НАУКОВІ СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ

2023 рік

Ivashko, Y, Dmytrenko, A, Hryniewicz, M., Petrunok, T.,Yevdokimova, T. Official” and “private” parks of the XVIII-XIX centuries through the prism of general landscape trends of the time //LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ART. VOLUME20, NUMBER 20, SCIENTIFIC JOURNAL OF LATVIA UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES AND TECHNOLOGIES – p.24-38 («Офіційні» та «приватні» парки XVIII-XIX століть крізь призму загальних ландшафтних тенденцій того часу. // Ландшафтна архітектура і мистецтво: науковий журнал Латвійського університету природничих наук і технологій. Випуск 20, 2022 р. – с. 24-36)

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000990478100001

2022 рік

Meloian, A., A., Sharypin, Pohribna, A., Kiian, A., & Bulavina, O. (2022). Specialists’ basic behavioural coping strategies when handling stressful situations. Amazonia Investiga11(60), 102-112. 

https://doi.org/10.34069/AI/2022.60.12.10

2021 рік
Чорноморденко І.В., доктор філос.н., проф., Осадча О.С., асп.
Вплив музики на світогляд і бутя людини: філософсько-антропологічний аналіз // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. Том 32 № 2. 2021. с.101-106
Чорноморденко І.В., доктор філос.н., проф., Мокан Н.І., асп.
Діалог культур як діалог цінностей // 
Мультиверсум. Філософ. альманах. 2021. Вип. 1(173). Том 1. С.139-154
https://doi.org/10.35423/2078-8142.2021.1.1.10

2020 рік
Гринько О.А., кандидат філос.н., доц.
1. Щодо впливу ідеології та практики сатанізму на формування молодіжної субкультури // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць.- К., 2020. Випуск 152 (№ 1). с.122-127
2. Роль та функції архітектури в філософських утопіях // “Гілея: науковий вісник”: Збірник наукових праць.- К., 2020. Випуск 155 (№ 4). С.147-151
Шарипін А.В.кандидат філос.н., доц.
1. Эпистемологический анализ концепции времени в научном наследии Есаи Крымеци (соавт. А. Мелоян) // Epistemology & Philosophy of Science. Volume 57, Issue 2, 2020. с.208-225
https://doi.org/10.5840/eps202057231 (scopus)
Рижко Л.В. доктор філос.н., проф.
1. Програмно-цільові дослідження: «внутрішньо» та «зовнішньо» орієнтована наука. // Наука та наукознавство. 2020. № 3 (109). С. 64—77.
https://doi.org/10.15407/sofs2020.03.064
Євдокимова Т.В., кандидат філос.н., доц.
1. Глобальний етос та діалог релігій // The Caucasus Economic & Social Analysis Journal Multidisciplinary Journal Refereed & Reviewed journal October-November 2020 Volume 38  Issue 04 Georgia, Tbilisi 2020. С. 32—34.
Чорноморденко І.В., доктор філос.н., проф., Мокан Н.І., асп.
1. Методологічний принцип діалогу в теології Мартіна Бубера // The Caucasus Economic & Social Analysis Journal Multidisciplinary Journal Refereed & Reviewed journal October-November 2020 Volume 38  Issue 04 Georgia, Tbilisi 2020. С. 14—17.

2019 рік
Чорноморденко І.В., доктор філос.н., проф.:
1. Концепт іншого та його місце в структурі гри // Вісник НАУ. Філософія. Культурологія, Київ, 2019. – №1(5)
2. Позанаукові знання та їх культуротворчі функції // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Духовність. Культура. Глобалізація» (28 жовтня 2019 р.). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – с.28-30
Завгородня О.Д., кандидат філос.н., доц.:
1. Про об’єктивні закони граничної суб’єктивності. Стаття 3. Духовність і практика: дія закону іррадіації // Практична філософія, 2019. №1, с.44-51
Пугачова Т.В., ст. викладач:
1. Філософія в системі освіти // Матеріали міжнародної наукової конференції «Освіта та наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Частина 2.-  Дніпро: Охотник, 2019.- С. 265-266
Лакуша Н.М.кандидат філос.н., доц.
1. Сучасні загрози безпеці світової спільноти // Безпека в сучасному світі. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 27-28 вересня 2019 р., м.Дніпро. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. – с.83-84
2. Ландшафт як чинник формування національної ментальності та культури // Гілея: науковий вісник. – К. : «Видавництво «Гілея», 2019. – Вип. 149 (№ 10). Ч. 2. Філософські науки. – с.62-67
Шарипін А.В. кандидат філос.н., доц.
1. Геометричний підхід до енактивізму (Geometrical approach to enactivism) // Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. №36. Київ: ЦГО НАН України. 2019. – с.25-39 (eng)

2018 рік
Чорноморденко І.В., доктор філос.н., проф.:
Позанаукова і наукова методологія. Постановка проблеми / І. Чорноморденко // Університетська кафедра. – 2018. – № 7. – С. 85-92
Рижко Л.В., доктор філос.н., проф.:
1.Престиж професії ученого в Україні та інших державах: соціологічні дискурси// 100-летие НАН Украины: прошлое и современность. – К.: Феникс, 2018. – с.113-122
Галушко О.С., кандидат філос..н., доц..:
1. Аналіз форсайтних технологій, як засобу соціокультурних перетворень. / О. С. Галушко//  Гілея: науковий вісник. – 2018. – № 130. – С. 294-298
2. Аналіз методів форсайту. Якісні методи. / Аналіз методів форсайту. Якісні методи.// Гілея: науковий вісник. – 2018. – № 131. – С. 245-251
Гринько О.А., кандидат філос.н., доц.
1. Релігія та сучасне українське суспільство // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2018. – Випуск 127 (1).
Завгородня О.Д., кандидат філос.н., доц.:
1. Про об’єктивні закони граничної суб’єктивності. Стаття 2. Тілесне буття і буття духа для закону іррадіації // Практична філософія, 2018. №2 (№68).
Пугачова Т.В., ст. викладач:
1. Формалізація як структурний елемент дійсності // Соціально-гуманітарні науки та суспільні виклики. Матеріали III Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018. Частина 1. – с.252-254

2017 рік
Лакуша Н.М.кандидат філос.н., доц.:
1. Ідея сталого розвитку та почуття екзистенціальної відповідальності // Totallogy, №34, Київ, 2017.
2. Філосовські засади глобалізації // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. II Всеукраїнська конференція 26-27 травня 2017 р. м. Дніпро. – Дніпро, 2017
3. Проблеми сьогодення в сучасній філософії. Посібник для студентів. – К.: КНУБА, 2017. – 48 с. У співавторстві з Пугачова Т.В.
Покотило К.М.кандидат філос.н., доц.:
1. Філософія “сродної праці” – складова майбутнього вищої освіти (праксеологічний прогноз) // Переяславські Сковородинські студії. Збірник наукових праць. “Філологія. Філософія. Педагогіка”, м.Ніжин, 2017. – Вип.4
2. Дизайн простору сучасних філософських методів // Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю (м.Львів, 21-22 квітня 2017 р.). – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С.105-109
Пугачова Т.В., ст. викладач:
1. Людина та людське! // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. II Всеукраїнська конференція 26-27 травня 2017 р. м. Дніпро. – Дніпро, 2017
2. Проблеми сьогодення в сучасній філософії. Посібник для студентів. – К.: КНУБА, 2017. – 48 с. У співавторстві з Лакуша Н.М.
Рижко В.А.доктор філос.н., проф.:
1. Вчений: професія? покликання? // Збірник: Наукові і освітянські методики та практики. – Випуск 8-9, К., 2017. – С.7-16
2. Концептуалізація як філософський агон // Totallogy, №34, Київ, 2017.
3. Історія як навчальна дисципліна: від номадології до концептології // Збірник “Філософські діалоги, 2017 р. Традиції та новації в наукових розвідках Інституту філософії“. – К., 2017
Сторіжко О.Й., ст. викладач:
1. Творческая сущность экологической деятельности // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практ. конференції “Людяність творчості як творчість людяності“. – К., КПІ ім. І. Сікорського, 2017. – 245 с.
2. Становление как форма творчества // Міжнар. науково-практ., конференція, НПУ ім. Драгоманова, квітень 2017. – К., 2017
Завгородня О.Д., кандидат філос.н., доц.:
1. Про об’єктивні закони граничної суб’єктивності. Стаття 1. До філософії духа. Загальні засади // Практична філософія, 2017. №4 (№66).
Хавроненко В.Д., кандидат філос.н., доц.:
1. Філософія дун джуншу в історії класичного конфуціанства // Дні науки філософського факультету – 2017 р. Міжнародна наукова конференція (2017 р. Київ). – С.57-58
Чорноморденко І.В., доктор філос.н., проф.:
1. Комунікативний поворот в філософії і проблема позаннаукового знання // Філософія гуманітарного знання. Чернівецький національний університет, 2017. – Випуск №726-727
2. Методологія динамічної міждисциплінарності в сучасному філософському дискурсі // ЧНУ ім. Ю. Федьковича. Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці. Матеріали міжнар. наук. конф. 6-7 жовтня 2017 р. – Чернівці, 2017. -с.142-144
3. Біотехнологічні інновації та їх глобальний характер: філософський аналіз // Вісник Львівського університету. Серія Філософсько-політолог. студії, 2017, Випуск 11, с.77-83
Шарипін А.В., кандидат філос.н., доц.:
1. Интенциональний узел: от нейрофеноменологии к геометрическим инвариантам // КИСЭ – 2017. Материалы Всероссийской конференции по когнитивной науке. Казань, 30 октября – 3 ноября 2017 г. – Казань, 2017

2016 рік
Євдокимова Т.В., кандидат філос.н., доц.:
1. Фундаменталізм як релігійний і ідеологічний феномен// Альманах Культура і сучасність вип.2.- К. 2016.
2. Релігія і політика в період трансформації суспільства: можливості і межі взаємодії.// Матеріали XXI міжнар. науково-практичної конф. професорсько-викладацького складу «Україна в світових і європейських інтеграційних процесах: стратегія і практика» 16 березня 2016р. Вип.24. — Г.1. — К.,2016. – С.94-97.
Лакуша Н.М., кандидат філос.н., доц.:
1. Культурна глобалізація вищої освіти перспектива чи загроза?// Tottallogy. Постнекласичні дослідження. – К., ЦГО НАН України, № 33.- 2016.
2. Світ екобезпеки людини: глобалізаційні виклики. Монографія.-К,-Логос, 2016 .- 264 с.
3. Розвиток та майбутнє вищої освіти України// II Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації – м. Дніпро. 28-29 жовтня, 2016. – с.193-194
Покотило К.М., кандидат філос.н., доц.:
1. Засади створення міждисциплінарного інтерактивного курсу методології науки // Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти,- Варшава: Fundacja “Instylut Altes Liberales”, 2016. Стаття в колективній монографії
Рижко В.А., доктор філос.н., проф.:
1. Неоконцептологія. Монографія. – К.- Логос. 2016 .- 604 с.
Силкіна С.О., асистент:
1. Посмодерна критика модерної парадигми гуманізму як чинник сучасного гуманістичного дискурсу// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць , вип.№65. – Запоріжжя, 2016.
Сторіжко О.Й., ст-викл.:
1. О творческой сущности философии// Конференція в КПІ, Травень 2016 р.-К., 2016.
2. Информационное общество: операциональная сущность виртуальных коммуникаций// Конференція (Дрогобицький національний педагогічний університет). Жовтень, 2016.-Дрогобич, 2016.
Чорноморденко І.В доктор філос.н.. проф.:
1. Теоретико-методологічні засади становлення, розвитку та трансформації філософії техніки в епоху глобалізації// Гілея: Науковий вісник (збірка наукових праць). -К.. 2016. -Випуск 105, №2

2015 рік
Галушко О.С., кандидат філос..н., доц..:
1. Конструктивістський підхід у прогнозуванні соціальних процесів// Tottallogy. Постнекласичні дослідження. – К., ЦГО НАН України, № 33.- 2015.
Гринько О.А., кандидат філос. н., доц.:
1. Соціальна адаптація нерелігійних рухів на прикладі Церкви останнього завіту// Сучасні соціально-гуманітарні дискурси. Матеріали п’ятої всеукраїнської наукової конференції м. Дніпропетровськ, 21 березня 2015 р.: у 5-ти частинах. -Ч.2.- с.34-36.
Євдокимова Т.В.. кандидат філос..н., доц..:
1. Глобальний етос і діалог релігій// Матеріали XX міжнародної НПК «Європейський вибір України в контексті без пекових викликів та сучасних реалій. 14 березня 2015 р. -К., 2015.-Т.І, ВИП..23. -с.103-105.
Покотило К.М., кандидат філос. н., доц.:
1. Сучасні методологічні засади дослідження сфери естетичного Колективна монографія// Естетична освіта педагога: колективна монографія/ [Андрушенко 1., Грицаєнко П.М., Дорога А.Є., та ін.] за ред. Андрушенко Т.І. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015.
2. Методологічні парадигми в сучасній естетиці // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів Інституту філософської освіти та науки 6-10 квітня 2015 року / Ред. рада І.І. Дробот (голова) та ін. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015.
3. Категоричний імператив та лідерство в освіті // International Scientific Journal оf Universities and Leadership – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015
Рижко В.А., доктор філос.н., проф.:
1. Філософія і навчання: проблема концептуальності// Tottallogy. Постнекласичні дослідження. – К.. ІДГО НАН України, № 33.- 2015.
2. Концепція // Енциклопедія сучасної України. – К., 2015. – т.14.
Сторіжко О.Й., старший викл.:
1. Інформаційні технології в контексті культури// Матеріали міжнародної конференції.-К.: КПІ, листопад 2015.
Хавроненко В.Д., кандидат філос. н., доц.:
1. Логіко-семантичний аналіз конфуціанського принципу (чжен мін)// Матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2015 р.» (21-22 квітня 2015 р.).- К., 2015.- Ч. І.
Чорноморденко І.В доктор філос.н., проф.:
1. Методологія в системі наукових і позанаукових знань// К.: Вісник НАУ, Філософія. Культурологія, 2015. – №1(21).
2. Соціальне кіно як предмет філософування: основні засади, структура і функції// Філософія гуманітарного знання. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015 р. Випуск №726, 727.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram