НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

Науково-дослідний інститут будівельної механіки (НДІБМ) заснований в 1961 році за ініціативою д.т.н., проф. Вайнберга Д.В. (1905-1973) як Науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій при кафедрі будівельної механіки Київського інженерно-будівельного інституту; з 1966 р. – Проблемна науково-дослідна лабораторія тонкостінних просторових конструкцій, з 1991 р. – НДІБМ. За час існування підрозділу захищено 30 докторських і 174 кандидатські дисертації, сформована потужна наукова школа, яка стала джерелом наукових і науково-педагогічних кадрів для кафедр металевих і дерев’яних конструкцій, основ і фундаментів, теоретичної механіки, основ інформатики, нарисної геометрії в КНУБА.

В теперішній час НДІБМ проводить фундаментальні та прикладні дослідження із теорії і методів розрахунків на міцність, стійкість та коливання складних просторових конструкцій під дією зовнішніх впливів різної фізичної природи і створення на цій основі проблемно- та об`єктно орієнтованого програмного забезпечення.

Результати досліджень, виконаних в НДІБМ, були відзначені Державними преміями України у галузі науки і техніки:

1991 р. ‑ «Теорія, методи математичного моделювання та чисельний аналіз процесів деформування складних просторових конструкцій;

2003 р. ‑ «Наукові дослідження, розробка та впровадження низькоенергоємних технологій і техніки у будівництві».

У 2013 р. за цикл робіт «Створення інноваційно-зорієнтованої моделі та умов підготовки фахівців будівельної галузі з урахуванням можливостей сучасних матеріалів і технологій» була присуджена Державна премія України у галузі освіти.

 

Керівники підрозділу:

Директор – Лізунов Петро Петрович доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України та Академії інженерних наук України, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки.

Заступник директора – Солодей Іван Іванович доктор технічних наук, професор.

 

Штатний склад наукового підрозділу:

доктори наук, професори –  7
доктори наук                         3
кандидати наук                     17

Напрями науково-дослідних робіт спрямовані на розв’язання практичних задач із визначення несучої здатності конструкцій та їх окремих вузлів у будівництві, авіабудуванні, машинобудуванні, енергетиці, приладобудуванні, військовій й оборонній сфері, ракетно-космічній та іншій техніці на основі комп’ютерного моделювання процесів їх деформування в умовах складних зовнішніх впливів. Використання цих результатів дозволяє провести заміну тривалих і високовартісних експериментальних досліджень, необхідних для визначення несучої здатності конструкцій, комп’ютерним моделюванням. Це дозволяє знизити вартість і трудомісткість отримання результатів, а також передбачувати аварії й інші нештатні ситуації, які можуть виникати в ході експлуатаційного навантаження. Вирішення зазначених питань є важливим з точки зору економічної ефективності процедур проектування нових зразків техніки та технічного супроводу процесів експлуатації. У цілому застосування результатів дозволить вийти на новий рівень аналізу міцності елементів конструкцій при довготривалих статичних (сталих і циклічних) навантаженнях та визначення їх несучої здатності.

Науково-дослідні роботи, що можуть виконуватись на замовлення сторонніх організацій
Проведення розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість будівель і споруд та відповідальних елементів конструкцій, що працюють в різних галузях техніки.

Науково-дослідні роботи, що виконуються
НДІБМ проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження в напрямку створення нових і удосконалення існуючих методів розв’язання задач деформування та руйнування твердих тіл при силових статичних і динамічних навантаженнях з урахуванням дії теплових, електромагнітних та  інших фізичних полів, та розв’язання конкретних задач, які становлять як теоретичний, так і практичний інтерес.

Науково-технічні послуги
Проведення розрахунків на міцність, жорсткість та стійкість відповідальних конструкцій та їх окремих елементів, що працюють в будівництві, транспортному і енергетичному машинобудуванні, в різних галузях техніки.

Результати наукових досліджень (загальні).

В останній час найсуттєвіші результати були досягнуті за наступними напрямками:

 1. Створена і реалізована на основі методу скінченних елементів методика обчислення параметрів лінійної і нелінійної механіки руйнування та моделювання росту тріщин у просторових тілах. Вирішено проблему отримання достовірних інваріантних (незалежних від контуру інтегрування) величин J-інтеграла Черепанова-Райса, в тому числі при змішаному руйнуванні. Це дозволяє проводити розрахунки на тріщиностійкість і визначення несучої здатності просторових та кругових вісесиметричних тіл при довільному розташуванні початкових тріщин і передбачати час розвитку тріщин, що дозволяє попереджати можливе руйнування конструкцій;
 2. Розроблено і реалізовано методику скінченноелементного моделювання еволюційних задач тривалого деформування просторових тіл в умовах повзучості з урахуванням континуального руйнування (накопичення пошкодженості матеріалу) і визначення ресурсу при тривалому навантаженні в умовах високих температур. Це дозволяє проводити визначення ресурсу експлуатації роторів та лопаток парових та газових турбін, паропроводів та іншого обладнання енергетичного і транспортного призначення, яке працює в умовах тривалих навантажень при високих температурах. Впровадження цих розробок проводилось на Державному підприємстві «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект»»;
 3. Проведено розробку і реалізацію методик скінченноелеметного дослідження невстановлених температурних полів та пружнопластичного деформування просторових тіл та дослідження геометрично-нелінійного деформування, стійкості масивних, тонкостінних та комбінованих вісесиметричних конструкцій при термосиловому навантаженні,при термосиловому навантаженні. Це в комплексі створює чисельний апарат для розв‘язання задач деформування таких об‘єктів як посудини і балони високого тиску, тонкостінні ємності різного призначення, а також технологічних задач обробки матеріалів, що супроводжуються суттєвим зміненням форми (обробка тиском – ковка, витяжка, штамповка). Це дозволяє, зокрема, прогнозувати і удосконалювати технологічні режими виготовлення різноманітних виробів;
 4. Розроблені і чисельно реалізовані методи дослідження складних режимів коливань елементів конструкцій різної вимірності та геометрії. Результати виконаних досліджень можуть бути використані при розробці методик, що застосовуються при аналізі протікання вібраційних процесів у віброударних системах різної конфігурації при зовнішніх навантаженнях стохастичної та ударної природи в будівництві, авіабудуванні, машинобудуванні та інших галузях техніки, де в якості конструктивних елементів використовуються масивні та тонкостінні тіла складної форми, що можуть зазнавати впливу стохастичних та ударних навантажень. Впровадження результатів передбачається, зокрема, в наукову та інженерну практику таких установ, як ДП НДІ будівельних конструкцій. Результати використані у спільних розробках із Українським Антарктичним центром. Зокрема, визначені динамічні характеристики складної оболонкової конструкції, необхідні для розрахунку на дію стохастичного вітрового навантаження паливного резервуара із захисною ємністю, який забезпечує безперебійну роботу української станції в Антарктиці;
 5. Розроблено нову модифікацію ізопараметричного просторового багатошарового скінченного елемента, можливості якого збільшені за рахунок введення додаткових змінних параметрів. На основі єдиної розрахункової моделі, що дозволяє розглядати тонкі оболонки складної форми з геометричними та фізико-механічними неоднорідностями, розроблено та реалізовано скінченноелеметну методику дослідження геометрично нелінійного деформування, втрати стійкості, закритичної поведінки та коливань різних класів пружних неоднорідних оболонок при дії силових і температурних навантажень. Побудований алгоритм дає змогу проводити повний аналіз процесів втрати стійкості та закритичної поведінки оболонки, розглядати різні режими комбінованої дії температурних і силових навантажень, отримувати повну інформацію про напружено-деформований стан оболонки на будь-якому кроці навантаження, визначати точки розгалуження розв’язків, враховувати залежність термомеханічних властивостей матеріалів оболонки від температури, досліджувати вплив початкових недосконалостей форми оболонки на стійкість і міцність конструкції, виконувати модальний аналіз оболонок ускладненої геометричної структури при дії термосилових навантажень та визначати момент втрати стійкості за динамічним критерієм. До кола об’єктів, що досліджуються, відносяться обтічники та фюзеляжні частини літаків (як підкріплені ребрами так і послаблені виїмками оболонки, які знаходяться під впливом термосилових навантажень); елементи лопаткового апарату газових турбін; тонкостінні резервуари та цистерни, що можуть мати початкову недосконалість і дефекти форми та експлуатуватись при наявності різких змін природно-кліматичних умов (наприклад в Антарктиці); покриття та перекриття великопрогонових споруд, що можуть бути підкріплені ребрами та послаблені з технологічних причин каналами, виїмками, отворами, мати злами серединної поверхні; різні оболонкові конструкції пріоритетних галузей техніки (ракетно-космічна, нафтогазова, будівельна, оборонна та ін.), які можуть знаходитись в екстремальних умовах експлуатації;
 6. Побудовано нові універсальні математичні та розрахункові моделі для комплексного підходу до розв’язання задач динамічної механіки руйнування при використанні коректних формулювань J-інтеграла як часткового випадку T* та Г інтегралів до визначення параметрів динамічної механіки руйнування. Розроблено новий спеціальний скінченний елемент для моделювання процесів деформування тіл з тріщинами та розвитку тріщини в масивних просторових тілах під дією динамічного навантаження, на основі якого побудовано нові розрахункові алгоритми напіваналітичного методу скінченних елементів. Це дозволяє досліджувати поведінку конструкції в умовах інтенсивного пластичного деформування та враховувати зміни граничних умов на берегах тріщини.

Перелік фундаментальних досліджень, які виконуються.

«Створення комп’ютерних технологій дослідження несучої здатності просторових тіл складної форми з тріщинами на основі енергетичних критеріїв руйнування» (наук. керівник д.т.н., проф. Пискунов С.О.)

«Чисельні методи дослідження та прогнозування нелінійних коливань, динамічної стійкості та кризових явищ і хаотичної поведінки пружних систем» (наук. керівник д.т.н., проф. Максим’юк Ю.В.)

«Теорія і методи чисельного дослідження динамічного фізично та геометрично нелінійного деформування просторових тіл» (наук. керівник д.т.н. Вабіщевич М.О.)

«Розробка методології пошуку оптимальних проектних рішень тонкостінних стержневих систем із холодногнутих профілів з урахуванням їх закритичної роботи» (наук. керівник д.т.н., проф. Іванченко Г.М.)

«Нелінійне деформування, стійкість, закритична поведінка та коливання оболонкових конструкцій спеціальної техніки в екстремальних термосилових умовах експлуатації» (наук. керівник к.т.н., проф. Ворона Ю.В.).)

«Створення теорії і методів дослідження нелінійного деформування і руйнування конструкцій машин і споруд при їх контактній взаємодії із пружнопластичним середовищем» (наук. керівник д.т.н., проф. Солодей І.І.)

Перелік прикладних досліджень, які виконуються.

«Розробка комбінованих методів ідентифікації неповних дублікатів та виявлення повноти висвітлення наукових результатів дисертаційних досліджень, опублікованих автором» (наук. керівник д.т.н., проф. Лізунов П.П.)

Інформація про виконання державних цільових програм.

НДІ БМ виконав і виконує ряд проектів по програмі Державного замовлення (проекти «Створення комп’ютерної методики оцінки стану матеріалу та  визначення ресурсу відповідальних елементів конструкцій газотурбінних двигунів», «Створення комп’ютерної методики визначення несучої здатності і ресурсу роторів парових турбін за наявності дефектів»), Державній науково-технічній програмі «Ресурс» (проекти «Напружено-деформований стан корпусів реакторів атомних електростанцій при складному термосиловому навантаженні», «Визначення ресурсу роторів парових турбін на основі чисельного дослідження процесів повзучості та накопичення пошкодженості»), науково-дослідним програмам Фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України (проект «Дослідження достовірності і можливості застосування методики чисельного дослідження процесів в’язкопружнопластичного деформування і континуального руйнування просторових тіл»).

Колектив інституту брав активну участь в роботах, пов‘язаних із стабілізацією конструкцій та споруд об‘єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС.

Науково-методична та освітня діяльність.

НДІ БМ являє собою базу з підготовки фахівців вищої кваліфікації в галузі будівельної механіки і механіки деформівного твердого тіла. На базі НДІ БМ підготовлено 30 докторів і 174 кандидати наук. За період існування інституту опубліковано велику кількість наукових робіт з класичних і чисельних методів розв’язання задач будівельної механіки та використання комп’ютерних технологій. Серед них монографії, статті у вітчизняних і зарубіжних віданнях, підручники і навчальні посібники.

За останні 5 років (2016-2020 рр.) опубліковано:

Монографії в іноземних виданнях

 1. Bazhenov V.A., Shishov O.V., Vorona Yu.V. Application of Information Technology in Teaching Structural Mechanics. – Chapter 18 in book Quality, Mobility and Globalization in the Higher Education System: A Comparative Look at the Challenges of Academic Teaching. NewYork: Nova Science. (2016).

2 Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Stability and Discontinious Bifurcations in Vibroimpact Systems. Numerical Investigations. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbruken, Deutscland, 2017. – 120 p.

 1. Bazhenov V., Perelmuter A., Vorona Yu. Structural mechanics and theory of structures. History essays. – LAP LAMBERT Academic Publishing. Beau Bassin, Mauritius, 2017. – 580 p.
 2. Bazhenov V.A., Krivenko O.P. Buckling and Natural Vibrations of Thin Elastic Inhomogeneous Shells. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2018 – 97 p.

5.Lukianchenko O., Kostina O. The Finite Element Metod in Problems of the Thin Shells Theory. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2019 – 134 p.

 1. Bazhenov V.A., Pogorelova O. S., Postnikova T. G. Intermittent and Quasiperiodic Routes to Chaos in Vibroimpact System. Numerical simulation. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, 2019. – 95 p.
 2. Bazhenov V.A., Pyskunov S.О., Solodei І.І. Continuum Mechanics: Semi-analytical Finite Element Method – Cambridge Scientific Publisher, 2019, – 241 p.
 3. Lukianchenko O., Kostina O. Curvilinear Finite-Element Modeling in Stability Problems of Thin Shells with Shape Imperfections. In Scientific foundations of modern engineering: monograph – International Science Group. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. – p. 81-96.
 4. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Quasiperiodic Route to Transient Chaos in Vibroimpact System. Chapter 3 in book Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. In Memory of Professor Valentin Afraimovich. Editors: Volchenkov, Dimitri (Ed.). (2020) – Vol. 1. Springer, pp 21-46.
 5. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Crisis-induced intermittency and other phenomena of nonlinear dynamics in unusual vibro-impact system with soft impact. Chapter in book “Nonlinear Mechanics of Complex Structures: from Theory to Engineering Applications” (Eds. Prof. H. Altenbach, Prof. M. Amabili, Prof. Yu. Mikhlin) in the Springer Book Series “Advanced Structured Materials”. 2020. 15 р. Current Status: Under Review.
 6. Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. (2020) Analysis of Intermittent and Quasi-periodic Transitions to Chaos in Vibro-impact System with Continuous Wavelet Transform. Chapter in book: Nonlinear Dynamics, Chaos, and Complexity. In Memory of Professor Valentin Afraimovich. Editors: Volchenkov, Dimitri (Ed.).  (Vol. 3). Springer. In press. 21 pages.

 

Монографії у вітчизняних виданнях

 1. Баженов В.А., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В. Будівельна механіка і теорія споруд. Нариси з історії. – Київ: Каравела, 2016. – 428 с.
 2. Баженов В.А., Пискунов С.О., Шкриль О.О. Напіваналітичний метод скінчених елементів в задачах руйнування тіл з тріщинами. – Київ: Каравела, 2017. – 208 с.
 3. Баженов В.А., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельне дослідження процесів нелінійного статичного і динамічного деформування неоднорідних просторових тіл. – Київ: Каравела, 2017. – 30 с.
 4. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В., Отрашевська В.В. Варіаційні принципи будівельної механіки. Нариси з історії. – Київ: Каравела, 2018. – 924 с.
 5. Баженов В.А., Вабішевич М.О., Ворона Ю.В., Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Солодей І.І. Комп’ютерні технології розрахунку просторових конструкцій при статичних і динамічних навантаженнях. – Київ: Каравела, 2018. – 312 с.
 6. Баженов В.А., Пискунов С.О., Максим’юк Ю.В. Метод скінченних елементів у задачах деформування та руйнування тіл обертання при термосиловому навантаженні. – Київ, Каравела, 2018. – 316 с.
 7. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях. – Київ: Каравела, 2019. – 240 с.
 8. Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Хаос та сценарії переходу до хаосу у віброударній системі. – Київ: Каравела, 2019. – 146 с.
 9. Іванченко Г.М., Ворона Ю.В. Чисельне дослідження поширення хвиль у пружних середовищах. – Київ: Каравела, 2019. – 150 с.
 10. Баженов В.А., Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Чисельне моделювання процесів нелінійного деформування тіл з урахуванням великих пластичних деформацій. – Київ: Каравела, 2019. – 224.
 11. Лук’янченко О.О. Розв’язання проблем надійності і безпеки оболонкових структур з недосконалостями форми методами обчислювальної механіки. – Київ: Каравела, 2019. – 197 с.
 12. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Ворона Ю.В. Київська школа теорії споруд (Bazhenov B.A., Perelmuter A.V., Vorona Yu.V. Kyiv school of the theory of structures) – Київ: Каравела, 2020. – 180 с. Книга видана 2 мовами.
 13. Баженов В.А., Перельмутер А.В., Пискунов С.О., Ворона Ю.В. Будівельна механіка і теорія споруд. Напрями розвитку. Київ: Каравела, 2020. – 420 c.
 14. Баженов В.А., Кривенко О.П. Стійкість і коливання пружних неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях. – К.: Каравела, 2020. – 186 с
 15. Баженов В.А., Вабіщевич М.О., Пискунов С.О., Солодей І.І. Чисельні дослідження нелінійного деформування просторових тіл з урахуванням розвитку тріщин при статичних та динамічних навантаженнях – Київ: Каравела, 2020. – 200 c.
 16. Юрченко В. В., Перельмутер А. В. Несуча здатність стержневих елементів конструкцій із холодногнутих профілів. – Київ: Каравела, 2020. – 310 с.
 17. Криксунов Е.З., Лізунов П.П., Вабіщевич М.О. Сучасні методи формування конструктивних схем методу скінченних елементів – Київ: Каравела, 2020.–120 с.

Наукові публікації у міжнародних і вітчизняних виданнях, що індексуються у наукометричніх базах Scopus, Web of Science Core Collection та у виданнях, що входять до Переліку фахових наукових видань України

1 Bazhenov, V. A., Lizunov, P. P., Pogorelova, O. S.,  Postnikova, T. G. Numerical Bifurcation Analysis of Discontinuous 2-DOF Vibroimpact System. Part 2: Frequency-Amplitude response

Journal of Applied Nonlinear Dynamics

Scopus

2016. – Vol. 5. №. 3. P. 269-281.

DOI:10.5890/JAND.2016.09.002

Скачать

2 Bazhenov V.A., Luk’yanchenko O.O., Kostina O.V., Gerashchenko O.V. Nonlinear Bending Stability of a Long Flexible Cylindrical Shell with Geometrical Imperfections Strength of Materials Scopus

Volume 48, Issue 2 (2016), pp. 308-314.

Скачать

3

Luk’yanchenko O.O., Kostina O. V.,

Bouraou N. I.,

Kuz’ko O. V.

Investigation of Static and Dynamic Characteristics of Complex Thin-Walled Shell Structure with Cracks

Strength of Materials

Scopus

Volume 48, Issue 3 (2016), pp. 401–410

Скачать

4

Bazhenov, V.A., Sakharov, A.S.,

Maksimyuk, Y.V.,

Shkryl’, A.A

A Modified Method for Evaluating the Invariant J-Integral in Finite-Element Models of Prismatic Bodies

International Applied Mechanics

Scopus

2016, Vol. 52, Issue 2, pp 140–146

Скачать

5 Bouraou N.Lukianchenko O. Vibration condition monitoring of the vertical steel tanks

Vibrations in Physical Systems

Scopus

(2016). – Vol. 27. – pp. 55-60

Скачать

6

Bouraou N.,

Rupich S.,

Lukianchenko O., Kostina O.

Monitoring of the Crack Propagation in Welded Joint of the Tank Using Multi-Class Recognition

Vibrations in Physical Systems

Scopus

(2018), Volume 29, pages : 125-132

Скачать

7

Bazhenov V.A.,  Luk’yanchenko O.A. Vorona Y.V.,

Kostina E.V.

Stability of the Parametric Vibrations of a Shell in the Form of a Hyperbolic Paraboloid.

International Applied Mechanics

Scopus

(2018), Volume 54, Issue 3., Pp. 274-286

SNIP = 1,03

Скачать

8

Bazhenov V.A.,

Gulyar A.I.,

Piskunov S.O.,

Shkryl’ A.A.

Validity of a Modified Method of Evaluating the Invariant J-integral for Elastoplastic Deformation of Prismatic Solids

International Applied Mechanics

Scopus

(2018), Volume 54, Issue 4, p. 378-383

SNIP = 1,03

Скачать

9

Bazhenov V. A.

Vabishchevich M.O.

Solodei I. I.

Chepurnaya E. A.

Semianalytic Finite-Element Method in Dynamic Problems of Linear Fracture Mechanics

International Applied Mechanics

Scopus

(2018), Volume 54, Issue 5. p. 519-530

SNIP = 1,03

Скачать

10

Vabishchevich M.O.

Solodei I.I.,

Chepurnaya E.A.

 

Determining the Parameters of Linear Fracture Mechanics in Dynamic Problems Based on Semianalytical Finite-Element Method

International Applied Mechanics

Scopus

(2018), Volume 54, Issue 6, p. 653-659

SNIP = 1,03

Скачать

11 Баженов В.А., Максим’юк Ю.В. Напружено-деформований стан і формозмінення в тілах обертання складної структури Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2019. – Вип. 102. – С. 3–12. Скачать
12 Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Тransitional regimes under route to chaos in vibroimpact system. Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2019. – Issue 102. – P. 37-45

Скачать

13 Солодей І.І., Петренко Е.Ю., Затилюк Г.А. Особливості створення розрахункових моделей при дослідженні напружено-деформованого стану підземних споруд Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник

2019. – Вип.102, С. 139-149.

Скачать

14 Лук’янченко О.О., Бурау Н.І., Костіна О.В., Геращенко О.В. Модальний аналіз захисної ємності резервуара з урахуванням послідовного виникнення дефектів у зварних швах стінки Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2019. – Вип. 102, С. 159-170. Скачать
15 Баженов В.А., Кривенко О.П., Ворона Ю.В. Аналіз власних коливань тонких параболічних оболонок Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2019. – Вип. 102. – С. 171-179.

Скачать

16 Лізунов П.П., Криксунов Е.З., Фесан, О.М. Напружено-деформований стан замкнених конічних оболонок при складному обертанні Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2019. – Вип. 102. – С. 191 – 198.

Скачать

17 Палій О.М., Лук’янченко О.О. Частотний аналіз відгуку гіперболічного параболоїда на періодичне повздовжнє навантаження Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2019. – Вип. 102, С. 199-206.

Скачать

18 Ворона Ю.В., Кара І.Д. Обчислення сингулярних інтегралів тривимірної теорії термопружності Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2019. – Вип. 102. – С. 220-231.

Скачать

19 Козуб Ю.Г., Солодей І.І. Використання МССЕ для обчислення термопружного стану пневматичних шин Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2019.– № 102. – С. 232-242.

Скачать

20 Максим’юк Ю.В., Солодей І.І., Стригун Р.Л. Вихідні співвідношення нелінійного динамічного формозмінення вісесиметричних та плосодеформівних тіл Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2019. – Вип. 102. – С. 252-262.

Скачать

21 Лук’янченко О.О., Вабіщевич М.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Палій О.М. Надійність тонких оболонок з реальними недосконалостями форми Вісник КПІ. Серія Приладобудування

2019. Вип. 58 (2). С. 34-40.

Скачать

22 Bazhenov V.A., Krivenko O.P., Vorona Yu.V. Effect of heating on the natural vibrations of thin parabolic shells Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2019. – Issue 103. – Pp. 3-16

Скачать

23 Баженов В.А., Погорелова О.С., Постнікова Т.Г. Четверта міжнародна конференція “Recent Advances in Nonlinear Mechanics” RANM2019 Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-техн. збірник . – К.: КНУБА

2019. – Вип. 103. – С. 33-42.

Скачать

24 Пискунов С.О., Шкриль О.О., Максим’юк Ю.В. Визначення тріщиностійкості ротора парової турбіни при дії об’ємних сил Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2019. – Вип. 103, – С. 57-62.

Скачать

25 Solodei I.I., PetrenkoE.Yu., Zatyliuk Gh. A. The stress-strain state investigation of underground structures on the basis of soil models with adjusted input parameters Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2019. – Issue 103. – Pp. 63-70.

Скачать

26 Solodei І.І., Vabishchevich М.О., Stryhun R.L. The efficiency of using a semi-analytical finite elements method in geometrically nonlinear problems of elastic-plastic deformation Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2019. – No. 103. – PP. 71-81.

Скачать

27 Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В. Вейвлет-аналіз сейсмічної хвильової реакції каркасних будівель Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2019. – Вип. 103. – С. 131-144.

Скачать

28 Палій О.М., Лук’янченко О.О. Вплив геометричних характеристик конічних оболонок на їх динамічну стійкість Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2019. – Вип. 103. – С. 235-252.

Скачать

29 Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Стригун Р.Л. Постановка еволюційної геометрично нелінійної задачі механіки руйнування для просторових тіл обертання та призматичних тіл Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 101. – С. 3-13.

Скачать

30 Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., PostnikovaT.G., Lukianchenko O.O. Wavelet transform using for analysis of vibroimpact system chaotic behavior Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2018. – Issue 101. – P. 14-25

Скачать

31 Кривенко О.П., Ворона Ю.В. Аналіз нестаціонарної реакції пружної оболонки на імпульсне навантаження Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 101. – C. 26-37.

Скачать

32 Krivenko O.P. Еffect of static loads on the natural vibrations of ribbed shells Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2018. – Issue 101. – P. 38-44.

Скачать

33 Лук’янченко О.О., Палій О.М. Чисельне моделювання стійкості параметричних коливань високої тонкостінної оболонки від’ємної гаусової кривизни Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 101. – C. 45-59.

Скачать

34 Пискунов С.О., Шкриль О.О. Визначення тріщиностійкості захисної оболонки ядерного реактору при термосиловому навантаженні Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 101. – C. 60-66.

Скачать

35 Баженов В .А, Шишов О.В. Застосування інформаційних технологій для контролю знань Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 101. – C. 67-82.

Скачать

36 Лук’янченко О.О., Костіна О.В., Геращенко О.В. Дослідження сейсмічної хвильової реакції просторової конструкції Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 101. – C. 83-102.

Скачать

37 Валер В.В., Пискунов С.О. Вплив температурних режимів на напружено-деформований стан деталей конструкцій Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 101. – C. 103-110.

Скачать

38 Баженов В .А., Максим’юк Ю.В. Математичне моделювання процесів розвитку магістральних тріщин в тілах обертання складної структури з урахуванням формозмінення Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 101. – C. 111-120.

Скачать

39 Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Invariant torus break-down in vibroimpact system – route to crisis ? Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 100. – С. 3-17.

Скачать

40 Bazhenov V.А., Lukianchenko O.O., Kostina О.V. Definition of the failure region of the oil tank with wall imperfections in combined loading Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2018. – Issue 100. – P. 27-39

Скачать

41 Ворона Ю.В., Кара І.Д., Щербій В.І. Граничноелементна методика дослідження коливань пружних масивів з урахуванням випадкового характеру констант матеріалу Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 100. – С. 59-70.

Скачать

42 Іванченко Г.М., Пікуль А.В. Тестування збіжності МСЕ на задачах теорії пружності при використанні просторового криволінійного СЕ Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2018. – Вип. 100. – С. 172-180.

Скачать

43 Максим’юк Ю.В. Визначення тріщиностійкості вісесиметричних тіл з урахуванням формозмінення Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

 2018. – Вип. 100. – С. 202-213.

Скачать

44 Баженов В.А. , Ворона Ю.В., Лізунов П.П., Пискунов С.О., Шишов О.В. Наукова школа будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

 2017. – Вип. 99. – С. 3-32.

Скачать

45 Bazhenov V.A., Pyskunov S.О., Shkryl О.О. A methodology of determining of parameter J* in discrete models of finite element method Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

 2017. – Issue 99. – P. 33-44.

Скачать

46 Баженов В.А., Солодей І.І., Вабіщевич М.О., Чепурна О.О. Формулювання та розрахункові співвідношення задачі механіки руйнування для просторових тіл під дією динамічних навантажень в рамках напіваналітичного методу скінчених елементів Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 99. – С. 58-70.

Скачать

47 Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. Lyapunov exponents estimation for strongly nonlinear nonsmooth discontinuous vibroimpact system Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 99. – С. 90-105.

Скачать

48 Гужевський І.В., Солодей І.І. Питання побудови сучасних математичних моделей біомеханіки при вирішенні проблем ендопротезування кульшового суглоба Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 99. – С. 106- 122.

Скачать

49 Чибіряков В.К., Кривенко О.П., Легостаєв А.Д., Гречух Н.А. Деформування пружних неоднорідних оболонок під дією нестаціонарних динамічних навантажень Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 99. – С. 123-141.

Скачать

50 Максим’юк Ю.В. Індиферентність тензорів деформацій, напружень та їх прирощень за умови енергетичної сполученості Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 99. – С. 151-159.

Скачать

51 Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Геращенко О.В. Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливі Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 99. – С. 160-180.

Скачать

52 Kara І.D. Numerical solution of the problem of porous solids vibration Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2017. – Issue 99. – P. 193-202.

Скачать

53 Баженов В.А., Кривенко О.П. Застосування методик прогнозування пружних характеристик композитного матеріалу в скінченноелементній моделі оболонки неоднорідної структури Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 98. – С. 3-15.

Скачать

54 Баженов В.А., Шишов О.В. Застосування інформаційних технологій при викладанні будівельної механіки Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 98. – С. 16- 30.

Скачать

55 Шкриль О.О. Визначення G-інтеграла на основі обчислення інваріантних об’ємних інтегралів методом реакцій Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 98. – С. 31-42.

Скачать

56 Кривенко О.П., Легостаєв А.Д., Гречух Н.А. Аналіз власних коливань оболонок неоднорідної структури з використанням редукованої скінченноелементної моделі Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 98. – С. 72-88.

Скачать

57 Pogorelova O.S., Postnikova T.G., Gerashchenko O.V. Research Infrastructures in Contemporary European Science Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2017. – Issue 98. – P. 119-127.

Скачать

58 Ворона Ю.В., Лук’янченко О.О., Костіна О.В. Стохастична стійкість параметричних коливань гіперболічного параболоїда Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 98. – С. 150-162.

Скачать

59 Пискунов С.О., Гуляр О.І., Максимюк Ю.В., Мицюк С.В., Сизевич Б.І. Дослідження напруженого стану зварного ротору на основі моментної схеми МСЕ Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2017. – Вип. 98. – С. 163-172.

Скачать

60 Bazhenov V.A., Pogorelova O.S., Postnikova T.G. “Nonlinear Dynamics – 2016” Conference Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles

2016. – Issue 97. – P. 3-15.

Скачать

61 Пискунов С.О., Шкриль О.О., Мицюк С.В., Сизевич Б.І. Прямий метод визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень в призматичних та просторових незамкнених тілах обертання при статичному навантаженні Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА

2016. – Вип. 97. – С. 16-27.

Скачать

62 Пискунов С.О., Аль-Хуссейн К. Аналіз напружено-деформованого стану фундаментної плити багатоповерхового будинку Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2016. – Вип. 97. – С. 79-89.
63 Кривенко О.П. Вплив попереднього нагріву та зміни умов комбінованого закріплення контуру на стійкість і власні коливання пологих панелей при дії тиску Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2016. – Вип. 97. – С. 107-120. 
64 Ворона Ю.В., Щербій В.І. Коливання морської бурової платформи при сейсмічному збуренні основи Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2016. – Вип. 97. – С.135-144. 
65 Солодей І.І., Затилюк Г.А. Визначення навантажень від масиву грунтових сипучих порід при проектуванні підземних споруд Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2016. – Вип. 97. – С. 145-154. 
66 Лук’янченко О.О., Ворона Ю.В., Костіна О.В., Геращенко О.В. Аналіз впливу вітрового навантаження на cтохастичну поведінку паливного резервуара Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2016. – Вип. 97. – С. 155-174. 
67 Максим’юк Ю.В. Постановка задачі про вплив геометричної нелінійності на несучу здатність і закритичну поведінку тонкостінних та комбінованих вісесиметричних тіл Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2016. – Вип. 97. – С. 186-193. 
68 Пискунов С.О., Валер В.В. Достовірність визначення нелінійного напружено-деформованого стану плоских та вісесиметричних тіл Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2016. – Вип. 97. – С. 194-204. 
69 Мицюк С.В., Остапенко Р.М., Чернявський Д.О. Модальний аналіз морських стаціонарних платформ на палях Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2016. – Вип. 97. – С. 205-213. 
70 Мицюк С.В., Остапенко Р.М., Кузьмін Б.В. Особливості розрахунку пальових опор морських стаціонарних платформ на сейсмічні впливи Опір матеріалів і теорія споруд: наук.-тех. збірн. – К.: КНУБА 2016. – Вип. 97. – С. 214-224. 
71 Yurchenko V.V., Peleshko I. D. Searching for optimal pre-stressing of steel bar structures based on sensitivity analysis Archives of Civil Engineering Vol. 66, No. 3, 2020. – Pр. 525-540.
72 Yurchenko V., Peleshko I. Improved gradient projection method for parametric optimisation of bar structures Magazine of Civil Engineering 2020. 98(6). Article No. 9812
73 Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S. The use of probabilistic latent semantic analysis to identify scientific subject spaces and to evaluate the completeness of covering the results of dissertation studies. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. – № 4/4 (106) – Pр. 14-20.
74 Bazhenov V., Pogorelova O., Postnikova T. Creation of mathematical model of platform-vibrator with shock, designed for concrete products compaction and molding Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – No. 104. – Pр. 103-116.
75 Bazhenov V., Kozub Yu., Solodei I. Thermoelasticity of elastomeric constructions with initial stresses Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – Issue 104. – Pp. 71-81
76 Perelmuter A.V. Strength analysis in regulatory design documents and computational software Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – Issue 104. – P. 89-102.
77 Bazhenov V., Pogorelova O., Postnikova T. Creation of mathematical model of platform-vibrator with shock, designed for concrete products compaction and molding Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – No. 104. – Pp. 103-116
78 Bazhenov V., Krivenko O. Buckling and vibrations of the shell with the hole under the action of thermomechanical loads Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – Issue 104. – Pp. 136-146
79 Maksimyuk Yu., Pyskunov S., Shkril’ А., Maksimyuk О. Basic relations for physically and geometrically nonlinear problems of deformation of prismatic bodies Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – Issue 104. – Pp. 255-264
80 Bazhenov V., Kozub Yu., Solodei I. Thermoelasticity of elastomeric constructions with initial stresses Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – No. 104. – Pp. 299-308
81 Lukianchenko O. Application of stiffness rings for improving of operating reliability of the tank with shape imperfections Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – Issue 104. – Pp. 242-254
82 Peleshko I., Yurchenko V. An improved gradient-based method to solve parametric optimisation problems of the bar structures Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – Issue 104. – P. 265-288.
83 Vorona Yu.V., Kozak A.A. Boundary element approaches to the problem of 2-D non-stationary elastic vibrations Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – Issue 104. – Pр. 321-327
84 Bazhenov V.A., Perelmuter A.V., Vorona Yu.V. Kyiv school of the theory of structures Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – Issue 104. – Pp. 3-88
85 Nedin V.O. The parametric oscillations of rotating rods under action of the axial beat load Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles 2020. – Issue 104. – Pp. 309-320.

 

У ході виконання Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” проведено роботи із створення електронного підручника з будівельної механіки обсягом 970 сторінок, який розміщено на WEB-сайті Київського національного університету будівництва і архітектури.

Наукове видання за науковим напрямом, засновником якого є НДІБМ КНУБА

На базі НДІБМ КНУБА здійснюються підготовка і видання наукового-технічного збірника «Опір матеріалів і теорія споруд» (Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles) ISSN 2410-2547, який заснований у 1965 році. До редколегії збірника входять професори із університетів Польщі, В’єтнаму, США. За період 1965‑2020 рр. видано 105 номерів. У збірнику публікуються наукові статті, які підготовлені українською, англійською та іншими мовами і містять результати фундаментальних досліджень з актуальних проблем опору матеріалів, будівельної механіки, механіки деформівного твердого тіла, теорії споруд, суміжних прикладних проблем міцності і надійності в машинобудуванні, будівництві та інших галузях сучасної техніки. Також висвітлюються питання викладання будівельної механіки та подається інформація про нові навчальні і наукові видання за тематикою збірника. Архів номерів збірника розміщений на сайті opir.knuba.edu.ua із дотриманням політики відкритого доступу в сенсі Будапештської Ініціативи «Відкритого доступу», що робить можливим поширення нових результатів наукових досліджень у кожній галузі та у кожній країні. Збірник індексується в науково-метричних базах WoS, Index Copernicus, DOAJ. З 2017 р. за рішенням Наукової ради Міністерства освіти і науки України збірник має особливий статус фахового видання для публікації результатів НДР, які виконуються в наукових установах України за рахунок держбюджетного фінансування за напрямом «Механіка». Збірник отримав категорію А відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

Широта проблематики статей та сучасні засоби електронного розповсюдження матеріалів збірника «Опір матеріалів і теорія споруд» роблять його корисним для дослідників, викладачів, аспірантів і студентів, інженерів-будівельників, інших фахівців в галузі механіки, а також для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами механіки

Науково-організаційна робота.

Директор НДІ будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури д.т.н., проф., Лізунов П.П. є вченим секретарем секції «Технології будівництва, дизайн та архітектура» Наукової ради МОН України та вченим секретарем експертної ради МОН України з архітектури, будівництва та геодезії.

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

З 2015 р. на базі КНУБА у співпраці з НПО «SCADSOFT» проводяться міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі». Робота конференцій організована в двох секціях: «Фундаментальні і прикладні проблеми механіки деформівного твердого тіла» і «Сучасні проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій» і передбачає запрошення науковців з Литви, Німеччини, Польщі, Росії та інших країн.

Дані про дослідження оболонок і список основних праць співробітників підрозділу (д.т.н, проф. В.А. Баженов і к.т.н., ст.н.спів. О.П. Кривенко) включені до веб-сайту Shell_Buckling_People (http://shellbuckling.com), що створений проф. David Bushnell (США). Сайт об’єднує роботи вчених, які зробили (роблять) значний внесок в різні області наукового дослідження оболонок, і сприяє міжнародному співробітництву науковців усього світу.

Співробітниками підрозділу (к.ф.-м.н., ст.н.спів. О.С.Погорєлова та к.т.н., ст.н.спів. Т.Г.Постнікова) здійснюється рецензування статей, що надходять до журналу “Vibration Testing and System Dynamics” (Published by L&H Scientific Publishing). Зокрема у 2020 р. статті “Image details enhancement method via spectrum total variation” by Liu Chen, Zhi-Shuang Xue, Ming-Ju Chen. Editor in Chief Prof. D.Volchenkov (Associate Professor Texas Tech University Department of Mathematics and Statistics, Lubbock, United States).

Міжнародна діяльність.

НДІ БМ проводить широке міжнародне співробітництво в галузі виконання спільних наукових досліджень та підготовки кадрів з Сіанським металургійним та інженерно-будівельним інститутом (Китай), Технічним університетом міста Брауншвауг (Німеччина). Співробітники НДІБМ проходили стажування за кордоном, зокрема в університеті м. Інсбрук (Австрія), Бохумському технічному університеті (Німеччина). Також має місце наукове співробітництво з Інститутом досліджень звуку і вібрації (Англія), Хоуренським технологічним університетом, Нью-Йоркським міським університетом, університетом Ротжерс (США), Католицьким університетом (Бразилія), Університетом Ньюкастлу (Австралія).

Основні партнери.

НДІБМ співпрацює з науковими установами Національної академії наук України – Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка, Інститут проблем міцності ім. .Г.С. Писаренка, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, з науково-дослідними установами в галузі будівництва – Державний Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, Науково-дослідний інститут будівельного виробництва, з промисловими підприємствами машинобудування – Державні підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», «ЗМКБ Прогрес», АТ «Мотор-Січ», та іншими з питань проведення спільних наукових досліджень, впровадження і апробації фундаментальних і прикладних результатів.

Контактна інформація:

Адреса:
03037 м.Київ, пр-т Повітряних Сил, 31, лабораторний корпус, 5 поверх
Тел. (044) 248-30-40, факс (044) 248-30-49
e-mail   lizunov@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram