Навчально-методична та науково-дослідна робота кафедри економіки будівництва

Навчально-методична та організаційна робота кафедри

Навчально-методична та науково-дослідна робота  кафедри спрямована  на удосконалення навчального процесу, підвищення теоретичної та професійної підготовки спеціалістів з урахуванням поточних змін, пов’язаних з оновленням Господарського, Податкового та Бюджетного Кодексів; законодавчих та нормативних актів з введенням нових національних стандартів України, зокрема, з питань ціноутворення у будівництві; форм статистичної, бухгалтерської та фінансової звітності тощо.

Кафедра забезпечує викладання 39  навчальних дисциплін, а саме: Економіка будівництва; Основи економіки будівництва; Економіка підприємств та маркетинг; Економіка підприємств  будіндустрії; Економіка систем водопостачання  та водовідведення; Економіка і бізнес; Економіка підприємства; Економіка і фінанси підприємств; Економіка природокористування; Економіка праці; Економічна оцінка нововведень; Фінанси підприємств; Фінансовий менеджмент; Фінансово-економічна діяльність; Фінанси; Фінанси, гроші та кредит; Гроші і кредит; Облік і аудит; Облік і аудит на підприємствах ТБКВіМ; Статистика; Основи статистики; Економіко-математичні методи та моделі у будівництві; Економічний ризик і методи його вимірювання; Основи біржової та банківської діяльності; Організація, управління та економіка проектування; Практикум складання кошторисної документації; Ціноутворення  у будівництві; Управління витратами; Мікроекономіка; Техніко-економічний аналіз; Техніко-економічний аналіз виробничої і господарської діяльності підприємства; Теорія економічного аналізу; Основи підприємницької діяльності; Спецкурс випускаючої кафедри; Лекції ФПК; ДЦП ЕК: Мікроекономіка; ДЦП ЕК: Економічний аналіз; ДЦП кафедри ЕКБ; Спецкурс кафедри ЕКБ.

Всі робочі програми з дисциплін, що читаються викладачами кафедри, забезпечені навчально-методичними матеріалами з урахуванням вимог Болонського освітнього процесу, що систематично поновлюються і перезатверджуються.

На базі кафедри працює структурний підрозділ обладнаний сучасними ПК, комп’ютерний клас а. 320, у якому проводяться заняття для  студентів з вивчення сучасних програмних комплексів по формуванню ціноутворення та економічним розрахункам у будівництві, а саме   ПК «АВК» та «ІВК», «Тендер-Контракт», «Будівельні технології» тощо.

За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано 450 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 8 навчальних посібників.  Значна увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів.

Перелік методичних вказівок, конспектів лекцій, підручників, які використовуються в навчальному процесі можна переглянути та завантажити  за наступними посиланнями:

Методична література кафедри

Тестові та індивідуальні завдання кафедри 

Конспекти лекцій кафедри

Навчальні посібники кафедри 

Науково-дослідна робота кафедри

Викладачі, аспіранти та студенти досліджують та працюють за такими напрямками наукової діяльності кафедри:

 • Фінансова стабільність будівельних підприємств і фактори її забезпечення;
 • Формування і ефективне використання людського потенціалу на будівельних підприємствах;
 • Фінансово-економічні механізми підвищення ефективності і розвитку будівельних підприємств;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Моніторинг кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стимулювання його розвитку;
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність будівельних підприємств та її ефективність;
 • Механізм обґрунтування ефективних шляхів підвищення конкурентоздатності будівельних підприємств;
 • Управління обіговими коштами будівельних підприємств;
 • Економіко-математичні методи та моделі у будівництві;
 • Моделі і технології в управлінні ринковою вартістю будівельних підприємств;
 • Проблеми методології та методи оцінки ефективності інвестицій;
 • Перспективи розвитку будівельної науки, освіти та маркетингові дослідження освітніх послуг;
 • Стан та перспективи розвитку будівельного комплексу;
 • Удосконалення системи ціноутворення у будівництва та техніко-економічного обґрунтування проектних рішень.

Перелік основних тем перспективних наукових досліджень на 2019 – 2022 рр. науково-педагогічного персоналу кафедри

Науково-дослідна та навчально-методична робота кафедри економіки будівництва

Інша наукова робота викладачів кафедри

 К.е.н., проф. Гойко Анатолій Францович виконує функції керівника науково-дослідних тем:

 • «Економічний інструментарій стимулювання розвитку творчого потенціалу НПП вищої школи»  №0107U009980,
 • «Вартісний інжиніринг, як концептуальна основа управління ресурсами будівельного підприємства» №0115U005103
 • «Забезпечення економічної безпеки учасників інвестиційно-будівельного процесу» №0115U005104.

К.е.н., доц. Бєлєнкова Ольга Юріївна виконує функції керівника науково-дослідної теми:

 • «Стратегія поведінки та цінова політика будівельного підприємства в умовах обмеженості  ресурсів» №0115U005105

К.е.н., профЗакорко Павло  Петрович:

 • виконує функції керівника  студентського наукового гуртка за напрямком “Інноваційна діяльність у буд-ві“
 • з 2013 по 2016 р. являвся науковим консультантом ТОВ «ДВ Констракшн»
 • займається НДР  за напрямом «Інноваційний розвиток у будівництві, його інвестиційне забезпечення»

 

К.е.н., професор Крикун Костянтин Васильович:

 • 2012 по 2016 р. являвся науковим консультантом Центр «БудКомплект»

 

Д.е.н., проф.  Сорокіна Леся Вікторівна:

 • здійснює керівництво постійно діючим студентським науковим  гуртком: Студенти  груп ВІБ-51 та  МО-51;
 • виконує функції керівника науково-дослідних тем:
  • “Науково-практичні засади розвитку фінансово-економічної діяльності та менеджменту підприємств, організацій і установ” (реєстраційний номер 0106U012090),
  • “Удосконалення механізмів забезпечення сталого функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва” (реєстраційний номер 0109U008399),
  • “Трансформація структури зовнішніх економічних зв’язків у посткризовий період” (реєстраційний номер 0111U000491).

К.т.н., доцент Гриценко Олександр Сергійович:

 • займається НДР  за напрямом «Оцінка техніко-економічної ефективності реконструкції і експлуатації житлових будинків».

К.е.н., доцент Гусарова ЛарисаВалентинівна:

 • приймає участь у науковій роботі за темою “Еколого-економічна ефективність у будівництві“

Доцент кафедри Шевчук Кирило Іванович:

 • з 2010-2015 рр. входив у склад науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Секція економіки та розвитку будівельної діяльності (Наказ №183 від 26.05.2010).5)

Доцент кафедри Цифра Тетяна Юріївна:

 • займається НДР за напрямом: Стратегічне управління будівельними підприємствами  в умовах конкурентного середовища.
 • являється співвиконавецем   НДР ”Дослідження та розробка науково-обґрунтованої методології щодо вибору заходів з підвищення енергетичної ефективності житлових і громадських будівель та розрахунку обсягу зекономлених енергетичних ресурсів і коштів в результаті їх впровадження” договір № Н-6/447-2012 від 07.12.2012 р. Особистий внесок: 17ст.
 • являється учасником  Міжвідомчої робочої групи при  Мінрегіоні з удосконалення нормативно-правової бази у сфері будівництва щодо запровадження  типових форм контрактів FIDIC
 • являється співвиконавецем НДР «Проведення аналізу та розроблення пропозицій щодо підвищення функціональних властивостей житла у частині доступності та екологічності» договір №Н-12/237-11 від «07» грудня 2011 р.. Особистий внесок: 137ст.

Д. ф.-м. н., професор Щетініна Олена Костянтинівна:

 • проведення досліджень з науково-дослідної теми в КНТЕУ «Теоретико-ігрові моделі економічного розвитку» (2016-2018 рр.).
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram