue-11, September 2019. P. 4050-4058. ISSN 2278-3075 https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v8i11/K15320981119.pdf 

20) Сенченков І. К., Червинко О. П., Доля О.В. (2019) Розрахунок температурного поля та квазістатичного напружено-деформованого стану підкріпленогооболонкою в’язкопружного циліндрапри нестаціонарному термічному навантаженні. Вісник Запорізького національного університету: Фізико-математичні науки.  Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. Вип. 2. С.158-165

21) Терентьєв О.О., Горбатюк Є.В., Доля О.В., Київська К.І., Методи та моделі пошкодження автоматизованої системи діагностики технічного стану об`єктів будівництва. – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 38/2019, КНУБА, 2019. – С. 82–91. http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-38/15_0.pdf, ISSN 2219-5300  [Index Copernicus]

22) Терентьєв О.О., Доля О.В., Архітектура інформаційної системи діагностики технічного стану безпечної експлуатації будівель будівель – К.: Управління розвитком складних систем, збірник наукових праць, випуск 40/2019, КНУБА, 2019, http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-40ISSN 2219-5300  [Index Copernicus]

23) Терентьєв О.О., Київська К.І. Підвищення ефективності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель на етапі проектування, будівництва та експлуатації – К.: Нові технології в будівництві, міжвідомчий науково-технічний журнал, випуск 35/2019, НДІБВ, 2019. – С. 53–59, https://ndibv.kiev.ua/ru/archives/category/publications[Index Copernicus]

24) Oleksandr Terentyev, Svitlana Tsiutsiura, Tetyana Honcharenko, Tamara Lyashchenko. Multidimensional Space Structure for Adaptable Data Model. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-3, September 2019. Р. 7753-7758. DOI:10.35940/ijrte.C6318.098319. https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3/C6318098319.pdf  ISSN: 2277-3878 [Scopus]

25) Терейковська Л.О. Аналіз засобів розпізнавання емоційного стану людини за голосом. Вчені записки Таврійського національного університету  імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки». Том 30 (69) Ч. 1 № 1 2019, С.120-124. http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/1_2019/part_1/22.pdf

26) Л.О. Терейковська. Нейромережева модель розпізнавання емоційного стану операторів автоматизованих робочих місць за клавіатурним почерком. Вчені записки Таврійського національного університету  імені В.І.Вернадського, серія «Технічні науки». Том 30 (69) Ч. 1 № 4 2019, С.129-133. http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/part_1/25.pdf

27) Терейковська Л. О, Іванченко Є. В., Погорелов В.В. Метод адаптації глибокої нейронної мережі до розпізнавання комп’ютерних вірусів Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво. Випуск 35, 2019, С. 198-205.http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/13074

28) Liudmyla Tereikovska, Ihor Tereikovskyi, Shynar  Mussirsliyeva, Gulmaral Akhmed, Aiman Beketova and Aizhan Sambetbayeva Recognition of emotions by facial Geometry using a capsule neural network.  International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 04, April 2019, pp. 270-279, Article ID: IJCIET_10_04_029 .http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=10&IType=04. ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 0976-6316.

29) Терейковська Л.О., Терейковський О.І. Нейромережева модель розпізнавання емоцій по зображенню обличчя. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія«Технічні науки». (фахове видання) Том 30 (69) Ч. 1 № 2 2019, С.209-213. http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_1/35.pdf

30) L.Tereikovska, I.Tereikovskyi, S.Mussiraliyeva, G.Akhmed, A.Beketova, A. Sambetbayeva  Recognition of emotions by facial Geometry using a capsule neural network International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET )Volume 10, Issue 04, April 2019, pp. 270-279, Article http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/2_2019/part_1/35.pdf

31) Tereikovskyi I. A., Chernyshev D. O., Tereikovska L.A., Mussiraliyeva Sh. Zh., Akhmed G. Zh. The Procedure For The Determination Of Structural Parameters Of A Convolutional Neural Network To Fingerprint Recognition. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 30th April 2019. Vol.97. No 8. Pages 2381-2392 .http://www.jatit.org/volumes/Vol97No8/18Vol97No8.pdf [Scopus].

32) Serhiy Toliupa, Ihor Tereikovskiy, Ivan Dychka, Liudmyla Tereikovska, Alexander Trush. (2019)  The Method of Using Production Rules in Neural Network Recognition of Emotions by Facial Geometry. 3rd International Conference on Advanced Information and Communications Technologies (AICT). 2019, 2-6 July 2019, Lviv, Ukraine,  Page(s): 323 – 327 https://ieeexplore.ieee.org/document/8847847 DOI: 10.1109/AIACT.2019.8847847 . [Scopus].

33) Hu Z., Tereikovskyi I., Tereikovska L., Tsiutsiura M., Radchenko K. Аpplying Wavelet Transforms for Web Server Load Forecasting. In: Hu Z., Petoukhov S., Dychka I., He M. (eds) Advances in Computer Science for Engineering and Education II. ICCSEEA 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol 938. Springer, Cham. Pages 13-22. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_2 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16621-2_2 [Scopus].

34) Хлапонін Ю.І., Рябчун Ю.В., Демянчук П.С.Стан кібербезпеки у Франції. Можливості співпраці. Бизнес и безопасность, № 2, 2019. (науково-популярна публікація) https://bsm.com.ua/index.php/zhurnal/arkhiv/250-byznes-y-bezopasnost-2-2019

35) Л. Юаньюань, С.В. Білощицька Диверсифікація діяльності як складова адаптивного стратегічного управління будівельним підприємством. Управління розвитком складних систем. – No 37. – 2019. – C. 173 – 177 (фахове видання) http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-37/30.pdf

Конференції:

1) Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П., Лесько В.І. Стратегія послідовності викладання курсу вищої математики. VІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти». – К.: КНУБА, 2019.- С. 38-39 http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_16_Balina_2019.pdf

2) Баліна О.І., Безклубенко І.С., Буценко Ю.П. Вибір стратегії викладання курсу вищої математики в технічному ВНЗ. XIV міжнароднанауково-практична конференція “Сучаснідосягнення в науці та освіті”.26.09-3.10.2019. Нетанья, Ізраїль. С.86-88 http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2019.pdf#page=86 .

3) Balina Olena, Bezklubenko Irina, Mantach Denis, Dolynsky Michael. BIM technologies as a basis for construction development. International scientific – practical conference of young scientists «Buld-Master-Class-2019» – Kyiv: KNUCA, 27-29.11.2019. – 521. – P. 426.  https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

4) Безклубенко І.С., Баліна О.І., Буценко Ю.П. Інформаційний супровід навчальної діяльності студентів. XІII Міжнародна наукова конференція «Наука і освіта», 4-13 січня 2019 p., Хайдусобосло, Венгрія http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2019.pdf

5) Biloshchytska S. THE STRUCTURE OF THE TECHNOLOGICAL COMPONENT OF MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS. VІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти». – К.: КНУБА, 2019.- С.60-61 http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_27_Biloshitska_2019.pdf

6) Biloshchytska S., Kuchansky A. Strategic Management Of Enterprises Through Diversification Of Activities. Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології, системний аналіз і моделювання соціоекологоекономічних систем». 19-20 березня 2019 року. – К.: НАУ, 2019. – С.44-47 https://nau.edu.ua/ua/news/2019/3/h-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-informatsiyni-tehnologii-sistemniy-analiz-i-modelyuvannya-sotsioekologoekonomichnih-sistem.html

7) Vlasenko Myroslava, Zhuravlova Valeria, Mytko Karyna, Falshovnyk Vladlena. Cloud platforms. International scientific – practical conference of young scientists «Buld-Master-Class-2019» – Kyiv: KNUCA, 27-29.11.2019. – 521. – P. 438. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

8) Гетун Г.В., Безклубенко І.С. Баліна О.І. Дискретизація стохастичних сигналів в системах масового обслуговування. IX Міжнародна практична-конференція «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів і систем», ст. 195-196, Чернігів т.2,  14-16 травня 2019. https://itm.kpi.ua/nauka/konferentsiyi/konferentsiya-kompleksne-zabezpechennya-yakosti-tehnologichnih-protsesiv-ta-sistem-2019/

9) Гетун Г.В., Лавриненко Л.І., Безклубенко І.С., Соломін А.В.Вплив об’єктів нового будівництва на існуючу забудову міст ІІІ науково-практична Міжнародна конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд»,  26-28 вересня 2019, Одеса, ОДАБА, с.45 http://nuwm.edu.ua/naukovi-zakhodi-ta-publikaciji/nov201902081005s404

10) Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О., Доля О. В., Інформаційна модель руху розпушувального агрегату будівельної машини / Сучасний рух науки : VIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3–4 жов. 2019 р. : Тези доп. – Дніпро, 2019. – Т. 1. – С. 436–441. – Режим доступу : http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/10/TOM-1-Zbirnik-8-mizhnarodna-nauk-prakt-internet-konferentsiya-1.pdf.

11) Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О. Оцінка ефективності впровадження у виробництво нових конструкцій землерийних машин / Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі : літні диспути : I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1-2 сер. 2019 р. : Тези доп. – Дніпро, 2019. – С. 148-153. – Режим доступу : http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/08/Zbirnik-1-mizhnarodna-nauk-prakt-int-konf-Summer-Debates.pdf

12) Горбатюк Є. В., Терентьєв О. О. Створення гідроавтоматичної моделі будівельних машин з енергоакумулятором / Сучасні енергетичні установки на транспорті, технології та обладнання для їх обслуговування (СЕУТТОО-2019) : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 верес. 2019 р. – Херсон : ХДМА, 2019. – С. 135–136. – Режим доступу : http://www.kma.ks.ua/nauchnaya-rabota/konferentsii-i-seminary/eseu.

13) Gorbatyuk Ievgenii, Terentyev Olexander, Dolynskyi Mykhailo, Datsun Oleksii. Informative model of action of micro relief on out of control moving of working bodies of ripper. International scientific – practical conference of young scientists «Buld-Master-Class-2019» –  Kyiv: KNUCA, 27-29.11.2019. – 521. – P. 292.  https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

14) Горда Олена. Застосування BIM технологій на будівельному майданчику в інформаційних технологіях управління проектом. International scientific – practical conference of young scientists «Buld-Master-Class-2019» – Kyiv: KNUCA, 27-29.11.2019. – 521. – P. 424. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

15) Забарило О.В., Коротких Ю.А., Серпінська О.І. Застосування методу сплайн-апроксимації при дослідженні надійності тонкостінних будівельних конструкцій. VІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти». – К.: КНУБА, 2019.- С. 58-59 http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_26_Zabarilo_2019.pdf

16) Забарило О.В., Коротких Ю.А., Полтораченко Н.І. Застосування методу сплайн-апроксимації при дослідженні вільних коливань тонкостінних будівельних конструкцій. Зб. тез доповідей VІ міжнародної науково-практичної  конференції “Build-master-class-2019”.- Київ – КНУБА – 2019. – с.202-203.

17) Kyivska Kateryna, Terentiev Oleksandr, Kryvsha Bohdan. Use of databases at the enterprise. International scientific – practical conference of young scientists «Buld-Master-Class-2019» – Kyiv: KNUCA, 27-29.11.2019. – 521. – P. 442. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

18) Клименко М.О, Безклубенко І.С., Лесько В.І. Складання енергетичного балансу процесу перемішування гравітаційних змішувачів XIV міжнароднанауково-практична конференція “Сучаснідосягнення в науці та освіті”. 26.09-3.10.2019. Нетанья, Ізраїль. С.86-88 http://iftomm.ho.ua/docs/MASE-2019.pdf#page=242

19) Khaddad А., Riabchun Y., Terenchuk S., Yeremenko B. Моdeling of the Intelligent System of Searcfing Associative Images.Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інформаційних комунікацій, науки та технологій» (PIC S&T-2019). 8-11 жовтня 2019 року   Київський університет ім. Бориса Грінченка,  м. Київ. http://picst.org/

20) Лесько В.І., Безклубенко І.С., Клименко М.О. Специфічні моделі робото здатності та параметричної надійності гідроприводів в машин. XІII Міжнародна наукова конференція «Наука і освіта», 4-13 січня 2019p., Хайдусобосло, Венгрія http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2019.pdf    http://iftomm.ho.ua/docs/SE-2019.pdf#page=8

21) Матяш, Долинський, Безклубенко І.С., Баліна О.І.BIM-технології, як основа розвитку будівництва.International Scientific-practical conferenceofyoungscientists. Kiev, Build-masterclass, 29-30 November, 2019 (КНУБА)– С.426-4285 https://www.bmc-conf.com/ua/index.html

22) Микитась М.В., Єременко Б.М., Кожедуб С.А. Системне моделювання структури архітектурно-будівельних кластерів. Наука та будівництво. К.: НДІБК. – 2019’1. – С.78-81 http://journal-niisk.com/index.php/scienceandconstruction/issue/view/18

23) Міхайленко В.М., Бородавка Є.В., Койструбов В.М. Інформаційна система управління проектами в малоповерховому будівництві. VІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти». – К.: КНУБА, 2019. -С. 74-75 http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_34_Mykhaylenko_2019.pdf

24) Міхайленко Віктор, Гончаренко Тетяна, Лященко Тамара, Лященко Марія. Впровадження програмних комплексів на основі технології інформаційного моделювання (BIM-технології). International scientific – practical conference of young scientists «Buld-Master-Class-2019» – Kyiv: KNUCA, 27-29.11.2019. – 521. – P. 450.  https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

25) Міхайленко Віктор, Терейковська Людмила. Нейромережева модель розпізнавання емоційного стану pа клавіатурним почерком. International scientific – practical conference of young scientists «Buld-Master-Class-2019» – Kyiv: KNUCA, 27-29.11.2019. – 521. – P. 428.  https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

26) Пасько Р.М.,Теренчук С.А. Моделювання інтелектуальної системи підтримки судових будівельно-технічних експертиз. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу», 5 листопада 2019, Київ. https://lpnu.ua/opportunities/2019/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferenciya-aktualni-pytannya-sudovoyi

27) Пашко А.О., Доманецька І.М., Рябчун Ю.В., Теренчук С.А. Модель оцінювання професійних здібностей абітурієнтів.«Інтелектуальнісистеми прийняття рішень та проблемиобчислювально-гоінтелекту» (ISDMCI`2019): матері-али м. н. к. – Херсон (Залізний порт): 21-25 травня 2019. – С. 141-143 ISBN 978-617-7783-02-1 (електронне видання)

28) Полтораченко Н.І., Мартинюк О.Г. Задачі параметричної оптимізації в умовах невизначеності інформації. VІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти». – К.: КНУБА, 2019. -С. 36-37 http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_15_Poltorachenko_2019.pdf

29) Рябчун Ю.В. «Впровадження ігрових мобільних додатків в систему оцінк ипросторової уяви абітурієнтів.Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI`2019): матеріали м. н. к. – Херсон (Залізний порт): 21-25 травня 2019. – С. 162-163. ISBN 978-617-7783-02-1(електронне видання)

30) Сенченков І.К., Червинко О. П., Доля О. В. Исследование динамических процессов в подкрепленном оболочкой вязкоупругом цилиндре при импульсном нагружении //XIX International Conference “Dynamical System Modeling and Stability Investigations” (DSMSI-2019)  (Kyiv, Ukraine, 22-24 May 2019). Proceedings of conference reports. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2019. – С. 271-273. http://www.dsmsi.univ.kiev.ua/downloads/book_DSMSI-2019%20final.pdf

31) Сенченков И.К., Червинко О.П., Доля Е.В. Возможности метода Шепери решения нестационарных динамических задач вязкоупругости // Математичні проблеми технічної механіки та прикладної математики – 2019: Матеріали міжнар. наук. конф. (Дніпро, , Кам’янське, 02 – 05 грудня 2019 р.) Ч.2. – Дніпро, 2019. – С. 32. http://umsf.dp.ua/en/

32) Терентьєв О.О., Доля О.В. Підвищення ефективності інформаційної системи комплексної безпеки захисту будівель. VІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти». – К.: КНУБА, 2019. С. 44-48 http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_19_Terentiev_2019.pdf

33) Terentyev O., Dolya O., Gorbatiuk E. Assessment of imperfections of building structures based on fuzzy sets.The 2nd International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (October 9-11, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. P.163-169., ISBN 978-92-9472-193-8

34) Терентьєв О. О., Горбатюк Є.В., Доля О.В., Бородиня В.В., Баліна О.І. Оцінка недосконалостей будівельних конструкцій на основі нечітких множин. The 2nd International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society” (October 9-11, 2019) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2019. P.163-169. ISBN 978-92-9472-193-8 http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/scientific-achievements-of-modern-society_9-11.10.19.pdf?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=MATERIALY_KONFERENCII&utm_content=668776888 ISBN 978-92-9472-193-8

35) Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В.,  Київська К. І. Алгоритм технології контролю визначення місцеположення мобільних об’єктів / Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки (ПІКТ–2019) : праці VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 3–6 жовт. 2019 р. – Чернівці : Черн. нац. ун-т, 2019. – С. 22–23. – Режим доступу : https://www.dropbox.com/sh/xqih52udohpg2ri/AABUIM0WsWZvZcEbo1do1KBea?dl=0&preview=PICT2019-T.pdf.

36) Терентьєв О. О., Горбатюк Є. В., Київська К. І. Створення інформаційної моделі визначення місцеположення мобільних об’єктів / Міжнар. наук. симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ». Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) : праці V Міжнар. наук.-практ. конф., 15–20 квіт. 2019 р., Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгородський національний університет” та [ін.]; наук. ред. В. Є. Снитюк. – Ужгород : ПП “Інвазор”. – С. 291–292. – Режим доступу : https://docs.wixstatic.com/ugd/bd91d0_aef8ba9aeeaf4241920fff463168e665.pdf?index=true.

37) Terentyev O. Scientific Achievements of Modern Society: Abstracts of I International Scientific and Practical Conference Liverpool, United Kingdom 11-13 September 2019. – Р. 266-271. The Concept of the Information Model Conctruction Object, http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/09/scientific-achievements-of-modern-society_11-13.09.19-1.pdfISBN 978-92-9472-193-8

38) Terentyev O. 5th International Scientific Conference – «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». February 28, 2019, Stuttgart, Germany. – Р. 805-810. Parametric modeling of information model of construction, http://www.tsatu.edu.ua/ettp/wp-content/uploads/sites/25/shtutthard-hermanyja-28.02.19-kovalov-s.-660-666_compressed.pdfISBN 978-3-944375-22-9

39) Terentyev O. 6th International Scientific Conference – «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». April 19, 2019, Stuttgart, Germany. – Р. 120-125. Software-technical complex of the implementation of the automatically-based system of diagnols of construction condition of non constructions, http://www.tsatu.edu.ua/etem/wp-content/uploads/sites/60/science-progress-in-european-countries-190419-1.pdfISBN 978-3-944375-22-9

40) Terentyev O. Advances of science: Proceedings  of  articles  the  international  scientific conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 17 May 2019 – Р. 247-253. Methods and analysis of the causes of damage to the system diagnostics of technical condition of buildings and structures, http://eprints.library.odeku.edu.ua/5462/1/FedorovaGV_ADVANCES_OF_SCIENCE_05.04.19_431-436.pdfISBN 978-80-7534-078-8

41) Терентьєв О.О. Міжнародна конференція в Державному підприємстві «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» Мінрегіону України, 13-14 березня 2019 р., м. Київ, ДП «НДІБВ». Застосування нових матеріалів і технологій захисту, гідроізоляції, укріплення конструкцій об’єктів на етапі проектування, будівництва, експлуатації, https://ndibv.kiev.ua/ru/archives/5625

42) Terentiev Oleksandr, Turchaninova Kateryna. Understanding the motivation behind cyberattacks. International scientific – practical conference of young scientists «Buld-Master-Class-2019» – Kyiv: KNUCA, 27-29.11.2019. – 521. – P. 430. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html

43) Терентьєв О.О., VII Міжнародна науково-технічна конференція “Нові технології в будівництві. BIM. Досвід та перспективи впровадження будівельних інформаційних технологій”. Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», 9-10 грудня 2019 р., м. Київ, ДП «НДІБВ», https://ndibv.kiev.ua/ru/archives/5774

44) Терейковський І.А., Терейковська Л.О. Нейромережева модель біометричної аутентифікації по відбиткам пальців. VІ міжнародна науково-практична конференція «Управління розвитком технологій. Інформаційні технології розвитку освіти». – К.: КНУБА, 2019. -С. 70-71 http://it.knuba.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/T_P_32_Tereykovskiy_2019.pdf

45) Терейковський І.А. Терейковська Л.О. Терейковський О.І. Нейромережеві технології біометричної ідентифікації Всеукр. наук.-практ. конф.  «Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі», 27 березня 2019, Київ. нац. торг.-екон. ун-т: зб. тез допов. С. 101-103. https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/250dafc576ffd3c6a92546eebacc834d.pdf

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram