ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Вартість навчання для іноземних громадян на 2023/2024 навчальний рік в

Київському Національному Університеті Будівництва та Архітектури

СпеціальністьОсвітня програма (спеціалізація)БакалаврМагістр 
ДеннаЗаочнаДеннаЗаочна 
Архітектурний факультет 
022 “Дизайн”Середовищний і промисловий дизайн65 000 
 Інтер’єр та обладнання50 000 
023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація50 000 
Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру65 000  
191  “Архітектура та містобудування”Архітектура та містобудування53 000 
Архітектура та містобудування (на англійській мові)60 000  
Архітектура будівель і споруд67 000 
Архітектура будівель і споруд (на англійській мові)80 000 
Містобудування67 000 
Дизайн архітектурного середовища67 000 
Будівельний факультет 
051 “Економіка”Економіка підприємства45 00052 000 
071 ”Облік і оподаткування”Облік і аудит45 00052 000 
073 “Менеджмент”Менеджмент організацій і адміністрування 45 00022 00052 00030 000 
192 “Будівництво та цивільна інженерія”Промислове і цивільне будівництво45 00022 00052 00030 000 
192 “Будівництво та цивільна інженерія”Промислове і цивільне будівництво (на англійській мові)65 000 
Факультет автоматизації і інформаційних технологій 
121 “Інженерія програмного забезпечення”Розподілені програмні системи і технології50 000 
122 “Комп`ютерні науки”Інформаційні управляючі системи і технології45 000 
Управління проектами50 00030 000 
Управління проектами (англійська)52 00065 000 
Комп`ютерні науки            –                   –                   50 000         – 
123 “Комп`ютерна інженерія” Комп`ютерні системи і мережі 45 00050 000 
125 “Кібербезпека та захист інформації”Безпека інформаційних і комунікаційних систем45 00050 000 
126 “Інформаційні системи і технології” Інформаційні системи і технології 45 00050 000 
131  “Прикладна механіка”Інженерія логістичних систем45 00050 00030 000 
Інженерна механіка45 000 
Інженерінг та обладнання зварювального виробництва45 000 
      
133 “Галузеве машинобудування”Галузеве машинобудування45 00050 00030 000 
141 “Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка”Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 45 00050 00030 000 
174“Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка” Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології45 00022 00050 00030 000 
073 “Менеджмент”Управління проектами 50 00030 000 
Управління проектами (англійська)65 000 
Будівельно-технологічний факультет 
192 “Будівництво та цивільна інженерія”Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів 36 00022 00040 00030 000 
Факультет урбаністики та просторового планування 
192 “Будівництво та цивільна інженерія”Міське будівництво і господарство45 00022 00050 00030 000 
Автомобільні дороги та аеродроми45 00022 00050 00030 000 
Урбаністіка та просторове планування50 000 
081 “Право”Будівельне та містобудівне право45 00022 000 
  Факультет геоінформаційних систем та управління територіями 
193 “Геодезія та землеустрій”Геодезія45 00022  00050 00030 000 
      
Землеустрій і кадастр45 00022  00050 00030 000 
      
Девелопмент нерухомості50 00030 000 
Геоінформаційні системи і технології45 00022  00050 00030 000 
 
Факультет інженерних систем та екології 
101 “Екологія”Екологія, охорона навколишнього середовища42 00022  00050 00030 000 
144 “Теплоенергетика”Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології42 00022  00050 00030 000 
183 “Технології захисту навколишнього середовища”Технології захисту навколишнього середовища42 000 
192 “Будівництво та цивільна інженерія”Теплогазопостачання і вентиляція42 00022  00050 00030 000 
Водопостачання та водовідведення42 00022  00050 00030 000 
      
Аспірантура 
Архітектурний факультет85 000 
Архітектурний факультет (англійська)95 000 
Технічні факультети60 00040 000 (заочна) 
Технічні факультети (англійська)70 000 
Докторантура 
Архітектурний факультет90 000  
Технічні факультети70 000  
Стажування (магістратура, аспірантура)6000 грн в місяць  
Підготовче відділення 
Повний курс навчання 38 000    
Вивчення мови 19 000    

Tuition fees for foreign citizens for the 2023/2024 academic year in

Kyiv National University of Construction and Architecture

SpecialtyEducational program (specialization)BachelorMaster 
Full-timePart-timeFull-timePart-time 
Faculty of Architecture 
022 “Design”Environmental and industrial design65 000 
 Interion and equipment50 000 
023 “Fine art, decorative art, restoration”Fine art, decorative art, restoration50 000 
Artistic and decorative interior design65 000  
191 “Architecture and urban planning”Architecture and urban planning53 000 
Architecture and urban planning (English program)60 000  
Architecture of buildings and structures67 000 
Architecture of buildings and structures (English program)80 000 
Urban planning67 000 
Architectural environment design67 000 
Faculty of Construction 
051 “Economics”Business economics45 00052 000 
071 “Accounting and taxation”Accounting and auditing45 00052 000 
073 “Management”Business management and administration45 00022 00052 00030 000 
192 “Construction and civil engineering”Industrial and civil construction45 00022 00052 00030 000 
192 “Construction and civil engineering”Industrial and civil construction (English program)65 000 
Faculty of Automation and Information (IT) Technologies 
121 “Software engineering”Distributed software systems and technologies50 000 
122 “Computer science”Information control systems and technologies45 000 
Project management50 00030 000 
Project management (English program)52 00065 000 
Computer science50 000 
123 “Computer engineering”Computer systems and networks45 00050 000 
125 “Cybersecurity and data protection”Security of information and communication systems45 00050 000 
126 “Information systems and technologies”Information systems and technologies45 00050 000 
131 “Applied mechanics”Logistics systems engineering45 00050 00030 000 
Engineering mechanics45 000 
Engineering and welding equipment45 000 
      
133 “Industrial mechanical engineering”Industrial mechanical engineering45 00050 00030 000 
141 “Electricity, electrical engineering and electromechanics”Electromechanical systems of automation and electric drive45 00050 00030 000 
174“Automation and computer-integrated technologies and robotics” Automation and computer-integrated technologies45 00022 00050 00030 000 
073 “Management”Project management50 00030 000 
Project management (English program)65 000 
Faculty of Technology and Construction 
192 “Construction and civil engineering”Technology of building constructions, products and materials36 00022 00040 00030 000 
Faculty of Urbanistics and Spatial planning 
192 “Construction and civil engineering”Urban building and economy45 00022 00050 00030 000 
Automobile roads and airfields45 00022 00050 00030 000 
Urbanistics and spatial planning50 000 
081 “Law”Construction and urban planning law45 00022 000 
Faculty of Geo-informational systems and Land management 
193 “Geodesy and land management”Geodesy45 00022 00050 00030 000 
      
Land management and cadastre45 00022 00050 00030 000 
      
Real estate development50 00030 000 
Geoinformation systems and technologies45 00022 00050 00030 000 
 
Faculty of Engineering Networks and Ecology 
101 “Ecology”Ecology, environmental protection42 00022 00050 00030 000 
144 “Heat power engineering”Energy management, energy-efficient municipal and industrial heat technologies42 00022 00050 00030 000 
183 “Environmental protection technology”Environmental protection technology42 000 
192 “Construction and civil engineering”Heat and gas supply and ventilation42 00022 00050 00030 000 
Water supply and sewerage42 00022 00050 00030 000 
      
Postgraduate studies 
Faculty of Architecture85 000 
Faculty of Architecture (English program)95 000 
Technical Faculties60 00040 000 (part-time) 
Technical Faculties (English program)70 000 
Doctoral studies 
Faculty of Architecture90 000  
Technical Faculties70 000  
Internship (Master’s, Postgraduate studies)6000 hryvnas per month  
Preparation department 
Full course of study 38 000    
Language study 19 000    

外国公民2023/2024学年的学费

基辅国立建筑工业大学

专业教学大纲学士制硕士制 
全日制函授全日制函授 
建筑系 
022 “设计”环境与工业设计65 000 
 内饰和设备50 000 
023 “美术、装饰艺术、修复”美术、装饰艺术、修复50 000 
艺术和装饰室内设计65 000  
191  “建筑与城市规划”建筑与城市规划53 000 
建筑与城市规划 (英文)60 000  
建筑物和构筑物的建筑67 000 
建筑物和构筑物的建筑 (英文)80 000 
城市规划67 000 
建筑环境设计67 000 
建筑工程系 
051 “经济学”商业经济学45 00052 000 
071 ”会计和税务”会计和审计45 00052 000 
073 “管理学”企业管理与行政管理45 00022 00052 00030 000 
192 “建筑和土木工程”工业和民用建筑45 00022 00052 00030 000 
192 “建筑和土木工程”工业和民用建筑 (英文)65 000 
自动化和信息技术系 
121 “软件工程”分布式软件系统和技术50 000 
122 “计算机学”信息管理系统和技术45 000 
项目管理50 00030 000 
项目管理 (英文)52 00065 000 
计算机学-50 000  
123 “计算机工程”计算机系统和网络45 00050 000 
125 “网络安全和数据保护”信息和通信系统的安全45 00050 000 
126 “信息系统和技术”信息系统和技术45 00050 000 
131  “应用力学”物流系统工程45 00050 00030 000 
工程力学45 000 
工程和焊接设备45 000 
      
133 “工业机械工程”工业机械工程45 00050 00030 000 
141 “电力工程、电工技术和电机学”电机自动化系统和电气传动45 00050 00030 000 
174“自动化和计算机集成技术和机器人技术” 自动化和计算机集成技术45 00022 00050 00030 000 
073 “管理学”项目管理50 00030 000 
项目管理 (英文)65 000 
建筑与技术系 
192 “建筑和土木工程”建筑结构、产品和材料技术36 00022 00040 00030 000 
城市学与空间规划系 
192 “建筑和土木工程”城市建筑和经济45 00022 00050 00030 000 
公路和机场45 00022 00050 00030 000 
城市学与空间规划50 000 
081 “法学”建筑和城市规划法45 00022 000 
地理信息系统和土地管理 
193 “大地测量学和土地管理”大地测量学45 00022  00050 00030 000 
      
土地管理和地籍45 00022  00050 00030 000 
      
房地产开发50 00030 000 
地理信息系统和技术45 00022  00050 00030 000 
 
工程系统和生态学 
101 “生态学”生态、环保42 00022  00050 00030 000 
144 “热力工程”能源管理、节能市政和工业供热技术42 00022  00050 00030 000 
183 “环保技术”环保技术42 000 
192 “建筑和土木工程”供热供气和通风42 00022  00050 00030 000 
供水和排污42 00022  00050 00030 000 
      
研究生制 
建筑系85 000 
建筑系 (英文)95 000 
技术系60 00040 000 (函授) 
技术系 (英文)70 000 
博士制 
建筑系90 000  
技术系70 000  
实习 (硕士制、研究生制)一个月6000格里夫納  
预备系 
全程学习 38 000    
语言训练班 19 000    
 

Для отримання більш детальної інформації щодо умов навчання звертайтесь до відділу по роботі з іноземними студентами e-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram