Наукова діяльність

 

Науково-дослідна робота кафедри

Викладачі, аспіранти та студенти досліджують та працюють за такими напрямками наукової діяльності кафедри:

 • Фінансова стабільність будівельних підприємств і фактори її забезпечення;
 • Формування і ефективне використання людського потенціалу на будівельних підприємствах;
 • Фінансово-економічні механізми підвищення ефективності і розвитку будівельних підприємств;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Моніторинг кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стимулювання його розвитку;
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність будівельних підприємств та її ефективність;
 • Механізм обґрунтування ефективних шляхів підвищення конкурентоздатності будівельних підприємств;
 • Управління обіговими коштами будівельних підприємств;
 • Економіко-математичні методи та моделі у будівництві;
 • Моделі і технології в управлінні ринковою вартістю будівельних підприємств;
 • Проблеми методології та методи оцінки ефективності інвестицій;
 • Перспективи розвитку будівельної науки, освіти та маркетингові дослідження освітніх послуг;
 • Стан та перспективи розвитку будівельного комплексу;
 • Удосконалення системи ціноутворення у будівництва та техніко-економічного обґрунтування проектних рішень.

Протягом 2015-2023 років співробітниками кафедри опубліковано

На кафедрі економіки будівництва виконуються наступні науково-дослідні роботи:

1. Економічні, управлінські та організаційні засади формування вартості будівництва на різних етапах життєвого циклу будови (0121U110366).

Метою роботи є дослідження організаційних, управлінських, економічних аспектів формування вартості, трудомісткості та термінів виконання проектно-наукових, науково-дослідних, проектних, інжинірингових, будівельних робіт, експлуатації та оновлення об’єктів будівництва протягом їх життєвого циклу.

Відповідальні керівники: к.т.н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва Гриценко Олександр Сергійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва Запєчна Юлія Олександрівна.

Співвиконавці: д.е.н., проф. Стеценко С.П., к.е.н., доц. Гусарова Л.В., ст. викл. Оліферук С.Л., Дем’яненко О.О., Калашніков Д.П., Богатюк Д.В., Шумак Л.В., Зіменко І.М., Філіппов О.В.

2. Формування конкурентних стратегій та прогнозування показників розвитку стейкхолдерів будівництва, інвестиційно-будівельних проектів та організаційно-технологічних параметрів будов в умовах економічної динаміки (0121U110365).

Метою роботи є дослідження організаційних, управлінських, економічних аспектів формування конкурентних стратегій и прогнозування показників розвитку стейкхолдерів будівництва в уовах економічної динаміки, дії циклічних і сезонних коливань.

Відповідальні керівники: д.е.н., професор, професор кафедри економіки будівництва Бєлєнкова Ольга Юріївна, к.т.н., доцент, доцент кафедри організації та управління будівництвом Демидова Олена Олександрівна.

Співвиконавці: к.е.н., доц. Титок В.В., к.е.н., доц. Цифра Т.Ю., Росинський А.В., Скрипник О.В., Філіппов О.В., Кирилов І.В., Казьмін О.Г.

3. Механізми цифрової трансформації будівництва на макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях (0119U103843).

Метою роботи є розробка теоретичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму цифрової трансформації будівництва, який включає усунення бар’єрів розвитку цифрової економіки на рівні держави, створення системи моніторингу цифрової трансформації будівництва, розробка «дорожніх карт», сценаріїв розвитку цифровізації, визначення індикаторів та методики оцінювання розвитку будівництва на базі цифрових технологій.

Відповідальні керівники: д.е.н., професор, професор кафедри економіки будівництва Бєлєнкова Ольга Юріївна

Співвиконавці: к.е.н., доц. Цифра Т.Ю., Бордюг В.М., Кривенко М.М.

4. Сучасні парадигми та креативні технології формування стратегій учасників проєктів і програм в будівництві (0123U103887).

Метою роботи є розробка теоретичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму створення креативного середовища на будівельному підприємстві, вивчення тенденцій, які безпосередньо впливають на інноваційну культуру, а також дослідження культури змін і розробка підходів до управління змінами. Здійснення інституціної та корпоративної імплементації креативних підходів в управлінні будівництвом.

Відповідальні керівники: к.е.н., професор, професор кафедри економіки будівництва Гойко Анатолій Францович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва Лисиця Надія Василівна.

Співвиконавці: к.е.н., доц. Локтіонова Я.Ф., к.е.н., доц. Моголівець А.А., доц. Росинський А.В.; студенти: Строєнко А.С., Пагарський О.А., Бредіхін Д.С., Маурін А.А.; аспіранти: Немтирєв О.В.,Блажев А.О., Распутний Д.С., Беседа М.В., Шаршун Ф.К.

5. Зниження собівартості будівництва шляхом вдосконалення організаційних структур будівельних організацій (0123U103902).

Метою роботи є наукове обгрунтування, розробка теоретико-методологічних і практичних рекомендацій щодо формування механізму вдосконалення організаційної структури будівельного підприємства, удосконалення управління витратами підприємства.

Відповідальні керівники: к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва Рудь Катерина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва Шапошнікова Інна Олександрівна

Співвиконавці: к.е.н., доц. Кіщенко Т.Є., Гаврилюк В.Я., доц. Шевчук К.І.; студенти: Адаменко І.В.; аспіранти: Мацала М.І., Єлін В.В., Тимофеєв Д.В.

6. Удосконалення стратегій трансформації девелопера в будівництві на грунті сталого розвитку та сучасних концепцій КСВ в умовах економічної циклічності (0123U103886).

Метою роботи є розвиток теоретичних підходів і практичних рекомендацій, систематизація результатів аналізу та ідентифікація сучасних тенденцій розвитку корпоративної соціальної відповідальності девелопера в будівництві на основі цілей та принципів сталого розвитку.

Відповідальні керівники: к.е.н., доцент кафедри економіки будівництва Моголівець Антон Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри економіки будівництва Локтіонова Яна Федорівна.

Співвиконавці: к.е.н., доц. Лаврухіна К.О., д.е.н., проф. Бєлєнкова О.Ю., к.е.н., доц. Титок В.В., к.е.н., доц. Цифра Т.Ю.; студенти: Коваленко П.В., Жебель С.М., Козик А.О., Коржан Д.П.; аспіранти: Казьмін О.Г., Палагіцький В.І., Ковтун А.В., Коваль С.Д., Устименко А.М., Рижик Т.В.

Кафедрою зареєстровані та реалізуються НДДКР

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram